Uradni list

Številka 49
Uradni list RS, št. 49/1997 z dne 8. 8. 1997
Uradni list

Uradni list RS, št. 49/1997 z dne 8. 8. 1997

Kazalo

2629. Odlok o gospodarskih javnih službah v Občini Štore, stran 4323.

Na podlagi zakona o gospodarskih javnih službah (Uradni list RS, št. 32/93) in statuta Občine Štore (Uradni list RS, št. 49/95) je Občinski svet občine Štore na svoji 25. redni seji dne 22. 7. 1997 sprejel
O D L O K
o gospodarskih javnih službah v Občini Štore
I. SPLOŠNE DOLOČBE
1. člen
Ta odlok določa dejavnosti, ki so gospodarske javne službe v Občini Štore (v nadaljevanju: javne službe) in ureja način njihovega opravljanja.
Kot javne službe se opravljajo dejavnosti, ki so z zakonom določene kot obvezne lokalne gospodarske javne službe in dejavnosti, ki so kot lokalne javne službe določene s tem odlokom. Obvezne gospodarske javne službe so določene z zakonom in tem odlokom.
2. člen
Gospodarske javne službe se izvajajo na podlagi predpisanih tehničnih, oskrbovalnih, stroškovnih, organizacijskih in drugih standardov in normativov.
Pristojni organ občine je pri odločitvah na področju gospodarskih javnih služb, ki so v njihovi pristojnosti, dolžni zagotavljati, da se gospodarske javne službe opravljajo racionalno in v prostorsko zaokroženih sistemih.
II. NAČIN OPRAVLJANJA GOSPODARSKIH JAVNIH SLUŽB
3. člen
Občina z odlokom uredi način opravljanja posamezne ali več gospodarskih javnih služb oziroma podrobneje določi elemente iz 7. člena zakona o gospodarskih javnih službah (Uradni list RS, št. 32/93).
III. GOSPODARSKE JAVNE SLUŽBE
4. člen
Na območju Občine Štore se kot javne službe opravljajo naslednje dejavnosti:
1. oskrba s pitno vodo,
2. odvajanje in čiščenje komunalnih odpadnih in padavinskih voda,
3. javna snaga in čiščenje javnih površin
4. ravnanje s komunalnimi odpadki,
5. urejanje in vzdrževanje javnih poti, površin za pešce in zelenih površin, peš poti in drugih javnih površin
6. pregledovanje, nadzorovanje in čiščenje komunalnih naprav,
7. urejanje in vzdrževanje pokopališč in oddajanje prostorov za grobove v najem,
8. pogrebne storitve in pogrebne dejavnosti,
9. urejanje in vzdrževanje ulic, trgov in cest, ki niso razvrščene med magistralne in regionalne ceste,
10. upravljanje, vzdrževanje in obnova vodovodnih, kanalizacijskih in ostalih objektov in naprav namenjenih opravljanju javnih služb,
11. oskrba s plinom,
12. oskrba s toplotno energijo iz lokalnega omrežja, ki zajema proizvodnjo in distribucijo toplotne energije,
13. oskrba industrijskih porabnikov z vodo ter oskrba naselij s požarno vodo v javni rabi,
14. urejanje javnih parkirišč,
15. urejanje in vzdrževanje javnih tržnic - sejmišč,
16. plakatiranje, obešanje transparentov in zastav,
17. deratizacija in dezinfekcija,
18. upravljanje z javnimi in kulturnimi objekti in površinami,
19. upravljanje z javno razsvetljavo v naseljih, ki obsega razsvetljavo prometnih in javnih površin
20. urejanje prometne signalizacije in prometnih režimov,
21. pregledovanje, nadzorovanje in čiščenje kurilnih naprav, dimnih vodov in zračnikov zaradi varstva zraka,
22. urejanje in vzdrževanje javnih kopališč in športnih objektov in naprav
Javne službe iz prejšnjega odstavka se opravljajo na celotnem območju občine. Dejavnosti od 1. do vključno 10. točke prvega odstavka so obvezne lokalne javne službe, dejavnosti od 11. do vključno 22. točke pa so izbirne lokalne javne službe.
5. člen
Kot izbirne javne službe se lahko izvajajo tudi druge dejavnosti, ki jih določi pristojni organ občine.
6. člen
Infrastrukturni objekti in naprave, potrebne za izvajanje javnih služb v Občini Štore so:
– objekti in naprave za oskrbo naselij z vodo,
– objekti in naprave za odvajanje in čiščenje odpadnih voda ter odvajanje padavinskih voda,
– objekti in naprave za odstranjevanje in odlaganje komunalnih odpadkov,
– pokopališčni objekti in naprave,
– tržni prostori,
– objekti in naprave za oskrbo s toplotno energijo,
– javni parki, drevoredi in igrišča,
– hodniki, peš poti, dovozne poti, ulice, trgi, lokalne in krajevne ceste in druge površine v naseljih, ki so razvrščene med magistralne in regionalne ceste,
– objekti za plakatiranje, obešanje transparentov in zastav,
– omrežje in naprave javne razsvetljave.
Podrobneje se opredelijo objekti in naprave, namenjeni za izvajanje javnih služb, določijo objekti in naprave, ki so javno dobro, uredijo pogoji in načini rabe objektov in naprav ter uredijo druga vprašanja, povezana z infrastrukturnimi objekti in napravami s pogodbo.
IV. NAČIN IZVAJANJA GOSPODARSKIH JAVNIH SLUŽB
7. člen
Izvajanje gospodarskih javnih služb zagotavlja občina neposredno ali z dajanjem koncesij.
8. člen
Občina lahko zagotavlja neposredno izvajanje gospodarskih javnih služb tudi z ustanavljanjem režijskih obratov.
Režijski obrat se ustanovi, kadar ni pogojev za ustanovitev podjetja, ker bi bilo neekonomično ali neracionalno zaradi majhnega obsega dejavnosti gospodarske javne službe, pa tudi ni pogojev za podelitev koncesije ali ta nebi bila smotrna. Režijski obrat se ustanovi v okviru občine ali krajevne skupnosti.
Vprašanje povezave z delovnim področjem režijskega obrata, pooblastilu in odgovornostjo režijskega obrata.
9. člen
Za izvajanje gospodarskih javnih služb lahko občina da koncesijo pravni ali fizični osebi, ki je registrirana in izpolnjuje pogoje za opravljanje dejavnosti, ki so predmet koncesije.
Izvajalca dejavnosti na podlagi koncesije izbere pristojni organ občine na podlagi javnega razpisa, vloge o zainteresiranosti ali na podlagi neposredne oddaje.
10. člen
Javno podjetje je ustanovljeno kot podjetje v lastnini občine v skaldu z zakonom, ki ureja gospodarske javne službe.
Za javno podjetje se smatra tudi delež lastništva, pridobjen na javnih podjetjih bivše Komunale Celje.
Vprašanja povezana z dejavnostjo javnih gospodarskih služb in njenim izvajanjem, z uporabo objektov in naprav, potrebnih za izvajanje za dejavnosti ter medsebojne pravice in obveznosti med občino kot ustanoviteljico in javnih gospodarskih služb, se uredijo z aktom o ustanovitvi podjetja.
11. člen
Z zbranim izvajalcem (koncesionarjem) sklene pogodbo o koncesiji pristojni organ občine.
V. ORGANIZACIJA IZVAJANJA GOSPODARSKIH JAVNIH SLUŽB
12. člen
Vprašanja povezana s položajem in poslovanjem javnega podjetja, se uredijo s posebnim odlokom.
Javno podjetje upravlja z vsemi tistimi infrastrukturnimi objekti, ki so s posebnim sklepom organa občine preneseni v upravljanje na javno podjetje.
13. člen
Občina lahko iz 16. člena tega odloka prenese na javno podjetje kot pooblastilo tudi določene ekonomske, strokovno-tehnične organizacijske oziroma razvojne naloge.
VI. STROKOVNO-TEHNIČNO, ORGANIZACIJSKE IN RAZVOJNE NALOGE
14. člen
Strokovno-tehnične, organizacijske in razvojne naloge na področju gospodarskih javnih služb v občini, se opravlja v občinski upravi ali pogodbeno pri ustreznih službah.
VII. FINANCIRANJE GOSPODARSKIH JAVNIH SLUŽB
15. člen
Storitve gospodarskih javnih služb, ki so individualno določljive in izmerljive, se financirajo iz cene, ki jo plačujejo njihovi uporabniki glede na količino potrebe. Uporabniki, katerim so zagotovljene storitve gospodarskih javnih službah, morajo te storitve obvezno uporabljati in plačevati.
Cene za storitve gospodarskih javnih služb se oblikujejo skladno z zakoni in drugimi predpisi.
VIII. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE
16. člen
Do sprejema aktov iz 3. člena tega odloka, se za ureditev zadev, ki niso urejene s tem odlokom, uporabljajo določbe predpisov, izdanih na podlagi 41. člena zakona o komunalnih dejavnostih (Uradni list RS, št. 8/82) oziroma določbe drugih predpisov, kolikor niso v nasprotju s tem odlokom.
17. člen
Do ustrezne zakonske ureditve razmejitve financiranja obveznih lokalnih gospodarskih javnih služb med republiko in občino se za proračunsko financiranje obveznih lokalnih gospodarskih javnih služb uporabljajo določbe veljavnih predpisov.
18. člen
Ta odlok začne veljati osmi dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Štore, dne 22. julija 1997.
Predsednik
Občinskega sveta
občine Štore
Albin Valand l. r.

AAA Zlata odličnost