Uradni list

Številka 5
Uradni list RS, št. 5/1997 z dne 31. 1. 1997
Uradni list

Uradni list RS, št. 5/1997 z dne 31. 1. 1997

Kazalo

261. Odlok o ustanovitvi in nalogah komisij in odborov Državnega zbora (OdUNKO), stran 393.

Na podlagi 124. člena poslovnika Državnega zbora (Uradni list RS, št. 40/93, 80/94 in 28/96) je Državni zbor Republike Slovenije na seji dne 16. januarja 1997 sprejel
O D L O K
o ustanovitvi in nalogah komisij in odborov Državnega zbora (OdUNKO)
1. člen
Državni zbor ustanovi delovna telesa, ki poleg pristojnosti, določenih s poslovnikom Državnega zbora in drugimi predpisi, opravljajo naloge, določene v tem odloku.
2. člen
Ustanovijo se naslednje komisije:
– Komisija za peticije
– Komisija za lokalno samoupravo
– Komisija za nadzor lastninskega preoblikovanja in privatizacije
– Komisija za vprašanja invalidov
– Komisija za evropske zadeve
Ustanovijo se naslednji odbori:
– Odbor za gospodarstvo
– Odbor za infrastrukturo in okolje
– Odbor za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano
– Odbor za finance in monetarno politiko
– Odbor za mednarodne odnose
– Odbor za notranjo politiko in pravosodje
– Odbor za obrambo
– Odbor za znanost in tehnologijo
– Odbor za zdravstvo, delo, družino in socialno politiko
– Odbor za kulturo, šolstvo in šport
– Odbor za spremljanje uresničevanja resolucije o izhodiščih zasnove nacionalne varnosti Republike Slovenije
3. člen
Komisija za peticije:
– obravnava pritožbe in predloge državljanov, v katerih opozarjajo na določene probleme pri izvajanju zakonov in drugih aktov;
– obravnava pritožbe, ki se nanašajo na posamične zadeve, ukrepa pri pristojnih organih, da rešijo takšne zadeve po veljavnih predpisih;
– proučuje prošnje, pritožbe in druge pobude splošnega pomena, ki jih pošiljajo državljani Državnemu zboru in drugim organom ter ugotavlja vzroke zanje;
– obvešča pristojna delovna telesa Državnega zbora o pojavih, ki nastajajo pri uporabi zakonov in jim predlaga ustrezne ukrepe za učinkovito uresničevanje pravic, dolžnosti in pravnih interesov državljanov.
4. člen
Komisija za lokalno samoupravo:
– obravnava zakone in druge akte ter problematiko, ki se nanaša na lokalno samoupravo;
– spremlja, svetuje in nudi pomoč pri uresničevanju sistema lokalne samouprave v praksi;
– spremlja izvajanje zakonodaje s področja lokalne samouprave in izvajanje evropske listine o lokalni samoupravi;
– obravnava pobude in predloge predlagateljev, mnenja občinskih svetov ter mnenja in predloge vlade za ustanovitev občin ter za določitev oziroma spremembo njihovih območij;
– vlaga predloge za začetek postopka za ustanovitev občin ter za določitev oziroma spremembo njihovih območij.
5. člen
Komisija za nadzor lastninskega preoblikovanja in privatizacije:
– obravnava, spremlja in nadzira izvajanje zakona o lastninskem preoblikovanju podjetij oziroma drugih pravnih oseb;
– obravnava, spremlja in nadzira izvajanje privatizacije na podlagi vseh drugih zakonov in izvedbenih aktov s tega področja;
– spremlja in nadzira izvajanje zakona o denacionalizaciji in zakona o zadrugah, kolikor zadeva njihovo lastninsko preoblikovanje, izvedbenih aktov in drugih aktov s tega področja;
– obravnava predloge, mnenja in stališča, predložena Državnemu zboru v zvezi z lastninskim preoblikovanjem podjetij in drugih pravnih oseb, privatizacije in o svojem mnenju obvešča predlagatelje oziroma predlaga Državnemu zboru ustrezne ukrepe;
– spremlja in nadzira delo Agencije Republike Slovenije za prestrukturiranje in privatizacijo, Sklada Republike Slovenije za razvoj, Slovenskega odškodninskega sklada, Pokojninskega sklada, Sklada kmetijskih zemljišč in gozdov, vzajemnih skladov, investicijskih družb in družb za upravljanje ter drugih skladov, katerih delovanje je vezano na lastninsko preoblikovanje podjetij ter drugih pravnih oseb oziroma privatizacijo;
– obravnava poročila Agencije Republike Slovenije za revidiranje lastninskega preoblikovanja podjetij, Agencije za prestrukturiranje in privatizacijo, Sklada Republike Slovenije za razvoj, Družbenega pravobranilca Republike Slovenije in drugih institucij s področja oškodovanja družbene lastnine pri lastninskem preoblikovanju podjetij oziroma pravnih oseb ter oškodovanja državne lastnine v postopku privatizacije;
– obravnava problematiko konkretnih primerov lastninskega preoblikovanja podjetij oziroma pravnih oseb in privatizacije.
6. člen
Komisija za vprašanja invalidov obravnava vprašanja, ki se nanašajo na problematiko invalidov, spremlja in proučuje njihov položaj ter predlaga ukrepe za izboljšanje njihovega družbenega položaja.
7. člen
Komisija za evropske zadeve:
– obravnava splošne zadeve, ki se nanašajo na evropske integracije,
– koordinira delovanje matičnih delovnih teles v zvezi z evropskimi integracijami in jim daje mnenja, priporočila in opozorila,
– analizira posledice vključevanja Slovenije v evropske integracije in pripravlja globalna poročila,
– organizira predstavitev javnih mnenj o posameznih vprašanjih povezovanja v evropske integracije,
– obravnava program za vključevanje Republike Slovenije v Evropsko unijo in spremlja njegovo izvajanje,
– spremlja izvajanje harmonizacije slovenske zakonodaje s pravom Evropske unije,
– sodeluje z institucijami znotraj Slovenije, z organi Evropske unije in drugimi državami v zvezi s povezovanjem v evropske integracije,
– vodi evidence zahtev Evropske unije in hrani literaturo in druga gradiva v zvezi z Evropsko unijo,
– organizira in usklajuje pomoč, ki je ponujena Sloveniji za usposabljanje za prilagajanje Evropski uniji,
– opravlja druge naloge v zvezi z evropskimi zadevami, ki ne spadajo v neposredno pristojnost matičnih delovnih teles.
8. člen
Odbor za gospodarstvo obravnava predloge zakonov, druge akte in problematiko, ki se nanaša na delovno področje Ministrstva za ekonomske odnose in razvoj in Ministrstva za gospodarske dejavnosti.
9. člen
Odbor za infrastrukturo in okolje obravnava predloge zakonov, druge akte in problematiko, ki se nanaša na delovno področje Ministrstva za promet in zveze in Ministrstva za okolje in prostor.
10. člen
Odbor za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano obravnava predloge zakonov, druge akte in problematiko, ki se nanaša na delovno področje Ministrstva za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano.
11. člen
Odbor za finance in monetarno politiko obravnava predloge zakonov, druge akte in problematiko, ki se nanaša na delovno področje Ministrstva za finance in proučuje problematiko izvajanja kreditno-monetarne politike, pri čemer sodeluje s predstavniki Banke Slovenije.
12. člen
Odbor za mednarodne odnose obravnava predloge zakonov, drugih aktov in problematiko z delovnega področja Ministrstva za zunanje zadeve.
Odbor tudi:
– obravnava problematiko, ki zadeva bilateralno in multilateralno parlamentarno sodelovanje,
– zavzema in posreduje stališča o zadevah, ki so na dnevnem redu mednarodnih parlamentarnih teles, institucij in organizacij ter opozarja predsednika Državnega zbora in predsednike delovnih teles na posamezna vprašanja v zvezi s tem,
– potrjuje pobude za sklenitev mednarodnih pogodb ter v primeru novih elementov v pogajanjih tudi nova stališča za delo pogajalskih delegacij,
– obravnava predloge za odprtje ali zaprtje misij Republike Slovenije v tujini ter za imenovanje vodij misij,
– pripravlja predloge za komisijo za volitve, imenovanja in administrativne zadeve za sestavo delegacij Državnega zbora, ki sodelujejo v bilateralnem in multilateralnem parlamentarnem sodelovanju,
– obravnava poročila delegacij Državnega zbora o sodelovanju in konkretnih vprašanjih tega sodelovanja,
– spremlja in obravnava problematiko slovenske manjšine v Italiji, Avstriji in na Madžarskem ter problematiko, ki se nanaša na pripadnike slovenskega naroda v tujini.
13. člen
Odbor za notranjo politiko in pravosodje obravnava predloge zakonov, druge akte in problematiko, ki se nanaša na delovno področje Ministrstva za notranje zadeve in Ministrstva za pravosodje.
14. člen
Odbor za obrambo obravnava predloge zakonov, druge akte in problematiko, ki se nanaša na delovno področje Ministrstva za obrambo.
15. člen
Odbor za znanost in tehnologijo obravnava predloge zakonov, druge akte in problematiko, ki se nanaša na delovno področje Ministrstva za znanost in tehnologijo.
16. člen
Odbor za zdravstvo, delo, družino in socialno politiko obravnava predloge zakonov, druge akte in problematiko, ki se nanaša na delovno področje Ministrstva za zdravstvo in Ministrstva za delo, družino in socialne zadeve.
17. člen
Odbor za kulturo, šolstvo in šport obravnava predloge zakonov, druge akte in problematiko, ki se nanaša na delovno področje Ministrstva za kulturo in Ministrstva za šolstvo in šport.
18. člen
Odbor za spremljanje uresničevanja resolucije o izhodiščih zasnove nacionalne varnosti Republike Slovenije spremlja uresničevanje te resolucije, sproti ocenjuje doseganje nacionalne varnosti ter določa tudi izhodišča in temeljne opredelitve na tistih področjih in sestavinah sistema nacionalne varnosti ter nacionalne varnostne politike, ki v resoluciji niso zajete in po potrebi predlaga dopolnitev resolucije.
19. člen
Ta odlok začne veljati, ko ga sprejme Državni zbor.
Št. 020-02/92-28/60
Ljubljana, dne 16. januarja 1997.
Predsednik
Državnega zbora
Republike Slovenije
Janez Podobnik, dr. med. l. r.

AAA Zlata odličnost