Uradni list

Številka 49
Uradni list RS, št. 49/1997 z dne 8. 8. 1997
Uradni list

Uradni list RS, št. 49/1997 z dne 8. 8. 1997

Kazalo

2576. Uredba o merilih za kategorizacijo javnih cest, stran 4215.

Na podlagi tretjega in četrtega odstavka 3. člena zakona o javnih cestah (Uradni list RS, št. 29/97) izdaja Vlada Republike Slovenije
U R E D B O
o merilih za kategorizacijo javnih cest
I. SPLOŠNA DOLOČBA
1. člen
(opredelitev vsebine uredbe)
Ta uredba določa:
– merila za kategorizacijo državnih in občinskih cest;
– merila za razvrščanje lokalnih cest v naseljih v podkategorije;
– merila za kategorizacijo kolesarskih poti;
– postopek izvedbe kategorizacije javnih cest.
II. KATEGORIJE JAVNIH CEST
2. člen
(kategorija javne ceste)
Kategorija javne ceste določa funkcijo javne ceste, ki jo ima za prometno povezovanje v določenem prostoru (v nadaljnjem besedilu: povezovalna funkcija ceste), ter njene tehnične in druge lastnosti, ki omogočajo hitro, varno in za okolje čim manj obremenjujoče odvijanje prometa v tem prostoru (v nadaljnjem besedilu: prometnotehnične lastnosti ceste).
3. člen
(opredelitev kategorij državnih cest)
(1) Državne ceste se kategorizirajo na:
– avtoceste, s skrajšano oznako AC, ki so namenjene daljinskemu prometu motornih vozil in so sestavni del avtocestnih povezav s sosednjimi državami; njihov sestavni del so tudi posebej zgrajeni priključki nanje;
– hitre ceste, s skrajšano oznako HC, ki so rezervirane za promet motornih vozil in s svojimi prometnotehničnimi elementi omogočajo hitro odvijanje daljinskega prometa med najpomembnejšimi središči regionalnega pomena; navezujejo se na avtoceste v državi in na cestne sisteme sosednjih držav; njihov sestavni del so tudi posebej zgrajeni priključki nanje;
– glavne ceste I. reda, s skrajšano oznako G1, ki so namenjene prometnemu povezovanju med pomembnejšimi središči regionalnega pomena; navezujejo se na ceste enake ali višje kategorije v državi in na cestne sisteme sosednjih držav; njihov sestavni del so tudi posebni priključki nanje, če so zgrajeni;
– glavne ceste II. reda, s skrajšano oznako G2, ki so namenjene prometnemu povezovanju med središči regionalnega pomena in navezovanju prometa na državne ceste enake ali višje kategorije; njihov sestavni del so tudi posebni priključki nanje, če so zgrajeni;
– regionalne ceste I. reda, s skrajšano oznako R1, ki so namenjene prometnemu povezovanju pomembnejših središč lokalnih skupnosti in navezovanju prometa na državne ceste enake ali višje kategorije; njihov sestavni del so tudi posebni priključki nanjo, če so zgrajeni;
– regionalne ceste II. reda, s skrajšano oznako R2, ki so namenjene prometnemu povezovanju središč lokalnih skupnosti in navezovanju prometa na državne ceste enake ali višje kategorije;
– regionalne ceste III. reda, s skrajšano oznako R3, ki so namenjene prometnemu povezovanju središč lokalnih skupnosti, za državo pomembnih turističnih (turistične ceste, s skrajšano oznako RT) in obmejnih območij ter mejnih prehodov z državnimi cestami enake ali višje kategorije, kadar po predpisanih merilih za kategorizacijo ne dosežejo višje kategorije.
(2) Državne kolesarske poti se kategorizirajo na:
– daljinske kolesarske poti, s skrajšano oznako KD, namenjene navezovanju prometa kolesarjev na evropsko omrežje kolesarskih poti;
– glavne kolesarske poti, s skrajšano oznako KG, namenjene prometu kolesarjev do središč regionalnega pomena;
– regionalne kolesarske poti, s skrajšano oznako KR, namenjene prometu kolesarjev do pomembnejših središč lokalnega pomena, do pomembnih turističnih območij ali središč ter do območij izjemnih naravnih znamenitosti.
4. člen
(opredelitev kategorij občinskih cest)
(1) Občinske ceste so javne ceste, ki niso kategorizirane kot državne ceste. Kategorizirajo se na:
– lokalne ceste, s skrajšano oznako LC, namenjene povezovanju naselij v občini z naselji v sosednjih občinah, naselij ali delov naselij v občini med seboj in pomembne za navezovanje prometa na ceste enake ali višje kategorije;
– javne poti, s skrajšano oznako JP, namenjene povezovanju naselij ali delov naselij v občini in ne izpolnjujejo predpisanih meril za lokalno cesto ali so namenjene samo določenim vrstam udeležencev v prometu (krajevne ceste in poti, vaške ceste in poti, poti za pešce, kolesarje, jezdece, gonjače in podobne).
(2) Občinske kolesarske poti se kategorizirajo kot javne poti za kolesarje, s skrajšano oznako KJ, in so namenjene prometu kolesarjev v občini in med njimi.
(3) Občine lahko lokalne ceste v naseljih, ki imajo uveden ulični sistem, razvrstijo v te podkategorije:
– med glavne mestne ceste, s skrajšano oznako LG, ki so kot nadaljevanje državnih cest skozi mesto namenjene prometnemu povezovanju mestnih območij in četrti; skladno s predpisi o varnosti cestnega prometa je na njih lahko dovoljena višja hitrost od splošne omejitve hitrosti v naselju;
– zbirne mestne ceste ali zbirne krajevne ceste, s skrajšano oznako LZ, ki so namenjene zbiranju in navezovanju prometnih tokov iz posameznih območij ali četrti mest in delov naselij na ceste višje kategorije;
– mestne ceste ali krajevne ceste, s skrajšano oznako LK, ki so kot nadaljevanje cest višje kategorije namenjene dostopu do zaključenih prostorskih enot (stanovanjske soseske blokovne in individualne gradnje, industrijske cone, nakupovalni in rekreacijski centri ipd.) v posameznih območjih ali četrtih mest in delih naselij.
(4) Lokalne ceste v naseljih se na območju mest v mestnih občinah razvrščajo v vse podkategorije iz prejšnjega odstavka, na območju drugih mest in v naseljih z uvedenim uličnim sistemom pa samo v zadnji dve podkategoriji.
(5) Nivo rednega vzdrževanja lokalnih cest iz drugega odstavka tega člena je najmanj enak ali višji kot na drugih lokalnih cestah.
(6) Javne ceste v naseljih, katerih pretežna prometna funkcija je dostop do posameznih lokacij v zaključenih prostorskih enotah iz zadnje alinee tretjega odstavka tega člena (ulice, stanovanjske ceste, industrijske ceste in druge dostopne ceste), se kategorizirajo kot javne poti.
III. MERILA ZA KATEGORIZACIJO JAVNIH CEST
5. člen
(temeljno načelo kategorizacije javnih cest)
V cestnem omrežju, ki ga sestavljajo občinske in državne ceste od najnižje do najvišje kategorije, se javna cesta določene kategorije ne sme priključevati na cesto nižje kategorije, ampak le na cesto sebi enake ali višje kategorije.
6. člen
(merila za kategorizacijo javnih cest)
Merila za določitev kategorije javne ceste so vrednostno in/ali opisno določene povezovalne funkcije in prometnotehnične lastnosti, značilne za posamezno kategorijo javnih cest.
7. člen
(merila za določitev kategorije javne ceste)
(1) Kategorija javne ceste se določi glede na izpolnjena merila o povezovalnih funkcijah in prometnotehničnih lastnostih, ki jih ima ta cesta v primerjavi z zahtevanimi po posameznih kategorijah javnih cest.
(2) Javni cesti se določi tista kategorija, za katero izpolnjuje najmanj tri od petih meril, ki so v 11. členu te uredbe označena kot osnovna (skrajšano O) funkcija ali značilnost javne ceste določene kategorije. Hkrati mora po preostalih dveh merilih izpolnjevati povezovalne funkcije ali značilnosti javne ceste, ki so za to kategorijo v merilih označene kot dopustne (skrajšano D).
(3) Ne glede na določbo prejšnjega odstavka se javna cesta, ki ima po največ enem od petih meril iz 11. člena te uredbe neustrezno funkcijo ali značilnost (skrajšano N) za določeno kategorijo javne ceste, lahko razvrsti v to višjo kategorijo, če izpolnjuje vsa druga merila. To samo, če se s tako kategorizacijo zaokrožuje mreža cest iste kategorije in njeno navezovanje na mrežo cest višje kategorije.
8. člen
(dodatna merila za določitev javnih cest v cestni mreži določene kategorije)
(1) Kadar ima dvoje ali več javnih cest, ki bi po merilih za določitev njihove kategorije lahko bile razvrščene v isto kategorijo državnih cest ali podkategorijo lokalnih cest, enako funkcijo povezovanja v prostoru, se pri njihovi kategorizaciji upoštevajo dodatna merila za določitev cestne povezave najvišje kategorije. Dodatna merila obsegajo vrednostno in/ali opisno določene prometnotehnične in voznodinamične lastnosti javne ceste, prometnovarnostne lastnosti javne ceste in vplive cestnega prometa na okolje ob javni cesti.
(2) Med javnimi cestami iz prejšnjega odstavka se v najvišjo kategorijo razvrsti tista cesta, ki izpolnjuje največ pogojev za hitro, varno in nemoteno odvijanje prometa ter za varstvo okolja, skozi katero poteka, določenimi z dodatnimi merili iz 12. člena te uredbe.
9. člen
(merila za razmejitev med lokalnimi cestami in javnimi potmi)
(1) Merila, ki jih mora izpolnjevati občinska cesta, da je lahko kategorizirana kot lokalna cesta, so:
– zbirna prometna funkcija ceste: združevanje prometa z javnih poti s ciljem njegovega združenega in neprekinjenega vodenja do cest enake ali višje kategorije;
– širina vozišča in cestišča: najmanj en prometni pas z razširitvami za izogibanje vozil, ki morajo biti zgrajene v odvisnosti od pregledne razdalje, vendar ne na večji razdalji od 500 m; širina enosmernega vozišča mora znašati najmanj 3 m, z obojestranskimi bankinami širine najmanj 0,50 m ali pločniki, tako da znaša skupna širina cestišča najmanj 4 m;
– utrjenost vozišča: v makadamski ali boljši izvedbi z utrjenostjo vozišča za osne obremenitve vozil najmanj 6 t.
(2) Občinske ceste, ki ne izpolnjujejo meril za kategorizacijo med lokalne ceste, se kategorizirajo kot javne poti.
10. člen
(izjemna kategorizacija lokalnih cest)
Ne glede na določbe šestega odstavka 4. člena, 7. člena in prve alinee prvega odstavka 9. člena te uredbe se lahko kot lokalna cesta ali njena podkategorija kategorizira občinska cesta, ki je namenjena dostopu do železniške ali avtobusne postaje, letališča, pristanišča, žičniških naprav in območij, pomembnih za razvoj turizma v občini.
11. člen
(merila za določitev kategorije javne ceste)
Merila povezovalnih funkcij in prometnotehničnih lastnosti, ki jih mora izpolnjevati posamezna kategorija javnih cest, se nanašajo na prostor, ki ga cesta povezuje, na družbenogospodarski in upravnoteritorialni pomen naselij, ki jih cesta povezuje, na prometni pomen ceste po vrsti in strukturi prometa, ter na potek ceste v prostoru glede na naselja, in so:
----------------------------------------------------------------
Merila povezovalnih    Zap.  Kategorije     Kategorije
funkcij in prometnega   št.  državnih cest   občinskih
pomena javnih cest    meril  - 3. člen     cest - 4.
                 uredbe:      člen uredbe:
                         1.odst. 3.odst.
              -------------------------------------
              AC HC G1 G2 R1 R2 R3 LC JP LG LZ LK
----------------------------------------------------------------

1. Prostor, ki ga cesta
povezuje:

- povezovanje držav s
sosednjimi državami;  1.1 O O D D N N N  N N  N N N

- medregionalne
povezave in povezave
znotraj regij;     1.2 D D O O O O D  D N  N N N

- povezave med
občinami in znotraj
občin;         1.3 N N N N D D O  O O  N N N

- povezave v mestih
in naseljih.      1.4 N N N N N N N  O O  O O O

2. Pomen naselij, ki
jih cesta povezuje:

- glavni centri v
državi in sosednjih
državah (nad 50.000
prebivalcev, razvite
gospodarske in
negospodarske
dejavnosti;      2.1 O O N N N N N  N N  N N N

- regionalna središča
v državi in sosednjih
državah (20.000 do
50.000 prebivalcev,
razvite gospodarske
in negospodarske
dejavnosti);      2.2 D D O O N N N  N N  N N N

- regionalna središča
v državi (5.000 do
20.000 prebivalcev,
razvite gospodarske
dejavnosti);      2.3 N N N D D D N  N N  N N N

- lokalna središča
(pod 5.000 prebivalcev,
gospodarske
dejavnosti)      2.4 N N N N O O O  N N  N N N

- povezovanje drugih
naselij med občinami
in v občini;      2.5 N N N N N N D  O D  N N N

- povezovanje v mestih
in naseljih;      2.6 N N N N N N N  D O  O O O

3. Prometna funkcija
ceste:

- daljinska cestna
povezava na razdaljah
nad 100 km;      3.1 O O D N N N N  N N  N N N

- povezovalna cesta na
razdaljah od 50 do 100
km;          3.2 D D O O D N N  N N  N N N

- povezovalna cesta na
razdaljah od 20 do 50
km;          3.3 N N N D O D D  N N  N N N

- povezovalna cesta na
razdaljah do 20 km;
povezovanje za državo
pomembnih turističnih
in obmejnih območij;  3.4 N N N N N O O  D N  N N N

- zbirna cesta za
navezovanje prometa
na ceste višje
kategorije;      3.5 N N N N N N D  O N  N N N

- povezovalna in
zbirna cesta v mestu
ali naselju;      3.6 N N N N N N N  O D  O O O

- dostopna cesta v
mestu ali naselju.   3.7 N N N N N N N  D O  N N D

4. Struktura prometa:

- delež tranzitnega
prometa nad 15%    4.1 O O D N N N N  N N  N N N

- delež
medregionalnega
prometa nad 30%;    4.2 D D O O D N N  N N  N N N

- delež
medregionalnega
prometa nad 15%;    4.3 N N N D O D D  N N  N N N

- delež
regionalnega prometa
nad 50%;        4.4 N N N N N O O  D N  N N N

- delež lokalnega
prometa nad 80%.    4.5 N N N N N N D  O O  O O O

5. Potek ceste glede
na naselje:

- zunaj naselij;    5.1 O O O D D D D  N N  N N N


- zunaj naselij in
v naseljih;      5.2 N D D O O O O  O D  N N N


- v naseljih.     5.3 N N N N N N N  D O  O O O
----------------------------------------------------------------
12. člen
(dodatna merila za določitev cestne povezave najvišje kategorije)
Dodatna merila, po katerih se določi cestna povezava najvišje kategorije v primerih iz 8. člena te uredbe, se nanašajo na prometnotehnične in voznodinamične lastnosti cest ter na prometno-varnostne lastnosti cest, od katerih so odvisne hitrost, varnost in nemotenost odvijanje prometa, in na vplive prometa na okolje. Dodatna merila so:
----------------------------------------------------------------
Dodatna merila za   Zap. Kategorije državnih  Podkategorije
kategorizacijo javnih št.  cest - 3. člen    lokalnih cest
cest         meril uredbe:        - tretji
                          odstavek 4.
                          člena uredbe
               -----------------------------------
               AC HC G1 G2 R1 R2 R3  LG LZ LK
----------------------------------------------------------------

1. Prometnotehnične in
voznodinamične
lastnosti ceste:

Odvijanje prometa:

   - dvosmerne;   1.1  O O O O O O O  O  O  O

   - enosmerno.   1.2  N N N N N N N  N  N  N

Višja prometna
obremenitev (PLDP)*  1.3  O O O O O O -  O  -  -

Večji delež tovornega
prometa*        1.4  O O O O O - -  O  -  -

Krajši potovalni časi
(zamude časa)*     1.5  O O O O O O -  O  -  -

Najvišja dopustna
hitrost zunaj naselja
(v km/h)        1.6 130 100 90 90 90 90 90 -  -  -

Najnižja dopustna
hitrost zunaj naselja
(v km/h)        1.7  80 80 60 50 40 40 40 -  -  -

Omejitve hitrosti pod
najnižjo dopustno
hitrost:

   - trajne;    1.8  N N N N N D D  N  D  D

   - začasne.    1.9  D D D D D D D  D  D  D

Potovalna hitrost
(v km/h):

   - normalna;   1.10 130 100 80 80 70 70 70 70 50 50

   - v naselju;   1.11 -  70 70 50 50 50 40 60 50 50

   - v težjih
    razmerah.   1.12 80 80 60 60 50 40 40 50 40 40

Komunalna
infrastruktura:

   - pod cestiščem; 1.13 N N N N D D D  D  D  D

   - ob cestišču
    zemeljsko;   1.14 N N D D D D D  D  D  D

   - ob cestišču
    zračno.    1.15 N N N N D D D  D  D  D

Optimalna uporaba cest
udeležencev v cestnem
prometu:

- cesta, rezervirana
za promet motornih
vozil;         1.16 O O O O D D D  D  D  D

- cesta, namenjena
vsem udeležencem v
prometu;        1.17 N N N D O O O  O  O  O

- cesta, namenjena
samo določenim vrstam
prometa.        1.18 N N N N N N D  N  N  N

Omejitve uporabe ceste
glede na njen namen:

   - trajne;    1.19 N N N D D D D  D  D  D

   - začasne.    1.20 D D D D D D D  D  D  D

Zagotavljanje
prevoznosti cest -
prednostni vrstni red
rednega vzdrževanja:

   - prva;     1.21 O O O D D N N  O  N  N

   - druga;     1.22 N N N O O D D  N  D  D

   - tretja;    1.23 N N N N N O O  N  O  O

   - četrta.    1.24 N N N N N N N  N  N  N
----------------------------------------------------------------

2. Prometnovarnostne
lastnosti ceste:

Fizično ločeni pasovi 2.1  O D D D D D D  D  D  D

Vrsta in oprema
križišč:

   - zunajnivojska; 2.2  O O D D D D D  D  D  D

   - kanalizirana
    nivojska;   2.3  N N O O O O D  O  D  D

   - nekanalizirana
    nivojska;    2.4  N N N N N D O  D  O  O

   - posebna
    oprema;    2.5  O O O D D D D  D  D  D

   - normalna
    oprema;    2.6  N N D O O O D  O  D  D

   - minimalna
    oprema.    2.7  N N N N N N O  N  O  O

Navezava priključkov:

   - neposredno;  2.8  N N N D D D D  D  D  D

   - v urejenih
    križiščih;   2.9  N N O O O D D  D  D  D

   - zunajnivojsko. 2.10 O O D D D D D  D  D  D
----------------------------------------------------------------

* ta merila se preverjajo na podlagi rezultatov štetja prometa
in povprečnih potovalnih časov po vrstah vozil

----------------------------------------------------------------
Dodatna merila za   Zap. Kategorije državnih  Podkategorije
kategorizacijo javnih št.  cest - 3. člen    lokalnih cest
cest         meril uredbe:        - tretji
                          odstavek 4.
                          člena uredbe
               -----------------------------------
               AC HC G1 G2 R1 R2 R3  LG LZ  LK
----------------------------------------------------------------

Gostota priključkov
zunaj naselja:

   - do največ 1
    priključek/
    400 m;     2.11 N N N N D D D      D  D  D

   - do največ 4
    priključki/
    400 m;     2.12 N N N N N D D  D  D  D

   - nad 4
    priključki/
    400 m.     2.13 N N N N N D D  D  D  D

Križanje z železnico:

   - nivojsko;   2.14 N N N O O O O  O  O  O

   - zunajnivojsko. 2.15 O O O D D D D  D  D  D

Ustavljanje v sili:

   - na vozišču;  2.16 N N D D D D D  D  D  D

   - zunaj vozišča. 2.17 O O O D D D D  D  D  D

Parkiranje:

   - na parkirišču; 2.18 O O O D D D D  D  D  D

   - na pasu za
    parkiranje.  2.19 N N N D D D D  D  D  D
-----------------------------------------------------------------

3. Vplivi cestnega
prometa na okolje:

Vplivi cestnega prometa na okolje se določijo na podlagi študije
s smiselno prirejeno vsebino poročila o vplivih na okolje iz 56.
člena Zakona o varstvu okolja. Študija se osredotoči na razlike
med obstoječimi vplivi na okolje in vpliv, ki bodo predvidoma
nastali kot posledica prekategorizacije vsake od obravnavanih
različic javne cest. Prednost pri uvrstitvi v višjo kategorijo
javne ceste ima cesta, ki bo s prekategorizacijo najbolj
izboljšala stanje v okolju in/ali povzročila najmanj dodatnih
obremenitev okolja. Študija mora na podlagi pregleda sestavin
okolja natančneje obravnavati tiste vplive, ki imajo glede na
obravnavane različice opredeljivo različno vrednost. Sestavine
okolja so:

a) naravno opredeljeno okolje:

- tla;         3.1

- vode;        3.2

- zrak;        3.3

- živi svet.      3.4

b) družbeno opredeljeno okolje:

- potenciali prostora
 za rabo;       3.5

- kulturne kakovosti
 prostora;      3.6

- bivalne kakovosti
 prostora;      3.7

- urejenost prostora. 3.8
-----------------------------------------------------------------
13. člen
(postopek določitve javne ceste najvišje kategorije in teža dodatnih meril)
(1) Javna cesta najvišje kategorije iz 8. člena te uredbe se določi po tem postopku:
– najvišja kategorija se dodeli javni cesti, ki izpolnjuje največ dodatnih meril iz prejšnjega člena te uredbe, dodatna merila pa so si po svoji teži medsebojno enakovredna;
– če dve ali več javnih cest izpolnjuje enako število dodatnih meril, se izbor ceste nadaljuje na podlagi delnega izpolnjevanja preostalih dodatnih meril. Višja kategorija se dodeli tisti javni cesti, ki ta merila najbolj izpolnjuje.
(2) Ne glede na določbo prejšnjega odstavka se najvišja kategorija dodeli drugi od primerjanih cestnih povezav, če po predpisanem postopku izbrana javna cesta iz okoljevarstvenih razlogov ni primerna za prevzem povečanih prometnih obremenitev.
14. člen
(kategorizacija vzporednih daljinskih cest)
(1) Po zgraditvi avtoceste ali hitre ceste se obstoječa glavna cesta ali odsek te ceste, ki poteka vzporedno z novozgrajeno daljinsko cesto in povezuje najmanj dve središči regionalnega pomena, prekategorizira med regionalne ceste tako, da se zagotovi nepretrgana vzporedna povezava te kategorije.
(2) Po zgraditvi državne ceste – obvozne ceste mimo naselja se njen odsek skozi naselje prekategorizira med občinske ceste.
15. člen
(kategorizacija priključkov na državne ceste)
Priključke na avtocesto, hitro cesto ali drugo državno cesto, ki so po določbi 14. člena zakona o javnih cestah sestavni del te ceste, sestavljajo odseki javnih cest, namenjeni dostopu na te ceste od prvega križanja s cesto enake ali nižje kategorije, če s kategorizacijo državnih cest ni drugače določeno.
16. člen
(merila za kategorizacijo kolesarskih poti)
Kolesarske poti se kategorizirajo glede na njihov pomen povezovanja v prostoru, določenem z opredelitvijo posamezne kategorije. Merila so:
-----------------------------------------------------------------
Kategorija kolesarske poti:         KD KG KR KJ
-----------------------------------------------------------------

Povezovanje:

   - s kolesarskimi potmi v sosednjih
    državah;               O  N  N  N

   - središč regionalnega pomena;     D  O  D  N

   - pomembnejših središč lokalnega
    pomena, turističnih središč ali
    območij ter območij izjemnih
    naravnih znamenitosti;        N  D  O  D

   - v naselju in naseljih v občinah.   N  N  N  O

Skladnost s prostorskim planom:

   - države;               O  O  O  N

   - občine.               N  N  N  O
-----------------------------------------------------------------

IV. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE
17. člen
(prva kategorizacija javnih cest)
(1) Predlog nove kategorizacije državnih cest izdela Direkcija Republike Slovenije za ceste na podlagi meril, določenih v III. poglavju te uredbe, v petnajstih dneh po njenem začetku veljavnosti.
(2) Predlog nove kategorizacije občinskih cest pripravi občina najkasneje v treh mesecih po uveljavitvi te uredbe, uredbe o kategorizaciji državnih cest ter pravilnika o načinu označevanja javnih cest in o evidencah o javnih cestah in objektih na njih. Predlog pošlje v predhoden pregled in mnenje Direkciji Republike Slovenije za ceste, ki v sodelovanju z občino preveri pravilnost uporabe meril za razmejitev občinskih cest med lokalne ceste in javne poti, določenih v 4. členu te uredbe, meril za razvrščanje lokalnih cest v naseljih v podkategorije, določenih v 8. do 14. členu te uredbe, ter označitve občinskih cest.
(3) Direkcija Republike Slovenije za ceste mora mnenje o predlogu kategorizacije občinskih cest iz prejšnjega odstavka in o označitvi občinskih cest dati najkasneje v 60 dneh po njegovem prejemu. Če v predlogu ugotovi sporne kategorizacije posameznih občinskih cest, razvrstitve lokalnih cest v podkategorije ali označitve občinskih cest, o tem pisno obvesti občino in Ministrstvo za promet in zveze. Sporne rešitve v kategorizaciji občinskih cest se rešujejo po postopku, kot ga določa zakon.
18. člen
(spremembe in dopolnitve kategorizacije javnih cest)
(1) Predlogi za spremembe in dopolnitve kategorizacije državnih cest se dajejo po postopku, določenim v 17. členu zakona o javnih cestah, in morajo biti utemeljeni po merilih iz 11. in 12. člena te uredbe.
(2) Predloge sprememb in dopolnitev kategorizacije občinskih cest pošlje občina v predhoden pregled in mnenje Direkciji Republike Slovenije za ceste. Direkcija Republike Slovenije za ceste mora mnenje o predlogu, določeno v tretjem odstavku prejšnjega člena, dati najkasneje v 30 dneh po njegovem prejemu. Če v predlogu ugotovi sporne kategorizacije posameznih občinskih cest, razvrstitve lokalnih cest v podkategorije ali označitve občinskih cest, o tem pisno obvesti občino in Ministrstvo za promet in zveze. Sporne rešitve v kategorizaciji občinskih cest se rešujejo po postopku, kot ga določa zakon.
19. člen
(prenehanje veljavnosti)
Z dnem začetka veljavnosti te uredbe prenehajo veljati osnove in merila za razvrstitev cest in drugih prometnih površin med lokalne ceste (Uradni list SRS, št. 22/83 in 32/88).
20. člen
(začetek veljavnosti uredbe)
Ta uredba začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 340-12/97-1
Ljubljana, dne 17. julija 1997.
Vlada Republike Slovenije
dr. Janez Drnovšek l. r.
Predsednik

AAA Zlata odličnost