Uradni list

Številka 45
Uradni list RS, št. 45/1997 z dne 25. 7. 1997
Uradni list

Uradni list RS, št. 45/1997 z dne 25. 7. 1997

Kazalo

2477. Sklep o razpisu referenduma za uvedbo oziroma podaljšanju krajevnega samoprispevka v KS Miklavž na Dravskem polju, stran 4104.

Na podlagi 3. člena zakona o samoprispevku (Uradni list SRS, št. 35/85) ter 3. in 56. člena zakona o referendumu in o ljudski iniciativi (Uradni list RS, št. 15/94) in v skladu s statutom Krajevne skupnosti Miklavž na Dravskem polju je Svet KS Miklavž na Dravskem polju na redni seji dne 14. 5. 1997 sprejel
S K L E P
o razpisu referenduma za uvedbo oziroma podaljšanju krajevnega samoprispevka v KS Miklavž na Dravskem polju
1. člen
Razpiše se referendum za uvedbo krajevnega samoprispevka v KS Miklavž na Dravskem polju.
2. člen
Referendum ob v nedeljo 14. 9. 1997 na glasovalnih mestih, ki jih določi volilna komisija KS, od 7. do 19. ure.
3. člen
Sredstva zbrana s krajevnim samoprispevkom, se bodo uporabljala za izvajanje naslednjega programa:
1. izgradnja kanalizacijskega omrežja, hišnih priključkov 1 m čez ulično mejo ter za ponovno vzpostavitev vseh cest in ulic, ki so utrpele poškodbe pri izkopih jarkov za polaganje kanalizacije, v prvotno stanje,
2. za funkcionalne potrebe KS pri izvedbi referendumskega programa v višini 4% od zbranih sredstev.
4. člen
Program uporabe sredstev po fazah izgradnje in času je bil usklajen na zborih krajanov in je sestavni del tega sklepa.
5. člen
Celotna vrednost investicije je 456,515.000 SIT. S krajevnim samoprispevkom se bo predvidoma zbralo 150,000.000 SIT.
Sredstva med vrednostjo programa in zbranimi sredstvi samoprispevka bodo zagotovljena iz drugih virov.
6. člen
Samoprispevek se uvede za obdobje petih let in sicer od 1. 10. 1997 do 30. 9. 2002.
7. člen
Pravico glasovanja na referendumu imajo krajani, ki so vpisani v splošni volilni imenik KS Miklavž na Dravskem polju ter krajani, ki še nimajo volilne pravice in niso vpisani v splošni volilni imenik, so pa v delovnem razmerju in so na dan referenduma dopolnili 15 let ter obrtniki oziroma samostojni podjetniki – nosilci dejavnosti, ki imajo sedež dejavnosti v KS Miklavž na Dravskem polju.
8. člen
Referendum vodi volilna komisija KS Miklavž na Dravskem polju, pri čemer smiselno uporablja določila zakona o volitvah v DZ, zakon o volitvah v svete krajevnih, vaških in četrtnih skupnosti in določila zakona o referendumu in o ljudski iniciativi.
9. člen
Samoprispevek bodo plačevali krajani s stalnim bivališčem v KS Miklavž na Dravskem polju, in sicer v naslednji višini v denarju:
– 2% od neto plače zaposlenih oziroma nadomestila plače ter nagrade, plačil dopolnilnega dela in plačil po pogodbah o delu;
– 6% od katastrskega dohodka;
– 2% od zavarovalne osnove obrtnikov oziroma samostojnih podjetnikov s stalnim bivališčem oziroma sedežem dejavnosti v KS Miklavž na Dravskem polju;
– 1% od dobička obrtnikov oziroma samostojnih podjetnikov s stalnim bivališčem oziroma sedežem dejavnosti v KS Miklavž na Dravskem polju, če je ta višji od 2% zavarovalne osnove;
– z obrtniki oziroma samostojnimi podjetniki s stalnim bivališčem oziroma sedežem dejavnosti v KS Miklavž na Dravskem polju, se lahko sklenejo tudi individualne pogodbe;
– 2% od neto pokojnin;
– 3% občani, na začasnem delu v tujini (zdomci), ki imajo stalno bivališče na območju KS Miklavž na Dravskem polju, od zadnjega veljavnega povprečnega OD v RS na mesec. Z njimi se sklepajo letne pogodbe;
– 6% vsi, ki posedujejo dva objekta na območju KS Miklavž na Dravskem polju, od povprečnega OD v RS na mesec, za 60 mesecev;
– 6% lastniki, ki posedujejo nepremičnine (počitniške hiše ipd.), katerih pogoji se bodo izboljšali z izgradnjo objektov ali del iz referendumskega programa, nimajo pa stalnega bivališča na območju KS Miklavž na Dravskem polju, od povprečnega OD v RS na mesec, za 60 mesecev;
– 3% kdor krajevnega samoprispevka ne bo plačeval v celotnem obdobju in je zavezanec za plačilo krajevnega samoprispevka, mu KS Miklavž na Dravskem polju zaračuna prispevek za manjkajoči čas, od zadnjega povprečnega OD v RS na mesec za manjkajoče obdobje. To velja v primeru, če so v njegovem gospodinjstvu drugi zaposleni, ki so krajevni samoprispevek redno plačevali;
– 6% celotno gospodinjstvo, ki iz kakršnegakoli razloga krajevnega samoprispevka ni plačevalo, bo moralo plačati prispevek, od zadnjega veljavnega povprečja OD v RS na mesec, za 60 mesecev. Ta prispevek velja za celotno gospodinjstvo ne glede na število zaposlenih v gospodinjstvu;
– graditelji novih stanovanjskih hiš, ki še nimajo stalnega bivališča v KS Miklavž, lahko po lastni želji plačujejo krajevni samoprispevek kot bodoči krajani KS, pod pogojem, da krajevni samoprispevek plačujajo vsi zaposleni v gospodinjstvu.
10. člen
Plačila samoprispevka so oproščeni zavezanci, ki jih določa 12. člen zakona o samoprispevku (Uradni list SRS, št. 35/85).
11. člen
Samoprispevek obračunavajo in odtegujejo podjetja, zavodi, zasebni delodajalci in drugi izplačevalci plač ali nadomestil in pokojnin.
Kmetijskim proizvajalcem in obrtnikom bo obračunavala in odtegovala samoprispevek Republiška uprava za javne prihodke, izpostava Maribor.
Zavezanci, ki so zaposleni v tujini ter lastniki vikendov in novogradenj plačujejo samoprispevek dvakrat letno za tekoče leto. KS Miklavž na Dravskem polju pošlje dvakrat letno položnico.
Od zavezancev, ki ne izpolnjujejo obveznosti iz samoprispevka v določenem roku, se obveznosti prisilno izterjajo po predpisih, ki veljajo za izterjavo prispevkov in davkov občanov.
12. člen
Denarna sredstva, ki se zberejo od krajevnega samoprispevka so strogo namenska. Sredstva samoprispevka se bodo zbirala na posebnem računu KS Miklavž na Dravskem polju.
Nadzor nad zbiranjem in porabo sredstev samoprispevka opravlja komisija za finančne zadeve imenovana od sveta KS Miklavž na Dravskem polju. Z začasno prostimi sredstvi krajevnega samoprispevka mora svet KS Miklavž na Dravskem polju ravnati kot dober gospodar.
O realizaciji programa in porabi sredstev svet poroča enkrat letno na zborih krajanov.
13. člen
Na referendumu glasujejo volilni upravičenci neposredno, s tajnim glasovanjem in z glasovnico, na kateri je naslednje besedilo:
Krajevna skupnost Miklavž na Dravskem polju
                  G L A S O V N I C A
Na referendumu, dne 14. septembra 1997, za uvedbo samoprispevka v denarju, za dobo petih let, to je od 1. 10. 1997 do 30. 9. 2002, za financiranje programa izgradnje kanalizacije v KS Miklavž na Dravskem polju
glasujem
ZA                                        PROTI
                    (pečat KS)
Glasovnica se izpolni tako, da se obkroži beseda »ZA«, če se glasovalec strinja z uvedbo samoprispevka oziroma besedo »PROTI«, če se glasovalec z uvedbo samoprispevka ne strinja.
14. člen
Na voliščih morajo viseti razglasi, na katerih se opredeli program samoprispevka in obveze zavezancev.
15. člen
Sredstva za izvedbo referenduma zagotovi KS Miklavž na Dravskem polju.
16. člen
Zavezancem se plačani zneski krajevnega samoprispevka odštevajo od osnove za dohodnino – 7. člen zakona o dohodnini (Uradni list RS, št. 48/90 in 34/92).
17. člen
Ta sklep začne veljati z dnem objave v Uradnem listu Republike Slovenije.
Miklavž na Dravskem polju, dne 29. aprila 1997.
Predsednik
Sveta KS
Miklavž na Dravskem polju
Dušan Polc l. r.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti