Uradni list

Številka 4
Uradni list RS, št. 4/1997 z dne 30. 1. 1997
Uradni list

Uradni list RS, št. 4/1997 z dne 30. 1. 1997

Kazalo

214. Odlok o ustanovitvi javnega zavoda Dvojezična osnovna šola II Lendava, stran 332.

Na podlagi 3. člena zakona o zavodih (Uradni list RS, št. 12/91), 41. člena zakona o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja (Uradni list RS, št. 12/96) ter 24. in 72. člena statuta Občine Lendava (Uradni list RS, št. 32/95 in 20/96), je Občinski svet občine Lendava v soglasju s svetom madžarske narodne skupnosti Občine Lendava na seji dne 19. 12. 1996 sprejel
O D L O K
o ustanovitvi javnega zavoda Dvojezična osnovna šola II Lendava
I. SPLOŠNE DOLOČBE
1. člen
S tem odlokom Občina Lendava, s sedežem Trg Ljudske pravice 5, Lendava (v nadaljnjem besedilu: ustanoviteljica) ustanavlja na področju izobraževanja otrok z motnjami v razvoju je javni zavod Dvojezična osnovna šola II Lendava (v nadaljnjem besedilu: zavod). Madžarska narodna skupnost Občine Lendava je soustanoviteljica javnega zavoda (v nadaljnjem besedilu: soustanoviteljica).
II. STATUSNE DOLOČBE
1. Ime, sedež in pravni status zavoda
2. člen
Ime zavoda: Dvojezična osnovna šola II Lendava – II. sz. Lendvai Kétnyelvű Általános Iskola.
Skrajšano ime zavoda: DOŠ II Lendava.
Sedež zavoda: Kovačeva 13, Lendava.
V sestavo zavoda sodi:
– enota varstveno delovni center Lendava.
Zavod lahko po predhodnem soglasju z ustanoviteljico in soustanoviteljico organizira delo tudi v drugih enotah, če so za to dani zakonski razlogi.
3. člen
Zavod je za svoje obveznosti odgovoren s sredstvi, ki jih imajo v pravnem prometu. Zavod je pravna oseba s popolno odgovornostjo in odgovarja za svoje obveznosti z vsem premoženjem, s katerim razpolaga.
4. člen
Zavod je pravna oseba s pravicami, obveznostmi in odgovornostmi v poslovanju in v pravnem prometu, kot jih določata zakon in ta odlok.
2. Pečat zavoda
5. člen
Zavod ima in uporablja pečat okrogle oblike premera 35 mm. V sredini pečata je grb Republike Slovenije, pod katerim je vpisan sedež zavoda, na zunanjem obodu pa ime zavoda. Besedilo na pečatu je v slovenskem in madžarskem jeziku.
Zavod ima in uporablja tudi pečat okrogle oblike premera 20 mm z enako vsebino kot pečat iz prvega odstavka tega člena.
Pečat iz prvega odstavka tega člena uporablja zavod v pravnem prometu za žigosanje vseh aktov, dokumentov in dopisov, ki jih pošilja ali izdaja organom, organizacijam, občanom, učencem in njihovim staršem.
Pečat iz drugega odstavka tega člena uporablja zavod za žigosanje finančne in knjigovodske dokumentacije.
6. člen
Število posameznih pečatov, njihovo uporabo, način varovanja in uničenja določi ravnatelj.
3. Območje zadovoljevanja vzgojno-varstvenih potreb
7. člen
Zavod s svojo dejavnostjo zadovoljuje potrebe po izobraževanju otrok z motnjami v razvoju za šolski okoliš, ki obsega območje upravne enote Lendava.
III. DEJAVNOST ZAVODA
8. člen
Dejavnosti zavoda so:
– M/80.103 – dejavnost zavodov za izobraževanje otrok z motnjami v razvoju,
– N/85.314 – dejavnost varstveno delovnih centrov.
Dejavnost zavoda šteje kot javna služba, katere izvajanje je v javnem interesu.
9. člen
Zavod opravlja javnoveljavni program osnovnošolskega prilagojenega izobraževanja, ki je sprejet na način in po postopku določenim z zakonom.
IV. ORGANI ZAVODA
10. člen
Organi zavoda so:
– svet zavoda,
– ravnatelj,
– strokovni svet,
– svet staršev.
Zavod ima lahko tudi druge organe, katerih delovno področje, sestavo in način volitev oziroma imenovanja določi s pravili.
1. Svet zavoda
11. člen
Zavod upravlja svet zavoda, ki ga sestavljajo predstavniki ustanovitelja in soustanovitelja, predstavniki delavcev zavoda in predstavniki staršev.
Svet zavoda šteje enajst članov, ki jih sestavljajo:
– trije predstavniki ustanovitelja in soustanovitelja,
– pet predstavnikov delavcev zavoda,
– trije predstavniki staršev.
Dva predstavnika ustanovitelja imenuje občinski svet, enega pa svet madžarske narodne skupnosti Občine Lendava.
Predstavnike zaposlenih izvolijo delavci zavoda neposredno na tajnih volitvah, po postopku in na način, ki ga določa zakon in ta odlok.
Predstavnike staršev pa volijo starši na svetih staršev. Sestavo in pristojnost sveta staršev določa zakon.
Pristojnosti sveta zavoda določa zakon.
12. člen
Zavod lahko ustanovi skupnost zavodov za opravljanje finančno knjigovodskih in pravnih opravil. V okviru skupnosti zavodov lahko javni zavodi načrtujejo, izvajajo in opravljajo tudi druge strokovne in svetovalne naloge, če se dogovorijo za tako obliko delovanja.
a) Volitve predstavnikov delavcev v svet zavoda
13. člen
Svet zavoda razpiše volitve predstavnikov delavcev v svet zavoda s sklepom največ 90 in najmanj 60 dni pred iztekom mandatne dobe. Volitve se opravijo najkasneje v 15 dneh pred potekom mandata svetu zavoda.
S sklepom o razpisu volitev mora biti določen dan volitev in število članov sveta, ki se volijo. Sklep o razpisu volitev se mora javno objaviti v zavodu.
S sklepom o razpisu volitev se imenuje volilna komisija, ki jo sestavljajo predsednik, njegov namestnik in dva člana ter njuna namestnika. Član volilne komisije oziroma njegov namestnik ne more biti kandidat za predstavnika delavcev v svetu in mora imeti aktivno volilno pravico. Volilno komisijo se imenuje za dobo 4 let.
14. člen
Pravico predlagati kandidate za člane sveta ima:
– vsak delavec zavoda z aktivno volilno pravico,
– reprezentativni sindikat v zavodu.
Predlogi kandidatov za svet zavoda, ki se predložijo volilni komisiji najkasneje 21. dan po razpisu volitev, morajo biti pisni. Predlaganim kandidatom iz prve alinee prejšnjega odstavka je potrebno priložiti podpise predlagateljev in soglasja kandidatov.
Kandidati za predstavnike delavcev v svetu zavoda morajo imeti pasivno volilno pravico.
15. člen
Glasovanje na volišču vodi volilna komisija ali volilni odbori v sestavi predsednika, njegovega namestnika, dveh članov in njihovih namestnikov, ki jih imenuje volilna komisija za vsake volitve posebej. Člani in namestniki volilnega odbora morajo imeti aktivno volilno pravico in ne smejo biti kandidati za člana sveta zavoda.
Volitve morajo biti organizirane tako, da je zagotovljena tajnost glasovanja. Volilna komisija lahko določi, da se za delavce, ki bodo odsotni na dan volitev, zagotovi možnost predčasnih volitev.
Voli se z glasovnicami osebno. Vsak delavec ima en glas. Na glasovnici se navedejo imena kandidatov po posameznih enotah, po abecednem redu priimkov z navedbo koliko kandidatov se voli izmed kandidatov matične šole, enote in izmed kandidatov upravnih, administrativnih in tehničnih delavcev. Volijo se tako, da se obkrožijo zaporedne številke pred imeni tistih kandidatov, za katere se želi glasovati.
Neizpolnjena glasovnica in glasovnica, na kateri ni mogoče ugotoviti volje volivca, sta neveljavni. Neveljavna je tudi glasovnica, če je volivec glasoval za več kandidatov iz posamezne enote, ali izmed upravno-administrativnih teh tehničnih delavcev kot jih je potrebno izvoliti.
Volitve so veljavne, če se jih je udeležila več kot polovica delavcev zavoda z aktivno volilno pravico.
16. člen
Izvoljenih je toliko kandidatov za člane sveta zavoda, kot je predstavnikov delavcev v svetu zavoda. Izvoljeni so tisti kandidati matične šole, enote oziroma upravno-administrativnih in tehničnih delavcev, ki so dobili največje število glasov. Če je več kandidatov dobilo enako število glasov, je izvoljen tisti, ki ima daljšo delovno dobo v zavodu.
O poteku volitev na voliščih se piše zapisnik, volilna komisija pa izdela poročilo o rezultatih volitev, ki ga objavi v roku 15 dni od dneva izvedbe glasovanja.
17. člen
Članu sveta preneha mandat pred potekom dobe, za katero je bil imenovan oziroma izvoljen, če:
– sam zahteva razrešitev,
– je zaradi bolezni odsoten daljše obdobje ali iz drugih razlogov ne more več opravljati funkcije člana sveta,
– je razrešen.
Člana sveta razreši volilna komisija na način in po postopku, določenim za imenovanje oziroma razrešitev.
Ko svet zavoda ugotovi, da je članu iz razlogov iz prejšnjega odstavka prenehal mandat, o tem takoj obvesti pristojne za imenovanje oziroma izvolitev novega člana. Če je potekel mandat predstavniku delavcev, takoj določi rokovnik in imenuje tričlansko komisijo v skladu s tretjim odstavkom tega člena.
Nadomestno imenovanje oziroma izvolitev člana sveta ni potrebno, če je prenehal mandat manj kot tretjini članov in je do izteka mandata sveta manj kot 6 mesecev.
b) Odpoklic predstavnikov delavcev v svetu zavoda
18. člen
Postopek za odpoklic predstavnika delavcev v svetu zavoda se začne na podlagi pisne zahteve najmanj ene tretjine delavcev zavoda z aktivno volilno pravico oziroma na zahtevo sindikata, če gre za člana sveta, ki ga je kandidiral sindikat.
Zahtevi za odpoklic, ki jo predložijo delavci, morajo biti priloženi podpisi delavcev, ki predlagajo odpoklic.
Zahteva za odpoklic mora vsebovati razloge za odpoklic.
Zahteva se predloži volilni komisiji, ki preveri formalno pravilnost zahteve, ne da bi presojala razloge za odpoklic.
Če volilna komisija ne zavrne zahteve za odpoklic, v 30 dneh razpiše glasovanje o odpoklicu predstavnika delavcev v svetu zavoda in določi dan glasovanja.
Predstavnik delavcev v svetu zavoda je odpoklican, če je za odpoklic glasovala večina delavcev zavoda, ki imajo aktivno volilno pravico v času glasovanja o odpoklicu.
Za izvedbo glasovanja o odpoklicu predstavnika delavcev v svetu zavoda se smiselno uporabljajo določbe tega odloka in zakona o volitvah predstavnikov delavcev v svet zavoda.
19. člen
Za volitve in odpoklic predstavnikov delavcev v svet zavoda se, dokler ne bo sprejet zakon, ki bo urejal sodelovanje delavcev pri upravljanju zavodov, uporabljajo, v zadevah, ki jih ne ureja ta odlok, določbe zakona, ki ureja sodelovanje delavcev v upravljanju podjetij.
2. Ravnatelj
20. člen
Pedagoški vodja in poslovodni organ zavoda je ravnatelj, ki organizira, vodi delo in poslovanje zavoda ter zavod zastopa in predstavlja zavod brez omejitev in je odgovoren za zakonitost dela.
21. člen
Ravnatelja imenuje svet zavoda po postopku in pod pogoji določenimi z zakonom.
Svet zavoda si mora pred imenovanjem pridobiti mnenje ustanovitelja, soustanovitelja in učiteljskega zbora.
a) Pomočnik ravnatelja
22. člen
Zavod ima lahko pomočnika ravnatelja.
Pomočnika ravnatelja imenuje ravnatelj po postopku in pod pogoji določenimi z zakonom.
b) Enota – varstveno delovni center
Enoto varstveno delovnega centra vodi vodja enote, ki ima naslednje pristojnosti:
– organizira in vodi delo enote,
– predlaga ravnatelju program razvoja,
– opravlja druge naloge, za katere ga ravnatelj pooblasti.
3. Strokovni organi
23. člen
Strokovni organi zavoda so učiteljski zbor, oddelčni zbor, razrednik in strokovni aktiv.
24. člen
Za sestavo in pristojnosti strokovnih organov zavoda se neposredno uporabljajo zakonske določbe.
V. VIRI IN NAČIN PRIDOBIVANJA SREDSTEV ZA DELO ZAVODOV
25. člen
Za opravljanje dejavnosti zagotovi ustanovitelj nepremičnine in opremo, ki jo je šola uporabljala za opravljanje dejavnosti do uveljavitve tega akta in jo izkazuje v bilanci stanja za zadnje leto poslovanja. Šola je dolžna upravljati premoženje s skrbnostjo dobrega gospodarja.
26. člen
Zavod pridobiva sredstva za delo iz državnega proračuna, sredstev ustanovitelja, plačil staršev, donacij, prispevkov sponzorjev in drugih virov, v skladu z zakonom.
27. člen
Zavod nastopa v pravnem prometu, povezanim z dejavnostjo, za katero je ustanovljena, samostojno.
Zavod odgovarja za svoje obveznosti do višine sredstev, s katerimi razpolaga.
Ustanovitelj odgovarja za obveznosti zavoda do višine sredstev, ki jih zagotavlja v skladu z 26. členom tega odloka.
28. člen
Delo zavoda je javno.
Javnost dela zavoda se zagotavlja z obvestili staršev, novinarjev in drugih predstavnikov javnosti.
Starši, novinarji in drugi predstavniki javnosti ne morejo prisostvovati sejam in drugim oblikam dela organov zavoda ter vzgojno-varstvenem delu zavoda, razen v primerih, kot je to določeno z zakonom ali drugimi predpisi oziroma jim prisotnost ravnatelj dovoli.
O delu zavoda obvešča javnost ravnatelj ali oseba, ki jo pooblasti.
29. člen
Ravnatelj in drugi delavci zavoda morajo varovati listine in podatke, do katerih pridejo oziroma se z njimi seznanijo pri opravljanju vzgojno-varstvene dejavnosti in so določeni za poslovno tajnost.
Osebe iz prejšnjega odstavka morajo varovati poslovno tajnost tudi po prenehanju delovnega razmerja.
Za poslovno tajnost se štejejo:
– podatki in dokumenti, ki so z zakonom in drugimi predpisi določeni za tajne,
– podatki in dokumenti, ki jih svet zavoda določi za poslovno tajnost,
– podatki in dokumenti, ki jih ravnatelj v okviru svojih pristojnosti določi za poslovno tajnost,
– podatki in dokumenti, ki jih zavodu zaupno sporoči pristojni organ ali druga organizacija.
VI. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE
30. člen
Ravnatelju zavoda preneha mandat z iztekom dobe za katero je imenovan.
Ravnatelj zavoda je dolžan poleg nalog, za katere je pristojen po zakonu opraviti vse potrebno, da zavod uskladi organizacijo dela ter oblikuje svet zavoda v skladu s tem odlokom v roku 3 mesecev od dneva uveljavitve tega odloka.
DOŠ II Lendava je pravna naslednica DOŠ II Lendava, ki je vpisana v sodni register pri registrskem sodišču v Murski Soboti, pod zap. št. 1/1693-00 in prevzame vse pravice in odgovornosti te šole.
31. člen
Z uveljavitvijo tega odloka preneha veljati odlok o izločitvi enot javnega zavoda iz zavoda VIZ Lendava in ustanovitvi javnih zavodov (Uradni list RS, št. 22/92).
Z dnem uveljavitve tega odloka preneha veljati statut zavoda.
32. člen
Ta odlok začne veljati osmi dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 01200-0006/96
Lendava, dne 19. decembra 1996.
Predsednik
Občinskega sveta
občine Lendava
Anton Balažek l. r.

AAA Zlata odličnost