Uradni list

Številka 4
Uradni list RS, št. 4/1997 z dne 30. 1. 1997
Uradni list

Uradni list RS, št. 4/1997 z dne 30. 1. 1997

Kazalo

213. Odlok o ustanovitvi javnih zavodov DOŠ I Lendava, DOŠ Dobrovnik in DOŠ Genterovci, stran 329.

Na podlagi 3. člena zakona o zavodih (Uradni list RS, št. 12/91), 41. člena zakona o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja (Uradni list RS, št. 12/96) ter 24. in 72. člena statuta Občine Lendava (Uradni list RS, št. 32/95 in 20/96), je Občinski svet občine Lendava v soglasju s svetom madžarske narodne skupnosti Občine Lendava na seji dne 19. 12. 1996 sprejel
O D L O K
o ustanovitvi javnih zavodov DOŠ I Lendava, DOŠ Dobrovnik in DOŠ Genterovci
I. SPLOŠNE DOLOČBE
1. člen
S tem odlokom Občina Lendava, s sedežem Trg Ljudske pravice 5, Lendava (v nadaljnjem besedilu: ustanoviteljica) ustanavlja na področju osnovnega šolstva javne zavode. Madžarska narodna skupnost občine Lendava je soustanoviteljica v tem odloku navedenih javnih zavodov (v nadaljnjem besedilu: soustanoviteljica).
II. STATUSNE DOLOČBE
1. Ime, sedež in pravni status zavodov
2. člen
Ime zavoda: Dvojezična osnovna šola I Lendava – I. sz. Lendvai Kétnyelvű Általános Iskola.
Skrajšano ime zavoda: DOŠ I Lendava.
Sedež zavoda: Kranjčeva 44, Lendava.
V sestavo osnovne šole sodijo:
– Podružnična šola Gaberje, Gaberje 14,
– Podružnična šola Čentiba, Čentiba 5,
– Podružnična šola Dolina, Dolina 4,
– Podružnična šola Petišovci, Rudarska 41.
2. Ime zavoda: Dvojezična osnovna šola Genterovci – Göntérházi Kétnyelvű Általános Iskola.
Skrajšano ime zavoda: DOŠ Genterovci.
Sedež zavoda: Genterovci 8/b.
3. Ime zavoda: Dvojezična osnovna šola Dobrovnik – Dobronaki Kétnyelvű Általános Iskola.
Skrajšano ime zavoda: DOŠ Dobrovnik.
Sedež zavoda: Dobrovnik 266/j.
Šole lahko po predhodnem soglasju z ustanoviteljico in soustanoviteljico organizirajo delo v novih podružnicah ali ukine obstoječe, če so za to dani zakonski razlogi.
3. člen
Zavodi so za svoje obveznosti odgovorni s sredstvi, ki jih imajo v pravnem prometu. Zavodi so pravne osebe s popolno odgovornostjo in odgovarjajo za svoje obveznosti z vsem premoženjem, s katerim razpolagajo.
Podružnične šole v pravnem prometu nimajo pooblastil.
4. člen
Zavodi so pravne osebe s pravicami, obveznostmi in odgovornostmi v poslovanju in v pravnem prometu, kot jih določata zakon in ta odlok.
2. Pečati zavodov
5. člen
Zavodi imajo in uporabljajo pečat okrogle oblike premera 35 mm. V sredini pečata je grb Republike Slovenije, pod katerim je vpisan sedež zavoda, na zunanjem obodu pa ime zavoda. Besedilo mora biti v slovenskem in madžarskem jeziku.
Zavod ima in uporablja tudi pečat okrogle oblike premera 20 mm z enako vsebino kot pečat iz prvega odstavka tega člena.
Pečat iz prvega odstavka tega člena uporabljajo zavodi v pravnem prometu za žigosanje vseh aktov, dokumentov in dopisov, ki jih pošiljajo ali izdajajo organom, organizacijam, občanom, učencem in njihovim staršem.
Pečat iz drugega odstavka tega člena uporabljajo zavodi za žigosanje finančne in knjigovodske dokumentacije.
6. člen
Število posameznih pečatov, njihovo uporabo, način varovanja in uničenja določi ravnatelj.
3. Šolski okoliši javnih zavodov
7. člen
Zavodi so ustanovljeni za opravljanje osnovnošolskega izobraževanja za sledeče šolske okoliše:
DOŠ I Lendava, za naselja: Lendava-Lendva, Lendavske gorice-Lendvahegy, Dolga vas-Hosszúfalu, Dolgovaške gorice-Hosszúfaluhegy, Trimlini-Hármasmalom, Petišovci-Petesháza, Benica, Pince Marof, Pince-Pince, Dolina-Völgyifalu, Čentiba-Csente, Gaberje-Gyertjános, Kapca-Kapca, Gornji Lakoš-Felsőlakos, Dolnji Lakoš-Alsólakos, Kot-Kót. V matični šoli se vpisuje otroke v osnovno šolo ter dnevno varstvo in druge oblike oskrbe otrok za celoten zavod.
DOŠ “Vlaj Lajos” Genterovci, za naselja: Banuta-Bánuta, Mostje-Hídvég, Genterovci-Göntérháza, Kamovci-Kámaháza, Radmožanci-Radamos.
DOŠ Dobrovnik, za naselja: Dobrovnik-Dobronak, Žitkovci-Zsitkóc, Strehovci.
III. DEJAVNOST ZAVODOV
8. člen
Dejavnosti zavodov iz 2. člena tega odloka so:
– osnovnošolsko splošno izobraževanje, – M 80.120,
– priprava šolske prehrane.
Dejavnost zavodov šteje kot javna služba, katere izvajanje je v javnem interesu.
9. člen
Poleg dejavnosti iz prejšnjega člena opravljajo zavodi v okviru svoje registrirane dejavnosti še:
– spodbujajo in organizirajo interesno in družbeno aktivnost učencev ter se v ta namen povezujejo s starši, delavci v podjetjih, kulturnih in drugimi organizacijami ter ostalimi občani;
– skupaj s starši in drugimi občani razvijajo in organizirajo širše možnosti za aktivnosti učencev, druge mladine in občanov na področju izobraževanja, kulture, tehnične kulture in športa.
IV. ORGANI ZAVODOV
10. člen
Organi zavoda so:
– svet zavoda,
– ravnatelj,
– strokovni svet,
– svet staršev.
Zavod ima lahko tudi druge organe, katerih delovno področje, sestavo in način volitev oziroma imenovanja določi s pravili.
1. Svet zavoda
11. člen
Zavod upravlja svet zavoda, ki ga sestavljajo predstavniki ustanovitelja in soustanovitelja, predstavniki delavcev zavoda in predstavniki staršev.
Svet zavoda šteje enajst članov, ki jih sestavljajo:
– trije predstavniki ustanovitelja in soustanovitelja,
– pet predstavnikov delavcev zavoda,
– trije predstavniki staršev.
Dva predstavnika ustanovitelja imenuje občinski svet, enega pa svet madžarske narodne skupnosti Občine Lendava.
Predstavnike zaposlenih izvolijo delavci zavoda neposredno na tajnih volitvah, po postopku in na način, ki ga določa zakon in ta odlok.
Predstavnike staršev pa volijo starši na svetih staršev. Sestavo in pristojnost sveta staršev določa zakon.
12. člen
Zavodi lahko ustanovijo skupnost zavodov za opravljanje finančno knjigovodskih in pravnih opravil. V okviru skupnosti zavodov lahko javni zavodi načrtujejo, izvajajo in opravljajo tudi druge strokovne in svetovalne naloge, če se dogovorijo za takšno obliko delovanja.
a) Volitve predstavnikov delavcev v svet zavoda
13. člen
Svet zavoda razpiše volitve predstavnikov delavcev v svet zavoda s sklepom največ 90 in najmanj 60 dni pred iztekom mandatne dobe. Volitve se opravijo najkasneje v 15 dneh pred potekom mandata svetu zavoda.
S sklepom o razpisu volitev mora biti določen dan volitev in število članov sveta, ki se volijo. Sklep o razpisu volitev se mora javno objaviti v zavodu.
S sklepom o razpisu volitev se imenuje volilna komisija, ki jo sestavljajo predsednik, njegov namestnik in dva člana ter njuna namestnika. Član volilne komisije oziroma njegov namestnik ne more biti kandidat za predstavnika delavcev v svetu in mora imeti aktivno volilno pravico. Volilno komisijo se imenuje za dobo 4 let.
14. člen
Pravico predlagati kandidate za člane sveta imajo:
– vsak zaposlen delavec z aktivno volilno pravico,
– reprezentativni sindikat v zavodu.
Predlogi kandidatov za svet zavoda, ki se predložijo volilni komisiji najkasneje 21. dan po razpisu volitev, morajo biti pisni. Predlaganim kandidatom iz prve alineje prejšnjega odstavka je potrebno priložiti podpise predlagateljev in soglasja kandidatov.
Kandidati za predstavnike delavcev v svetu zavoda morajo imeti pasivno volilno pravico.
15. člen
Glasovanje na volišču vodi volilna komisija ali volilni odbori v sestavi predsednika, njegovega namestnika, dveh članov in njihovih namestnikov, ki jih imenuje volilna komisija za vsake volitve posebej. Člani in namestniki volilnega odbora morajo imeti aktivno volilno pravico in ne smejo biti kandidati za člana sveta zavoda.
Volitve morajo biti organizirane tako, da je zagotovljena tajnost glasovanja. Volilna komisija lahko določi, da se za delavce, ki bodo odsotni na dan volitev, zagotovi možnost predčasnih volitev.
Voli se z glasovnicami osebno. Vsak delavec ima en glas. Na glasovnici se navedejo imena kandidatov po abecednem redu priimkov z navedbo koliko članov se voli izmed kandidatov posamezne matične šole, podružnične šole in izmed kandidatov upravnih, administrativnih in tehničnih delavcev. Volijo se tako, da se obkrožijo zaporedne številke pred imeni tistih kandidatov, za katere se želi glasovati.
Neizpolnjena glasovnica in glasovnica, na kateri ni mogoče ugotoviti volje volivca, sta neveljavni. Neveljavna je tudi glasovnica, če je volivec glasoval za več kandidatov iz posamezne šole ali podružnične šole, ali izmed upravno-administrativnih teh tehničnih delavcev kot jih je potrebno izvoliti.
Volitve so veljavne, če se jih je udeležila več kot polovica delavcev zavoda z aktivno volilno pravico.
16. člen
Izvoljenih je toliko kandidatov za člane sveta zavoda, kot je predstavnikov delavcev v svetu zavoda. Izvoljeni so tisti kandidati posameznih podružničnih šol oziroma upravno-administrativnih in tehničnih delavcev, ki so dobili največje število glasov. Če ima več kandidatov enako število glasov, je izvoljen tisti, ki ima daljšo delovno dobo v zavodu.
O poteku volitev na voliščih se piše zapisnik, volilna komisija pa izdela poročilo o rezultatih volitev, ki ga objavi v roku 15 dni od dneva izvedbe glasovanja.
17. člen
Članu sveta preneha mandat pred potekom dobe, za katero je bil imenovan oziroma izvoljen, če:
– sam zahteva razrešitev,
– je zaradi bolezni odsoten daljše obdobje ali iz drugih razlogov ne more več opravljati funkcije člana sveta,
– je razrešen.
Člana sveta razreši volilna komisija na način in po postopku, določenim za imenovanje oziroma razrešitev.
Ko svet šole ugotovi, da je članu iz razlogov iz prejšnjega odstavka prenehal mandat, o tem takoj obvesti pristojne za imenovanje oziroma izvolitev novega člana. Če je potekel mandat predstavniku delavcev, takoj določi rokovnik in imenuje tričlansko komisijo v skladu s tretjim odstavkom tega člena.
Nadomestno imenovanje oziroma izvolitev člana sveta ni potrebno, če je prenehal mandat manj kot tretjini članov in je do izteka mandata sveta manj kot 6 mesecev.
b) Odpoklic predstavnikov delavcev v svetu zavoda
18. člen
Postopek za odpoklic predstavnika delavcev v svetu zavoda se začne na podlagi pisne zahteve najmanj 10% delavcev zavoda z aktivno volilno pravico oziroma na zahtevo sindikata, če gre za člana sveta, ki ga je kandidiral sindikat.
Zahtevi za odpoklic, ki jo predložijo delavci, morajo biti priloženi podpisi delavcev, ki predlagajo odpoklic.
Zahteva za odpoklic mora vsebovati razloge za odpoklic.
Zahteva se predloži volilni komisiji, ki preveri formalno pravilnost zahteve, ne da bi presojala razloge za odpoklic.
Če volilna komisija ne zavrne zahteve za odpoklic, v 30 dneh razpiše glasovanje o odpoklicu predstavnika delavcev v svetu zavoda in določi dan glasovanja.
Predstavnik delavcev v svetu zavoda je odpoklican, če je za odpoklic glasovala večina delavcev zavoda, ki imajo aktivno volilno pravico v času glasovanja o odpoklicu.
Za izvedbo glasovanja o odpoklicu predstavnika delavcev v svetu zavoda se smiselno uporabljajo določbe tega odloka in zakona o volitvah predstavnikov delavcev v svet zavoda.
19. člen
Za volitve in odpoklic predstavnikov delavcev v svet zavoda se, dokler ne bo sprejet zakon, ki bo urejal sodelovanje delavcev pri upravljanju zavodov, uporabljajo, v zadevah, ki jih ne ureja ta odlok, določbe zakona, ki ureja sodelovanje delavcev v upravljanju podjetij.
2. Ravnatelj
20. člen
Pedagoški vodja in poslovodni organ zavoda je ravnatelj, ki organizira, vodi delo in poslovanje šole ter šolo zastopa in predstavlja zavod brez omejitev in je odgovoren za zakonitost dela.
21. člen
Ravnatelja imenuje svet šole po postopku in pod pogoji določenimi z zakonom.
Svet šole si mora pred imenovanjem pridobiti mnenje ustanovitelja, soustanovitelja in učiteljskega zbora.
a) Pomočnik ravnatelja
22. člen
Zavod ima lahko pomočnika ravnatelja.
Pomočnika ravnatelja imenuje ravnatelj po postopku in pod pogoji določenimi z zakonom.
b) Podružnična šola
23. člen
Podružnično šolo vodi vodja podružnične šole, ki ima naslednje pristojnosti:
– organizira in vodi delo podružnične šole,
– predlaga ravnatelju program razvoja podružnične šole,
– predlaga nadstandardne programe,
– skrbi za sodelovanje podružnične šole z učenci,
– obvešča starše o delu podružnice,
– opravlja druge naloge, za katere ga pisno pooblasti ravnatelj.
Vodjo podružnice imenuje ravnatelj po postopku in pod pogoji, določenimi z zakonom.
3. Strokovni organi
24. člen
Strokovni organi šole so učiteljski zbor, oddelčni zbor, razrednik in strokovni aktiv.
25. člen
Za sestavo in pristojnosti strokovnih organov šole se neposredno uporabljajo zakonske določbe.
V. VIRI IN NAČIN PRIDOBIVANJA SREDSTEV ZA DELO ZAVODOV
26. člen
Za opravljanje dejavnosti zagotovi ustanovitelj nepremičnine in opremo, ki jo je šola uporabljala za opravljanje dejavnosti do uveljavitve tega akta in jo izkazuje v bilanci stanja za zadnje leto poslovanja.
Šola je dolžna upravljati premoženje iz prejšnjega odstavka s skrbnostjo dobrega gospodarja.
27. člen
Šola pridobiva sredstva za opravljanje javne službe iz državnega proračuna in iz proračuna občine v skladu z zakoni in statutom Občine Lendava, iz prispevkov staršev, lahko pa tudi iz drugih virov.
28. člen
Šola nastopa v pravnem prometu, povezanim z dejavnostjo, za katero je ustanovljena, samostojno.
Šola odgovarja za svoje obveznosti do višine sredstev, s katerimi razpolaga.
Ustanovitelj odgovarja za obveznosti šole do višine sredstev, ki jih zagotavlja v skladu z 27. členom tega odloka.
29. člen
Delo šole je javno.
Javnost dela šole se zagotavlja z obveščanjem staršev, novinarjev in drugih predstavnikov javnosti.
Starši, novinarji in drugi predstavniki javnosti ne morejo prisostvovati sejam in drugim oblikam dela organov šole ter vzgojno-izobraževalnemu delu šole, razen v primerih, kot je to določeno z zakonom ali drugimi predpisi oziroma ko to ravnatelj dovoli.
O delu šole obvešča javnost ravnatelj ali oseba, ki jo pooblasti.
30. člen
Ravnatelj in drugi delavci šole morajo varovati listine in podatke, do katerih pridejo oziroma se z njimi seznanijo pri opravljanju vzgojno-izobraževalne dejavnosti in so določeni za poslovno tajnost.
Osebe iz prejšnjega odstavka morajo varovati poslovno tajnost tudi po prenehanju delovnega razmerja.
Za poslovno tajnost se štejejo:
– podatki in dokumenti, ki so z zakonom in drugimi predpisi določeni za tajne,
– podatki in dokumenti, ki jih svet zavoda določi za poslovno tajnost,
– podatki in dokumenti, ki jih ravnatelj v okviru svojih pristojnosti določi za poslovno tajnost,
– podatki in dokumenti, ki jih zavodu oziroma šoli zaupno sporoči pristojni organ ali druga organizacija.
VI. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE
31. člen
Ravnatelju šole preneha mandat z iztekom dobe za katero je imenovan.
Ravnatelj šole je dolžan poleg nalog, za katere je pristojen po zakonu opraviti vse potrebno, da zavod uskladi organizacijo dela ter oblikuje svet šole v skladu s tem odlokom v roku 3 mesecev od dneva uveljavitve tega odloka.
DOŠ I Lendava je pravna naslednica DOŠ I Lendava, ki je vpisana v sodni register pri registrskem sodišču v Murski Soboti pod zap. št. 1/1695-00 in prevzame vse pravice in odgovornosti te šole.
DOŠ Genterovci je pravna naslednica DOŠ Genterovci, ki je vpisana v sodni register pri registrskem sodišču v Murski Soboti pod zap. št. 1/1699-00 in prevzame vse pravice in odgovornosti te šole.
DOŠ Dobrovnik je pravna naslednica DOŠ Dobrovnik, ki je vpisana v sodni register pri registrskem sodišču v Murski Soboti pod zap. št. 1/1694-00 in prevzame vse pravice in odgovornosti te šole.
32. člen
Z uveljavitvijo tega odloka preneha veljati odlok o izločitvi enot javnega zavoda iz zavoda VIZ Lendava in ustanovitvi javnih zavodov (Uradni list RS, št. 22/92).
Z dnem uveljavitve tega odloka prenehajo veljati statuti zavodov.
33. člen
Ta odlok začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 01200-0007/96
Lendava, dne 19. decembra 1996.
Predsednik
Občinskega sveta
občine Lendava
Anton Balažek l. r.

AAA Zlata odličnost