Uradni list

Številka 62
Uradni list RS, št. 62/1996 z dne 8. 11. 1996
Uradni list

Uradni list RS, št. 62/1996 z dne 8. 11. 1996

Kazalo

3554. Odlok o zazidalnem načrtu proizvodno-servisne cone Sejmišče Šentjernej, stran 5314.

Na podlagi 17. člena statuta Občine Šentjernej (Uradni list RS, št. 43/95) ter 39. člena zakona o urejanju naselij in drugih posegov v prostor (Uradni list SRS, št. 18/84, 37/85 in 29/86 ter Uradni list RS, št. 26/90, 18/93, 47/93 in 71/93) je Občinski svet Občine Šentjernej na 18. seji dne 30. 9. 1996 sprejel
O D L O K
o zazidalnem načrtu proizvodno-servisne cone Sejmišče Šentjernej
I. SPLOŠNE DOLOČBE
1. člen
S tem odlokom se ob upoštevanju usmeritev prostorskih sestavin dolgoročnega plana Občine Novo mesto za obdobje od leta1986 do leta 2000 – dopolnjen 1989 (Skupščinski Dolenjski list, št. 24/86 in 3/90) in družbenega plana občine Novo mesto za obdobje od leta 1986 do leta 1990 (Skupščinski Dolenjski list, št. 24/86 in 15/90), ki veljata na prostoru Občine Šentjernej na podlagi drugega odstavka 22.a člena zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 72/93, 57/94 in 14/95) sprejme zazidalni načrt proizvodno-servisne cone Sejmišče Šentjernej. Zazidalni načrt je izdelal Topos Dolenjske Toplice, d.o.o. pod št. ZN-2/96 v septembru 1996.
Sestavljata ga tekstualni del in grafične priloge.
2. člen
V območje urejanja z zazidalnim načrtom so vključena zemljišča s parc. št. 407/5, 407/9, 407/10, 407/11, 409/1-del, 752, 753 in 748/1- del ter 2893/2 pot 2893/1 pot, vse v k.o. Šentjernej.
20 kV daljnovod v kabelski izvedbi in gravitacijski vod fekalne kanalizacije potekata izven območja zazidalnega načrta in potekata: daljnovod preko zemljišč s parc. št. 2994, 1661/2, 1659/2, 1656, 1655/2, 1652/2 in 4404/1 pot, fekalna kanalizacija pa preko zemljišč s parc. št. 2994, 2995/4 in 2995/2 in 4404/1 pot, vse v k.o. Gradišče. Na zemljišču s par. št. 2995/2 k.o. Gradišče se postavi začasni čistilni blok.
Objekti na zemljišču parc. št. 407/10, k.o. Šentjernej (veterinarska postaja in leseni objekti) se odstranijo. Kozolec na zemljišču parc. št. 754 se prestavi na vzhodni del parcele št. 753.
II. NAMEMBNOST PROSTORA
3. člen
Območje je namenjeno gradnji objektov za potrebe proizvodnih in servisnih dejavnosti. Severni del območja se nameni proizvodnim dejavnostim, južni del pa tistim dejavnostim, ki glede hrupa ne presegajo z zakonom določenih mejnih vrednosti za stanovanjska območja. Dejavnosti, pri katerih nastajajo posebni odpadki, niso dovoljene, kolikor nastopajo se morajo odstranjevati skladno z veljavno zakonodajo. Na južnem delu območja, med predvideno pozidavo in lokalno cesto v stanovanjsko naselje, se predvidi gosta visokorasla zazelenitev kot protihrupna bariera.
Območje oziroma objekt za dejavnost JP Elektro Ljubljana PE Elektro Novo mesto nadzorništvo Šentjernej ostane nespremenjeno.
III. POGOJI ZA IZRABO OBMOČJA IN ZA OBLIKOVANJE POSEGOV V PROSTOR
4. člen
A) Splošni pogoji za posege in oblikovanje območja
Zazidava je zasnovana ob cestni navezavi, ki je nadaljevanje prečne povezave med regionalno cesto R333 in predvideno obvozno cesto Šentjerneja. Objekti se postavljajo prečno na cesto z navezavo skupnih uvozov na dvoriščni del posameznih objektov.
Organizacija celotnega območja je podrejena funkcionalnim zahtevam proizvodnih in servisnih dejavnosti in zagotavljanju ustreznih manipulativnih površin. Spremeniti jo je možno glede na vrsto dejavnosti oziroma z njo povezano tehnologijo, ki se na posamezni lokaciji umešča v objekt ob pogoju, da ostanejo gradbene linije ob interni cesti nespremenjene.
5. člen
B) Urbanistično-arhitekturni pogoji za objekte
Objekti naj bodo zasnovani enotno z namenom, da se zagotovi urejen videz celotnega območja. Prečne fasade objektov proti osrednji interni cesti naj bodo oblikovane enotno v rastru. Na tem delu objektov naj se locirajo površine, ki so odprte javnosti (prodajne površine, poslovni prostori, ipd.). Te fasade naj bodo bogato členjene z odprtinami. Vse fasade naj bodo v odtenkih toplih (zemeljskih barv – oker oziroma opečne v kombinaciji z rdečo fasadno opeko).
Strehe se oblikujejo kot polkrožne s kritino eternit ali podobna kritina temnordeče ali rjave barve oziroma dvokapnice, pri čemer naklon strehe ne sme biti manjši od 35 stopinj. Strehe so izjemoma lahko tudi štirikapnice, naklona do 32 stopinj.
Tlorisne dimenzije objektov: objekta št. 1 so 18 x 30, objekta št. 2 so 16 x 30 m, objektov št. 3 do 6 so 18 x 35 m, objektov št. 7 so 15 x 30 m, 7a so 5 x 7,5 m, 7b so 10 x 22,5 m ter objekta št. 8 so 10 x 15 m. Dopustna odstopanja (razen za 7a in 7b) so do –15%.
Dovoljene so maksimalne svetle višine proizvodnih prostorov do 5 m, etažne višine pisarniških prostorov min. 2,6 oziroma prodajnih prostorov 3 m. Kote pritličij so podane v ureditveni situaciji za vsak objekt posebej, pri čemer je dovoljeno odstopanje do največ 0,5 m zaradi prilagoditve cesti in drugim mejnim pogojem posamezne lokacije.
Konstrukcija je klasična armiranobetonska z vmesnimi polnili, fasada naj bo členjena, s poudarjenimi okenskimi elementi. Konstrukcije so lahko tudi montažne ali iz drugih materialov, vendar mora fasada biti členjena, kot v primeru klasične konstrukcije.
Črpališče se izvede pod nivojem platoja z nadgradnjo objekta za strojnico dimenzije 2 x 3 m, trafo postaja je tipska.
Na lokaciji št. 8 se izvede nakladalna rampa za Mercator-KZ Krka.
6. člen
C) Pogoji za zunanje in druge ureditve
Manipulativne površine se asfaltirajo, parkirišča pa tlakujejo. Zelenice so le spremljevalke ostalih ureditev in naj bodo zatravljene, dovoljeno je tudi grmičevje in zasaditev z listavci (npr. judeževo drevo, gaber, javor). Zasaditev z isto vrsto listavcev naj se izvede tudi ob parkiriščih.
Zunanje površine se posebej oblikujejo na južnem delu, kjer se ob rekonstruirani lokalni cesti predvidi visokorasla zasaditev in sicer kot protihrupna in vizualna bariera.
Ograje med parcelami so transparentne žičnate ali lesene, v mejnih območjih zazidalnega načrta obraščene z zelenjem. Oporni zidovi so kamniti, do višine največ 1,6 m.
IV. POGOJI ZA PROMETNO IN KOMUNALNO TER DRUGO UREDITEV OBMOČJA
7. člen
Cestno omrežje
Obstoječa stanovanjska cesta služi kot dostopna cesta v območje urejanja do izgradnje severne obvozne ceste Šentjerneja, po njeni izgradnji pa se glavni uvoz uredi s te ceste.
Širina notranje ceste je 2 x 2,75 m in ima funkcijo dovozne ceste za osebni promet in dostavo. Širina enostranskega hodnika za pešce je 1,6 m.
Cestišče se dimenzionira za maksimalno obremenitev, to je osno nosilnost 25 t in se jo asfaltira. Računska hitrost je 40 km/h. Interna cesta ter vse dostopne ceste istočasno služijo kot požarne poti.
Parkirišča
Površine za potrebe parkiranja so opredeljene na funkcionalnih zemljiščih posameznih objektov in so dimenzionirane glede na potrebe predvidenih dejavnosti.
8. člen
Vodovod
Oskrba s pitno vodo se zagotavlja s priključitvijo na glavni vodovod na Prvomajski cesti, ki sega v dolžini 350 rekonstruira. Pri dimenzioniranju cevovoda se naj predvidi maksimalna poraba z upoštevanjem požarne vode. Vodovod poteka v hodniku za pešce.
Vodo iz vodovoda se sme uporabljati le kot pitno vodo in v sanitarne namene ter za pralnico; le-ta mora imeti zaprt sistem.
Za območje se upošteva en požar istočasno. Pri projektiranju se upošteva pravilnik o tehničnih normativih za hidrantno mrežo (Uradni list RS, št. 30/91) in požarno vodo 12 l/s.
Pri projektiranju in izvedbi vodovoda je potrebno upoštevati:
– odlok o javnem vodovodu in o oskrbi prebivalcev z vodo Občine Novo mesto (Skupščinski Dolenjski list, št. 13/87),
– tehnični pravilnik o javnem vodovodu (Skupščinski Dolenjski list, št. 6/87),
– odlok o zaščiti vodnih virov na območju Občine Novo mesto (Skupščinski Dolenjski list, št. 13/83).
9. člen
Kanalizacija
Predvidi se ločen sistem odvajanja odpadnih voda. Odvod fekalnih vod se izvede preko javne kanalizacije celotnega območja v primarni kanal. Kanalizacijski vod znotraj območja se projektira z upoštevanjem celotnega gravitacijskega območja starega sejmišča. V zazidalnem območju se izvede črpališče in nato preko tlačenega voda v gravitacijski vod, ki poteka ob obvozni cesti in industrijskem območju Podgorje. Na zemljišču s p. št. 2995/2 k.o. Gradišče se izvede v prvi fazi čistilni blok s kapaciteto 80 EE, v drugi fazi se kanalizacija preveže na centralno čistilno napravo Šentjerneja.
Odvod meteorne vode se izvede preko sistema ponikovanja za vsak objekt posebej. Odvod padavinskih vod s parkirišč se izvede preko lovilcev olj in maščob.
Notranji razvod fekalne kanalizacije se izvede v obliki krakov z zbirnim kanalom v posameznih cestah. Fekalni kanali potekajo po sredini cestišča v povprečni globini 1,8 m, poleg njih pa meteorni kanali v vertikalnem zamiku ca. 0,5 m.
Pri projektiranju in izvedbi je kanalizacijo potrebno upoštevati:
– uredbo o emisiji snovi in toplote pri odvajanju odpadnih voda iz virov onesnaženja (Uradni list RS, št. 35/96),
– uredbo o emisiji snovi pri odvajanju odpadnih voda iz komunalnih čistilnih naprav (Uradni list RS, št. 35/96),
– odlok o javni kanalizaciji (Skupščinski Dolenjski list št. 10/84, 7/88) in
– tehnične pravilnike o javni kanalizaciji (Skupščinski Dolenjski list, št. 7/87).
10. člen
Energetsko omrežje
Obstoječi 20 kV daljnovod v območju urejanja se kablira, znotraj območja se EV izvedejo v kabelski kanalizaciji.
Vse predvideno notranje elektroenergetsko omrežje se izvede kabelsko. Za zagotavljanje povečanih potreb po električni energiji se postavi nova trafo postaja moči 630 kW.
Dovoljeno je postavljati plinske cisterne v zaledje parcele, pri projektiranju in izvedbi za postavitev se upošteva pravilnik o utekočinjenem naftnem plinu (Uradni list Republike Slovenije, št. 22/91) in sicer tč. 4.4.1. do 4.4.9.
Ničenje in ozemljitev
Kot zaščitni ukrep proti nevarnemu dotiku s previsoko napetostjo se izvede ničenje in ozemljitev s pocinkanim valjancem.
Vsa dela na elektroomrežju mora izvesti po tehničnih predpisih za to usposobljen izvajalec.
11. člen
Tk omrežje in zveze
Tk omrežje se bo navezalo na KATC Šentjernej preko novega primarnega razvoda, ki bo potekal ob obstoječem razvodu. Na krajevno omrežje se naveže preko kabelske razdelilne omarice. Telefonski vodi v območju urejanja se izvedejo kabelsko. Telefonski vodi pod utrjenimi površinami se morajo dodatno zaščititi s PVC cevjo in obbetonirati.
12. člen
Odstranjevanje odpadkov
Komunalni odpadki se zbirajo v zabojnikih znotraj območja urejanja in redno odvažajo na komunalno deponijo v Leskovcu.
Odpadke, ki imajo značaj odpadnih surovin je potrebno zbirati ločeno in jih odvažati v nadaljnjo predelavo.
Odpadna olja kot posebni odpadki s številko 54102 se morajo skladiščiti v posebnih posodah. Posebej je potrebno deponirati tudi prazno embalažo olj. O končni dispoziciji odpadka se mora voditi posebna evidenca.
V. OSTALI POGOJI ZA IZVEDBO POSEGOV V PROSTOR
13. člen
Varstvo pred hrupom
Ravni hrupa na južnem delu zazidalnega območja ne smejo presegati vrednosti, določene za stanovanjska območja II. stopnje varstva pred hrupom – velja za lokacije 6, 7 in 8 ter na severnem delu pa za poslovno-stanovanjska območja – III. stopnja varstva pred hrupom po uredbi o hrupu v naravnem in življenjskem okolju (Uradni list RS, št. 45/95).
Za zmanjšanje ravni hrupa na stičnem območju s stanovanjsko sosesko v jugozahodnem delu je potrebno zasaditi visokoraslo drevje in gosto grmičevje.
Pri projektiranju in izvedbi objektov so investitorji dolžni upoštevati:
– zakon o varstvu okolja (Uradni list RS, št. 32/93),
– uredbo o hrupu v naravnem in življenjskem okolju (Uradni list RS, št. 45/95).
14. člen
Varstvo zraka
Zrak, ki se spušča v ozračje, na sme presegati mejnih količin vsebnosti snovi, določenih z uredbo o mejnih, opozorilnih in kritičnih imisijskih vrednostih snovi v zraku (Uradni list RS, št. 73/94) ter uredbo o emisiji snovi v zrak iz kurilnih naprav (Uradni list RS, št. 73/94).
15. člen
Za določitev načina temeljenja je treba pred pripravo projektne dokumentacije za objekte izvesti geološke raziskave.
VI. FAZNOST IZVAJANJA ZAZIDALNEGA NAČRTA
16. člen
Realizacija zazidalnega načrta bo potekala v treh fazah:
Prva faza vključuje komunalno opremo območja: kabliranje EV VN in EVNN, izgradnjo ceste v območju urejanja, vodovodnega in kanalizacijskega omrežja s črpališčem in biološkim čistilnim blokom ter telefonskega omrežja.
Druga faza obsega gradnjo objektov in manipulacijskih površin na severnem delu območja, po preselitvi sejmišča pa še na ostalih lokacijah, vzporedno z njimi pa tudi izvedbo zunanjih ureditev ter javne razsvetljave.
V zadnji fazi, ko bo zgrajena centralna čistilna naprava ter severna obvozna cesta, se izvede priključitev fekalne kanalizacije območja na čistilno napravo in prestavitev čistilnega bloka na drugo lokacijo ter navezava območja na obvozno cesto.
Sejmišče se ohranja na sedanji lokaciji do ureditve novega. Nakladalna rampa se prestavi po odstranitvi veterinarske postaje in formiranju križišča.
VII. ZAČASNA NAMEMBNOST ZEMLJIŠČ
17. člen
Zemljišča, ki ne bodo zazidana v prvi oziroma drugi fazi, se lahko uporabljajo za enak namen, kot so se uporabljala pred veljavnostjo tega odloka.
VIII. TOLERANCE
18. člen
Odstopanja od določil tega zazidalnega načrta so možna v tlorisnih gabaritih objektov, kot je določeno v 5. členu odloka, pri čemer se morajo ohraniti gradbene linije objektov v smeri osrednje interne ceste ter struktura zazidave. Odstopanja so možna tudi pri kotah pritličij objektov oziroma platojev do ± 0,5, če se ob izdelavi projektne dokumentacije podajo racionalnejše rešitve.
IX. KONČNE DOLOČBE
19. člen
Z dnevom veljavnosti tega odloka preneha veljati določba 102. člena odloka o prostorskih ureditvenih pogojih za pomembnejša lokalna središča Občine Novo mesto in sicer določila za morfološko enoto ME 284IV/B3.
20. člen
Inšpekcijsko nadzorstvo nad izvajanjem tega zazidalnega načrta opravlja MOP, Inšpektorat RS za okolje in prostor Ljubljana, enota Novo mesto.
21. člen
Zazidalni načrt je stalno na vpogled na občinski upravi Občine Šentjernej.
22. člen
Ta odlok začne veljati osmi dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 012-27/95
Šentjernej, dne 30. septembra 1996.
Predsednik
Občinskega sveta
občine Šentjernej
Alojz Simončič l. r.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti