Uradni list

Številka 56
Uradni list RS, št. 56/1996 z dne 11. 10. 1996
Uradni list

Uradni list RS, št. 56/1996 z dne 11. 10. 1996

Kazalo

3285. Odlok o pokopališki in pogrebni dejavnosti ter urejanju pokopališč (Ribnica), stran 4700.

Na podlagi 25. člena zakona o pokopališki in pogrebni dejavnosti ter urejanju pokopališč (Uradni list SRS, št. 34/84, 33/85 in Uradni list RS, št. 26/90), zakona o prekrških (Uradni list SRS, št. 25/87, 24/87, 5/90 in Uradni list RS, št. 10/91) in 21. člena statuta Občine Ribnica (Uradni list RS, št. 44/95) je Občinski svet občine Ribnica na seji dne 19. 9. 1996 sprejel
O D L O K
o pokopališki in pogrebni dejavnosti ter urejanju pokopališč
I. SPLOŠNE DOLOČBE
1. člen
S tem odlokom se določa način opravljanja pokopališke in pogrebne dejavnosti ter urejanje pokopališč na območju Občine Ribnica.
2. člen
Na območju Občine Ribnica so pokopališča v naslednjih krajih:
1. Hrovača
2. Sodražica
3. Prigorica
4. Rakitnica
5. Grčarice
6. Jurjevica
7. Velike Poljane
8. Sv. Gregor
9. Sv. Marko
10. Gora
3. člen
Območja pokopališč v Občini Ribnica
1. Pokopališče Hrovača: Zapuže, Dolenji Lazi, Breg, Gorenja vas, Hrovača, Otavice, Lipovec, Makoše, Goriča vas, Nemška vas, Dane, Bukovica, Ribnica, Zadolje, Sajevec.
2. Pokopališče Sodražica: Žimarice, Podklanec, Globel, Jelovec, Zamostec, Lipovšica, Nova Štifta, Sodražica, Ravni dol in del Vinic.
3. Pokopališče Prigorica: Prigorica, Dolenja vas, Lipovec in Makoša.
4. Pokopališče Rakitnica: Rakitnica, Blate.
5. Pokopališče Jurjevica: Kot, Breže, Sušje, Slatnik, Žlebič, Jurjevica.
6. Pokopališče Velike Poljane: Škrajnek, Vrh, Žukovo, Velike Poljane, Dule, Ortnek in del vasi Praproče.
7. Pokopališče Sv. Gregor: Vintarji, Pugled, Perovo, Zadniki, Brinovščica, Andol, Krnče, Zlati rep, Marolče, Levstiki, Grebenje, Junčje, Hojče, Graben, Hudi konec, Gašpinovo, Pusti hrib, Maršiči, Praproče, Rigelj, Sv. Gregor.
8. Pokopališče Grčarice: Grčarice, Grčarske Ravne, Jelenov žleb.
9. Pokopališče Sv. Marko: Zapotok, Vinice, Gorenji Lazi, Preska, Sinovica.
10. Pokopališče Gora: Petrinci, Kržeti, Kračali, Janeži, Betonovo.
4. člen
Pokopališko in pogrebno dejavnost opravlja ter ureja pokopališča Komunalno podjetje Komunala Ribnica, kolikor ni z odlokom ali sklepom občinskega sveta določeno drugače.
5. člen
S pokopališči v Občini Ribnica upravlja Komunalno podjetje Komunala Ribnica, kolikor ni z odlokom ali sklepom občinskega sveta določeno drugače.
II. POGREBNE STORITVE IN SVEČANOSTI
6. člen
Svojci umrlega so dolžni prijaviti pokop upravljalcu pokopališča po ugotovljeni smrti najmanj 36 ur pred pokopom in se istočasno dogovorijo z upravljalcem o vseh pokopališčnih in pogrebnih storitvah.
Upravljalec pokopališča ne sme opraviti pokopa, če mu ob prijavi oziroma pred pokopom niso predložena dokazila o prijavi smrti.
Kadar pa smrti ni bilo mogoče prijaviti, se prijavi smrti priloži druga listina, predpisana s posebnim zakonom.
7. člen
Umrli se praviloma čuva v mrliški vežici, izjemoma pa doma.
Če pokop in pogrebno svečanost organizira društvo ali druge organizacije se umrlega pred pokopom izjemoma lahko položi tudi na določen kraj zunaj pokopališča.
Verske skupnosti lahko v skladu s pokopališkim redom izjemoma položijo umrlega stanovskega predstavnika do pokopa v objekt, ki je namenjen za opravljanje verskih obredov.
8. člen
Prevoz umrlega s kraja smrti na kraj, kjer se čuva, na kraj upepeljitve oziroma na pokopališče, je dovoljen samo s posebej prirejenimi vozili komunalne organizacije oziroma krajevne skupnosti.
V težko dostopnih krajih in v neugodnih vremenskih razmerah se sme umrlega prenesti ali prepeljati tudi na drug krajevno običajen način.
9. člen
Na pokopališčih v Občini Ribnica se opravljajo pokopi vsak dan, v skladu z dogovorom med upravljalci pokopališča in svojci umrlega.
10. člen
Vsakemu umrlemu občanu mora biti zagotovljen dostojen pogreb v skladu z njegovo voljo ali željo svojcev ali naročnikom pogreba.
Pogreb s pokopom umrlega občana je družbena komemoracija in ima javno pietetni značaj.
Pogrebna svečanost se opravi v skladu z določili tega odloka in dogovora med svojci in upravljalcem pokopališča o načinu priprave in vodenja pogrebne svečanosti.
11. člen
Javni pogrebni svečanosti lahko vsakdo nemoteno prisostvuje.
12. člen
Na željo umrlega ali svojcev se pogreb lahko opravi v družinskem krogu.
13. člen
Pogrebni sprevod se odvija od kraja, kjer se prične pogrebna svečanost do groba na pokopališču.
Na željo umrlega ali svojcev se lahko opravi verski obred v objektu, ki je namenjen za opravljanje verskih obredov.
Če umrli leži v mrliški vežici na pokopališču, se pogrebna svečanost opravi od mrliške vežice do groba.
14. člen
Pogrebna svečanost se opravi na krajevno običajen način.
Pri obredu je na čelu zastava z žalnim trakom ali črna zastava (če je bil umrli tuj državljan), verski simboli, prapori in nosilci vencev, odlikovanj ter drugih priznanj. Pri obredu sledijo godba, pevci ter predstavniki verske skupnosti, če so prisotni. Za krsto oziroma žaro sledijo svojci, nato pa drugi udeleženci pogreba.
15. člen
Pogrebna svečanost se prične z dvigom pokojnikove krste ali žare z mrliškega odra ali mrliškega voza. Če sodeluje v pogrebni svečanosti godba ali pevski zbor, pred pričetkom pogrebnega sprevoda zaigrajo ali zapojejo žalostinko, sledijo poslovilni govori predstavnikov družbene skupnosti ter verski obred, če je navzoč predstavnik verske skupnosti.
16. člen
Ko pride pogrebni sprevod do groba, se krsta ali žara s pokojnikom položi v grob. Ob grobu se zvrstijo svojci, nosilci zastav, praporov, odlikovanj in vencev, govornikov, predstavnik verske skupnosti, če je ta navzoč in drugi udeleženci pogrebne svečanosti.
Pri odprtem grobu sledijo poslovilni govori predstavnikov družbene skupnosti in drugih udeležencev, pozdrav z zastavami in prapori, nastop godbe ali pevcev.
V primeru, da je navzoč predstavnik verske skupnosti, ta opravi svoj del svečanosti pred govorom predstavnikov družbene skupnosti.
Udeleženci pogreba se poslovijo od pokojnega z mimohodom.
17. člen
Če sodeluje pri pogrebnih svečanostih tudi častna enota z vojaškim ali lovskim strelnim orožjem, ki izstreli častno salvo, kot zadnji pozdrav umrlemu, je za zagotovitev popolne varnosti občanov in premoženja odgovoren poveljnik oziroma vodja enote.
18. člen
Za oborožene sile Republike Slovenije in organe za notranje zadeve, ki sodelujejo pri pogrebnih svečanostih, kakor tudi za organizacijo in potek vojaških pogrebov, veljajo njihova pravila.
19. člen
Najkasneje eno uro po končani svečanosti je dolžan upravljalec pokopališča grob zasuti in ga začasno primerno urediti tako, da ne poškoduje sosednjih grobov.
20. člen
Na novih pokopališčih se pokop umrlih opravi po vrstnem redu grobov, razen kadar gre za pokop žar, pokop v klasične grobove ali grobnice.
Ponovni pokop v isti grob je dovoljen po mirovalni dobi najmanj 10 let. Mirovalna doba ne velja za žarne grobove.
Odpiranje grobov pred rokom, določenim v drugem odstavku tega člena, je dopustno le z dovoljenjem upravnega organa, pristojnega za zdravstveno varstvo oziroma z dovoljenjem organa, pristojnega za vodenje kazenskega postopka.
21. člen
Upravljalec pokopališča ima naslednje pravice in dolžnosti:
– sprejme pravilnik o ureditvi pokopališča in poteku pogrebnih svečanosti,
– določa cene za najemnino za grobove, pogrebne in druge pokopališke storitve v soglasju s pristojnim organom,
– vodi evidenco prihodkov in izdatkov oziroma ustrezno finančno poslovanje,
– določa mesto, dan in uro pokopa, v sporazumu z naročnikom,
– oddaja prostore za grobove, sklepa najemne pogodbe za grobove in vodi evidenco sklenjenih pogodb,
– opozarja najemnike grobov o eventualni zapuščenosti najetih grobov,
– daje soglasje k načrtom za ureditev grobov, k postavitvam in odstranitvam robnikov in nagrobnih spomenikov ali spremembah arhitektonsko zasnovanim grobnim prostorom,
– opravlja pokope in prekope grobov,
– skrbi za red in snago v mrliški vežici in na pokopališču ter za vzdrževanje ograj, objektov in naprav, poti in zelenic,
– vodi evidenco o grobovih in pokopanih osebah,
– skrbi za izvrševanje pogrebnih svečanosti,
– vodi kataster komunalnih naprav na pokopališču,
– opravlja druge naloge in opravila v skladu z veljavnimi predpisi s tega področja.
22. člen
Pokopališke storitve, najemnino za grobove in pokopališko pristojbino zaračunava upravljalec pokopališča po ceniku, oblikovanem na podlagi meril za oblikovanje cen za uporabo pokopaliških objektov in naprav ter spremljanje drugih storitev pokopališke in pogrebne dejavnosti.
Ceniki se objavljajo na krajevno običajen način, in sicer ob vsaki spremembi cen.
23. člen
Stroški socialnih pokopov in stroški socialnih grobov se krijejo iz občinskega proračuna.
24. člen
Cene za najemnino grobov se določa enkrat letno, do konca meseca februarja.
Upravljalec pokopališča je dolžan zaračunavati in pobirati najemnino za grob enkrat letno, po veljavnem ceniku.
Najemnino za grob in pokopališko pristojbino je najemnik groba dolžan plačati upravljalcu pokopališča.
Sredstva iz naslova najemnin in pokopaliških pristojbin upravljalec pokopališča namensko porablja za vzdrževanje in razširitvena dela na obstoječem pokopališču ali za izgradnjo novega pokopališča.
25. člen
Pred izkopom jame je grobar dolžan ustrezno zavarovati sosednje spomenike in grobove ter paziti, da jih pri zasipu in izkopu jame ne poškoduje.
Kolikor nastane poškodba, imenuje upravljalec pokopališča posebno komisijo ter odredi, kdo jo je dolžan poravnati.
26. člen
Upravljalec pokopališča je dolžan zavarovati vrednostne predmete, ki jih najde pri prekopu grobov ter jih shraniti. Najdene predmete mora upravljalec izročiti upravičencu, če je ta znan, sicer pa ravna z veljavnimi predpisi.
27. člen
Na pokopališčih v naseljih Sodražica, Hrovača in Prigorica so naslednje zvrsti grobov:
– enojni, dvojni, trojni, grobnice in žarni grobovi.
Na pokopališčih v Občini Ribnica pa so zlasti naslednje zvrsti grobov:
– enojni, dvojni, trojni in žarni grobovi.
Graditev novih grobnic na pokopališčih ni dovoljena.
28. člen
Enojni, dvojni in trojni grobovi ter grobnice so globoki 1,80 m in se lahko poglobijo do 3,2 m. Širina enojnih grobov je od 0,70 do 1 m, dvojnih grobov od 1,80 do 2 m, trojnih grobov pa od 2,5 m do 4 m. Dolžina enojnih, dvojnih in trojnih grobov je od 1,80 do 2,20 m.
Žare s pepelom umrlih se lahko shranjujejo tudi v obstoječih grobnicah, ob širitvi pokopališča pa se predvidi prostor za žarne grobove.
Žarni grobovi na novo zgrajenih pokopališčih so naslednje velikosti:
– širina 0,60 do 1 m, dolžina 0,60 do 1,20 m in globina 0,70 m.
29. člen
Vsa pokopališča morajo imeti ustrezno shrambo za orodje ter urejeno mesto za odlaganje odpadkov v keson. Odvoz odpadkov se opravlja v skladu z odlokom o obveznem zbiranju, odvozu in odstranjevanju odpadkov na območju Občine Ribnica.
Odlaganje odpadkov je dovoljeno le na prostoru, ki ga določi upravljalec pokopališča.
Vsako pokopališče mora biti zavarovano z ustrezno ograjo ali živo mejo.
30. člen
Za vsako pokopališče mora biti izdelan načrt razdelitve na pokopališčne oddelke in grobove.
Grobovi morajo biti redno vzdrževani in urejeni. Ureditev mora biti v skladu s celotno ureditvijo obstoječega pokopališča oziroma v skladu z ureditvenim načrtom na novih ali razširjenih pokopališčih.
Višina nagrobnih spomenikov lahko doseže maksimalno 100 cm višine skupaj s podstavkom, širina pa mora biti primerna velikosti grobnega prostora in ne sme segati preko grobnega prostora ter mora biti usklajena z ureditvijo obstoječega pokopališča. Postavljajo se lahko le v skladu z ureditvenim načrtom, na obstoječih pokopališčih pa v soglasju z upravljalcem.
31. člen
Če je grob tako zanemarjen, da ogroža varnost ljudi in sosednjih grobov ali če kvari izgled sosednjih grobov in izgled pokopališča kot celote, se smatra, da je zapuščen. Upravljalec pokopališča lahko tak grob, v roku 10 let od zadnjega pokopa, najemniku odvzame po predhodnem obvestilu.
III. DRUGE DOLOČBE
32. člen
Obiskovalec pokopališča oziroma mrliške vežice je dolžan opustiti vse kar žali spoštovanje do umrlih oziroma svojce pokojnika.
Na pokopališču in vežici je posebej prepovedano:
– nedostojno vedenje, vpitje, glasno smejanje, razgrajanje itd.
– odlaganje odpadkov ob ograji ali na tuje grobove oziroma izven zato določenega prostora
– stopanje in hoja po grobovih
– trganje zelenja in cvetja na tujih grobovih in nasadih
– onesnaževanje pokopališkega prostora in vežice
– vožnja s kolesi in motornimi vozili ali njihovo shranjevanje na pokopališču
– poškodovanje grobov, vežice, ograje, nasadov, naprav in predmetov na pokopališču
– odtujevanje predmetov z grobov, vežice in pokopaliških prostorov.
33. člen
Okrog novo zgrajenih pokopališč se kot meja prostora dovoli izgradnja žive meje iz okrasnih grmovnic ali v obliki kot to določa ureditveni načrt.
34. člen
Inšpekcijski nadzor nad izvajanjem odloka in vseh drugih zakonskih in podzakonskih predpisov, ki neposredno ali posredno urejajo področje gospodarjenja in uporabo javnih objektov, izvaja pristojna državna inšpekcija.
Strokovni nadzor nad izvajanjem tega odloka izvaja občinska uprava Občine Ribnica.
IV. KAZENSKI DOLOČBI
35. člen
Z denarno kaznijo najmanj 100.000 SIT se za prekršek kaznuje izvajalec, če ravna v nasprotju z določbami 20. člena.
Z denarno kaznijo 20.000 SIT se kaznuje odgovorna oseba upravljalca, ki stori dejanje iz prejšnjega odstavka.
36. člen
Z denarno kaznijo najmanj 5.000 SIT se kaznuje za prekršek oseba, oziroma najemnik groba, ki krši določila 28., 30. in 31. člena tega odloka.
V. PREHODNI IN KONČNI DOLOČBI
37. člen
Z dnem, ko prične veljati ta odlok, prenehata veljati odlok o pokopališkem redu za pokopališča na območju Občine Ribnica (SDL, 25/79, 3/84, 20/87, 12/89 in Uradni list RS, št. 50/92).
38. člen
Ta odlok začne veljati osmi dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 01-353-18-96
Ribnica, dne 23. maja 1996.
Predsednik
Občinskega sveta
občine Ribnica
mag. Andrej Mate l. r.

AAA Zlata odličnost