Uradni list

Številka 56
Uradni list RS, št. 56/1996 z dne 11. 10. 1996
Uradni list

Uradni list RS, št. 56/1996 z dne 11. 10. 1996

Kazalo

3241. Sklep o ustanovitvi sveta Vlade Republike Slovenije za področje informatike v državnih organih, javnih zavodih in drugih organizacijah, ki opravljajo javne funkcije, stran 4646.

Na podlagi 6. člena poslovnika Vlade Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 13/93) je Vlada Republike Slovenije na 214. seji dne 26. septembra 1996 sprejela
S K L E P
o ustanovitvi sveta Vlade Republike Slovenije za področje informatike v državnih organih, javnih zavodih in drugih organizacijah, ki opravljajo javne funkcije
1. člen
Vlada Republike Slovenije ustanovi svet za področje informatike v državnih organih, javnih zavodih in drugih organizacijah, ki opravljajo javne funkcije (v nadaljevanju: svet) kot strokovno posvetovalno telo za naslednja področja:
– pri oblikovanju, vzpostavljanju, povezovanju in izmenjavi podatkov iz evidenc, ki so v pristojnosti državnih organov in ki jih povezujejo v skupne baze podatkov ter v nacionalni program statističnih raziskovanj Republike Slovenije,
– pri načrtovanju dolgoročne strategije uvajanja informacijske tehnologije v delo državnih organov, javnih zavodov in drugih organizacij, ki opravljajo javne funkcije,
– pri pripravi in realizaciji letnih načrtov informatizacije državnih organov,
– pri izdelavi predlogov predpisov, ki temeljijo na uvajanju informatike v delovne procese državnih organov, javnih zavodov in organizacij, ki opravljajo javne funkcije in posledične organizacijske spremembe,
– pri uresničevanju programov, prevzetih po mednarodnih obveznostih, ki zadevajo tudi področje informatike,
– pri nalogah, ki jih določi Vlada Republike Slovenije.
2. člen
Svet sestavljajo:
1. generalni sekretar Vlade Republike Slovenije kot predsednik sveta,
2. direktor Centra Vlade za informatiko kot njegov namestnik,
3. direktor Statističnega urada Republike Slovenije kot namestnik v primerih obravnave gradiv iz prve alinee prejšnjega člena,
4. odgovorne osebe za področje informatizacije iz:
– Ministrstva za finance,
– Ministrstva za notranje zadeve,
– Ministrstva za obrambo,
– Ministrstva za šolstvo in šport,
– Ministrstva za gospodarske dejavnosti,
– Ministrstva za znanost in tehnologijo,
5. strokovnjaki za delovno področje sveta iz zunanjih institucij:
– dr. Marjan Krisper, Univerza v Ljubljani,
Fakulteta za računalništvo in informatiko
– dr. Gorazd Trpin, Univerza v Ljubljani,
Pravna fakulteta
– dr. Jože Gričar, Univerza v Mariboru,
Fakulteta za organizacijske vede Kranj
– dr. Ivan Rozman, Univerza v Mariboru,
Fakulteta za elektrotehniko, računalništvo in informatiko.
Svet lahko povabi na posamezne seje glede na predlagani dnevni red tudi predstavnike drugih državnih organov in zunanjih institucij.
3. člen
Sejo sveta skliče predsednik, v odsotnosti pa njegov namestnik na predlog Vlade Republike Slovenije, državnega organa ali na lastno pobudo.
Svet dela na sejah, na katerih obravnava zadeve s področja, za katero je ustanovljen.
4. člen
Gradivo za seje sveta lahko pripravi kateri koli državni organ.
Svet lahko obravnava tudi gradivo, ki ga je prejel od strokovnih organizacij ali drugih pravnih oseb.
Gradivo mora biti pred obravnavo v svetu poslano Centru Vlade za informatiko v mnenje.
Kolikor predloženo gradivo vsebuje projekt informatizacije, ki zajema oblikovanje, vzpostavljanje in povezovanje skupnih podatkovnih baz, mora Statistični urad Republike Slovenije oceniti njegovo skladnost z nacionalnim programom statističnih raziskovanj.
5. člen
Organizacijske in administrativne naloge za potrebe sveta opravlja Urad predsednika Vlade Republike Slovenije.
6. člen
Poslovnik o delu sveta sprejme svet na svoji prvi seji.
7. člen
Ta sklep začne veljati osmi dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 021-02/95-22/2-8
Ljubljana, dne 26. septembra 1996.
Vlada Republike Slovenije
dr. Janez Drnovšek l. r.
Predsednik

AAA Zlata odličnost