Uradni list

Številka 41
Uradni list RS, št. 41/1996 z dne 31. 7. 1996
Uradni list

Uradni list RS, št. 41/1996 z dne 31. 7. 1996

Kazalo

2627. Odlok o priznanjih Občine Juršinci, stran 3559.

Na podlagi 29. člena zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 72/93) in 12. člena statuta Občine Juršinci (Uradni Vestnik Občin Ormož in Ptuj, št. 12/95) je Občinski svet občine Juršinci na seji dne 19. 7. 1996 sprejel
O D L O K
o priznanjih Občine Juršinci
I. SKUPNE DOLOČBE
1. člen
Občina Juršinci podeljuje priznanja zaslužnim občanom, organizacijam ter skupnostim, zavodom, podjetjem in društvom za njihove dosežke na področju gospodarstva, kulture, znanosti, ekologije, športa, vzgoje in izobraževanja ter humanitarnem področju.
Občina lahko podeljuje priznanja tudi drugim državljanom Republike Slovenije in tujim državljanom.
2. člen
Praznanja občine Juršinci so:
– naslov častnega občana
– priznanje Občine Juršinci s plaketo
– priznanje Občine Juršinci z denarno nagrado
– pisno priznanje občinskega sveta
3. člen
Priznanja po tem odloku so enkratana in se praviloma podeljujejo ob praznovanju občinskega praznika, pisna priznanja pa se lahko podeljujejo tudi med letom.
Denarne nagrade se lahko dajejo samo fizičnim osebam.
4. člen
Predloge za podelitev priznanj lahko podajo fizične osebe, podjetja, zavodi, društva, delovna telesa občinskega sveta, komisija za priznanja in odlikovanja ter politične stranke
Predlog mora biti podan v pisni obliki, vsebovati mora podatke o kandidatu za priznanje in podatke o predlagatelju pobude. Utemeljen mora biti z razpravo iz sredine, iz katere izhaja ter poslan komisiji za priznanja in odlikovanja.
5. člen
Sredstva za priznanja in nagrade se zagotovijo v proračunu občine. Denerne nagrade lahko dosežejo višino največ dveh povprečnih plač, Republiki Sloveniji za preteklo leto.
6. člen
Priznanja iz 2. člena tega odloka izročata župan in predsednik občinskega sveta.
7. člen
Priznanja Občine Juršinci morajo biti opremljena z občinskim simbolom – grbom Občine Juršinci.
Komisija za priznanja in odlikovanja
8. člen
Predloge za podelitev priznanj Občine Juršinci obravnava komisija za priznanja in odlikovanja, ki jo imenuje občinski svet.
Komisija izdela končni predlog za vsa priznanja in nagrade ter sprejme o tem ustrezen sklep.
Končni predlog posreduje v obravnavo in sprejem občinskemu svetu.
9. člen
Komisija za priznanja in odlikovanja:
– podrobneje opredeli kriterije za dodeljevanje priznanj in nagrad iz 2. člena tega odloka ter o kriterijih obvesti občinski svet.
– pripravi predlog za odločanje za občinski svet.
II. DOLOČBE O POSAMEZNIH PRIZNANJIH IN NAGRADAH OBČINE JURŠINCI
10. člen
Z nazivom častnega občana Občine Juršinci je lahko imenovana oseba, za katere delo in aktivnosti pomenijo pomembne zasluge na kateremkoli področju človekove ustvarjalnosti, ki je posebno zaslužna za pomembne dosežke v razvoju in ugledu občine.
Častnemu občanu se ob imenovanju podeli posebna listina.
11. člen
Priznanje Občine Juršinci s plaketo se podeljuje občanom Občine juršinci, ki dosežejo pomembnejše trajne uspehe na gospodarskem, kulturnem, športnem, vzgojno-izobraževalnem in humanitarnem področju.
12. člen
Priznanje Občine Juršinci z denarno nagrado se podeljuje posamezniku za večletne uspehe trajnejšega pomena, življensko delo in izjemne dosežke na kateremkoli področju.
13. člen
Pisno priznanje občinskega sveta se podeljuje posameznikom, organizacijam in skupnostim ter društvom ob posameznih jubilejih in priložnostih, kakor tudi uglednim gostom oziroma delegacijam, če je njihovo delovanje pomembno za razvoj posamezne organizacije ali skupnosti v občini.
14. člen
O podeljenih priznanjih in nagradah se skladno s tem odlokom vodi evidenca po zaporednih številkah v knjigi, kjer se vpišejo podatki o dobitnikih priznanj, razlogi, zaradi katerih je bilo priznanje podeljeno in kdo je odločil o podelitvi, kdo je bil pobudnik in kdo predlagatelj ter datum in kraj podelitve priznanja.
15. člen
Ta odlok začne veljati z dnem objave v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 902-1/96
Juršinci, dne 27. julija 1996.
Predsednik
Občinskega sveta
občine Juršinci
Simon Toplak s. r.

AAA Zlata odličnost