Uradni list

Številka 37
Uradni list RS, št. 37/1996 z dne 18. 7. 1996
Uradni list

Uradni list RS, št. 37/1996 z dne 18. 7. 1996

Kazalo

2426. Statut stanovanjskega sklada Občine Laško, stran 3236.

Na podlagi 99. člena v zvezi z 89. členom stanovanjskega zakona (Uradni list RS, št. 18/91) in na podlagi 8. člena odloka o ustanovitvi Stanovanjskega sklada občine Laško (Uradni list RS, št. 4/96) je Upravni odbor stanovanjskega sklada Občine Laško na 1. seji dne 20. 5. 1996 sprejel
S T A T U T
Stanovanjskega sklada občine Laško
1. člen
Ta statut ureja delovno področje Stanovanjskega sklada občine Laško (v nadaljevanju: sklad), notranjo organizacijo sklada, način poslovanja sklada, naloge in pristojnosti upravnega odbora sklada, imenovanje, mandat in naloge delovnih teles sklada, postopek za sprejem in spremembe statuta sklada in druga vprašanja, ki so pomemebna za delo sklada.
I. STATUSNE DOLOČBE
2. člen
Sklad je javna pravna oseba s pravicami, obveznostmi in odgovornostmi, ki jih ima po zakonu, odloku o ustanovitvi in tem statutu.
Sklad posluje v svojem imenu in za svoj račun.
Sklad odgovarja za svoje obveznosti s svojim celotnim premoženjem (popolna odgovornost).
Ime sklada je: Stanovanjski sklad občine Laško p.o.
Sedež sklada je: Laško, Mestna ulica 2.
3. člen
Sklad ima žig okrogle oblike z napisom: Stanovanjski sklad občine Laško p.o.
Sklad ima svoj žiro račun pri Agenciji Republike Slovenije za plačilni promet, nadziranje in informiranje, podružnica Celje.
II. ZASTOPANJE, PREDSTAVLJANJE IN PODPISOVANJE SKLADA
4. člen
Sklad zastopa, predstavlja in zanj podpisuje predsednik
upravnega odbora.
III. DEJAVNOST SKLADA
5. člen
Sklad iz zbranih sredstev:
– namenja sredstva za izvedbo občinskega stanovanjskega programa;
– organizira in financira izgradnjo socialnih, neprofitnih in drugih stanovanj;
– daje posojila za adaptacije, gradnjo in nakup stanovanj;
– najema kredite;
– organizira upravljanje stanovanj;
– zagotavlja kontinuirano prenovo stanovanj in stanovanjskih hiš v skladu s sprejetim programom prenove;
– skrbi za fond stanovanj s katerimi upravlja;
– posluje s finančnimi sredstvi sklada;
– prevzema stanovanja družbenih subjektov, ki v postopku lastninjenja niso bila prodana;
– vodi register stanovanj;
– opravlja druge dejavnosti v skladu z zakonom.
IV. SREDSTVA SKLADA
6. člen
Sredstva za poslovanje sklada se zagotavljajo:
– iz občinskega proračuna;
– iz dela sredstev pridobljenih s prodajo stanovanj in stanovanjskih hiš v lasti občine;
– iz najemnih stanovanj s katerimi upravlja;
– iz prihodkov ustvarjenih z lastnim poslovanjem;
– iz sredstev refundacij od republiškega stanovanjskega sklada;
– z vračili stanovanjskih kreditov;
– z namenskimi dotacijami domačih in tujih pravnih in fizičnih oseb;
– iz drugih virov.
7. člen
Uporabniki sredstev sklada so lahko pravne ali fizične osebe, ki izpolnjujejo razpisne pogoje, določene s posebnim pravilnikom, ki ga sprejme upravni odbor sklada v skladu z določili stanovanjskega zakona.
V. UPRAVLJANJE SKLADA
8. člen
Sklad upravlja upravni odbor sklada (v nadaljevanju: upravni odbor).
Sklad ima še naslednje organe:
– nadzorni odbor,
– strokovne komisije.
a) Upravni odbor
9. člen
Sklad upravlja upravni odbor, ki ima predsednika in šest članov, katere imenuje in razrešuje Občinski svet občine Laško izmed strokovnjakov, ki jih predlagajo politične stranke Občine Laško in, ki ne smejo biti posredno ali neposredno povezani z uporabniki sredstev sklada.
Imenujejo se za štiri leta. Po poteku mandata so lahko ponovno imenovani.
Namestnik predsednika se imenuje na prvi seji upravnega odbora.
10. člen
Mandat preneha predsedniku, namestniku predsednika in članom upravnega odbora:
– s pretekom časa, za katerega so bili imenovani,
– z odstopom,
– z razrešitvijo s strani Občinskega sveta občine Laško.
11. člen
Upravni odbor dela na sejah.
Seje upravnega odbora sklicuje in vodi predsednik upravnega odbora, v njegovi odsotnosti pa njegov namestnik. Upravni odbor zaseda po potrebi.
Predsednik upravnega odbora je dolžan sklicati sejo upravnega odbora, če to zahteva več kot polovica članov upravnega odbora, ali Občinski svet občine Laško.
Seje upravnega odbora so po potrebi lahko tudi korespondenčne.
12. člen
Predlog dnevnega reda za sejo upravnega odbora določi predsednik upravnega odbora.
13. člen
Seja upravnega odbora je sklepčna, če je navzoča več kot polovica vseh članov.
Upravni odbor sprejema sklepe z večino glasov vseh članov.
Glasovanje je javno. Po sklepu večine prisotnih članov upravnega odbora, je glasovanje lahko tudi tajno.
14. člen
O seji upravnega odbora se vodi zapisnik.
V zapisnik se vedno vnesejo predlogi, sklepi in potek glasovanja o njih.
Zapisnik podpišeta predsednik upravnega odbora in zapisnikar.
Zapisnik se vedno priloži vabilu za naslednjo sejo upravnega odbora.
15. člen
Vabilu za sejo upravnega odbora je potrebno poleg predloga dnevnega reda in zapisnika prejšnje seje priložiti gradivo za obravnavo s predlogi sklepov in navedbo poročevalcev k posameznemu gradivu.
Vabilo s prilogami je potrebno članom poslati najmanj pet dni pred sejo upravnega odbora.
V primerih izrednih in korespondenčnih sej je lahko navedeni rok za dostavo gradiva za sejo krajši.
16. člen
Seje upravnega odbora se poleg članov udeležijo:
– poročevalci k posameznim gradivom, ki se obravnavajo na seji,
– na vabilo predsednika upravnega odbora pa po potrebi strokovnjaki, predstavniki strokovnih institucij in drugi.
17. člen
Za pripravo seje, vabila, predloge ter druge priloge je poleg predsednika upravnega odbora zadolžena Občinska uprava občine Laško. Predsednik upravnega odbora določi tudi poročevalce izmed strokovnjakov sklada ali zunanjih sodelavcev.
Poročevalce izmed strokovnjakov sklada ali zunanjih sodelavcev, lahko poleg predsednika upravnega odbora predlagajo tudi člani upravnega odbora sklada.
18. člen
Člani upravnega odbora prejmejo na sejah upravnega odbora sejnino.
Višina sejnine za delo upravnega in nadzornega odbora se določi v skladu z določili pravilnika o plačah funkcionarjev, nadomestilu plače ter povračilu stroškov ter plače nepoklicnim funkcionarjem Občine Laško (št. 141-3/95-02 z dne 2. 11. 1995), ki veljajo za predsednika oziroma člane delovnih teles občinskega sveta (odbor, komisija).
Sejnina se izplača ob udeležbi na seji.
19. člen
Upravni odbor ima naslednje pristojnosti:
– sprejema finančni načrt,
– sprejema statut sklada,
– sprejema pravilnik in objavi razpis za pridobitev sredstev sklada,
– sprejema splošne akte sklada,
– sprejema zaključni račun in letno poročilo o poslovanju sklada ter o tem poroča občinskemu svetu,
– sprejema naložbeno politiko,
– sprejema splošne akte sklada,
– opravlja druge naloge, določene v statutu sklada.
Upravni odbor je za svoje delo odgovoren Občinskemu svetu občine Laško.
Občinski svet občine Laško daje soglasje k:
– statutu sklada,
– finančnemu načrtu in poročilu o poslovanju in rezultatih dela sklada.
20. člen
Upravni odbor je za svoje delo odgovoren Občinskemu svetu občine Laško, ki mu poroča o svojem delu in izvrševanju nalog sklada najmanj enkrat letno.
21. člen
b) Nadzorni odbor
Delo upravnega odbora sklada, finančno poslovanje sklada in zakonitost delovanja sklada nadzira nadzorni odbor.
22. člen
Nadzorni odbor ima tri člane, ki jih imenuje Občinski svet občine Laško za štiri leta in po poteku mandata ne morejo biti ponovno imenovani.
Občinski svet občine Laško lahko svojega predstavnika v nadzornem odboru razreši dolžnosti pred iztekom mandata, za katerega je imenovan in do konca mandata nadzornega odbora imenuje novega predstavnika.
Mandat članom nadzornega odbora preneha iz razlogov, navedenih v 10. členu tega statuta.
23. člen
Predsednik je imenovan na prvi seji nadzornega odbora izmed članov nadzornega odbora.
24. člen
Nadzorni odbor ima naslednje pristojnosti:
– nadzira zakonitost dela organov sklada,
– preverja letni obračun sklada in daje o njem svoje mnenje, preden ga sprejme upravni odbor,
– preverja poročila o delu sklada in daje o njih svoje mnenje, preden jih sprejme upravni odbor,
– kontrolira poslovanje sklada,
– opravlja druge zadeve v skladu s tem statutom, zakoni in splošnimi akti sklada ter sklepi Občinskega sveta občine Laško.
25. člen
Nadzorni odbor dela in odloča na sejah.
Sklic in potek sej, sklepčnost in način glasovanja in vabljenja se določi v poslovniku o delu nadzornega odbora.
26. člen
Nadzorni odbor je za svoje delo odgovoren Občinskemu svetu občine Laško, ki mu o svojem delu poroča najmanj enkrat letno.
27. člen
Administrativno – tehnična in druga opravila za sklad, opravljajo do ustanovitve lastne službe sklada, delavci Občinske uprave občine Laško.
VI. NAČRTOVANJE IN FINANČNO POSLOVANJE SKLADA
28. člen
Osnova za operativni letni program nalog sklada je stanovanjski program, ki ga na predlog upravnega odbora sklada sprejme Občinski svet občine Laško.
Letni operativni program sklada sprejme upravni odbor sklada.
29. člen
Z letnim programom nalog opredeli naloge iz področja svoje dejavnosti, ki jih bo izvajal v tekočem letu.
Na podlagi letnega programa nalog sprejme upravni odbor sklada s soglasjem Občinskega sveta občine Laško finančni načrt in zaključni račun.
VII. POSLOVNA TAJNOST
30. člen
Vsi podatki sklada, ki jih ta ne nameni za sporočilo javnosti, so poslovna tajnost.
Sporočila posreduje javnosti predsednik upravnega odbora sklada.
VIII. SPREMEMBE IN DOPOLNITVE STATUTA
31. člen
Spremembe in dopolnitve tega statuta se sprejemajo po enakem postopku kot ta statut in veljajo z dnem, ko da nanje soglasje Občinski svet občine Laško.
IX. PREHODNA IN KONČNA DOLOČBA
32. člen
Ta statut sprejme upravni odbor sklada, velja in uporablja pa se z dnem, ko da nanj soglasje Občinski svet občine Laško.
Št. 36200-840/95-02
Laško, dne 29. maja 1996.
Predsednik
upravnega odbora
Matevž Kolar l. r.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti