Uradni list

Številka 34
Uradni list RS, št. 34/1996 z dne 29. 6. 1996
Uradni list

Uradni list RS, št. 34/1996 z dne 29. 6. 1996

Kazalo

2271. Uredba o koncesiji za izkoriščanje gozdov v lasti Republike Slovenije, stran 2930.

Na podlagi 23. člena zakona o varstvu okolja (Uradni list RS, št. 32/93 in 1/96) ter v zvezi s 4. in 17. členom zakona o skladu kmetijskih zemljišč in gozdov Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 10/93 in 1/96) ter 21. člena zakona o Vladi Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 4/93 in 23/96) izdaja Vlada Republike Slovenije
U R E D B O
o koncesiji za izkoriščanje gozdov v lasti Republike Slovenije
1. člen
S to uredbo Vlada Republike Slovenije določa pogoje za podeljevanje koncesije za izkoriščanje gozdov, ki so v lasti Republike Slovenije in s katerimi gospodari sklad kmetijskih zemljišč in gozdov Republike Slovenije (v nadaljnjem besedilu: sklad).
Izkoriščanje gozdov po tej uredbi zajema sečnjo in spravilo lesa, prodajo gozdnih lesnih sortimentov, opravljanje varstvenih in gojitvenih del ter vseh drugih del, ki so potrebna za zagotavljanje socialnih in ekoloških funkcij gozdov, ter gradnjo in vzdrževanje gozdne infrastrukture.
2. člen
Koncedent je Republika Slovenija, njegove funkcije pa v imenu in za račun Republike Slovenije opravlja sklad.
Koncesionar je lahko le domača pravna ali fizična oseba, ki je v Republiki Sloveniji registrirana za opravljanje dejavnosti gozdarstvo in gozdarske storitve in izpolnjuje pogoje, ki jih določa pravilnik o minimalnih pogojih, ki jih morajo izpolnjevati izvajalci del v gozdovih (Uradni list RS, št. 35/94)
3. člen
Koncesija se upravljalcem iz prvega odstavka 17. člena zakona o skladu kmetijskih zemljišč in gozdov Republike Slovenije podeli za gozdove, s katerimi so ti upravljali do uveljavitve zakona o gozdovih (Uradni list RS, št. 30/93), in sicer brez javnega razpisa, za dobo 20 let.
Za druge gozdove se podeli koncesija na podlagi javnega razpisa in za obdobje do preteka veljavnosti obstoječih gozdnogospodarskih načrtov, podaljšano za 10 let.
Po preteku prvega koncesijskega obdobja se koncesija podeli na podlagi javnega razpisa za dobo 10 let.
4. člen
Obseg koncesije se brez kakršnekoli obveznosti za koncedenta do koncesionarja zmanjšuje za površine gozdov, ki bodo na podlagi pravnomočnih odločb o denacionalizaciji vrnjeni prejšnjim lastnikom.
5. člen
Javni razpisi za izbiro koncesionarjev za gozdove iz drugega odstavka 3. člena te uredbe se objavijo v Uradnem listu Republike Slovenije in dnevnih časopisih.
V javnem razpisu se določijo zlasti:
– predmet razpisa,
– gozdovi, za katere se podeljuje koncesija,
– rok in vsebina prijave na razpis,
– način vložitve prijave,
– dokumentacija, ki jo mora predložiti prijavitelj,
– rok izbire,
– drugi pogoji, ki jih mora izpolnjevati koncesionar,
– kriteriji za izbiro koncesionarja,
– rok, do katerega se sklene koncesijska pogodba.
Kolikor ni s to uredbo drugače določeno, se za izvedbo javnega razpisa smiselno uporabljajo predpisi o javnih naročilih.
6. člen
O izbiri koncesionarjev odloča koncedent z upravno odločbo. Zoper to odločbo je dopustna pritožba na Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano.
7. člen
Medsebojna razmerja v zvezi z izvrševanjem koncesije uredita koncedent in koncesionar s koncesijsko pogodbo.
Koncesijska pogodba vsebuje zlasti:
– predmet koncesije,
– natančno opredelitev gozdov, za katere je bila koncesija podeljena,
– pričetek in čas trajanja koncesije,
– obseg in dinamiko izkoriščanja gozdov,
– višino, način in dinamiko plačila za podeljeno koncesijo,
– dolžnost koncesionarja izdelati sečnospravilne načrte,
– dolžnost koncesionarja poročati koncedentu o izvajanju koncesije,
– dolžnost koncesionarja, da ločeno izkazuje vse poslovne dogodke, ki se nanašajo na predmet koncesije,
– pravice in druge dolžnosti koncesionarja,
– način nadzora,
– način prodaje gozdnih lesnih sortimentov,
– medsebojna razmerja v zvezi z morebitno škodo, povzročeno z izvajanjem ali neizvajanjem koncesije,
– pogodbene sankcije za neizvajanje koncesije,
– pogoji za odkup koncesije,
– razmerja ob nastopu višje sile,
– način vračunavanja kupnine za odplačno pridobljene in na sklad prenesene gozdove,
– način spreminjanja in dopolnjevanja pogodbe,
– razloge za prenehanje pogodbe,
– pogoje za podaljšanje pogodbe,
– obveznosti koncedenta,
– druge pogoje, potrebne za ureditev razmerja,
– pravno varstvo.
Letni obseg in dinamiko izkoriščanja gozdov iz drugega odstavka 1. člena te uredbe določi koncedent, višino, način in dinamiko plačila odškodnine za koncesijo, določita koncedent in koncesionar za prvo leto trajanja pogodbe s pogodbo, za vsako naslednje leto pa z aneksom, ki mora biti sklenjen najpozneje do zadnjega dne v letu za vsako naslednje leto.
8. člen
Razmerje med koncedentom in koncesionarjem preneha:
– s prenehanjem koncesijske pogodbe v skladu z zakonom,
– z odvzemom koncesije,
– z razdrtjem koncesije,
– z odkupom koncesije.
Koncesijo odvzame koncedent z upravno odločbo, če koncesionar ne prične izvajati koncesije v roku, dogovorjenem s pogodbo, ali če izvaja koncesijo v nasprotju s pogoji koncesijskega akta oziroma koncesijske pogodbe.
Koncesija se razdre le na podlagi sporazuma med koncedentom in koncesionarjem, vendar mora koncesionar opravljati koncesijo do izbire novega koncesionarja.
Pogoji in način prenehanja koncesije se podrobno uredijo s koncesijsko pogodbo.
9. člen
Plačilo odškodnine za koncesijo se določi tako, da se od predvidene letne realizacije za posekan in prodan les po tržni vrednosti na kamionski cesti, odštejejo priznani stroški izkoriščanja gozdov iz drugega odstavka 1. člena te uredbe, vendar plačilo odškodnine praviloma ne more biti manjše od 3% tržne vrednosti lesa na kamionski cesti.
Podlaga za izračun zgornje ravni stroškov, ki se lahko priznajo koncesionarju, so normativi za dela v gozdovih, ki jih določi minister za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano.
10. člen
Nadzor nad izvajanjem koncesije opravljajo koncedent in pristojni organi.
Koncedent lahko kadarkoli med trajanjem pogodbenega razmerja zahteva vpogled v tisti del poslovanja koncesionarja, ki se nanaša na izvajanje koncesijske pogodbe, ter v evidence o izvajanju del v gozdovih, ki so predmet pogodbe.
11. člen
Koncesionar je dolžan izkoriščati gozdove v lasti Republike Slovenije sam kot dober gospodar. Za posamezna dela v gozdu lahko koncesionar v soglasju s koncedentom dobi podizvajalce.
Soglasje se izda pod pogojem, da se s takšnim poslovanjem praviloma zagotovi delo lokalnim izvajalcem.
12. člen
Ta uredba začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 321-03/96-1/1-8
Ljubljana, dne 27. junija 1996.
Vlada Republike Slovenije
dr. Janez Drnovšek l. r.
Predsednik

AAA Zlata odličnost