Uradni list

Številka 34
Uradni list RS, št. 34/1996 z dne 29. 6. 1996
Uradni list

Uradni list RS, št. 34/1996 z dne 29. 6. 1996

Kazalo

2222. Odlok o spremembi in dopolnitvi odloka o prostorskih ureditvenih pogojih za območji urejanja BS 4/2 Stožice in BK 4/2 kmetijske površine, stran 2862.

Na podlagi drugega odstavka 39. člena zakona o urejanju naselij in drugih posegov v prostor (Uradni list SRS, št. 18/84, 37/85, 29/86 in Uradni list RS, št. 26/90, 18/93, 47/93 in 71/93) in 26. člena statuta Mestne občine Ljubljana (Uradni list RS, št. 32/95, 33/95) je Mestni svet mestne občine Ljubljana na 19. seji dne 4. 6. 1996 sprejel
O D L O K
o spremembi in dopolnitvi odloka o prostorskih ureditvenih pogojih za območji urejanja BS 4/2 Stožice in BK 4/2 kmetijske površine
1. člen
V odloku o prostorskih ureditvenih pogojih za območji urejanja BS 4/2 Stožice in BK 4/2 kmetijske površine (Uradni list RS, št. 5/94, 11/94) se 1. člen spremeni in dopolni tako, da se na koncu stavka pika nadomesti z vejico in doda naslednje besedilo:
“in spremembe in dopolnitve odloka o prostorskih ureditvenih pogojih za območji urejanja BS 4/2 Stožice in BK 4/2 kmetijske površine, ki jih je izdelala MOL, Mestna uprava – Oddelek za urbanizem in okolje, pod št. 352-134/95 v oktobru 1995.”.
2. člen
V 13. členu se besedilo druge alinee spremeni tako, da se glasi:
“– gabariti: ob Dunajski cesti do P+5 nadstropij, v notranjem pasu do ježe do P+3 nadstropja. Dovoljena je gradnja ene ali več kletnih etaž.
Gradbene faze obcestnega trakta so vezane na predhodni odkup oziroma na spremembo namembnosti obstoječih stanovanjskih hiš ob Dunajski cesti, tj. iz stanovanjskega v javni namen.”
3. člen
37. člen se spremeni tako, da se glasi:
“Prostorski ureditveni pogoji so stalno na vpogled pri:
– Mestni upravi Mestne občine Ljubljana, Oddelku za urbanizem in okolje,
– Upravni enoti Ljubljana, izpostavi Bežigrad,
– krajevni skupnosti, za katero veljajo določbe tega odloka.”
4. člen
38. člen se spremeni tako, da se glasi:
“Nadzor nad izvajanjem tega odloka opravlja Inšpektorat RS za okolje in prostor pri Ministrstvu za okolje in prostor.”
5. člen
Ta odlok začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 30-7/96
Ljubljana, dne 4. junija 1996.
Predsednik
Mestnega sveta
mestne občine Ljubljana
Dimitrij Kovačič l. r.

AAA Zlata odličnost