Uradni list

Številka 34
Uradni list RS, št. 34/1996 z dne 29. 6. 1996
Uradni list

Uradni list RS, št. 34/1996 z dne 29. 6. 1996

Kazalo

2203. Zakon o spremembah in dopolnitvah zakona o uporabi sredstev pridobljenih iz naslova kupnine na podlagi zakona o lastninskem preoblikovanju podjetij (ZUKLPP-A), stran 2820.

Na podlagi druge alinee prvega odstavka 107. člena in prvega odstavka 91. člena ustave Republike Slovenije izdajam
U K A Z
o razglasitvi zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o uporabi sredstev pridobljenih iz naslova kupnine na podlagi zakona o lastninskem preoblikovanju podjetij (ZUKLPP-A)
Razglašam zakon o spremembah in dopolnitvah zakona o uporabi sredstev pridobljenih iz naslova kupnine na podlagi zakona o lastninskem preoblikovanju podjetij (ZUKLPP-A), ki ga je sprejel Državni zbor Republike Slovenije na seji dne 18. junija 1996.
Št. 001-22-65/96
Ljubljana, dne 26. junija 1996.
Predsednik
Republike Slovenije
Milan Kučan l. r.
Z A K O N
O SPREMEMBAH IN DOPOLNITVAH ZAKONA O UPORABI SREDSTEV PRIDOBLJENIH IZ NASLOVA KUPNINE NA PODLAGI ZAKONA O LASTNINSKEM PREOBLIKOVANJU PODJETIJ (ZUKLPP-A)
1. člen
V zakonu o uporabi sredstev pridobljenih iz naslova kupnine na podlagi zakona o lastninskem preoblikovanju podjetij (Uradni list RS, št. 45/95) se v prvem stavku zadnjega odstavka 7. člena črtata besedi “morata imeti”, besedi “pristojni ministrstvi” nadomestita z besedama “pristojnih ministrstev”, besedilo “v državnih vrednostnih papirjih” pa se nadomesti z besedami “upravlja ministrstvo pristojno za finance”.
2. člen
V 9. členu se uvodno besedilo pred alineami spremeni tako, da se glasi:
“Ne glede na določbo prejšnjega člena se sredstva iz 7. člena tega zakona, ki so namenjena:”
V prvi alinei se veznik “in” pred besedo “dodeljujejo” črta.
V drugi alinei se namesto podpičja postavi vejica in doda besedilo, ki se glasi: “oziroma za zagotavljanje začetnih sredstev za oblikovanje varnostnih rezerv, ki jih družbi zagotavlja Republika Slovenija in imajo značaj dolgoročne obveznosti družbe”.
Dodata se novi tretja in četrta alinea, ki se glasita:
“– za investicije v javni sektor gospodarstva, lahko uporabijo za kapitalske naložbe v javna podjetja;
– za razvoj malega gospodarstva, lahko uporabijo tudi za oblikovanje varnostnih rezerv Sklada Republike Slovenije za razvoj malega gospodarstva;”.
Dosedanja tretja alinea postane peta alinea.
Doda se drugi odstavek, ki se glasi:
“O uporabi sredstev iz druge, tretje in četrte alinee prejšnjega odstavka odloča Vlada Republike Slovenije.”
3. člen
Ta zakon začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 310-09/94-2/4
Ljubljana, dne 18. junija 1996.
Predsednik
Državnega zbora
Republike Slovenije
Jožef Školč l. r.

AAA Zlata odličnost