Uradni list

Številka 29
Uradni list RS, št. 29/1996 z dne 31. 5. 1996
Uradni list

Uradni list RS, št. 29/1996 z dne 31. 5. 1996

Kazalo

1868. Odlok o organizaciji in delovnem področju občinske uprave Občine Osilnica, stran 2409.

Na podlagi 49. člena zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 72/93, 6/94 – odločba US RS, 45/94 – odločba US RS in Uradni list RS, št. 57/94, 14/95, 20/95 – odločba US RS in 9/96 – odločba US RS) in 22. člena statuta Občine Osilnica (Uradni list RS, št. 25/95 in 35/95) je Občinski svet občine Osilnica na predlog župana na 13. seji dne 22. maja 1996 sprejel
O D L O K
o organizaciji in delovnem področju občinske uprave Občine Osilnica
I. SPOŠNE DOLOČBE
1. člen
Ta odlok določa organizacijo in delovno področje občinske uprave Občine Osilnica (v nadaljevanju: občinska uprava) in ureja vprašanja v zvezi z njenim delovanjem.
2. člen
Občinska uprava opravlja upravne, strokovnotehnične, organizacijske, razvojne in druge naloge v okviru pravic in dolžnosti občine, na delovnih področjih, določenih s tem odlokom.
Zadeve iz lastne pristojnosti in prenesene državne pristojnosti opravlja občinska uprava pod pogoji in na način, ki je določen z zakonom, statutom občine in s tem odlokom.
Občinska uprava je samostojna pri opravljanju nalog iz svoje pristojnosti v skladu z ustavo, zakoni in drugimi predpisi. Za svoje delo je odgovorna županu, v zadevah, od države prenesenih pristojnosti, pa tudi pristojnemu ministrstvu.
3. člen
Občinska uprava izvaja politiko, ki jo določa občinski svet in izvršuje zakone, odloke ter druge splošne in posamične akte občinskega sveta in župana, odloča s posamičnimi akti v upravnih stvareh iz lastne pristojnosti in iz prenesene državne pristojnosti, pripravlja predloge splošnih in posamičnih aktov občine, spremlja stanje in daje pobude za reševanje razvojnih in drugih vprašanj na področjih, za katere je ustanovljena ter odgovarja za stanje na teh področjih in opravlja druga strokovnotehnična in administrativna dela za občinski svet, župana, komisije in odbore.
Občinska uprava sodeluje v zadevah lokalnega pomena z vaškimi skupnostmi, javnimi zavodi, gospodarskimi javnimi službami in drugimi organizacijami.
Občinska uprava s svojim delom zagotavlja uspešno uresničevanje pravic, potreb in interesov ter dolžnosti občanov.
4. člen
Za potrebe nemotenega funkcioniranja občine in njenih organov ter izvajanje nekaterih strokovnih nalog iz pristojnosti občine se lahko izvedba teh nalog poveri strokovnim zunanjim sodelavcem ali organizacijam in o tem sklene pogodba, ki jo podpiše župan, oziroma izda ustrezen akt o sklenitvi koncesije, ki ga sprejme občinski svet.
5. člen
Občinska uprava mora z opravljanjem svojih nalog skrbeti za napredek in racionalizacijo organizacije in strokovno izpopolnjevanje delavcev.
Občinska uprava mora organizirati opravljanje svojega dela tako, da bo občanom omogočeno, da v čimkrajšem času in na najbolj kakovosten način uveljavljajo svoje pravice, potrebe in dolžnosti.
6. člen
Delo občinske uprave je javno. O delu občinske uprave obvešča javnost župan.
Občinska uprava oziroma njeni delavci morajo varovati tajnost podatkov, ki so z zakonom ali drugimi predpisi določeni kot osebna, poslovna, državna ali uradna tajnost.
7. člen
Funkcije, položaj, pravice, obveznosti in odgovornosti občinske uprave ter njen odnos do župana, občinskega sveta in njegovih organov, države, upravne enote, pokrajine in občanov, določata zakon in statut občine.
II. ORGANIZACIJA OBČINSKE UPRAVE
8. člen
Občinska uprava je organizirana kot enoten organ in je individualno vodena.
9. člen
Naloge občinske uprave opravlja občinski urad, v okviru katerega se lahko ustanovijo notranje organizacijske enote za izvajanje določenih nalog uprave.
10. člen
Občinsko upravo vodi župan in opravlja druge naloge iz pristojnosti občine, določene v zakonih in statutu občine in je neposredno odgovoren za izvajanje nalog uprave.
11. člen
Sistemizacijo delovnih mest v občinski upravi določi župan v pravilniku o sistematizaciji delovnih mest v občinski upravi.
O imenovanju oziroma sklenitvi delovnega razmerja zaposlenih v občinski upravi odloča župan.
O disciplinski odgovornosti v občinski upravi odloča župan, na drugi stopnji pa občinski svet.
12. člen
Zaposleni v občinski upravi so upravičeni do plače, ki jo v skladu z zakonom, drugimi predpisi ter pravilnikom o notranji organizaciji in sistemizaciji delovnih mest v občinski upravi določi župan.
13. člen
Sredstva za delo občinske uprave določi občinski svet na predlog župana v višini pokrivanja stroškov za opravljanje nalog. Sredstva se zagotovijo v proračunu občine za posamezno leto.
III. DELOVNO PODROČJE OBČINSKE UPRAVE
14. člen
Občinski urad opravlja na delovnih področjih, določenih s tem odlokom, v okviru pristojnosti občine, predvsem tele naloge:
1. na področju gospodarskih dejavnosti:
– pospešuje razvoj kmetijstva, malega gospodarstva, gostinstva, turizma itd.,
– planira, spremlja in analizira gospodarska gibanja v občini,
– opravlja druge naloge s področja splošnih gospodarskih zadev, ki so v pristojnosti občine;
2. na področju družbenih dejavnosti:
– šolstva, predšolske vzgoje in varstva otrok, športa, kulture in kulturne dediščine, informacijsko dokumentacijske dejavnosti, raziskovanja, socialnega varstva in zdravstva,
– opravlja upravne, strokovne in razvojne naloge ter razporeja sredstva namenjena tem področjem,
– sodeluje pri pripravi in izdelavi delovnih programov in planskih aktov občine,
– ureja način in pogoje upravljanja s premoženjem občine na področjih vzgoje in izobraževanja, športa, kulture,
– zagotavlja delovanje zavodov in nadzoruje njihovo delo,
– ustanavlja režijske obrate,
– podeljuje koncesije,
– opravlja druge naloge v skladu z zakonskimi pooblastili in statutom občine;
3. na področju financ:
– zbira podatke o potrebah uporabnikov sredstev proračuna,
– sestavlja osnutek in predlog proračuna in rebalansa proračuna, ter pripravlja zaključni račun,
– izdeluje periodične obračune,
– spremlja in analizira prihodke in odhodke proračuna,
– skrbi za finančne vire,
– vodi finančno in blagajniško poslovanje ter
– računovodstvo in knjigovodstvo,
– opravlja druge naloge v skladu z zakonskimi pooblastili in statutom občine;
4. na področju urejanja prostora in okolja:
– skrbi za varstvo okolja,
– organizira in nadzoruje gospodarske, komunalne in druge javne službe,
– vzdržuje in ureja lokalne ceste in javne poti,
– opravlja razvojne naloge na področju individualnih in skupnih komunalnih naprav,
– opravlja razvojne naloge na področju lokalnega prometa in zvez,
– rešuje problematiko in skrbi za dimnikarsko, pokopališko in pogrebno službo,
– skrbi za požarno varnost in zaščito pred naravnimi in drugimi nesrečami,
– nadzoruje organizirane shode in prireditve lokalnega obsega in namena,
– zagotavlja investicijsko tehnično dokumentacijo za investicije,
– sodeluje pri pripravi prostorskih planov občine,
– ugotavlja javni interes za pridobitev zemljišč za potrebe občine,
– opravlja tudi druge naloge v skladu z zakonskimi pooblastili in statutom občine;
5. naloge strokovnega in organizacijskega tehničnega značaja pomembne za delo župana, občinske uprave in občinskega sveta:
– informacijska dejavnost in promocija občine,
– protokolarne zadeve za župana,
– kadrovske zadeve in izobraževanje kadrov,
– pravne zadeve in svetovanje,
– priprava osnutkov odlokov in drugih aktov, ki jih sprejema občinski svet,
– upravni nadzor nad izvajanjem občinskih predpisov,
– skrbi za občinsko premoženje in vodi evidenco občinskega premoženja,
– zadeve strokovnega in organizacijskega značaja, pomembne za delo občinske uprave,
– koordinacija dela članov občinskega sveta, odborov, komisij in drugih stalnih in občasnih delovnih teles sveta,
– priprava gradiva za seje sveta in druge naloge za občinski svet,
– vodenje zapisnikov sveta in njegovih delovnih teles,
– opravila povezana z volitvami in referendumom,
– druge naloge iz pristojnosti občine.
IV. ODLOČANJE V UPRAVNIH STVAREH
15. člen
V upravnem postopku o upravnih stvareh iz izvirne pristojnosti občinske uprave in iz prenesene državne pristojnosti izdaja odločbe na prvi stopnji občinska uprava.
16. člen
O pritožbah zoper posamične akte iz izvirne pristojnosti občinske uprave odloča župan. Zoper odločitev župana je dopusten upravni spor.
O pritožbah zoper posamične akte, ki jih izda na prvi stopnji župan, odloča občinski svet.
O pritožbah zoper posamične akte, ki jih v zadevah prenesene državne pristojnosti na prvi stopnji izdaja občinska uprava, odloča ministrstvo, pristojno za ustrezno področje oziroma njegov organ v sestavi.
17. člen
V upravnih postopkih se odloča o izločitvi.
O izločitvi uradne osebe v upravnem postopku odloča župan.
O izločitvi župana v upravnem postopku odloča občinski svet.
V. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE
18. člen
Za zaposlene v občinski upravi se uporabljajo predpisi o delovnih razmerjih, notranji organizaciji in sistemizaciji delovnih mest in plačah, ki veljajo za delavce v državni upravi.
O pravicah iz delovnega razmerja (koeficient za določitev plače, napredovanje v višji naziv in višji plačilni razred) delavcev občinske uprave odloča župan.
19. člen
Župan občine v roku enega meseca po sprejemu tega odloka izda, v soglasju z občinskim svetom, pravilnik o sistemizaciji delovnih mest v občinski upravi in razpiše prosta delovna mesta.
20. člen
Ta odlok se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije in začne veljati z dnem objave.
Št. 538/96
Osilnica, dne 22. maja 1996.
Predsednik
Občinskega sveta
občine Osilnica
Mladen Žagar l. r.

AAA Zlata odličnost