Uradni list

Številka 24
Uradni list RS, št. 24/1996 z dne 10. 5. 1996
Uradni list

Uradni list RS, št. 24/1996 z dne 10. 5. 1996

Kazalo

1438. Odredba o uvedbi agromelioracijskega postopka na območju Občine Semič, stran 1992.

Na podlagi 101. člena zakona o kmetijskih zemljiščih (Uradni list SRS, št. 1/79, 11/81 in 1/86 ter Uradni list RS, št. 9/90, 5/91, 46/92 in 58/95 – odl. US) v zvezi s 1. členom zakona o prevzemu državnih funkcij, ki so jih do 31. 12. 1994 opravljali organi občin (Uradni list RS, št. 29/95) ter 99. člena zakona o upravi (Uradni list RS, št. 67/94) izdaja minister za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano
O D R E D B O
o uvedbi agromelioracijskega postopka na območju Občine Semič
1. člen
S to odredbo se uvede agromelioracijski postopek – obnova vinogradov na kmetijskih zemljiščih na območju Občine Semič.
2. člen
Agromelioracijski postopek se uvede na kmetijskih zemljiščih, katerih lastniki oziroma uporabniki so:
---------------------------------------------------------------------------------
  Lastnik         parc. št.  vrsta rabe  površina   ZKV
                    – kat. r.     v m2
---------------------------------------------------------------------------------
1. Anton Štukelj      41     vinograd 2    1053   1649
  Pugled 3        1642/2   vinograd 2    198    1361
  p. Semič        1642/3   vinograd 2    443    1361
  k. o. Semič
2. Ana Ivana Škrinjar   1884/1   njiva 4     1389   1456
  Črešnjevec 7
  p. Semič
  k. o. Semič
3. Anton Malenšek     394     vinograd 5    816    411
  Maline 17        395     vinograd 5    478    490
  p. Semič
  k. o. Štrekljevec
4. Janez Ivanjšek     1261    vinograd 4    2000    344
  Starihov vrh 1
  p. Semič
  k. o. Sodnji vrh
5. Peter Henigsman     2142    vinograd 2    2388   1505
  Vavpča vas 49
  p. Semič
  k. o. Semič
6. Alojz Konda       1348    travnik 6    6255    195
  Gradnik 9
  p. Semič
  k. o. Črešnjevec
7. Miroslav Kambič     3553/3   travnik 7    1239   2028
  Črešnjevec 28
  p. Semič
  k. o. Semič
8. Marija Kambič      126     vinograd 4    2467    82
  Gradnik 5
  p. Semič
  k. o. Sodji vrh
9. Leopold Suhorepec    133     vinograd 3    766    505
  Gornja Paka 5      134     vinograd 3    662    679
  p. Črnomelj
  k. o. Kot
10. Jože Malnarič      710     travnik 6    1185    101
  Črešnjevec 8
  p. Semič
  k. o. Štrekljevec
11. Kambič Franc      72/1    travnik 6    895    2243
  Mladica 8        72/2    njiva 4     257    2243
  p. Semič
  k. o. Semič
---------------------------------------------------------------------------------
Meje območij agromelioracije – obnove vinogradov so vrisane v preglednih katastrskih kartah, ki so sestavni del investicijsko tehnične dokumentacije, ki je na vpogled pri investitorju in pri Kmetijski svetovalni službi pri Kmetijskem zavodu Ljubljana, Enota za kmetijsko svetovanje Črnomelj.
Investicijsko tehnična dokumentacija je v skladu s Programom agrarnih operacij za obdobje 1995–2000 Občine Črnomelj.
3. člen
Investitorji agromelioracije – obnove vinogradov po tej odredbi so lastniki oziroma uporabniki kmetijskih zemljišč iz 2. člena te odredbe, njihov pooblaščenec ali pravne osebe, ki jih ustanovijo oziroma za to pooblastijo lastniki oziroma uporabniki kmetijskih zemljišč iz 2. člena te odredbe.
4. člen
Sredstva za agromelioracije iz te odredbe zagotovijo lastniki in uporabniki kmetijskih zemljišč iz 2. člena te odredbe, ki lahko pridobijo del sredstev za obnovo iz proračuna Republike Slovenije na podlagi javnega razpisa Ministrstva za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano Republike Slovenije.
5. člen
Agromelioracija po tej odredbi obsega obnovo in zasaditev vinogradov in zajema:
– čiščenje zaraslih površin,
– izravnava zemljišč,
– odstranjevanje kamenja,
– humifikacija in založno gnojenje,
– zasaditev s sorto vinske trte kot je navedena v investicijskem programu,
– naprava potrebnega ogrodja nasada.
Investitorji iz 2. člena te odredbe morajo sami opraviti vsa potrebna dela v skladu z investicijskim programom.
Če lastniki oziroma uporabniki kmetijskih zemljišč ne opravijo del v roku določenem v investicijskem programu, odredi Upravna enota Črnomelj – organizacijska enota pristojna za kmetijstvo v skladu s 109. členom zakona o kmetijskih zemljiščih izvedbo potrebnih ukrepov na stroške lastnika iz 1. člena te odredbe.
Investitor je dolžan vsa dela opravljati v skladu s predpisi o urejanju naselij in drugih posegov v prostor ter mora zagotoviti, da bo pooblaščena strokovna inštitucija opravljala strokovni nadzor nad deli.
6. člen
Raba kmetijskih zemljišč iz 2. člena te odredbe mora biti po končani agromelioraciji usklajena z novo kakovostjo zemljišča in mora ustrezati predpisom o dobrem gospodarju.
Lastniki oziroma uporabniki kmetijskih zemljišč iz 2. člena te odredbe morajo intenzivno obdelovati trajni nasad in skrbeti za primerno rodovitnost vinograda.
7. člen
Ta odredba začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 355-03/28/96
Ljubljana, dne 28. marca 1996.
Minister
za kmetijstvo, gozdarstvo
in prehrano
dr. Jože Osterc l. r.

AAA Zlata odličnost