Uradni list

Številka 24
Uradni list RS, št. 24/1996 z dne 10. 5. 1996
Uradni list

Uradni list RS, št. 24/1996 z dne 10. 5. 1996

Kazalo

1430. Odredba o uvedbi agromelioracijskega postopka na območju Občine Gorišnica, stran 1983.

Na podlagi 101. člena zakona o kmetijskih zemljiščih (Uradni list SRS, št. 17/86 prečiščeno besedilo) ter Uradni list RS št. 9/90, 5/91, 46/92 in 58/95 – odl. US) v zvezi s 1. členom zakona o prevzemu državnih funkcij, ki so jih do 31. 12. 1994 opravljali organi občin (Uradni list RS št. 29/95) ter 99. člena zakona o upravi (Uradni list RS št. 67/94) izdaja minister za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano
O D R E D B O
o uvedbi agromelioracijskega postopka na območju Občine Gorišnica
1. člen
S to odredbo se uvedejo agromelioracijski postopki na kmetijskih zemljiščih na območju Občine Gorišnica.
2. člen
Agromelioracijski postopki se uvedejo na kmetijskih zemljiščih na sledečih območjih:
– k.o. Tibolci, na parcelah št.:
160, 161, 162, 163, 164, 167, 845, 846, 809 in 811
– k.o. Mali Okič, na parcelah št.:
162, 161, 173/2
– k.o. Slatina, na parcelah št.:
71/1, 71/2
– k.o. Zamušani, na parcelah št.:
572, 573, 570, 571, 627, 777, 779/1, 779/2, 781/2, 782, 783, 786/1, 786/2 in 629
– k.o. Dolane, na parcelah št.:
43/1, 43/2, 42/2, 42/1, 43/4 in 43/3
– k.o. Veliki vrh, na parcelah št.:
335, 345/2, 348, 342, 347/1 in 332/1
– k.o. Paradiž, na parcelah št.:
410, 411, 412, 413
– k.o. Gradišča, na parcelah št.:
122 in 123
– k.o. Gruškovec, na parcelah št.:
837 in 838
– k.o. Medribnik, na parcelah št.:
219/1, 219/2, 219/3
– k.o. Meje, na parcelah št.:
17/1
– k.o. Veliki Okič, na parcelah št.:
39/2, 39/1 in 37/1
– k.o. Belski vrh, na parcelah št.:
550/5, 559/1, 550/4, 560, 549/2, 549/7, 550/3, 559/2, 549/1, 549/3 in 559.
Na podlagi te odredbe bodo agromelioracijski postopki izvedeni na površini 21,65 ha kmetijskih zemljišč.
Meje agromelioracijskih območij so vrisane v katasterskih kartah, katere so sestavni del investicijsko tehnične dokumentacije in so na vpogled pri investitorju ali pri Kmetijski svetovalni službi Ptuj pri Obdravskem zavodu za živinorejo in veterino Ptuj.
Investicijsko tehnična dokumentacija mora biti v skladu s prostorsko ureditvenimi pogoji, ki veljajo na navedenih melioracijskih območjih.
3. člen
Investitorji agromelioracij so individualni kmetijski proizvajalci – lastniki oziroma uporabniki kmetijskih zemljišč iz 2. člena te odredbe. Zahtevke zanje lahko vlagajo osebe, ki jih ustanovijo oziroma za to pooblastijo lastniki oziroma uporabniki kmetijskih zemljišč.
4. člen
Sredstva za agromelioracije zagotovijo lastniki in uporabniki kmetijskih zemljišč iz 2. člena te odredbe, le ti pa lahko del sredstev pridobijo iz proračuna Republike Slovenije na podlagi javnega razpisa, ki ga objavi Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano.
5. člen
Agromelioracijska dela po tej odredbi obsegajo ukrepe, ki izboljšujejo fizikalne, kemijske in biološke lastnosti tal, to je:
– apnenje,
– založno gnojenje,
– krčenje oziroma čiščenje drevesne rasti,
– starih trsov in grmičevja na zemljišču,
– globoko oranje ali rigolanje,
– zasaditev trajnega nasada,
– postavitev armature v nasadu.
Vsa agromelioracijska dela na agromelioracijskih območjih so dolžni opraviti lastniki oziroma uprabniki kmetijskih zemljišč, in sicer v rokih kot so določeni v investicijskih programih za posamezno investicijo.
Če lastniki oziroma uporabniki kmetijskih zemljišč ne opravijo predvidenih del v določenih rokih, ki izhajajo iz investicijskega programa, odredi Upravna enota Ptuj – Oddelek za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano v skladu s 109. členom zakona o kmetijskih zemljiščih, izvedbo teh del na stroške lastnika oziroma uporabnika kmetijskih zemljišč.
Investitorji morajo vsa dela opraviti v skladu s predpisi o urejanju naselij in drugih posegov v prostor ter morajo zagotoviti, da bo pooblaščena strokovna inštitucija opravljala nadzor nad vsemi deli.
6. člen
Raba kmetijskih zemljišč, mora po dokončani izvedbi agromelioracijskih del, ki so predvidena s to odredbo zagotoviti novo kakovost zemljišča in ustrezati vsem predpisom o dobrem gospodarju.
Lastniki oziroma uporabniki kmetijskih zemljišč iz 2. člena te odredbe morajo redno vzdrževati rodovitnost melioriranih zemljišč.
7. člen
Ta odredba začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 321-74/96-5
Ljubljana, dne 13. marca 1996.
Minister
za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano
dr. Jože Osterc l. r.

AAA Zlata odličnost