Uradni list

Številka 17
Uradni list RS, št. 17/1996 z dne 29. 3. 1996
Uradni list

Uradni list RS, št. 17/1996 z dne 29. 3. 1996

Kazalo

1021. Statut stanovanjskega sklada Občine Slovenske Konjice, stran 1436.

Na podlagi 99. člena stanovanjskega zakona (Uradni list RS, št. 18/91) in na podlagi 29. člena zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, štev. 72/93 in 57/94) in določila 15. člena odloka o ustanovitvi stanovanjskega sklada občine Slovenske Konjice je upravni odbor stanovanjskega sklada na svoji seji dne 12. 12. 1995 soglasno sprejel ob soglasju Občinskega sveta občine Slov. Konjice z dne 26. 1. 1996
S T A T U T
stanovanjskega sklada Občine Slovenske Konjice
I. SPLOŠNE DOLOČBE
1. člen
Stanovanjski sklad občine Slovenske Konjice (v nadaljnem besedilu sklad) je bil ustanovljen z dnem uveljavitve Odloka o ustanovitvi stanovanjskega sklada Občine Slov. Konjice (v nadaljnjem besedilu: odlok) to je dne 18. 8. 1995
Ob ustanovitvi sklada se izdela bilanca premoženja s katerim razpolaga sklad.
2. člen
Občinski svet občine Slov. Konjice (v nadaljnem besedilu občinski svet) je predsednika in štiri (4) člane upravnega odbora imenoval na svoji seji dne 4. 10. 1995.
3. člen
Sklad je javno pravna oseba s pravicami, obveznostmi in odgovornostmi, določenimi s stanovanjskim zakonom, z odlokom o njegovi ustanovitvi in s tem statutom.
Sklad posluje v svojem imenu in za svoj račun.
Za svoje obveznosti odgovarja sklad s celotnim premoženjem.
Ime sklada je: Stanovanjski sklad občine Slovenske Konjice.
Sedež sklada je: Slovenske Konjice, Stari trg 29
Sklad ima žig okrogle oblike z naslednjim besedilom:
Stanovanjski sklad občine Slovenske Konjice.
II. SREDSTVA SKLADA
4. člen
Premoženje sklada predstavljajo stanovanja, garaže in poslovni prostori, ki jih je na sklad prenesla Občina Slovenske Konjice.
Sredstva za poslovanje sklada se zagotavljajo:
– iz občinskega proračuna,
– iz prihodkov, ustvarjenih z lastnim poslovanjem,
– iz dela sredstev, pridobljenih s prodajo stanovanj in
stanovanjskih hiš, poslovnih prostorov in garaž, last občine,
ki jih na sklad prenese Občina Slovenske Konjice
– z najemninami stanovanj, last sklada
– z namenskimi dotacijami pravnih in fizičnih oseb,
– z nakupom in prodajo vrednostnih papirjev,
– z izdajo vrednostnih papirjev,
– iz drugih virov.
Sredstva se zbirajo na žiro računu sklada.
5. člen
Prvi ustanovitelj sklada, ki je tudi njegov lastnik, je Občina Slovenske Konjice.
Izgube sklada pokriva ustanovitelj sklada iz proračunskih sredstev.
III. DEJAVNOST SKLADA
6. člen
Dejavnost sklada je predvsem uresničevanje občinskega stanovanjskega programa in v skladu z njim izvajanje in spodbujanje stanovanjske gradnje, prenove in vzdrževanja stanovanj in stanovanjskih hiš.
Za uresničevanje svoje dejavnosti sklad opravlja naslednje naloge:
– gospodari in upravlja s stanovanji sklada,
– zagotavlja kontinuirano gradnjo in pridobivanje socialnih in neprofitnih stanovanj,
– financira graditev in nakup stanovanj ter obnovo urbanih središč v Občini Slovenske Konjice ter starih stanovanjskih hiš v skladu s sprejetim občinskim stanovanjskim programom,
– daje posojila z ugodno obrestno mero za izgradnjo stanovanjskih hiš in prenovo stanovanj ter pomoč pri odplačevanju posojil v skladu s pravilnikom,
– upravlja z denarnimi sredstvi sklada skladno s finančnim načrtom,
– zagotavlja ugodnosti neprofitnim stanovanjskim organizacijam,
– dodeljuje stanovanja po merilih nacionalnega in občinskega stanovanjskega programa,
– opravlja druga strokovna dela na področju upravljanja in gospodarjenja z objekti,
– pod pogoji določenimi v posebni pogodbi, gospodari in upravlja z objekti, ki so v lasti Občine Slov. Konjice,
– opravlja druge dejavnosti, določene z zakonom, odlokom in tem statutom.
IV. UPRAVLJANJE SKLADA
7. člen
Sklad ima naslednje organe:
– upravni odbor,
– stalna in začasna delovna telesa, ki jih določa statut,
– nadzorni odbor.
Sklad pokriva stroške poslovanja s prihodki od svojih finančnih naložb in z drugimi prihodki.
a) UPRAVNI ODBOR SKLADA
8. člen
Sklad upravlja upravni odbor sklada.
Upravni odbor ima predsednika in štiri člane.
Upravni odbor imenuje in razrešuje Občinski svet občine Slov. Konjice.
9. člen
Mandat predsednika in članov upravnega odbora traja 4 leta.
Predsednik in člani, ki jim je potekel mandat, so lahko ponovno imenovani.
10. člen
Predsedniku in članom preneha mandat:
– s pretekom roka, za katerega so bili imenovani,
– z odstopom,
– z razrešitvijo s strani občinskega sveta zaradi kršitve (opustitve) določb 11. člena in kršitve prepovedi iz 13. člena odloka ter kršitve 32. člena tega statuta.
11. člen
Občinski svet imenuje novega predsednika in člane upravnega odbora sklada vsaj 3 mesece pred potekom mandata prejšnjemu upravnemu odboru oziroma njegovemu posameznemu članu.
12. člen
Upravni odbor ima naslednje pristojnosti:
– pripravlja in sprejema letni program dela in finančni načrt sklada,
– odloča o naložbeni politiki,
– sprejema zaključni račun in letno poročilo o poslovanju in razultatih dela sklada,
– sprejema statut in druge splošne akte stanovanjskega sklada,
– daje navodila in usmeritve za delo strokovnih služb, ki delajo za sklad,
– opravlja druge naloge, določene v statutu sklada in naloge, za katere ga pooblasti občina.
Upravni odbor je za svoje delo odgovoren občinskemu svetu.
Predsednik upravnega odbora:
– zastopa in upravlja sklad brez omejitev,
– sklicuje in vodi seje upravnega odbora,
– usklajuje in vodi delo sklada.
Upravni odbor dela in odloča na sejah.
Seja upravnega odbora je sklepčna, če je navzoča večina članov.
Upravni odbor sprejema sklepe z večino glasov navzočih članov.
Kadar obravnava zadeve, za katere je potrebno soglasje občinskega sveta, sprejema upravni odbor sklepe z večino glasov vseh članov.
Glasovanje je javno, po sklepu predsednika pa je lahko tudi tajno.
13. člen
Seje upravnega odbora se poleg članov udeležujejo:
– na vabilo upravnega odbora posamezni strokovnjaki, predstavniki strokovnih in drugih institucij ipd.
– župan ali podžupan in predsednik občinskega sveta,
– tajnik upravnega odbora stanovanjskega sklada,
– drugi vabljeni.
14. člen
Upravni odbor zaseda po potrebi, vendar najmanj enkrat vsako trimesečje.
Sejo upravnega odbora sklicuje njegov predsednik.
V kolikor je predsednik odsoten oziroma seja ni sklicana v roku 3 mesecev lahko skliče izredno sejo župan.
Predsednik občinskega sveta in, predsednik upravnega odbora sklada lahko skličeta izredno sejo.
15. člen
Sejo vodi sklicatelj to je praviloma predsednik upravnega odbora. V odsotnosti predsednika vodi sejo njegov namestnik, v primerih izrednega sklica pa sklicatelj.
16. člen
O seji upravnega odbora se vodi zapisnik, v katerega se vnesejo vsi predlogi, sklepi in potek glasovanja o njih.
Zapisniki se vedno priložijo vabilu za naslednjo sejo upravnega odbora.
17. člen
Vabilu na sejo upravnega odbora je potrebno poleg zapisnika prejšnje seje priložiti predlog dnevnega reda, navesti poročevalce in predloge sklepov.
Vabilo s prilogami je potrebno članom upravnega odbora poslati vsaj 8 dni pred sejo.
V primeru izrednih sej se lahko navedene obličnosti opustijo.
18. člen
Za pripravo seje, vabila, predloge sklepov in druge priloge je zadolžen tajnik upravnega odbora sklada. Predsednik UO določi poročevalce na seji izmed strokovnjakov sklada ali zunanjih sodelavcev.
19. člen
Člani upravnega odbora prejmejo za udeležbo na sejah upravnega odbora sejnino.
Višino sejnine na predlog župana potrdi upravni odbor.
Sejnina se članom upravnega odbora in tajniku upravnega odbora izplača ob udeležbi na sejah; predsednik upravnega odbora za opravljanje svoje funkcije s skladom sklene delovno pogodbo.
Upravni odbor lahko ob sprejemu letnega obračuna sklada izplača predsedniku, članom upravnega odbora, članom nadzornega odbora, članom komisij ali posameznim delavcem sklada posebno nagrado ob upoštevanju obsega in kvalitete izvedenih del in poslovnih uspehov sklada.
Članom se povrnejo stroški v zvezi z delom upravnega odbora v skladu s splošnim aktom sklada za povračilo stroškov, nastalih na delu ali v zvezi z delom.
b) NADZORNI ODBOR
20. člen
Nadzorni odbor je organ nadzora poslovanja sklada.
Nadzorni odbor ima tri člane in ga imenuje občinski svet.
Mandat članov nadzornega odbora preneha iz razlogov, navedenih v 10. členu tega statuta.
21. člen
Pristojnosti nadzornega odbora so:
– nadzira zakonitost dela organov in službe sklada,
– preverja zaključni račun sklada in daje o njem svoje mnenje, preden ga sprejme upravni odbor,
– preverja letno poročilo in druga poročila o delu sklada in daje o njih svoje mnenje,
– kontrolira poslovne knjige sklada,
– opravlja druge zadeve, določene z odlokom in tem statutom.
22. člen
Nadzorni odbor dela in odloča na sejah.
Sklic in potek sej, sklepčnost in način glasovanja in vabljenja se določi v Poslovniku o delu nadzornega odbora.
c) STALNA IN ZAČASNA DELOVNA TELESA – KOMISIJE
23. člen
Za izvrševanje raznih strokovnih nalog lahko upravni odbor imenuje stalna ali začasna delovna telesa – komisije. Te komisije imajo delovne in svetovalne naloge.
24. člen
Komisije se ustanovijo za določen ali nedoločen čas.
V sklepu upravnega odbora o ustanovitvi komisije se opredelijo:
– delokrog komisije,
– število članov in njihov mandat.
Način dela se določi v poslovniku o delu komisij, ki ga sprejme upravni odbor sklada.
Člane komisij imenuje upravni odbor na predlog predsednika upravnega odbora.
Mandat članov stalnih komisij preneha z mandatom članov upravnega odbora sklada.
d) PREDSEDNIK UPRAVNEGA ODBORA
25. člen
Predsednik upravnega odbora vodi poslovanje sklada.
Predsednika upravnega odbora imenuje in razrešuje občinski svet na predlog komisije za volitve in imenovanje.
Mandat predsednika traja štiri leta in je po preteku mandata lahko ponovno imenovan.
Predsednik upravnega odbora je lahko razrešen iz razlogov, navedenih v 10. členu tega statuta.
26. člen
Naloge in pristojnosti predsednika upravnega odbora:
– vodi in organizira delo sklada,
– zastopa in predstavlja sklad,
– predlaga sklic seje upravnega odbora, pripravlja seje in predloge sklepov upravnega odbora,
– opravlja druge dejavnosti v skladu s tem statutom, odlokom in zakonom ter podzakonskimi akti.
V. NOTRANJA ORGANIZACIJA SKLADA
27. člen
Sklad nima zaposlenih delavcev, pač pa sodelavci sklada opravljajo dela za sklad na temelju delovnih pogodb.
28. člen
Opravljanje posameznih tehničnih in strokovnih opravil lahko predsednik upravnega odbora s pogodbo poveri drugi domači pravni osebi.
Predsednik upravnega odbora lahko sklepa pogodbe za določen čas ali za določeno nalogo.
Vrednost pogodbenega zneska, do katerega lahko sklepa pogodbe predsednik upravnega odbora sam brez predhodnega sklepa upravnega odbora, določi upravni odbor.
VI. ZASTOPANJE SKLADA
29. člen
Sklad zastopa, predstavlja in zanj podpisuje predsednik upravnega odbora.
Predsednik podpisuje vedno skupaj z namestnikom.
Posamezna pooblastila za zastopanje lahko predsednik upravnega odbora v skladu s tem statutom prenese na člane upravnega odbora ali na zunanje sodelavce.
VII. POSLOVNA TAJNOST
30. člen
Vsi podatki o delu sklada, ki jih ta ne nameni za sporočilo javnosti, so poslovna tajnost. Sporočila posredujeta javnosti predsednik upravnega odbora in župan.
VIII. NAKNADNI PRISTOP K SKLADU
31. člen
Skladno s 24. členom odloka lahko po ustanovitvi sklada pristopijo k skladu tudi drugi pravni subjekti.
Pravico do sodelovanja pri upravljanju sklada pridobijo tisti pravni subjekti, ki v sklad prenesejo stanovanja v vrednosti, ki presega 10% ustanovitvenega kapitala sklada oziroma tiste pravne osebe, ki v sklad vložijo denarna sredstva v višini nad 5% ustanovitvenega kapitala sklada.
IX. EVIDENCE IN ARHIVI
32. člen
Sklad vodi evidence vseh vrednostnih papirjev, transakcij, vlaganj sredstev in drugih delovanj sklada ter arhive vseh v teh postopkih predloženih in izdanih listin.
X. SPREMEMBE IN DOPOLNITVE STATUTA
33. člen
Spremembe in dopolnitve tega statuta se sprejemajo po enakem postopku kot ta statut in veljajo z dnem danega soglasja Občinskega sveta občine Slov. Konjice.
XI. KONČNA DOLOČBA
34. člen
Upravni odbor sklada je sprejel ta statut na svoji seji dne 12. 12. 1995.
Statut stopi v veljavo z dnem, ko je Občinski svet občine Slov. Konjice podal soglasje k statutu, uporablja pa se od dneva, ko ga je sprejel upravni odbor sklada.
Slov. Konjice, dne 12. decembra 1995.
Predsednik
upravnega odbora sklada
Janez Selinšek l. r.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti