Uradni list

Številka 5
Uradni list RS, št. 5/1995 z dne 27. 1. 1995
Uradni list

Uradni list RS, št. 5/1995 z dne 27. 1. 1995

Kazalo

404. Odlok o spremembah in dopolnitvah zazidalnega načrta Mestni Log-Dolga vas, I.faza, cona 2 - nova osnovna šola, stran 611.

Na podlagi 27., 39. in 43. člena zakona o urejanju naselij in drugih posegov v prostor (Uradni list SRS, št. 18/84, 37/85, 29/86 in Uradni list RS, št. 26/90, 18/93, 47/93) in 15. in 19. člena statuta občine Kočevje (Uradni list RS, št. 18/91, 53/93 in 21/94) ter sklepa 12. seje SO Kočevje in predloženih pisnih izjav delegatov je predsedstvo SO Kočevje na seji dne 18. 10. 1994 sprejelo
O D L O K
o spremembah in dopolnitvah zazidalnega načrta Mestni Log–Dolga vas, I. faza, cona 2 - nova osnovna šola
I. SPLOŠNE DOLOČBE
1. člen
Sprejme se spremembe in dopolnitve zazidalnega načrta Mestni Log–Dolga vas, I. faza, cona 2 - nova osnovna šola, ki ga je izdelal Urbanistični inštitut RS pod št. 1752 v septembru 1994 in dopolnil v oktobru 1994
2. člen
Sestavni del zazidalnega načrta je pisna obrazložitev s soglasji pristojnih organov, organizacij oziroma skupnosti, besedilo tega odloka in grafični del, ki obsega:
- izsek iz prostorskih sestavin dolgoročnega in družbenega plana občine Kočevje za obdobje od 1986–2000 (Uradni list RS, št. 43/94).
1. Izsek iz prostorskih planskih dokumentov
2. Kopija katastrskega načrta                 1:1000
3. Geodetska podloga                     1:1000
4. Zazidalna situacija                     1:500
5. Kletna etaža                        1:500
6. Prerezi                           1:500
7. Namenska raba površin                    1:500
8. Funkcionalne površine                    1:500
9. Prometna ureditev                      1:500
10. Zelene površine                       1:500
11. Načrt gradbenih parcel z zakoličbenimi
elementi                            1:500
12. Obodna parcelacija z razdelitvijo na
gradbene parcele                        1:1000
13. Situacijski načrt z obodno parcelacijo           1:1000
14. Zbirna karta komunalnih naprav               1:500
Sestavni del zazidalnega načrta je tudi posebni elaborat prostorske ureditve in ukrepi za obrambo in zaščito.
II. OPIS MEJE OBMOČJA PO PARCELNIH MEJAH
3. člen
Obravnavano območje s nahaja v k.o. Kočevje. Meja se prične na stiku nove prečne ceste z bregom Rinže in poteka preko ceste ter po mejah parcel 2497/87, 2497/109, 2048/2, 2047/2, 2036, 2497/101, 2407/105, 2497/31, 2497/108 tu preko parcele 2479/106 do ceste v Mestni Log se obrne in poteka po robu ceste v Mestni Log do meje območja 1 ter prečno do brega reke Rinže ter se zaključi v izhodiščni točki.
Površina območja znaša 81328 m.
III. FUNKCIJA OBMOČJA IN POGOJI ZA IZRABO
4. člen
Območje je razdeljeno na območje A in območje B.
– območje A je namenjeno izgradnji trgovsko-poslovnega centra s tržnico s spremljajočim programom in dejavnostim (bruto etažna površina 4330 m)
– območje B je namenjeno izgradnji osnovne šole s spremljajočimi programi in dejavnostmi. (bruto etažna površina 5350 m).
5. člen
V območju A in B je dopustna:
– gradnja novih in spremljajočih objektov in infrastrukturnih oziroma komunalnih naprav,
– gradnja objektov in naprav za splošno ljudsko obrambo in družbeno samozaščito,
– postavitev in uredite spominskih plošč in drugih obeležij,
– urejanje zelenih in utrjenih ter športnih površin.
IV. POGOJI URBANISTIČNEGA OBLIKOVANJA, ARHITEKTONSKEGA OBLIKOVANJA OBJEKTOV, NAPRAV IN ODPRTIH PROSTOROV V OBMOČJU
6. člen
Gradbene linije za predvidene objekte, ki so določene v zazidalni situaciji, so brez toleranc.
7. člen
Dopustne so tolerance v horizontalnih gabaritih objektov in naprav, ki ne vplivajo na sosednje objekt in zemljišča.
8. člen
Pri arhitektonskem oblikovanju objektov je treba upoštevati:
– horizontalni gabariti novih objektov s predvidenimi tolerancami ± 2,0 m
– vertikalni gabarit za osnovno šolo je K + P (varianta K + P + 1)
– strehe so simetrične dvokapnice (30) s steklenimi elementi in frčadami
V območju A, ki je namenjeno izgradnji trgovsko-poslovnega centra s tržnico in spremljajočim programom je možno deliti objekte na več manjših enot povezanih v oblikovno celoto.
9. člen
Dovoljene so ograje (lesene, žičnate-zelene) po mejah parcel. od robov cestišč in hodnikov za pešce morajo biti ograje odmaknjene 0,5 m. Ograje ne smejo biti postavljene na trase komunalnih vodov.
V. POGOJI KOMUNALNEGA IN PROMETNEGA UREJANJA
10. člen
Kanalizacija
Na obravnavanem območju je predviden ločen sistem kanalizacije. Odpadna voda je speljana v obstoječo kanalizacijo in dalje v čistilno napravo. Meteorne vode iz utrjenih površin so speljane preko lovilcev olj v reko Rinžo. Strešne vode so speljane v reko Rinžo.
11. člen
Vodovodno omrežje
Na obravnavanem območju je obstoječe vodovodno omrežje na katerega se priključi nov krožni vodovod s hidranti.
Objekti bodo priključeni na novi vodovod oziroma trgovsko poslovni center pa na obstoječega.
12. člen
Ogrevanje
Območje bo ogrevano na plin oziroma na kurilno olje, ločeno za obe območji. Plin je predviden v dveh kontejnerjih lociranih na servisnih površinah ob objektih.
13. člen
Električno omrežje
Za napajanje šole bo služila obstoječa transformatorska postaja. Za napajanje novih poslovno trgovskih prostorov je potrebno zgraditi novo transformatorsko postajo.
14. člen
PTT omrežje
Obravnavano območje bo vključeno v telefonsko centralo v Kočevju.
Po glavni dovozni cesti je že obstoječa PTT kanalizacija, iz katere se priključijo novi objekti.
15. člen
Javna razsvetljava
Ceste, parkirne površine in peš poti bodo opremljeni z javno razsvetljavo.
Ob cestah bodo tipski kandelabri višine 10 m. Peš poti in parkingi bodo opremljeni z svetilkami UD.
16. člen
Promet
Dostop do dveh območij je urejen iz prečne ceste (ceste preko Rinže) na parkirne površine oziroma servisna dvorišča (dostava).
Za potrebe trgovsko poslovnega dela je predvideno 58 PM, ter dovoz preko rampe v kletno etažo.
Za potrebe šole je predvideno obcestno parkiranje (18 PM), na parkirišču 38 PM za osebna vozila ter 3 PM za avtobuse na dvorišču šole.
Obe obstoječi cesti imata urejene, dvostranske hodnike za pešce, ter sta opremljeni z vertikalno in horizontalno prometno signalizacijo, ki je prikazana v situaciji prometne ureditve.
Znotraj obeh območij je predviden kolesarski in pešaški promet (poti, steze).
17. člen
Odvoz odpadkov
Odpadki se zbirajo na za to urejenih površinah na funkcionalnih zemljiščih posameznih objektov.
VI. ETAPNOST IZVAJANJA NAČRTA
18. člen
Obe območji A in B sta celoviti enoti, ter istočasno možni etapi; osnovna šola s spremljajočimi objekti je nedeljiva celota, ki mora biti izvedena v eni etapi.
19. člen
Namembnost površin, ki se z načrtom spreminja, ostaja do izvedbe zazidalnega načrta nespremenjena.
VII. DRUGI POGOJI
20. člen
Za funkcionalno zemljišče se smatra cela parcela, ki pripada posameznemu objektu oziroma sklopom objektov.
21. člen
Za potrebe obrambe in samozaščite se mora upoštevati elaborat prostorske ureditve in ukrepi za obrambo in zaščito, ki je sestavni del tega zazidalnega načrta.
VIII. OBVEZNOSTI INVESTITORJEV IN IZVAJALCEV PRI URESNIČEVANJU ZAZIDALNEGA NAČRTA
22. člen
Investitorji in izvajalci novih objektov in naprav morajo istočasno z objektom urediti njegovo celotno funkcionalno zemljišče.
23. člen
Investitorji in izvajalci predvidenih objektov in naprav morajo pri izdelavi izvedbene dokumentacije in pri gradnji upoštevati soglasje pristojnih služb, organizacij in skupnosti, ki so sestavni del zazidalnega načrta.
IX. KONČNE DOLOČBE
24. člen
Zazidalni načrt je stalno na vpogled na Odseku za urbanizem in urejanje prostora pri Oddelku za gospodarstvo občine Kočevje, Ljubljanska 26, Kočevje.
25. člen
Nadzor nad izvajanjem tega odloka opravlja Urbanistična inšpekcija občine Kočevje.
26. člen
Z dnem uveljavitve tega odloka preneha veljati odlok o zazidalnem načrtu Mestni Log, Dolga vas, I. faza v Kočevju, ki je bil objavljen v Uradnem listu SRS, št. 2/86.
27. člen
Odlok začne veljati osmi dan po objavi v Uradnem listu RS.
Št. 352-6/94-3/1
Kočevje, dne 18. oktobra 1994.
Predsednik
Skupščine občine Kočevje
dr. Mihael Petrovič l. r.

AAA Zlata odličnost