Uradni list

Številka 5
Uradni list RS, št. 5/1995 z dne 27. 1. 1995
Uradni list

Uradni list RS, št. 5/1995 z dne 27. 1. 1995

Kazalo

349. Uredba o spremembah in dopolnitvah uredbe o metodologiji za izdelavo otvoritvene bilance stanja, stran 538.

Na podlagi prvega odstavka 4. člena zakona o lastninskem preoblikovanju podjetij (Uradni list RS, št. 55/92, 7/93 in 31/93) in prvega odstavka 26. člena zakona o Vladi Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 4/93) izdaja Vlada Republike Slovenije
U R E D B O
o spremembah in dopolnitvah uredbe o metodologiji za izdelavo otvoritvene bilance stanja
1. člen
Za 34. členom uredbe o metodologiji za izdelavo otvoritvene bilance stanja (Uradni list RS, št. 24/93, 62/93, 72/93, 19/94 in 45/94 – v nadaljnjem besedilu: uredba) se doda 34a. člen, ki se glasi:
Terjatve do Slovenskega odškodninskega sklada, ki se nanašajo na sredstva, ki so predmet denacionalizacije po 73. členu zakona o denacionalizaciji (Uradni list RS, št. 27/91 in 31/93) in jih je podjetje izločilo pred izdelavo otvoritvene bilance, se v otvoritveni bilanci stanja ovrednotijo v višini, ki jo določajo predpisi o razlastitvi in prisilnem prenosu nepremičnin v družbeni lastnini.
Če se podjetje terjatvi do Slovenskega odškodninskega sklada odpove, te terjatve v otvoritveni bilanci stanja ne izkaže.
2. člen
Prvi odstavek 53. člena uredbe se črta.
Dosedanji drugi odstavek postane prvi odstavek.
Prvemu odstavku se doda drugi odstavek, ki se glasi:
Dolgoročne rezervacije po tej uredbi oblikuje podjetje tudi v primeru, ko je na podlagi ocenitve vrednosti podjetja s strani pooblaščenih ocenjevalcev ugotovilo, da so sredstva, izkazana v skladu s to metodologijo, precenjena. Tako oblikovane dolgoročne rezervacije ne smejo presegati razlike med osnovnim kapitalom, ugotovljenim v skladu z določili te metodologije in nižjo vrednostjo podjetja, ocenjeno s strani pooblaščenih ocenjevalcev.
3. člen
Za 58. členom te uredbe se doda novo poglavje, ki se glasi:
V. SESTAVNI DELI KAPITALA V OTVORITVENI BILANCI STANJA
4. člen
59. člen uredbe se spremeni tako, da se glasi:
V otvoritveni bilanci stanja lahko podjetje oblikuje tudi rezervo iz naslednjih naslovov:
– za razliko med osnovnim kapitalom po morebitnem oblikovanju dolgoročnih rezervacij iz drugega odstavka 53. člena te metodologije in nižjo ocenjeno vrednostjo podjetja;
– zaradi zaokroževanja pri zamenjavi nominalne vrednosti delnic že olastninjenega kapitala v obstoječih kapitalskih družbah, ki se lastninijo na podlagi zakona;
– zaradi oblikovanja prostih rezerv iz 59a. člena.
5. člen
Za 59. členom uredbe se dodajo 59a., 59b. in 59c. člen, ki se glasijo:
59a. člen
Podjetje, ki je predmet lastninskega preoblikovanja na podlagi zakona, lahko v otvoritveni bilanci stanja oblikuje rezerve na podlagi uredbe o načinu oblikovanja rezerv v okviru otvoritvene bilance stanja (Uradni list RS, št. 40/93). Poleg teh rezerv lahko podjetje oblikuje rezerve še v višini največ 20 % osnovnega kapitala, ugotovljenega z otvoritveno bilanco stanja pred oblikovanjem rezerv.
59b. člen
Za znesek oblikovanih rezerv iz 59. člena te metodologije se zmanjša osnovni kapital. Tako zmanjšani osnovni kapital je osnova za določitev nominalne vrednosti delnic.
59c. člen
Prodajna cena delnice je enaka ali večja od razmerja med vrednostjo podjetja, ocenjeno s strani pooblaščenega ocenjevalca, in številom delnic. Kolikor podjetje ne razpolaga z ocenjeno vrednostjo, je prodajna cena delnice enaka razmerju med kapitalom podjetja v otvoritveni bilanci stanja in številom delnic. Kapital podjetja v otvoritveni bilanci stanja je osnovni kapital, povečan za oblikovane rezerve.
6. člen
Priloga I. k uredbi – bilančni obrazec otvoritvene bilance se v razdelku AKTIVNE POSTAVKE spremeni tako, da se besedilo pod zaporedno številko 9.5 Ostale obvezne naložbe (oznaka za AOP 006) glasi: Ostale obvezne izločitve sredstev.
Priloga I. k uredbi – bilančni obrazec otvoritvene bilance se v razdelku PASIVNE POSTAVKE spremeni tako, da se:
– besedilo pod zaporedno št. 1 Osnovni kapital (oznaka za AOP 111) nadomesti z besedilom Kapital;
– besedilo pod zaporedno št. 1.1 Nominirani kapital (oznaka za AOP 112) nadomesti z besedilom Osnovni kapital – Nominirani kapital;
– zaporedna številka 1.3 nadomesti z zaporedno številko 1.2.3;
– zaporedni številki 2.4 doda zaporedna številka 2.5 z oznako za AOP 903 z besedilom: Dolgoročne rezervacije iz naslova precenjenih sredstev; za to postavko ni možen vnos podatkov po zaključnem računu za leto 1992;
– pri zaporedni številki 2 upošteva nov seštevek oznak za AOP, in sicer: 148 = 149 + 150 + 151 + 153 + 903.
7. člen
Ta uredba začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 300-01/93-2/15-8
Ljubljana, dne 19. januarja 1995.
Vlada Republike Slovenije
dr. Janez Drnovšek l. r.
Predsednik

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti