Uradni list

Številka 69
Uradni list RS, št. 69/1995 z dne 1. 12. 1995
Uradni list

Uradni list RS, št. 69/1995 z dne 1. 12. 1995

Kazalo

3191. Odlok o dejavnostih in pogojih za opravljanje gospodarskih javnih služb s koncesijo, stran 5350.

Na podlagi 32. člena zakona o gospodarskih javnih službah (ZGJS) (Uradni list RS, št. 32/93) in odloka o gospodarskih javnih službah na območju občine Destrnik-Trnovska vas (Uradni vestnik Občin Ormož in Ptuj, št. 12/95) in na podlagi 17., 73., 74., 75., 76. člena statuta Občine Destrnik-Trnovska vas (Uradni list RS, št. 47/95) je Občinski svet občine Destrnik-Trnovska vas na seji dne 2. 11. 1995 sprejel
O D L O K
o dejavnostih in pogojih za opravljanje gospodarskih javnih služb s koncesijo
1. člen
Ta odlok ima statut splošnega koncesijskega akta in velja za vse javne službe, ki se izvajajo na podlagi izdane koncesije. V skladu s 33. členom ZGJS in 3. členom odloka o gospodarskih javnih službah na območju Občine Destrnik- Trnovska vas, je potrebno za posamezno ali skupino koncesioniarnih javnih služb sprejeti ustrezni koncesijski akt.
2. člen
Kot gospodarske javne službe, ki se izvajajo na podlagi izdane koncesije, se v Občini Destrnik-Trnovska vas lahko opravljajo naslednje dejavnosti:
1. ravnanje s komunalnimi odpadki,
2. odlaganje ostankov komunalnih odpadkov,
3. pregledovanje, nadzorovanje in čiščenje kurilnih naprav, dimnih vodov in zračnikov ter druge naloge zaradi varstva zraka in varstvo pred požarom,
4. gasilska služba,
5. vzdrževanje in urejanje lokalnih javnih cest in javnih poti,
6. pogrebne storitve,
7. urejanje in vzdrževanje javnih tržnic, tehnic, sanitarij in plakatnih mest,
8. oskrba s plinom,
9. urejanje javnih parkirišč,
10. javni potniški promet,
11. upravljanje javnih stanovanj.
3. člen
Vsaka od koncesijskih dejavnosti se izvaja na celotnem območju, ali delu območja občine Destrnik-Trnovska vas.
Za vsako posamezno ali skupino dejavnosti pa župan občine Destrnik-Trnovska vas, kot zastopnik koncedenta, z javnim razpisom opredeli območje izvajanja gospodarske javne službe (komplekse, kareje ipd.) uporabnike, razmerja do uporabnikov in razmerja med koncesionarjem in koncedentom. Za konkretno koncesijsko zadevo se oblikuje javni razpis, ki vsebuje najmanj določila iz 33. člena zakona o gospodarskih javnih službah (Uradni list RS, št. 32/93).
4. člen
V javnem razpisu določi koncedent pogoje, ki jih mora izpolnjevati koncesionar, zlasti pa:
– obveznosti prevzema osnovnih sredstev in opreme v najem, odkup ali na leasing
– prevzem zaposlenih delavcev s področja posameznih dejavnosti, ki so predmet prevzema
– najnižjo ceno koncesije, ki jo mora plačati koncesionar (mesečno ali letno).
Na javni razpis se lahko prijavijo vsa podjetja, ki imajo registrirano razpisano dejavnost in ustrezne reference.
5. člen
O morebitnih javnih pooblastilih koncesionarju se dogovorita koncedent in izbrani koncesionar s koncesijsko pogodbo.
6. člen
Splošne pogoje za izvajanje gospodarske javne službe in za uporabo javnih dobrin, ki se z njo zagotavljajo določa javni razpis.
7. člen
Zaradi zaščite občanov koncedent že pri razpisu upošteva delitev dejavnosti po območjih – karejih, določa mehanizme cen oziroma tarif, nadzor, limitiranje časa izdane koncesije, možnost predčasne prekinitve koncesijske pogodbe ipd.
8. člen
Koncesija se izdaja za dobo najmanj dveh let. Začetek in dobo trajanja koncesije se določi v razpisu oziroma s koncesijsko pogodbo.
9. člen
Način plačila koncesionarja koncedentu se določi s koncesijsko pogodbo.
10. člen
Nadzor nad izvajanjem gospodarske javne službe koncedent poverja svoji strokovni službi za določeno področje. Strokovna služba občinske uprave najmanj enkratno letno poroča občinskemu svetu o uspešnosti koncesijskega razmerja.
11. člen
Koncesijsko razmerje preneha:
– s potekom časa izdane koncesije
– če koncesionar preneha izpolnjevati pogoje za izvajanje dejavnosti po koncesiji
– zaradi stečaja ali drugega načina prenehanja koncesionarja
– z odvzemom koncesije še pred potekom roka, ker koncesionar krši bistvena določila iz pogodbe (glede izvajanja dejavnosti, cene ipd.), in sicer z razdrtjem pogodbe
– z odpovedjo pogodbe s strani koncesionarja, z rokom 1/2 leta od pisne odpovedi.
12. člen
Organ, ki opravi izbor koncesionarja, je župan Občine Destrnik-Trnovska vas. Koncesijsko pogodbo pripravi odvisno od dejavnosti pristojna strokovna služba občinske uprave, sklene pa v imenu Občine Destrnik-Trnovska vas.
13. člen
Posamezno gospodarsko javno službo po tem odloku in pod splošnimi pogoji v Občini Destrnik-Trnovska vas lahko župan izjemoma brez javnega razpisa neposredno prenese v opravljanje javnim, zasebnim, zadružnim ali drugim organizacijskim oblikam uporabnikov javnih dobrin, kadar to narekuje lokacijska pogojenost ali če to narekujejo potrebe lokalnega prebivalstva, večinsko podprte na zboru krajanov.
14. člen
Ob preoblikovanju Javnega komunalnega podjetja Ptuj se lahko izjemoma opredelijo koncesijske javne službe, ki jih bo začasno izvajalo preoblikovano javno komunalno podjetje.
15. člen
Ta odlok ima statut splošnega koncesijskega akta, na osnovi katerega se lahko opravi poizvedovanje interesa potencionalnih koncesionarjev in izvedejo javni razpis za posamezno koncesijsko dejavnost ali skupino dejavnosti.
Za vsako konkretno koncesijsko razmerje je potrebno predhodno oblikovati javni razpis, izpeljati postopek podelitve koncesije, izbrati koncesionarja in skleniti koncesijsko pogodbo najmanj v obsegu iz 39. člena ZGJS.
16. člen
Javni razpis na zahtevo župana pripravi ustrezna strokovna služba občinske uprave Občine Destrnik-Trnovska vas. Javni razpis se objavi v uradnih objavah občine in v Uradnem listu RS. Rok objave ne more biti krajši od 30 dni.
17. člen
Ta odlok začne veljati z dnem sprejema na občinskem svetu občine Destrnik-Trnovska vas in se objavi v Uradnem listu RS.
Št. 10/7-05
Destrnik-Trnovska vas, dne 2. novembra 1995.
Podpredsednik
Občinskega sveta
občine Destrnik-Trnovska vas
Venčeslav Kramberger l. r.

AAA Zlata odličnost