Uradni list

Številka 50
Uradni list RS, št. 50/1995 z dne 1. 9. 1995
Uradni list

Uradni list RS, št. 50/1995 z dne 1. 9. 1995

Kazalo

2381. Odlok o organizaciji in delovnem področju občinske uprave Občine Beltinci, stran 3887.

Na podlagi 29. in 49. člena zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 72/93; 6/94 – odločba US RS, 45/94 – odločba US RS in Uradni list RS, št. 57/94 in 14/95) in 61. člena statuta Občine Beltinci (Uradni list RS, št. 41/95), je Občinski svet občine Beltinci na seji dne 1. avgusta 1995 sprejel
O D L O K
o organizaciji in delovnem področju občinske uprave Občine Beltinci
I. SPLOŠNE DOLOČBE
1. člen
S tem odlokom se določa organiziranost občinske uprave, njene pristojnosti in delovna področja.
2. člen
Naloge občinske uprave opravlja občinski urad. Občinski urad ima notranje organizacijske enote.
3. člen
Občinsko upravo vodi župan. Lahko pa jo vodi tajnik, ki ga imenuje in razrešuje občinski svet na predlog župana.
Za neposredno izvajanje nalog uprave skrbijo vodje notranjih organizacijskih enot občinske uprave oziroma tajnik občinske uprave.
Župan lahko pooblasti tajnika oziroma vodje notranjih organizacijskih enot uprave za podpisovanje določenih aktov poslovanja.
4. člen
Občinska uprava se v skladu z naravo in obsegom nalog organizira kot upravni organ – urad, ki ima v svoji sestavi notranje organizacijske enote.
Občinska uprava se organizira kot samostojna uprava oziroma kot skupna uprava zainteresiranih občin za določene upravne naloge.
Za določene potrebe izvajanja del uprave se lahko organizira tudi del uprave v obliki upravne organizacije ali zavoda.
II. ORGANIZACIJA IN DELOVNO PODROČJE OBČINSKE UPRAVE – URADA
5. člen
V okviru občinskega urada kot skupnega občinskega organa, se organizirajo notranje organizacijske enote:
– splošni oddelek, ki je istočasno tudi urad župana,
– oddelek za gospodarstvo, proračun, finance in družbene dejavnosti,
– oddelek za okolje in prostor, premoženje in gospodarske javne službe.
6. člen
Splošni oddelek opravlja naloge, ki se nanašajo na:
– strokovne in organizacijske naloge za župana in občinski svet,
– pravne strokovne naloge,
– opravljanje sekretarskih poslov za občinski svet, občinske odbore in komisije,
– naloge strokovnega, organizacijskega in servisnega značaja, pomembne za delo občinske uprave in občinskih organov,
– postopki v zvezi z najdenimi stvarmi,
– izvensodno poravnavo sporov,
– pisarniška opravila, sprejem in oddaja pošte, vložišče in arhiv,
– kadrovske zadeve in informatika,
– protokolne in druge zadeve, ki ne spadajo v druge oddelke,
– skrb za požarno varnost in organiziranje reševanja in pomoči,
– načrtovanje in izvajanje vseh oblik zaščite in reševanja,
– usklajevanje načrtov na področju zaščite in reševanja,
– druge splošne naloge.
7. člen
Oddelek za gospodarstvo, proračun, finance in družbene dejavnosti opravlja predvsem naslednje naloge:
– priprava razvojnih programov,
– priprava odloka o proračunu občine in zaključnega računa proračuna občine,
– opravljanje finančnih, računovodskih in drugih opravil za sredstva proračuna in krajevne skupnosti v občini,
– koordinacija in spremljanje izvajanja razvojnih programov,
– svetovanje na področju podjetništva in obrti,
– pospeševanje turizma.
– pospeševanje kmetijstva in podjetništva ter obrti,
– spremljanje cen iz občinske pristojnosti,
– sodelovanje pri pripravi projektov za prijave na natečaje,
– izvajanje programov javnih del,
– vodenje investicij,
– izvajanje javnih razpisov,
– strokovne, tehnične in organizacijske naloge v zvezi z javnimi razpisi in izbiro izvajalcev za koncesioniranje javnih služb,
– strokovne naloge v zvezi s financiranjem javnih služb,
– nadzor nad izvajajem občinskih predpisov,
– priprava občinskih odlokov s področja gospodarstva, financ in družbenih dejavnosti,
– pospeševanje službe socialnega varstva,
– naloge na področju osnovnega izobraževanja, predšolske vzgoje, osnovnega zdravstva, kulture, športa in znanosti,
– priprava aktov, gradiv, poročil in drugih informacij za občinske organe in za potrebe zunanjih inštitucij in državnih organov,
– druge naloge iz tega področja javnega sektorja.
8. člen
Oddelek za okolje in prostor, premoženje in gospodarske javne službe opravlja predvsem naslednje naloge:
– naloge na področju urejanja prostora in urbanizma ter vodnega gospodarstva,
– naloge s področja varstva okolja,
– prostorsko planiranje,
– organiziranje nalog s področja prostorskih izvedbenih aktov,
– ugotavljanje občinskega premoženja,
– strokovna opravila na področju stanovanjskega gospodarstva,
– skrb za varovanje zraka, tal, vodnih virov, varstvo pred hrupom, zbiranje in odlaganje odpadkov,
– izvajanje programov javnih del s svojega področja,
– gradnja, urejanje in vzdrževanje občinskih ter krajevnih cest in poti,
– druge naloge na področju varstva okolja in urejanja prostora ter premoženjskih zadev občine.
9. člen
Občinska uprava lahko opravlja tudi druge upravne naloge iz izvirne in prenesene pristojnosti občine.
Določene strokovne naloge občinske uprave se v skladu s pogodbo lahko prenesejo v opravljanje zunanjemu strokovnemu izvajalcu.
Občinska uprava lahko na podlagi pogodbe opravlja strokovna opravila tudi za druge občine, pokrajino in državne organe.
10. člen
Oddelki občinskega urada kot skupnega občinskega upravnega organa, so samostojni pri opravljanju nalog iz svoje pristojnosti v skladu z zakoni, občinskimi odloki in drugimi predpisi in izdajajo upravne odločbe in sklepe na prvi stopnji.
III. VODILNI DELAVCI
11. člen
Vodje oddelkov so višji upravni delavci in so odgovorni za svoje delo županu, ki jih imenuje.
IV. PREHODNI IN KONČNI DOLOČBI
12. člen
Občinski urad lahko prevzame del delavcev dosedanjih upravnih organov Občine Murska Sobota, ki so delali na področjih, določenih s tem odlokom.
Druga delovna mesta se zasedajo v skladu z načrtom delovnih mest občinske uprave, v skladu s kadrovskimi in finančnimi možnostmi in glede na potrebe, da se določene naloge in pristojnosti občine opravijo.
13. člen
Ta odlok začne veljati z dnem objave v Uradnem listu Republike Slovenije, uporablja pa se od 1. januarja 1995.
Št. 013-8/95
Beltinci, dne 1. avgusta 1995.
Predsednik
Občinskega sveta
občine Beltinci
Marjan Maučec l. r.

AAA Zlata odličnost