Uradni list

Številka 48
Uradni list RS, št. 48/1995 z dne 18. 8. 1995
Uradni list

Uradni list RS, št. 48/1995 z dne 18. 8. 1995

Kazalo

2304. Odlok o krajevnih skupnostih, stran 3766.

Na podlagi 29. in 44. člena zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 72/93, 57/94, 14/95) in 6. člena statuta Občine Vojnik je Občinski svet občine Vojnik na seji dne 7. 7. 1995 sprejel
O D L O K
o krajevnih skupnostih
I. SPLOŠNE DOLOČBE IN OBMOČJA KRAJEVNIH SKUPNOSTI
1. člen
V Občini Vojnik so ustanovljene krajevne skupnosti Dobrna, Frankolovo, Nova cerkev in Vojnik. Krajevne skupnosti sestavljajo naselja združena v vaške skupnosti.
Dobrna ima naslednje vaške skupnosti in naselja:
1. vaška skupnost - Dobrna
2. vaška skupnost - Lokovina, Loka
3. vaška skupnost - Pristova, Vinska Gorica
4. vaška skupnost - Klanc
5. vaška skupnost - Zavrh, Brdce
6. vaška skupnost - Vrba
7. vaška skupnost - Parož, Strmec
Frankolovo:
1. vaška skupnost - Frankolovo, Verpete
2. vaška skupnost - Rakova steza, Straža pri Dolu, Stražica
3. vaška skupnost - Bezenškovo Bukovje, Rove
4. vaška skupnost - Brdce, Črešnjice, Podgorje pod Čerinom
5. vaška skupnost - Beli potok, Lindek
6. vaška skupnost - Lipa,
7. vaška skupnost Dol pod Gojko, Zabukovje
Nova Cerkev:
1. vaška skupnost - Nova Cerkev
2. vaška skupnost - Polže, Vizore, del Hrenove
3. vaška skupnost - Razdelj, Novake, Straža pri Novi Cerkvi
4. vaška skupnost - Zlateče, Landek, Homec
5. vaška skupnost - Socka, Čreskova, Velika Raven
6. vaška skupnost - Trnovlje pri Socki, Selce
7. vaška skupnost - Lemberg pri Novi Cerkvi, Vine, del Hrenove
Vojnik:
1. vaška skupnost - desni breg meja reka Hudinja -delno Lešje in Konjsko
2. vaška skupnost - desni breg meja reka Hudinja - delno
3. vaška skupnost - desni breg meja reka Hudinja - delno
4. vaška skupnost - levi breg - delno, Tomaž nad Vojnikom
5. vaška skupnost - levi breg - delno
6. vaška skupnost - Višnja vas, Ivenca, Globoče
7. vaška skupnost - Črešnjevec, Ilovca, Jankova, Kladnart, Male Dole, Razgorce, Zelče
8. vaška skupnost - Bovše, Bezovica, Gabrovec, Hrastnik, Koblek, Razgor, Gradišče, Pristava
9. vaška skupnost - Arclin.
2. člen
Zaradi zadovoljevanja določenih skupnih potreb lahko krajani večjih naseljenih območij ustanovijo krajevno skupnost.
Odločitev o oblikovanju nove krajevne skupnosti sprejme občinski svet.
3. člen
Krajevna skupnost je pravna oseba.
Krajevna skupnost je nosilec lastninske pravice na svojem premoženju.
4. člen
Občinski svet lahko s sklepom prenese upravljanje določenih zadev iz občinske pristojnosti v upravljanje krajevne skupnosti. Za ta namen določi občinski svet tudi ustrezna sredstva.
Kadar občinski svet zahteva predhodno mnenje organov KS pred odločanjem o interesih krajanov te skupnosti, so mu ga njeni organi dolžni posredovati.
5. člen
Krajevna skupnost lahko za svoje območje določi krajevni praznik, grb in zastavo.
II. PODROČJE DELA IN NALOGE KRAJEVNE SKUPNOSTI
6. člen
Občani v krajevni skupnosti uresničujejo svoje skupne interese in potrebe tako, da preko svojih organov in v sodelovanju z občinskimi organi in službami:
a) na področju gospodarstva, stanovanjske in komunalne dejavnosti:
– organizirajo prostovoljno delo in zbirajo finančna sredstva v obliki krajevnega samoprispevka ter v drugih oblikah za urejanje lokalnih potreb na svojem območju,
– skrbijo za vzdrževanje objektov in naprav, ki so v njihovem upravljanju,
– skrbijo za oskrbo naselij s pitno vodo, za javno kanalizacijo, javno razsvetljavo, vzdrževanje parkov in javnih zelenic ter urejanje zunanjega videza hiš in naselij;
b) na področju družbenih dejavnosti:
– spremljajo socialno problematiko na svojem območju in predlagajo ukrepe za njihovo reševanje,
– organizirajo in izvajajo razne oblike socialnega varstva: sosedsko pomoč za starejše ljudi, klube za starejše ljudi, socialno patronažo, sodelujejo pri reševanju stanovanjskih vprašanj, predlagajo dodelitev denarne pomoči materialno ogroženim občanom, sodelujejo pri izvajanju pomoči in nege na domu za starejše ljudi,
– sodelujejo s strokovno socialno službo pri izbiri skrbnikov za mladoletnike in odrasle osebe, rejniških družin za otroke, odkrivanju prizadetih otrok in mladine ter izvajanju strožjega nadzorstva pri mladoletnih prestopnikih,
– v primeru ogroženih družin spremljajo razmere, v katerih živijo družine z otroki in predlagajo ukrepe za izboljšanje teh razmer,
– dajejo pobude in proučujejo potrebe glede denarnih pomoči otrokom, ki so te pomoči potrebni,
– skrbijo za ohranitev naravnih lepot in zgodovinskih posebnosti, zlasti spominskih obeležij,
– sodelujejo pri vzdrževanju objektov in naprav, namenjenih telesnovzgojnim in kulturnim dejavnostim,
– izvajajo posamezne naloge v miru in v vojni ter na področju zaščite in reševanja občanov, za katere jih določi pristojni organ občine na osnovi določb statuta občine (štab CZ, župan)
– sodelujejo z občinskim svetom in njegovimi organi pri izvrševanju občinske politike in nalog na območju krajevne skupnosti,
– izvajajo naloge skupnega pomena za varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami v sodelovanju s pristojnimi občinskimi organi,
– opravljajo druge zadeve, za katere je pristojna krajevna skupnost.
III. ORGANI KRAJEVNE SKUPNOSTI
7. člen
Organ krajevne skupnosti je svet krajevne skupnosti.
8. člen
Svet odloča o vseh zadevah v okviru nalog, ki jih samostojno opravlja krajevna skupnost in tistih, ki mu jih je poveril občinski svet ali župan. Za delo sveta krajevne skupnosti se smiselno uporabljajo določbe statuta Občine Vojnik in poslovnika občinskega sveta.
9. člen
Svet krajevne skupnosti izvoli izmed sebe predsednika in podpredsednika.
Občinski svet na predlog župana imenuje tajnika krajevne skupnosti, ki pomaga predsedniku sveta krajevne skupnosti pri njegovem delu, vodi zapisnike sej in opravlja druge naloge po odloku o sistemizaciji delovnih mest v občinski upravi. Tajnik KS je delavec občinske uprave.
10. člen
Svet krajevne skupnosti:
– sprejema statut krajevne skupnosti,
– sprejema letni finančni načrt in zaključni račun KS,
– sprejema letni program dela krajevne skupnosti,
– voli predsednike in člane komisij sveta krajevne skupnosti,
– odloča o predlogih komisij sveta krajevne skupnosti,
– daje predloge za razvoj gospodarstva, reševanje komunalne in stanovanjske problematike v krajevni skupnosti,
– na svojem območju spremlja problematiko s področja šolstva, zdravstva in sociale ter predlaga ukrepe za njihovo razrešitev,
– predlaga razpis referenduma za uvedbo krajevnega samoprispevka,
– sodeluje z občinskim svetom in njegovimi organi pri izvrševanju nalog na območju krajevne skupnosti.
11. člen
Svet krajevne skupnosti ima naslednje komisije:
– komisijo za komunalo,
– komisijo za izvensodno poravnavo,
– komisijo za socialna vprašanja.
Svet krajevne skupnosti lahko ustanovi tudi druge komisije kot svoja delovna telesa.
12. člen
Predstavniki posameznih občinskih odborov prisostvujejo sejam sveta krajevne skupnosti, kadar se obravnava problematika z njihovega delovnega področja. Svet krajevne skupnosti redno oziroma najmanj kvartalno poroča občinskemu svetu o svojem delu in sklepih.
IV. VOLITVE ČLANOV SVETA KRAJEVNE SKUPNOSTI
13. člen
Za volitve članov sveta krajevne skupnosti se smiselno uporabljajo določbe zakona o lokalnih volitvah.
Svet krajevne skupnosti volijo volivci s stalnim prebivališčem v krajevni skupnosti za štiri leta.
Člani sveta krajevne skupnosti se volijo po vaških skupnostih po večinskem načelu.
Število članov sveta krajevne skupnosti je določeno s številom vaških skupnosti definiranih v 1. členu tega odloka.
Redne volitve v svete krajevnih skupnosti se opravijo istočasno kot redne volitve v občinske svete.
14. člen
Volitve v svete krajevnih skupnosti razpiše župan.
Kandidate za člane sveta krajevnih skupnosti po vaških skupnostih določijo volivci s podpisovanjem ali politične stranke.
V. NAČIN FINANCIRANJA KRAJEVNE SKUPNOSTI
15. člen
Za realizacijo nalog, ki so določene z zakonom ter nalog, ki jih v letnem planu opredeli Občina Vojnik, so sredstva zagotovljena v občinskem proračunu. S temi sredstvi KS razpolaga v imenu in za račun Občine Vojnik. Finančne obveznosti iz tega naslova se poravnavajo iz žiro računa Občine Vojnik.
16. člen
Za zadovoljevanje in uresničevanje potreb in interesov krajanov lahko KS pridobiva sredstva iz drugih virov, kot so: prostovoljni prispevki krajanov, podjetij, drugih organizacijskih skupnosti, s samoprispevkom, z delom in na druge načine. S tako pridobljenimi sredstvi KS razpolaga v svojem imenu in za svoj račun.
17. člen
Občina Vojnik ne prevzema finančnih obveznosti za naloge oziroma programe, ki s krajevno skupnostjo niso bile predhodno usklajene.
VI. PREHODNI IN KONČNI DOLOČBI
18. člen
Dosedanji organi krajevne skupnosti nadaljujejo s svojim delom do izvolitve novih organov.
Prve volitve v svet krajevne skupnosti se opravijo najkasneje do 3. 12. 1995.
Mandatna doba sveta krajevne skupnosti traja do drugih rednih volitev v občinski svet.
Prvo sejo na prvih volitvah izvoljenega sveta krajevne skupnosti skliče predsednik občinske volilne komisije najkasneje v 20 dneh po volitvah.
Novoizvoljeni predsednik sveta KS prevzame svojo dolžnost od dotedanjega predsednika v roku 30 dni od izvolitve.
Za prevzem se imenuje komisija, ki jo sestavljajo: dotedanji predsednik sveta KS, novoizvoljeni predsednik sveta KS, tajnik KS in predstavnik Občine Vojnik, ki ga imenuje občinski svet.
19. člen
Odlok o krajevnih skupnostih začne veljati osmi dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 46-7/95-9
Vojnik, dne 7. julija 1995.
Predsednik
Občinskega sveta
občine Vojnik
Peter Vrisk, dipl. inž. l. r.

AAA Zlata odličnost