Uradni list

Številka 48
Uradni list RS, št. 48/1995 z dne 18. 8. 1995
Uradni list

Uradni list RS, št. 48/1995 z dne 18. 8. 1995

Kazalo

2284. Odlok o organizaciji in delovnem področju občinske uprave ter o delavcih v upravi Občine Kočevje, stran 3719.

Na podlagi prvega odstavka 49. člena zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 72/93 in 57/94) in 16. člena statuta Občine Kočevje (Uradni list RS, št. 39/95) je na predlog župana Občine Kočevje Občinski svet občine Kočevje na seji dne 26. 7. 1995 sprejel
O D L O K
o organizaciji in delovnem področju občinske uprave ter o delavcih v upravi Občine Kočevje
1. člen
Naloge občine opravlja občinska uprava.
Občinska uprava ima notranje organizacijske enote.
2. člen
Delo občinske uprave vodi župan.
Pri vodenju dela mu pomaga tajnik občine.
3. člen
Občinska uprava opravlja na delovnih področjih, določenih s tem odlokom, vse upravne naloge razen tistih, ki so s statutom in odloki poverjene drugim organom.
Upravne naloge so naslednje:
– izdajanje predpisov za izvrševanje statuta, odlokov ter drugih splošnih aktov in odločitev občinskega sveta ter občinskih odborov,
– izdajanje posamičnih upravnih aktov,
– priprava splošnih aktov, proračuna in zaključnega računa, drugih aktov, poročil in drugih gradiv za občinske odbore in občinski svet,
– upravljanje z občinskim premoženjem,
– zagotavljanje izvajanja javnih služb in nadzor nad njihovim izvajanjem,
– pospeševanje razvoja na področju gospodarstva in družbenih dejavnosti,
– nadzorstvo nad izvajanjem občinskih predpisov,
– nadzorstvo nad javnim redom in mirom, mirujočim prometom in komunalno urejenostjo.
4. člen
Občinska uprava ima naslednje notranje organizacijske enote:
– urad župana,
– oddelek za proračun in finance,
– oddelek za gospodarstvo, turizem in gospodarske javne službe,
– oddelek za okolje in prostor,
– oddelek za družbene dejavnosti.
Urad in oddelek vodi vodja notranje organizacije enote (načelnik).
5. člen
Urad župana opravlja:
– pravne strokovne naloge,
– naloge strokovnega, organizacijskega in servisnega značaja, pomembne za delovanje občinske uprave: kadrovske zadeve, informatika, pisarniška opravila, tehnične naloge – vzdrževanje in podobne naloge,
– strokovne in organizacijske naloge za občinski svet,
– strokovne in organizacijske naloge za župana,
– opravlja strokovne naloge v zvezi z volitvami, referendumi in ljudsko iniciativo,
– rešuje vloge in pritožbe v zvezi z delom občinske uprave,
– vodi vložišče, skrbi za organizacijo delovanja arhiva,
– protokolarne zadeve,
– naloge na področju civilne zaščite,
– opravlja koordinacijo z Ministrstvom za obrambo in Ministrstvom za notranje zadeve RS,
– opravlja koordinacijo s krajevnimi skupnostmi,
– spremlja izvajanje nalog krajevnih skupnosti,
– opravlja strokovne in organizacijske naloge na področju stikov z javnostjo.
6. člen
Oddelek za proračun in finance opravlja naloge na naslednjih področjih:
– spremlja predpise s področja javnih in drugih financ,
– pripravlja predlog proračuna, rebalansa proračuna in zaključnega računa,
– pripravlja akte s področja financ,
– finančno poslovanje,
– blagajniško poslovanje,
– računovodstvo in knjigovodstvo,
– nadzoruje in spremlja porabo proračunskih sredstev, vrednostnih papirjev,
– sestavlja premoženjsko bilanco občine skladno s finančnimi predpisi, s katero izkazuje vrednost svojega premoženja,
– nadzoruje zaračunavanje davkov na nepremičnine,
– obračunava obročno odplačevanje stanovanj,
– obračunava najemnine za stanovanja in poslovne prostore,
– obračunava najemnine za parkirne prostore, stojnice
– vodenje računov drugih uporabnikov (občinski skladi, CSD, proračun Občine Osilnice itd.).
Oddelek za proračun in finance opravlja tudi druge naloge s področja proračuna in financ, ki sodijo v pristojnost občinske uprave.
7. člen
Oddelek za gospodarstvo, turizem in gospodarske javne službe opravlja naloge z naslednjih področij:
– pospeševanje na področju razvoja gospodarstva,
– pospešuje in razvija podjetništvo, obrt, trgovino,
– izvaja naloge upravljanja kmetijskih zemljišč in gozdov,
– analizira in spremlja tekoča gibanja na področju gospodarstva z vidika zaposlovanja,
– organizira javna dela,
– izvaja dejavnost promocijskega centra in turistične informacijske službe,
– sodeluje s turističnimi društvi,
– predlaga višino turistične takse,
– opravlja strokovne in organizacijske naloge na področju medmestnega, medobčinskega in mednarodnega sodelovanja,
– usklajuje razvojne programe gospodarskih javnih služb,
– predlaga način opravljanja obveznih in izbirnih gospodarskih javnih služb,
– vodi postopke podeljevanja koncesij in izbire koncesionarjev,
– vodi nadzor nad izvajanjem nalog in poslovanjem gospodarskih javnih služb,
– vodi nadzor nad izvajanjem nalog koncesionarjev,
– predlaga pogoje za zagotavljanje in uporabo javnih dobrin in storitev,
– predlaga prometni režim,
– skrbi za prometne naprave,
– skrbi za lokalne javne ceste, poti in gozdne ceste,
– opravlja nadzor nad mirujočim prometom,
– pripravlja stanovanjski program,
– zagotavlja neprofitno stanovanjsko gradnjo in gradnjo socialnih stanovanj in oddajo stanovanj,
– upravlja in gospodari z občinskim premoženjem,
– opravlja strokovne naloge za upravljanje in gospodarjenje s poslovnimi in upravnimi prostori,
– opravlja strokovne naloge v zvezi z oddajo in najemom poslovnih in drugih objektov ter prostorov,
– vodi evidenco občinskega premoženja.
Oddelek za gospodarstvo, turizem in gospodarske javne službe opravlja tudi druge naloge iz pristojnosti občinske uprave, ki se nanašajo na gospodarske javne službe in investicije v gospodarsko infrastrukturo.
8. člen
Oddelek za okolje in prostor opravlja naloge z naslednjih področij:
– urejanje prostora in urbanizma,
– lokacijske in gradbene zadeve v pristojnosti občine,
– daje informacije občanom v zvezi z urejanjem prostora, predvsem o možnosti gradnje,
– varstvo okolja (razen nalog na področju javnih služb varstva okolja),
– pripravlja pogoje in strokovne podlage za razpis urbanistično arhitektonskih natečajev,
– izdeluje projektne naloge, pridobiva potrebne idejne rešitve za lokacijske dokumentacije ter jih usklajuje med posameznimi nosilci nalog,
– inšpekcijski nadzor nad izvajanjem odlokov in drugih predpisov,
– premoženjsko pravne službe,
– sklada stavbnih zemljišč.
Oddelek za okolje in prostor opravlja tudi druge naloge na področju okolja in prostora, ki sodijo v pristojnost občinske uprave.
9. člen
Oddelek za družbene dejavnosti opravlja naloge na naslednjih področjih: šolstvo, otroško varstvo, zdravstvo, socialno skrbstvo, kultura in šport.
Skupne naloge oddelka:
– opravlja upravne, strokovne in razvojne naloge
– pripravlja plane in razporeja sredstva namenjena dejavnostim,
– usklajuje in spremlja programe ter določa kriterije in merila za vrednotenje teh programov,
– zagotavlja in spremlja sredstva za investicijsko vzdrževanje in usklajuje nove investicije,
– vodi postopke podeljevanja koncesij.
Šolstvo in otroško varstvo:
– usklajuje organiziranost in mrežo OŠ, vrtcev in prevoze učencev,
– predlaga vsebino nadstandardnih storitev v osnovnem šolstvu in otroškem varstvu,
– vodi kadrovsko štipendiranje za osnovne šole, glasbeno šolo in vrtce.
Zdravstvo in socialno skrbstvo:
– skrbi za zagotavljanje zdravstvene dejavnosti,
– opravlja strokovna opravila v zvezi z določanjem in zagotavljanjem mreže javne zdravstvene službe,
– vodi nadzor nad izvajalci osnovnega zdravstvenega varstva,
– skrbi za razvojne programe socialnega varstva, skrbi za uresničevanje in uveljavljanje socialno-varstvenih pomoči,
– planira in spremlja delo humanitarnih društev,
– načrtuje politiko reševanja romskega vprašanja.
Kultura in šport:
– zagotavlja razvoj kulturnih in športnih programov na podlagi kriterijev in meril za financiranje teh programov,
– spremlja in koordinira delo ljubiteljske kulture, profesionalne kulture, športnih dejavnosti in tehnične kulture ter prireditev z drugih področij, ki so občinskega pomena,
– na podlagi programov usmerja in usklajuje kulturne in športne prireditve v občini,
– nadzoruje delo in porabo javnih sredstev v kulturi in športu,
– spremlja in analizira stanje na področju kulture in športa,
– izvaja programsko svetovalno dejavnost,
– opravlja strokovne naloge za izdajo soglasij in mnenj za kulturne in športne prireditve,
– pripravlja, vodi in izdaja koledar športnih in kulturnih prireditev.
10. člen
Naloge in pristojnosti občinske uprave na področjih, ki niso našteta v 6., 7., 8. in 9. členu opravlja tista notranja organizacijska enota, v katere delovno področje spada naloga po svoji naravi.
Če je naloga takšna, da po svoji naravi ne spada v delovno področje nobenega izmed organov v sestavi, jo opravlja županov urad.
11. člen
Za izvedbo zahtevnejših nalog, ki po svoji naravi zahtevajo sodelovanje delavcev različnih strok, oziroma delavcev iz različnih področij dela in notranjih organizacijskih enot, se oblikujejo projektne skupine. Projektno skupino s sklepom določi župan ali tajnik občinske uprave, če ga pooblasti župan.
12. člen
O izločitvi predstojnika notranje organizacijske enote ali drugega delavca v upravi odloča župan.
O izločitvi župana odloči občinski svet, ki v tem primeru tudi odloči v upravni stvari.
13. člen
Delavce občinske uprave sprejema v delovno razmerje župan. Za sprejemanje v delovno razmerje lahko župan pooblasti delavca v upravi, ki izpolnjuje predpisane pogoje.
Višje upravne delavce in upravne delavce imenuje v naziv župan. Župan tudi odloča o njihovem napredovanju v višji naziv oziroma v višji plačilni razred in o njihovi razrešitvi.
Koeficient za določanje plače in druge sestavine plače zaposlenih v občinski upravi določi župan.
O disciplinski odgovornosti delavcev v občinski upravi odloča župan, na drugi stopnji pa disciplinska komisija.
14. člen
Za delavce v občinski upravi se primerno uporabljajo določbe zakona o delavcih v državni upravi (Uradni list RS, št. 15/90), zakona o razmerjih plač v javnih zavodih, državnih organih in organih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 18/94), kakor tudi določbe uredbe o skupnih temeljih za notranjo organizacijo in sistemizacijo delovnih mest v upravnih organih (Uradni list RS, št. 8/91).
Samostojni svetovalec župana in predstojnik notranje organizacijske enote (načelnik) ima položaj višjega upravnega delavca.
15. člen
Občinska uprava prevzame tiste delavce bivše občine, ki opravljajo naloge, ki spadajo v delovno področje občinske uprave.
16. člen
Ta odlok začne veljati z dnem objave v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 014-5/95-1/1
Kočevje, dne 28. julija 1995.
Predsednik
Občinskega sveta
občine Kočevje
Alojz Košir l. r.

AAA Zlata odličnost