Uradni list

Številka 45
Uradni list RS, št. 45/1995 z dne 4. 8. 1995
Uradni list

Uradni list RS, št. 45/1995 z dne 4. 8. 1995

Kazalo

2190. Odlok o organizaciji in delovnem področju Občinske uprave občine Črenšovci, stran 3560.

Na podlagi 49. člena zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 72/93, 57/94 in 14/95) ter na podlagi 52. člena statuta Občine Črenšovci (Uradni list RS, št. 30/95) je Občinski svet občine Črenšovci na seji dne 22. 6. 1995 sprejel
O D L O K
o organizaciji in delovnem področju Občinske uprave občine Črenšovci
1. člen
Občinska uprava je organ občine, ki opravlja v okviru zakonov in statuta občine njene upravne, strokovne, organizacijske in druge naloge za katere je ustanovljena.
2. člen
Župan vodi občinsko upravo in opravlja druge naloge določene v zakonih in statutu občine.
Župan daje delavcem občinske uprave usmeritve in navodila za njihovo delo, ter pooblašča delavce za samostojno opravljanje dela v okviru upravnih, strokovnih in organizacijskih nalog na podlagi zakonov in statuta občine.
3. člen
Občinska uprava opravlja na delovnih področjih, določenih s tem odlokom v okviru pristojnosti občine, upravne naloge:
– izdajanje občinskih predpisov za izvajanje statuta, odlokov ter drugih splošnih aktov in odločitev občinskega sveta ter občinskih odborov,
– izdajanje posamičnih upravnih aktov,
– priprava splošnih aktov, proračuna, zaključnega računa ter drugih aktov, poročil in drugih gradiv za občinske odbore in občinski svet,
– upravljanje z občinskim premoženjem,
– zagotavljanje izvajanja gospodarskih in družbenih javnih služb in nadzor nad njihovim izvajanjem,
– pospeševanje razvoja na področju gospodarstva in družbenih dejavnosti,
– priprava aktov o ustanovitvi javnih zavodov in javnih podjetij,
– priprava koncesijskih aktov, vodenje postopka za podelitev koncesij in izdajanje odločb o koncesiji,
– zagotavljanje zaščite in reševanja ter požarne varnosti,
– spremljanje uradnih objav, razpisov, natečajev.
4. člen
Občinska uprava je organizirana kot enoten organ, ki ima naslednje notranje organizacijske enote:
– urad župana,
– strokovno službo.
5. člen
Urad župana opravlja:
– naloge strokovnega in organizacijskega značaja, pomembne za delo župana in občinske uprave ter občinskega sveta,
– informacijsko dejavnost in promocijo občine,
– kadrovske zadeve in protokolarne zadeve župana,
– urejanje pravnih zadev in svetovanje na tem področju,
– priprava osnutkov odlokov in drugih občinskih aktov, ki jih sprejemajo občinski organi,
– upravni nadzor nad izvajanjem občinskih predpisov,
– upravljanje z občinskim premoženjem, če to ni v pristojnosti drugih organov in vodenje evidence občinskega premoženja,
– koordinacija dela članov občinskega sveta, odborov, komisij in drugih stalnih in občasnih delovnih teles sveta,
– vodenje zapisnikov sej sveta in komisij,
– opravila povezana z volitvami,
– druge naloge, ki po svoji naravi spadajo v delo urada župana.
6. člen
Strokovna služba opravlja:
1. Naloge na področju družbene dejavnosti: šolstva, predšolske vzgoje in varstva otrok, športa, kulture in kulturne dediščine, raziskovanja, socialnega varstva in zdravstva:
– za našteta področja opravlja upravne, strokovne in razvojne naloge ter upravlja in razporeja sredstva namenjena tem področjem,
– sodeluje pri pripravi in izdelavi delovnih programov in planskih aktov občine za področje družbenih dejavnosti,
– ureja način in pogoje upravljanja s premoženjem občine na področju vzgoje in izobraževanja, športa, kulture, ter skrbi za investicije v družbenih dejavnostih,
– zagotavlja delovanje javnih zavodov, katerih ustanovitelj je občina.
2. Naloge na področju gospodarskih dejavnosti:
– pospešuje razvoj gospodarskih dejavnosti, kmetijstva, obrti, gostinstva, itd.,
– spremlja in analizira gospodarska gibanja v občini,
– pripravlja in izvršuje proračun, zaključni račun, finančno poslovnje, blagajniško poslovanje, računovodstvo in knjigovodstvo,
– opravlja tudi druge naloge v skladu z zakonskimi pooblastili in statutom občine.
3. Naloge na področju urejanja okolja in prostora.
– skrbi za varstvo okolja,
– organizira in nadzoruje gospodarske, komunalne in druge javne službe,
– skrbi za lokalne javne ceste in poti,
– skrbi za urejanje lokalnega prometa,
– skrbi za požarno varnost in zaščito pred naravnimi in drugimi nesrečami,
– nadzor nad organiziranjem shodov in prireditev lokalnega obsega in namena,
– sodeluje v pripravi prostorskih planov občine,
– ugotavlja javni interes za pridobitev zemljišč za potrebe občine,
– opravlja tudi druge naloge v skladu z zakonskimi pooblastili in statutom občine.
7. člen
Za opravljanje dodatnih nalog in nalog navedenih v 5. in 6. členu tega odloka se občinska uprava lahko povezuje z ustreznimi strokovnimi službami v upravni enoti in sosednjih občinah.
8. člen
Delavce občinske uprave sprejema v delovno razmerje župan na podlagi načrta delovnih mest (akt o sistemizaciji).
Koeficient za določanje plače delavcem občinske uprave določa župan v skladu z veljavno zakonodajo.
O disciplinski odgovornosti delavcev občinske uprave odloča župan, na drugi stopnji pa disciplinska komisija, ki jo imenuje občinski svet.
9. člen
Občinska uprava mora organizirati opravljanje svojega dela tako, da bo občanom omogočeno, da v čim krajšem času in na najbolj kakovosten način uveljavljajo svoje pravice in potrebe.
10. člen
Ta odlok začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 12/95
Črenšovci, dne 22. junija 1995.
Predsednik
Občinskega sveta
občine Črenšovci
Daniel Kolenko l. r.

AAA Zlata odličnost