Uradni list

Številka 42
Uradni list RS, št. 42/1995 z dne 21. 7. 1995
Uradni list

Uradni list RS, št. 42/1995 z dne 21. 7. 1995

Kazalo

1986. Uredba o ustanovitvi družbe Rudnik Zagorje v zapiranju, d. o. o., stran 3222.

Na podlagi 26. člena zakona o Vladi Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 4/93), 408. člena zakona o gospodarskih družbah (Uradni list RS, št. 30/93) in 2. člena zakona o zagotavljanju sredstev za zaprtje rudnikov rjavega premoga Zagorje, Senovo in Kanižarica (Uradni list RS, št. 1/95) Vlada Republike Slovenije izdaja
U R E D B O
o ustanovitvi družbe Rudnik Zagorje v zapiranju, d.o.o.
1. TEMELJNE DOLOČBE
1. člen
Družba Rudnik Zagorje v zapiranju, d.o.o. se kot družba z omejeno odgovornostjo ustanovi iz delovne enote Rudnik rjavega premoga Zagorje, ki je doslej delovala v sklopu Rudnikov rjavega premoga Slovenije, p.o..
Ustanovitelj družbe Rudnik Zagorje v zapiranju, d.o.o. je Republika Slovenija.
2. FIRMA IN SEDEŽ
2. člen
Firma družbe je: Rudnik Zagorje v zapiranju, d.o.o., Zagorje, Grajska 2.
Sedež družbe je v Zagorju, Grajska 2.
3. DEJAVNOST DRUŽBE
3. člen
Dejavnosti družbe so:
– F 45/11 Rušenje objektov in zemeljska dela
– K 74/20 Projektiranje, inženiring in tehnično svetovanje, izdelava tehnične dokumentacije za rudarstvo in separacijo, izmera in kartiranje zemljišč, geodetska in druga katastrska dela na področu rudarstva
– CA 10/20 Pridobivanje rjavega premoga in lignita
– I/60.10 Železniški prevoz
– G/51.70 Druga trgovina na debelo
– O/93/01 Storitve pralnice
– DJ 28.52 Splošno mehanična dela
– I 63.12 Skladiščenje
– K 70.20 Dajanje lastnih nepremičnin v najem
– K 74.30 Tehnični preizkusi in analize (izvajanje meritev na električnih napravah in instalacijah visoke in nizke napetosti)
– A/02.01 Gozdarstvo
– DD/20.10 Žaganje in skobljanje lesa ter impregniranje lesa
– F/45.12 Raziskovalno vrtanje in sondiranje
– F/45.31 Električne instalacije
– G/51.70 Trgovina na debelo z ostanki in odpadki
– I/63.12 Skladiščenje
– K/74.832 Fotokopiranje in drugo razmnoževanje
– K/73.101 Vrtanje, izdelava rovov in drugih rudarskih del
– CB/14.21 Gradnja in sanacija objektov nizke gradnje (minerska dela, eksplozijsko vrtanje in gradnja eksploatacijskih objektov)
– O/92.52 Nudenje strokovnih ogledov, geoloških in rudarskih znamenitosti na območju rudnika
– O/92.521 Dejavnost muzeja
– K/70.10 Poslovanje z lastnimi nepremičninami
– K/74.83 Tajniška dela.
4. člen
Družba poleg dejavnosti iz prejšnjega člena opravlja tudi dopolnilne dejavnosti, ki pripomorejo k uresničevanju osnovnih dejavnosti družbe.
4. OSNOVNI KAPITAL
5. člen
Sredstva podjetja Rudniki rjavega premoga Republike Slovenije se razporedijo v 11,98 % ali 3.305,725.000 SIT na Rudnik Zagorje v zapiranju d.o.o., obveznosti pa se razporedijo v višini 61,63 % ali 2.016,342.000 SIT.
Osnovni kapital družbe, ki ga ustanovitelj vloži kot ustanovitveni vložek v družbo Rudnik Zagorje v zapiranju d.o.o., znaša po delitveni bilanci po stanju na dan 31. 12. 1994 1.289,383.000 SIT in ga sestavljajo premične in nepremične stvari ter poslovna sredstva.
6. člen
Edini družbenik družbe je Republika Slovenija, ki ji pripada poslovni delež iz 5. člena te uredbe.
Republiko Slovenijo zastopa Vlada Republike Slovenije.
5. FINANCIRANJE
7. člen
Prihodek pridobiva družba s svojo dejavnostjo in iz sredstev proračuna Republike Slovenije, potrebnih za izvedbo zapiranja rudnika.
Proračunska sredstva se, v skladu z možnostmi, določijo družbi z letnim proračunom.
6. PRAVICE, OBVEZNOSTI IN ODGOVORNOSTI DRUŽBE V PRAVNEM PROMETU
8. člen
Premoženje družbe, razen premoženja, ki predstavlja infrastrukturo po 76. členu zakona o gospodarskih javnih službah, je v pravnem prometu.
Premoženje družbe, ki predstavlja infrastrukturo, ni v stečajni masi.
9. člen
Vse tri družbe, Rudnik Zagorje v zapiranju, d.o.o., Rudnik Senovo v zapiranju, d.o.o. in Rudnik Kanižarica v zapiranju, d.o.o., odgovarjajo solidarno za obveznosti podjetja Rudniki rjavega premoga Slovenije, p.o..
10. člen
Direktor mora za posle, ki se nanašajo na pridobivanje, odtujitev in obremenitev nepremičnin in drugih sredstev, izvajanje investicijskih del in najemanje ter dajanje posojil in kreditov, ki presegajo 10 % osnovnega kapitala družbe, podeljevanje prokure in neomejenih pooblastil, pridobiti soglasje ustanovitelja.
7. ORGANI DRUŽBE
11. člen
Organi družbe so: ustanovitelj, nadzorni svet in direktor.
12. člen
Ustanovitelj odloča o vseh vprašanjih iz 439. člena zakona o gospodarskih družbah ter o drugih vprašanjih določenih s tem zakonom in aktom o ustanovitvi družbe, kakor tudi:
– določa posebne pogoje za izvajanje dejavnosti,
– sprejme interne akte družbe in njihove spremembe,
– zagotavlja nadzor nad poslovanjem družbe,
– sprejema poslovno poročilo, obračune in zaključni račun družbe,
– imenuje in razrešuje direktorja družbe.
13. člen
Direktorja družbe in njegovega namestnika imenuje in razrešuje ustanovitelj družbe za dobo 4 let.
Direktor izvaja poslovno politiko družbe, predstavlja in zastopa družbo z omejitvami, navedenimi v 10. členu te uredbe.
Za posamezne posle lahko direktor pisno pooblasti tudi druge delavce družbe.
14. člen
Vodenje poslov družbe nadzoruje nadzorni svet, ki ima 6 članov, od katerih so:
4 člani predstavniki ustanovitelja, med katerimi je 1 predstavnik imenovan na predlog občine in 2 člana predstavnika delavcev družbe.
Člane nadzornega sveta se imenuje za dobo štirih let in so lahko ponovno imenovani.
Nadzorni svet izmed svojih članov imenuje predsednika in najmanj enega njegovega namestnika.
Nadzorni svet odloča z večino vseh glasov.
V primeru neodločenega glasovanja je odločilen glas predsednika.
15. člen
Nadzorni svet opravlja nadzor nad poslovanjem družbe, pregleduje in preverja knjige in dokumentacijo družbe; skrbi za redno in pravočasno sestavljanje letnega računovodskega izkaza; spremlja rentabilnost družbe, njena gospodarska gibanja in druge zadeve, ki se nanašajo na poslovanje družbe, o čemer obvešča ustanovitelja.
Nadzorni svet pripravi vsako leto do 1. septembra operativni plan aktivnosti za izvedbo programov zapiranja rudnikov v skladu s prvim odstavkom 3. člena zakona o zagotavljanju sredstev za zaprtje rudnikov rjavega premoga Zagorje, Senovo in Kanižarica za naslednje leto z oceno potrebnih sredstev ter do 31. marca poročilo o izvajanju programa za preteklo leto.
Z internim aktom družbe se podrobneje določijo pristojnosti nadzornega sveta in druga vprašanja, povezana z delovanjem nadzornega sveta.
8. SPLOŠNI AKTI
16. člen
Ustanovitelj družbe z internimi akti družbe podrobneje uredi zlasti organizacijo in delovanje družbe, delovanje in odločanje nadzornega sveta in druga vprašanja v zvezi s poslovanjem družbe.
9. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE
17. člen
V družbi nadaljujejo z delom delavci Rudnika rjavega premoga Slovenije, p.o., ki bodo z razporeditveno odločbo razporejeni v to družbo.
Stalež zaposlenih se mora prilagajati posameznim fazam izvedenih zapiralnih del, skladno s programom izvajanja zapiralnih del, ki bo izdelan za Rudnik Zagorje v zapiranju, d.o.o..
V primeru dodatnih potreb po delavcih za zapiralna dela je družba Rudnik Zagorje v zapiranju, d.o.o. dolžna zaposliti delavce Rudnika Trbovlje - Hrastnik, ki bodo imeli potrebno strokovno izobrazbo in izpolnjevali ostale zahtevane pogoje.
Vsi delavci javnega podjetja Rudnik Trbovlje - Hrastnik, d.o.o., ki bodo postali presežni delavci zaradi izvajanja zakona o zagotavljanju sredstev za zaprtje rudnikov rjavega premoga Zagorje, Senovo in Kanižarica, se bodo reševali v okviru rudnikov v zapiranju z oblikami in sredstvi, ki bodo v proračunu Republike Slovenije zagotovljena za izvajanje kadrovsko socialnega programa za delavce rudnikov v zapiranju.
18. člen
Družba Rudnik Zagorje v zapiranju, d.o.o., preneha z zaprtjem rudnika na podlagi določil zakona o rudarstvu (Uradni list SRS, št. 17/75).
19. člen
Ta uredba začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 310-03/94-5/2-8
Ljubljana, dne 6. julija 1995.
Vlada Republike Slovenije
dr. Janez Drnovšek l. r.
Predsednik

AAA Zlata odličnost
XYZ ul-vsebina