Uradni list

Številka 35
Uradni list RS, št. 35/1995 z dne 23. 6. 1995
Uradni list

Uradni list RS, št. 35/1995 z dne 23. 6. 1995

Kazalo

1695. Odlok o gospodarskih javnih službah v Občini Ribnica, stran 2571.

Na podlagi prvega odstavka 140. člena ustave Republike Slovenije, 61. člena zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 72/93, 57/94 in 14/95), 3., 4. in 7. člena zakona o gospodarskih javnih službah (Uradni list RS, št. 32/93), 26. in 105. člena zakona o varstvu okolja (Uradni list RS, št. 32/93), je Občinski svet občine Ribnica dne 30. 5. 1995 sprejel
O D L O K
o gospodarskih javnih službah v Občini Ribnica
I. SPLOŠNE DOLOČBE
1. člen
Ta odlok določa dejavnosti, ki so gospodarske javne službe (v nadaljevanju: javne službe) v Občini Ribnica (v nadaljevanju: občina) in ureja način njihovega opravljanja.
Kot javne službe se opravljajo dejavnosti, ki so z zakonom določene kot obvezne lokalne gospodarske javne službe in dejavnosti, ki so kot lokalne javne službe določene s tem odlokom.
2. člen
Javne službe se izvajajo na podlagi predpisanih tehničnih, oskrbovalnih, stroškovnih, organizacijskih in drugih standardov in normativov.
II. NAČIN OPRAVLJANJA JAVNIH SLUŽB
3. člen
Občina z enim ali več odloki podrobneje uredi način opravljanja posamezne ali več javnih služb oziroma podrobneje določi elemente iz 7. člena zakona o gospodarskih javnih službah (Uradni list RS, št. 32/93).
Kadar standardi in normativi iz prvega odstavka prejšnjega člena niso predpisani za celotno državo, se predpišejo z odloki iz prejšnjega odstavka.
III. JAVNE SLUŽBE
4. člen
Na območju Občine Ribnica se kot javne službe opravljajo naslednje dejavnosti:
1. oskrba s pitno vodo iz javnega vodovoda,
2. odvajanje in čiščenje komunalnih odpadkov in padavinskih voda,
3. ravnanje s komunalnimi odpadki,
4. odlaganje ostankov komunalnih odpadkov,
5. javna snaga in čiščenje javnih površin,
6. urejanje javnih poti, površin za pešce in zelenih površin, peš poti in drugih javnih poti,
7. pregledovanje, nadzorovanje in čiščenje komunalnih naprav,
8. pregledovanje, nadzorovanje in čiščenje kurilnih naprav, dimnih vodov in zračnikov zaradi varstva zraka,
9. urejanje pokopališč in oddajanje prostorov za grobove v najem,
10. pogrebne storitve,
11. urejanje ulic, trgov in cest, ki niso razvrščene med magistralne in regionalne ceste,
12. urejanje in vzdrževanje javnih tržnic,
13. oskrba s toplotno energijo iz lokalnega omrežja, ki zajema proizvodnjo in distribucijo toplotne energije,
14. oskrba industrijskih porabnikov z vodo ter oskrba naselij s požarno vodo v javni rabi,
15. urejanje javnih parkirišč in garažnih hiš,
16. javna razsvetljava v naseljih, ki obsega razsvetljavo prometnih in drugih javnih površin v naseljih,
17. upravljanje, vzdrževanje in obnova vodopreskrbovalnih objektov in naprav,
18. upravljanje, vzdrževanje in obnova kanalizacijskih in ostalih objektov in naprav, namenjenih opravljanju javnih služb.
Javne službe iz prejšnjega odstavka se opravljajo na celotnem območju občine, če z odlokom iz 3. člena tega odloka za posamezno javno službo ni določeno drugače.
Dejavnosti iz 1., 2., 3., 4., 5., 6., 7. in 8. točke prvega odstavka tega člena so obvezne lokalne javne službe, dejavnosti iz 9., 10., 11., 12., 13., 14., 15., 16., 17. in 18. točke prvega odstavka tega člena pa so izbirne lokalne javne službe.
Uporaba javnih dobrin, ki se zagotavljajo z obveznimi javnimi službami je obvezna, če zakon, ali na njegovi podlagi izdan odlok, ne določata drugače.
6. člen
Infrastrukturni objekti in naprave, potrebne za izvajanje javnih služb v Občini Ribnica so:
– objekti in naprave za oskrbo naselij z vodo,
– objekti in naprave za odvajanje in čiščenje odpadnih voda,
– objekti in naprave za odstranjevanje komunalnih odpadkov,
– pokopališčni objekti in naprave,
– tržnice,
– objekti in naprave za oskrbo s toplotno energijo,
– javni parki, nasadi, drevoredi in javna otroška igrišča,
– omrežje in naprave javne razsvetljave,
– omrežje in naprave za oskrbo naselij s požarno vodo v javni rabi,
– objekti in naprave za odvajanje padvinskih voda,
– javne sanitarije v naseljih,
– hodniki, peš poti, dovozne poti, ulice, trgi, ceste in druge javne površine v naseljih, ki niso razvrščene med magistralne in lokalne ceste.
Z odloki iz 3. člena tega odloka se podrobneje opredelijo objekti in naprave, namenjeni za izvajanje javnih služb, določijo objekti in naprave, ki so javno dobro; uredijo pogoji in način rabe objektov in naprav ter druga vprašanja, povezana z infrastrukturnimi objekti in napravami.
IV. NAČINI IZVAJANJA GOSPODARSKIH JAVNIH SLUŽB
7. člen
Izvajanje gospodarskih javnih služb zagotavlja občina neposredno ali z dajanjem koncescij.
8. člen
Občina zagotavlja neposredno izvajanje gospodarskih javnih služb z ustanavljanjem režijskih obratov ali javnih podjetij.
9. člen
Režijski obrat se ustanovi, kadar ni pogojev za ustanovitev javnega podjetja, ker bi bilo to neekonomično ali neracionalno zaradi majhnega obsega dejavnosti gospodarske javne službe, ni pa tudi pogojev za podelitev koncesije ali ta ne bi bila smotrna.
Režijski obrat se ustanovi kot notranja organizacijska enota občinske uprave.
Vprašanja, povezana z delovnim področjem režijskega obrata, pooblastil in odgovornostjo vodje režijskega obrata ter druga vprašanja se uredijo z aktom o ustanovitvi režijskega obrata.
10. člen
Javno podjetje se ustanovi kot podjetje v lastnini občine ali kot podjetje v mešani lastnini v skladu z zakonom, ki ga ureja gospodarske javne službe.
Vprašanja, povezana z dejavnostjo javnega podjetja in njenim izvajanjem, z uporabo objektov in naprav, potrebnih za izvajanje dejavnosti ter medsebojne pravice in obveznosti med občino kot ustanoviteljico in javnim podjetjem se uredijo z aktom o ustanovitvi javnega podjetja.
Ustanoviteljske pravice do javnega podjetja izvršuje občinski svet.
11. člen
Za izvajanje gospodarskih javnih služb lahko občina da koncesijo pravni ali fizični osebi, ki je registrirana in izpolnjuje pogoje za opravljanje dejavnosti, ki so predmet koncesije.
12. člen
Izvajalca dejavnosti na podlagi koncesije izbere pristojni organ občine na podlagi javnega razpisa ali na podlagi vloge o zainteresiranosti.
Izbira koncesionarja se lahko opravi brez javnega razpisa, če gre za družbo, v kateri je občina kapitalsko udeležena.
Postopek javnega razpisa in izbora ter postopek v zvezi z izborom na podlagi vloge o zainteresiranosti določi občinski svet s koncesijskim aktom v skladu z zakonom, ki ureja gospodarske javne službe.
Po končanem postopku oblikuje pristojni organ občine predlog za izbor in ga posreduje občinskemu svetu, ki odloči o izboru koncesionarja. Na podlagi odločitve občinskega sveta izda pristojni organ občine upravno odločbo o izboru.
Ponudnik, ki meni, da so bila kršena pravila postopka javnega razpisa ali izbora ali da je izbor neutemeljen, lahko zahteva varstvo v skladu z zakonom.
13. člen
Z izbranim izvajalcem (koncesionarjem) sklene pogodbo o koncesiji župan v imenu in za račun občine po predhodnem soglasju občinskega sveta.
14. člen
Na podlagi odločitve občinskega sveta se lahko zagotovi izvajanje dejavnosti iz okvira gospodarskih javnih služb tudi z vlaganjem finančnih in drugih sredstev v zasebnopravne subjekte (podjetje, obratovalnice, posamezniki idr.).
Vlaganje sredstev se opravi z zbiranjem ponudb na podlagi javnega razpisa ali na podlagi vloge o zainteresiranosti. Postopek javnega razpisa in izbora ter postopek v zvezi z izborom na podlagi vloge o zainteresiranosti, določi občinski svet v skladu z zakonom o gospodarskih javnih službah.
Po končanem postopku oblikuje pristojni organ občine predlog za izbor in ga posreduje občinskemu svetu, ki odloči o izboru koncesionarja. Na podlagi odločitve občinskega sveta izda pristojni organ občine upravno odločbo o izboru.
Ponudnik, ki meni, da so bila kršena pravila postopka javnega razpisa ali izbora ali da je izbor neutemeljen, lahko zahteva varstvo v skladu z zakonom.
15. člen
Z izbranim izvajalcem (koncesionarjem) sklene pogodbo o koncesiji župan v imenu in za račun občine po predhodnem soglasju občinskega sveta.
16. člen
Koncesijska pogodba ali pogodba o vlaganjih se lahko, skladno z zakonom, sklene tudi s tujo pravno ali fizično osebo.
V. ORGANIZACIJA IZVAJANJA GOSPODARSKIH JAVNIH SLUŽB
17. člen
Dejavnosti iz prvega odstavka 4. člena tega odloka opravlja javno podjetje na celotnem območju Občine Ribnica.
Javno podjetje lahko s soglasjem ustanovitelja s pogodbo poveri izvajanje posameznih dejavnosti ali dela posameznih dejavnosti pravnim ali fizičnim osebam, ki so registrirane za opravljanje posamezne dejavnosti.
Javno podjetje lahko s soglasjem ustanovitelja s pogodbo poveri izvajanje posameznih dejavnosti ali dela posamezne dejavnosti obstoječim krajevnim skupnostim v Občini Ribnica.
Vprašanja, povezana s položajem in poslovanjem javnega podjetja se uredijo z aktom o ustanovitvi javnega podjetja.
18. člen
Če to narekujejo razlogi ekonomičnosti oziroma racionalnosti, lahko občina posamezne dejavnosti oziroma proizvode in storitve iz 4. člena tega odloka zagotavlja z dajanjem koncesij osebam zasebnega prava ali z vlaganjem javnega kapitala v zasebnopravne subjekte.
Občina lahko podeli koncesijo za opravljanje javne službe za celotno območje občine ali za del območja občine.
19. člen
Občina lahko z aktom iz 17. člena prenese na javno podjetje kot javno pooblastilo tudi določene strokovno-tehnične, organizacijske oziroma razvojne naloge, povezane z infrastrukturnimi objekti in napravami, namenjenimi izvajanju gospodarskih javnih služb.
VI. VARSTVO UPORABNIKOV
20. člen
Za varstvo uporabnikov javnih dobrin se oblikuje svet uporabnikov Občine Ribnica.
Svet uporabnikov sestavljajo predstavniki krajevnih skupnosti, in sicer vsako krajevno skupnost po en predstavnik. Dve ali več krajevnih skupnosti se lahko dogovorijo, da bodo imele v svetu skupnega predstavnika. Pri glasovanju ima skupni predstavnik toliko glasov, kolikor krajevnih skupnosti zastopa.
21. člen
Svet uporabnikov:
– usklajuje interese prebivalcev krajevnih skupnosti in predlaga skupne predloge občinskemu svetu in županu občine,
– zastopa interese krajanov v zvezi z načrtovanjem in financiranjem javnih služb in s tem povezanih objektov in naprav v razmerju do občine,
– zastopa interese krajanov v razmerju do izvajalcev javnih služb in opozarja na pomanjkljivosti ter predlaga izboljšave,
– opravlja druge naloge v skladu s svojimi pravili ali drugimi akti o delu in poslovanju.
Občina zagotovi materialne in finančne pogoje za delo sveta uporabnikov.
22. člen
V primeru kršitve dolžnosti kontrahiranja s strani izvajalca javnih služb, lahko uporabnik od pristojnega organa občine zahteva izdajo odločbe, s katero naj ta odloči o pravici uporabnika do storitve in naloži izvajalcu ustrezno ravnanje.
23. člen
Občinski svet in župan občine sta dolžna obravnavati pripombe in predloge sveta uporabnikov.
Občinski svet je dolžan obvestiti svet uporabnikov o svojih stališčih in ukrepih v skladu s poslovnikom o svojem delu, župan pa najkasneje v roku trideset dni od dneva, ko je prejel pripombo ali predlog sveta.
VII. FINANCIRANJE JAVNIH SLUŽB
24. člen
Storitve javnih služb, ki so individualno določljive in izmerljive, se financirajo iz cene, ko jo plačujejo njihovi uporabniki glede na količino porabe.
Predlog cene posamezne storitve izdela izvajalec in ga s potrebno dokumentacijo predloži pristojnemu organu občine.
Občinski svet lahko določi, da se cene posameznih storitev plačujejo diferencirano glede na posamezne vrste uporabnikov ali za posamezne količine porabljenih sredstev.
25. člen
Storitve gospodarskih javnih služb, pri katerih ni mogoče ugotoviti njihovega uporabnika, ali je to povezano z nesorazmerno velikimi stroški, se financirajo iz proračunskih sredstev.
VIII. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE
26. člen
Do sprejetja odlokov iz 3. člena tega odloka, se za ureditev zadev, ki niso urejene s tem odlokom, uporabljajo določbe predpisov, izdanih na podlagi 41. člena zakona o komunalnih dejavnosti (Uradni list RS, št. 8/82) oziroma določbe drugih predpisov, če niso v nasprotju s tem odlokom.
27. člen
Preoblikovanje javnega podjetja “Komunala Ribnica”, p.o., Breže 1 b, Ribnica, v skladu s 75. členom zakona o gospodarskih javnih službah se izvede v dveh mesecih od dneva uveljavitve tega odloka.
28. člen
Ureditev razmerij med občino in javnim podjetjem iz 17. člena tega odloka glede uporabe infrastrukturnih objektov in naprav, potrebnih za izvajanje gospodarskih javnih služb, se izvede v dveh mesecih od dneva uveljavitve tega odloka.
29. člen
Do ustrezne zakonske ureditve razmejitve financiranja obveznih lokalnih gospodarskih javnih služb med državo in občino se za proračunsko financiranje obveznih lokalnih gospodarskih javnih služb uporabljajo določbe veljavnih predpisov.
30. člen
Z dnem pričetka veljavnosti tega odloka preneha veljati odlok o komunalnih dejavnostih na območju Občine Ribnica (Skupščinski Dolenjski list, št. 19/84).
31. člen
Ta odlok začne veljati z dnem objave v Uradnem listu RS.
Št. 01-NTK-353-5-95
Ribnica, dne 30. maja 1995.
Predsednik
Občinskega sveta
občine Ribnica
mag. Andrej Mate l. r.

AAA Zlata odličnost