Uradni list

Številka 33
Uradni list RS, št. 33/1995 z dne 16. 6. 1995
Uradni list

Uradni list RS, št. 33/1995 z dne 16. 6. 1995

Kazalo

1598. Pravilnik o dopolnitvah pravilnika o napredovanju zaposlenih v državni upravi, stran 2344.

Na podlagi petega odstavka 14. člena zakona o razmerjih plač v javnih zavodih, državnih organih in v organih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 18/94), izdaja minister za notranje zadeve v soglasju z ministrico za delo, družino in socialne zadeve in ministrom za finance
P R A V I L N I K
o dopolnitvah pravilnika o napredovanju zaposlenih v državni upravi
1. člen
V pravilniku o napredovanju zaposlenih v državni upravi (Uradni list RS, št. 41/94 in 56/94) se na koncu četrtega odstavka 5. člena namesto pike postavi vejica in doda besedilo: “in porodniškega dopusta ter dopusta za nego in varstvo otroka, odsotnosti zaradi poklicne bolezni in zaradi poškodbe pri delu.”
2. člen
V III. poglavju POSEBNOSTI ZA ZAPOSLENE V NEKATERIH MINISTRSTVIH OZIROMA VLADNIH SLUŽBAH IN DRUGE POSEBNOSTI se za 4. točko doda nova 4.a točka, ki se glasi:
“4.a Ministrstvo za pravosodje
24.a člen
Poleg kriterijev, navedenih v 9. členu tega pravilnika, se za izpolnjevanje pogoja glede dodatnih funkcionalnih znanj upošteva še:
– pridobitev višjega naziva po uredbi
o nazivih in pogojih za pridobitev nazivov
pooblaščenih uradnih oseb kazenskih poboljševalnih
zavodov (Uradni list RS, št. 38/94)      20 točk.”
3. člen
V 31. členu se za prvim odstavkom doda nov drugi odstavek, ki se glasi:
“Šteje se, da zaposleni ob prvi zaposlitvi v državni upravi izpolnjuje pogoje za napredovanje, če doseže število točk, določeno v 14. členu tega pravilnika.”
Dosedanji drugi odstavek postane tretji odstavek.
4. člen
Za 31. členom se doda nov 31.a člen, ki se glasi:
“31.a člen
(razporeditev na drugo delovno mesto)
Če je zaposleni razporejen na drugo delovno mesto v isti ali nižji tarifni skupini v istem ali drugem organu, za katerega velja ta pravilnik, obdrži število plačilnih razredov, ki jih je dosegel na prejšnjem delovnem mestu.
Ne glede na določbo prejšnjega odstavka se lahko zaposlenemu, ki je razporejen na drugo delovno mesto, zniža število plačilnih razredov za napredovanje, če pristojni organ ugotovi, da mu število plačilnih razredov na prejšnjem delovnem mestu ni bilo določeno v skladu z zakonom in tem pravilnikom.
V primerih, ko je zaposleni razporejen na drugo delovno mesto v skladu s 33. členom zakona o delavcih v državnih organih, ne more obdržati števila plačilnih razredov za napredovanje v skladu s prvim odstavkom tega člena.”
5. člen
Ta pravilnik začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 0050/2-142-95
Ljubljana, dne 14. aprila 1995.
Andrej Šter l. r.
Minister za notranje zadeve
Soglašam!
Rina Klinar l. r.
Ministrica za delo, družino
in socialne zadeve
Soglašam!
Mitja Gaspari l. r.
Minister za finance

AAA Zlata odličnost