Uradni list

Številka 28
Uradni list RS, št. 28/1995 z dne 26. 5. 1995
Uradni list

Uradni list RS, št. 28/1995 z dne 26. 5. 1995

Kazalo

1323. Odlok o organizaciji in delovnih področjih občinske uprave Občine Gornji Grad, stran 2043.

Na podlagi 49. člena zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 72/93, 57/94, 14/95) in na podlagi 54. člena statuta Občine Gornji Grad je Občinski svet občine Gornji Grad na 6. seji dne 12. 5. 1995 sprejel
O D L O K
o organizaciji in delovnih področjih občinske uprave Občine Gornji Grad
I. SPLOŠNE DOLOČBE
1. člen
S tem odlokom se določa skladno s statutom Občine Gornji Grad organizacijo občinske uprave, ter delovna področja upravnega organa in opredeljuje funkcionarje in vodilne delavce občinske uprave Občine Gornji Grad (v nadaljnjem besedilu: občinska uprava).
2. člen
Občinska uprava je samostojna pri organiziranju svojih nalog v okviru ustave, zakona in drugih predpisov in je za svoje delo odgovorna svetu in županu, v zadevah od države posameznih pristojnostih pa tudi pristojnemu resornemu ministru.
II. ORGANIZACIJA IN PRISTOJNOSTI
3. člen
Občinska uprava je organizirana kot enoten občinski urad, ki opravlja njene upravne naloge in je individualno voden.
V občinski upravi se po potrebi lahko organizirajo notranje organizacijske enote – uradi, oddelki ali službe.
V sestavi občinskega urada delujejo strokovne službe oziroma strokovnjaki za področja dela:
1. gospodarska infrastruktura, urejanje ter varstvo okolja in gospodarske dejavnosti (industrija, podjetništvo, obrt, kmetijstvo, trgovina in turizem);
2. strokovna in organizacijska dela za občinski svet, odbore, komisije in druge, upravni postopek, volitve in imenovanja, zaščita in reševanje, javni red in mir;
3. družbene dejavnosti, premožensko pravne zadeve in finance (proračun – knjigovodstvo);
4. administrativno tajniške zadeve ter druga splošna dela (zapisniki sveta, odborov, komisij).
4. člen
Občinsko upravo vodi župan. Delo opravlja neprofesionalno oziroma polprofesionalno v okviru določenega števila uradnih ur v uradu. Dneve in ure uradovanja sprejme svet s posebnim sklepom.
5. člen
Za neposredno izvajanje nalog občinskega urada skrbi tajnik občinske uprave, ki ga na predlog župana imenuje občinski svet.
Župan lahko pooblasti tajnika ali sekretarja za podpisovanje določenih aktov poslovanja.
Tajnik je za svoje delo in delo urada odgovoren županu, disciplinsko pa je odgovoren občinskemu svetu, ki ga imenuje in razrešuje.
6. člen
Občinska uprava izvaja določeno politiko in izvršuje zakone, odloke in druge predpise ter splošne akte sveta občine in župana, izvaja razvojne smernice svet, spremlja stanje na področju, za katerega je ustanovljena, daje pobude za reševanje problemov s teh področij, izdaja izvršilne predpise in pristojnosti sveta župana in servisna dela za svet in župana, njena delovna telesa in občine.
Občinska uprava sodeluje z upravnimi organi občin in države, s krajevnimi skupnostmi, javnimi zavodi, gospodarskimi javnimi službami in drugimi organizacijami v zadevah lokalnega pomena.
Občinska uprava s svojim delom zagotavlja uspešno uresničevanje pravic, potreb in interesov občanov.
7. člen
Občinska uprava in njene strokovne službe lahko nudijo določene strokovne naloge za agencije, sklade, zveze, društva idr. po predhodno sklenjenem sporazumu.
Občinska uprava lahko naroči izvajanje nekaterih strokovnih nalog pri zunanjih sodelavcih, organizacijah in posameznikih, vendar le v skladu s sklenjeno pogodbo in v soglasju z županom ali v skladu s koncesijskim aktom, sprejetim na svetu.
8. člen
Če občinska uprava ne opravlja svojih obveznosti po tem odloku kakovostno in pravočasno, lahko svet in župan pričneta in vodita postopek za oceno dela občinske uprave in tajnika.
9. člen
Občinska uprava mora v zvezi z opravljanjem svojih nalog skrbeti za napredek in racionalizacijo organizacije in strokovno izobraževanje in izpopolnjevanje delavcev.
Občinska uprava mora organizirati opravljanje svojega dela tako, da bo občanom omogočeno, da v čim krajšem času in na najbolj kakovosten način uveljavljajo svoje pravice in potrebe ter izvršujejo svoje obveznosti.
10. člen
Upravne naloge občinske uprave opravljajo delavci občinskega urada: tajnik, višji upravni delavec, upravni in strokovno tehnični delavec.
Tajnika, sekretarja imenuje občinski svet na predlog župana, ostale pa župan.
Delovno razmerje pa sklene župan z vsemi zaposlenimi v občinski upravi oziroma uradu v skladu z načrtom delovnih mest.
11. člen
V upravnih stvareh iz občinske in prenešene državne pristojnosti, odloča na prvi stopnji sekretar.
Do izdaje odločbe lahko opravljajo dejanja v upravnem postopku tudi druge uradne osebe.
Sekretar skrbi in je odgovoren za dosledno izvajanje zakona o splošnem upravnem postopku in za druge pooblaščene naloge. Ob teh pogojih lahko na prvi stopnji o enostavnih stvareh odloča tudi uradna oseba, ki ima srednjo strokovno izobrazbo.
12. člen
O pritožbah zoper posamične akte iz izvršne pristojnosti občinske uprave odloča župan. Kolikor občani zaznajo nepravilnosti pri odločanju organov – urada, se lahko pritožijo tudi na občinski svet.
Zoper odločitev župana je dopusten upravni spor.
O pritožbah zoper posamične akte iz prenešene državne pristojnosti odloča ministrstvo (oziroma njegov organ), pristojno za ustrezno področje.
13. člen
Delo občinske uprave je javno.
O delu občinske uprave obvešča javnost župan ali od njega pooblaščena oseba.
Občinska uprava oziroma njeni delavci morajo varovati tajnost podatkov, ki so z zakonom ali drugimi predpisi določeni kot osebna, občinska, državna ali uradna tajnost.
14. člen
Način oblikovanja sistemizacije delovnih mest določi župan skladno s statutom občine in tem odlokom, nomenklature enotnih nazivov za skupino istovrstnih nalog, enotne zahteve glede strokovne izobrazbe in drugih pogojih za opravljanje dela in plačila v občinski upravi – uradu.
Župan lahko od občinskega sveta dobi mnenje o načrtu delovnih mest v občinski upravi.
15. člen
Vse pravice in dolžnosti, disciplinska odgovornost, odškodninska odgovornost, pričetek in prenehanje delovnega razmerja, izločitev upravnega delavca, način dajanja plač in dodatkov ter povračil zaposlenih v občinski upravi se upošteva zakon o delavcih v državnih organih (Uradni list RS, št. 15/90).
16. člen
Vrednotenje delovnih mest v občinski upravi se določi po zakonu o razmerju plač v javnih zavodih, državnih organih in organih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 18/94) ter po začasnem sklepu komisije za volitve, imenovanja in administrativne zadeve Državnega zbora RS (št. 102-02/89-2 z dne 6. 4. 1995).
Za razporeditev višjih upravnih, upravnih in strokovno tehničnih delavcev se uporablja navodilo ministrstva za pravosodje RS (št. 403-14/94 z dne 28. 10. 1994 v prilogi), ter pravilnik o napredovanju zaposlenih v državni upravi (Uradni list RS, št. 41/94).
Višino dela plače za delovno uspešnost za najvišje vrednoteno funkcijo, nadomestilo za opravljanje nepoklicne funkcije v občinskih organih ter nadomestilo za stroške določa občinska komisija za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja, po za to pripravljenem občinskem pravilniku ter prej omenjenih zakonih.
III. DELOVNO PODROČJE OBČINSKE UPRAVE
17. člen
Občinska uprava opravlja upravne in strokovne naloge, lokalne zadeve javnega pomena, določene z zakonom ali splošnimi akti občine, posebej pa naloge iz naslednjih področij po posameznih službah oziroma strokovnjakih:
1. Tajnik občinske uprave opravlja naloge strokovnega in organizacijskega značaja, pomembne za delo občinske uprave, zlasti na naslednjih področjih:
– pospeševanje razvoja gospodarskih dejavnosti (turizma, obrti, gostinstva in trgovine),
– kmetijstvo in gozdarstvo (skrb za vzdrževanje javnih gozdnih cest),
– spremljanje in analiziranje gospodarskih gibanj v občini,
– lokalne gospodarske javne službe,
– lokalne javne ceste in javne poti,
– stanovanjsko gospodarstvo,
– urejanje prostora in urbanizem,
– varstvo okolja (skrb za razvoj, financiranje in delovanje javnih služb),
– komunalna dejavnost (parkirišča, pokopališča in pogrebna služba, dimnikarstvo),
– druge zadeve strokovnega in organizacijskega značaja, pomembne za delo občinske uprave;
– spremljanje predpisov na svojem področju dela.
2. Sekretar občinskega sveta in pomočnik oziroma namestnik predstojnika občinske uprave
– strokovna in organizacijska dela za svet, odbore, komisije in druge,
– volitve in imenovanja,
– lokalne volitve,
– kadrovske zadeve,
– organizacijske zadeve,
– pravne zadeve po vodenju upravnega postopka,
– priprava drugih aktov,
– izven sodna poravnava sporov,
– skrb za razvoj in delovanje zaščite in reševanja (gasilstvo, CZ, prva pomoč),
– skrb za možnost izvajanja mobilizacijsko-vojaških zadev,
– priprava potrebnih občinskih aktov za področje zaščite in reševanja ter delo v vojni,
– izvajanje strokovnih sklepov za preprečevanje in odpravljanje posledic elementarnih nesreč,
– področje javnega reda v občini (shodi, prireditve),
– področje krajevnih skupnosti,
– druge skupne naloge in dela po naročilu župana in predsednika sveta;
– spremljanje predpisov na svojem področju dela.
3. Samostojni strokovni sodelavec za finance in družbene dejavnosti,
– ugotavljanje in zbiranje podatkov o potrebah uporabnikov sredstev proračuna,
– sestavljanje osnutka in predloga proračuna ter osnutka in predloga zaključnega računa,
– sestavljanje osnutka in predloga premoženjske bilance občine,
– sestavljanje predloga finančnih načrtov posameznih računov,
– zbiranje podatkov o potrebnih sredstvih za delo občinskih organov,
– spremljanje izvajanja proračuna občine,
– finančno poslovanje za potrebe občine in občinske uprave,
– premoženjskopravne zadeve (sklad stavbnih zemljišč, stanarine),
– področje naravne in kulturne dediščine,
– področju kulture, informiranja,
– področje zdravstva in lekarništva,
– področje otroškega varstva, socialnega varstva in skrbstva,
– področje vzgoje in izobraževanja,
– področje športa in rekreacije,
– druge skupne naloge in dela po naročilu župana ali tajnika,
– spremljanje predpisov in sprememb na svojem področju.
4. Administrativni sodelavec in tajniške zadeve
– administrativne, organizacijske, tehnične in druge naloge, ki so skupnega pomena za delovanje občinskega sveta, njihovih odborov ter komisij in uprave,
– poslovanje s strankami in arhiviranje spisov,
– sprejem, knjiženje in odprava pošte,
– druga skupna dela po nalogu tajnika,
– spremljanje predpisov in sprememb na svojem področju dela.
IV. PRISTOJNOSTI IN OBVEZNOSTI FUNKCIONARJEV, VIŠJIH UPRAVNIH DELAVCEV IN DELAVCEV S POSEBNIMI POOBLASTILI
18. člen
Vodilni funkcionar oziroma predstojnik urada občinske uprave je tajnik občinske uprave, ki ga na predlog župana imenuje občinski svet.
Tajnik občinske uprave vodi in koordinira delo urada občinske uprave ter podpisuje vse upravne akte, za katere ga pooblasti župan.
Namestnik predstojnika in vodje morebitnih oddelkov, referatov in služb občinske uprave so odgovorni za delo s področja, ki ga pokrivajo.
Namestnika in vodje imenuje župan, ter jih lahko pooblasti za podpisovanje določenih aktov.
Tajnik in namestnik ne moreta opravljati funkcijo ali začeti opravljati dejavnost, ki ni združljiva s funkcijo oziroma delovnim mestom.
V. PREHODNI IN KONČNI DOLOČBI
19. člen
V roku 30 dni po uveljavitvi tega odloka izda župan načrt delovnih mest o sistematizaciji delovnih mest v upravi.
Na osnovi omenjenega načrta pa lahko župan sklene delovna razmerja zaposlenih oziroma izda odločbo o zaposlitvi.
20. člen
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 061-5/95
Gornji Grad, dne 15. maja 1995.
Predsednik
Občinskega sveta
občine Gornji Grad
Jakob Filač l. r.

AAA Zlata odličnost
XYZ ul-vsebina