Uradni list

Številka 27
Uradni list RS, št. 27/1995 z dne 19. 5. 1995
Uradni list

Uradni list RS, št. 27/1995 z dne 19. 5. 1995

Kazalo

1285. Odlok o preoblikovanju Alpskega letalskega centra Lesce Bled, p.o., Begunjska cesta 10, 64248 Lesce, v javni gospodarski zavod Alpski letalski center Lesce-Bled, stran 2001.

Na podlagi določb zakona o gospodarskih javnih službah (Uradni list RS, št. 32/93), zakona o zavodih (Uradni list RS, št. 12/91), odloka o gospodarskih javnih službah v Občini Radovljica (Uradni list RS, št. 65/94) in na podlagi zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 72/93; 6/94 – odločba Ustavnega sodišča RS, 45/94 – odločitev Ustavnega sodišča RS in Uradni list RS, št. 57/94 in 14/95) je Občinski svet občine Radovljica na seji dne 15. 3. 1995 sprejel
O D L O K
o preoblikovanju Alpskega letalskega centra Lesce Bled, p.o. Begunjska cesta 10, 64248 Lesce, v javni gospodarski zavod Alpski letalski center Lesce-Bled
STATUS ZAVODA
1. člen
Alpski letalski center Lesce Bled, p.o., 64248 Lesce, Begunjska cesta 10, vpisan v sodni register pri Temeljnem sodišču v Kranju, enota v Kranju pod vl. št. 1/174/00 se preoblikuje v javni gospodarski zavod.
Ustanovitelj javnega gospodarskega zavoda Alpski letalski center Lesce Bled (v nadaljevanju: zavod) je Občina Radovljica, ustanoviteljske pravice in obveznosti pa izvršuje Občinski svet občine Radovljica.
IME IN SEDEŽ ZAVODA
2. člen
Zavod posluje z imenom: Alpski letalski center Lesce-Bled, javni gospodarski zavod. Skrajšano ime je: ALC Lesce.
Zavod uporablja kot sestavni del imena tudi dosedanji znak, ki ponazarja ime zavoda in njegovo dejavnost.
Sedež zavoda je: Begunjska cesta 10, 64248 Lesce.
PRAVICE OBVEZNOSTI IN ODGOVORNOSTI ZAVODA V PRAVNEM PROMETU
3. člen
Zavod je pravna oseba, ki nastopa v pravnem prometu v okviru svoje dejavnosti samostojno, z vsemi pravicami in obveznostmi, brez omejitev.
DEJAVNOST ZAVODA
4. člen
Zavod upravlja s športnim letališčem LESCE-BLED in s tem v zvezi opravlja naslednje dejavnosti:
I. – letališke storitve in vse z letalskim pristaniščem povezane dopolnilne dejavnosti,
– dejavnost letalske šole in razvijanje športnega letalstva v vseh disciplinah;
II. – opravljanje prevozov potnikov in blaga v zračnem prometu,
– dajanje zrakoplovov v najem s posadko ali brez,
– pregledovanje in popravilo letal, drugih zračnih plovil in letalskih motorjev,
– opravljanje propagandnih in reklamnih storitev s pomočjo letal in drugih zračnih plovil,
– fotografiranje iz letal,
– zapraševanje in škropljenje polj,
– gostinska dejavnost,
– opravljanje storitev za turistično promocijo in razvoj turizma na Gorenjskem,
– gašenje požarov iz zraka.
Zavod bo temeljne dejavnosti iz I. točke tega člena opravljal kot javno službo.
Zavod lahko opravlja tudi druge posle, ki so potrebni za njegov obstoj in za opravljanje prej navedenih dejavnosti vendar tako, da se najprej zagotovi nemoteno opravljanje temeljnih dejavnosti in da se ne omejuje osnovni namen objekta in naprav, s katerimi se v javnem interesu, zaradi zadovoljevanja javnih potreb, zagotavlja letališke storitve.
Direktor zavoda s soglasjem strokovnega sveta, soglasjem ustanovitelja in organa upravljanja lahko sklene, da se opravljanje posameznih poslov iz dejavnosti navedenih pod točko II. prvega odstavka tega člena, delno ali v celoti prenese na druge pravne ali fizične osebe.
5. člen
Zavod opravlja dejavnosti iz prejšnjega člena na način in pod pogoji, ki jih za opravljanje pozamezne vrste dejavnosti določajo zakoni in drugi predpisi.
ORGANI ZAVODA
6. člen
Organi zavoda so: upravni odbor, direktor, vodja letalske dejavnosti in strokovni svet.
7. člen
Organ upravljanja zavoda je upravni odbor, ki sestoji iz predstavnikov ustanovitelja, predstavnikov zaposlenih v zavodu in predstavnikov sekcij Aerokluba ALC, in sicer:
– jadralne sekcije,
– padalske sekcije,
– motorne sekcije,
– modelarske sekcije,
– predstavnikov delavcev zaposlenih v zavodu.
Imenovanje upravnega odbora izvede s sklepom ustanovitelj.
8. člen
Zavod ALC LESCE upravlja 10-članski upravni odbor.
V upravnem odboru ima ustanovitelj 5 članov, predstavniki ostalih po 7. členu tega odloka pa tudi 5 članov.
Upravni odbor odloča:
– o sprejetju letne bilance stanja in izkaza uspeha o razdelitvi dobička po sprejemu s strani ustanovitelja,
– o ukrepih za pregled in nadzor dela direktorja in vodje letalske dejavnosti,
– o postavitvi prokurista in poslovnega pooblaščenca,
– o uveljavljanju zahtevkov zavoda proti direktorju in vodji letalske dejavnosti za povračilo škode nastale pri poslovanju,
– o zastopanju zavoda v sodnih postopkih proti direktorju in vodji letalske dejavnosti,
– o sprejemu poslovne politike,
– o sprejemu odločitev o investicijah,
– o postopkih, ki se izvajajo na podlagi javnih pooblastil, o pravicah in obveznostih pravnih oseb,
– o pravicah iz delovnega razmerja kot drugostopenjski organ,
– o imenovanju in razreševanju direktorja in vodje letalske dejavnosti,
– o drugih zadevah, za katere tako določa ta akt o ustanovitvi zavoda, ali statut zavoda skladno s tem odlokom.
Ustanovitelj, samostojno zaradi zaščite javnega interesa, odloča o soglasju k investicijskim odločitvam nad vrednostjo določeno s statutom zavoda.
9. člen
Delo in poslovanje zavoda vodi direktor. Direktorja zavoda imenuje in razrešuje upravni odbor na podlagi javnega razpisa, ter pod pogoji, na način in po postopku, določenem s statutom. Mandat direktorja traja štiri leta, ista oseba je lahko po preteku mandata ponovno imenovana.
K imenovanju direktorja mora upravni odbor pridobiti soglasje ustanovitelja.
10. člen
Strokovno delo, ki se nanaša na letališko in s tem neposredno povezano dejavnost zavoda, vodi in je odgovoren za strokovnost delovanja, strokovni vodja – vodja letalske dejavnosti.
Vodjo letalske dejavnosti imenuje in razrešuje upravni odbor na način in po postopku, določenem s statutom.
11. člen
S statutom se podrobneje določijo in razmejijo pravice, obveznosti in odgovornosti direktorja in vodje letalske dejavnosti.
12. člen
Strokovni svet zavoda obravnava vprašanja s področja strokovnega dela letališke in letalske dejavnosti zavoda, odloča o strokovnih vprašanjih v okviru pooblastil, določenih v statutu zavoda, daje mnenja in predloge glede dela in pogojev za razvoj letališke in letalske dejavnosti ter opravlja druge s statutom zavoda določene naloge.
Sestava, način oblikovanja in naloge strokovnega sveta zavoda se določijo s statutom.
ORGANIZACIJSKE ENOTE ZAVODA
13. člen
V sestavi zavoda delujejo kot notranje organizacijske enote:
– jadralna sekcija,
– padalska sekcija,
– motorna sekcija,
– modelarska sekcija,
– letalska šola
združene v Aeroklubu ALC.
14. člen
Uporabniki in druge zainteresirane osebe lahko postanejo člani Aerokluba ALC na način in pod pogoji, ki jih določajo pravila Aerokluba ALC.
Dosedanji člani Alpskega letalskega centra Lesce-Bled p.o. postanejo člani Aerokluba ALC, glede na evidenco, ki jo vodi ALC Lesce-Bled p.o. za članstvo.
S statutom zavoda in drugimi splošnimi akti zavoda se podrobneje uredijo vsa vprašanja, pomembna za položaj in poslovanje ALC Lesce, za pravice in obveznosti članstva Aerokluba ALC ter razmerja med zavodom in članstvom ter drugimi uporabniki.
VIRI, NAČIN IN POGOJI FINANCIRANJA DELA ZAVODA
15. člen
Zavod gospodari z vsemi osnovnimi in drugimi materialnimi sredstvi in nepremičninami s katerimi je do uveljavitve tega odloka gospodaril Alpski letalski center Lesce-Bled p.o. kot je razvidno iz bilance stanja in jih ustanovitelj prenaša na zavod.
Zavod pridobiva sredstva za opravljanje temeljne dejavnosti iz I. točke 4. člena tega odloka iz:
– virov, ki se zagotavljajo v okviru sistema delovanja zavoda z zaračunavanjem storitev;
– drugih virov, določenih z zakonom ali drugim predpisom občine, ali republike;
– sredstev, ki jih za uporabo javnih dobrin in javnih storitev plačujejo uporabniki.
Dejavnost zavoda iz II. točke 4. člena tega odloka se financira s prodajo storitev po tržnih načelih.
ODGOVORNOST USTANOVITELJA ZA OBVEZNOSTI ZAVODA
16. člen
Ustanovitelj ne prevzema odgovornost za obveznosti zavoda.
STATUT ZAVODA
17. člen
Zavod ima statut, s katerim ureja vsa vprašanja, pomembna za opravljanje dejavnosti, za položaj in poslovanje zavoda.
K statutu da soglasje ustanovitelj.
PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE
18. člen
Zavod je pravni naslednik Alpskega letalskega centra Lesce-Bled p.o. z dnem uveljavitve tega odloka prenehajo veljati odločba št. 3324/1-54-Z/G z dne 4. 6. 1956 Okrajnega ljudskega odbora Radovljica, odločba št. 01/1-1824/2 z dne 29. 4. 1956 Okrajnega ljudskega odbora Kranj in odločba št. 022/2/63-1 z dne 11. 4. 1963 Občinskega odbora Radovljica.
19. člen
Pravice zaposlenih v zavodu bodo urejene po določbah zakona o soupravljanju in v skladu s sklenjenimi kolektivnimi pogodbami.
20. člen
Pravice in obveznosti članov sekcij ALC Lesce ne izhajajo iz delovnega razmerja, pač pa kot izvajalci dejavnosti sodelujejo pri upravljanju zavoda. Pravica sodelovanja pri upravljanju izhaja iz evidence, ki jo vodi ALC Lesce in je priložena spisu tega ustanovitvenega akta.
21. člen
Celotni družbeni kapital dosedanjega ALC p.o. postane v skladu z zakonom o gospodarskih javnih službah lastnina občine Radovljica.
Osnovni kapital javnega gospodarskega zavoda ALC Lesce, ki je prešel v last občine, je torej sestavljen iz osnovnega vložka ustanovitelja in iz osnovnih sredstev dosedanjega ALC p.o. po bilanci, ki je sestavni del tega odloka.
Ta sredstva daje ustanovitelj v upravljanje javnemu gospodarskemu zavodu ALC Lesce. Preostali del družbenega premoženja na osnovi bilance dosedanjega ALC p.o. pa se registrira kot novi vložek v lasti ustanovitelja, ki ga je pridobil iz dejavnosti, dela in prispevkov članov ALC p.o.
22. člen
Po vpisu zavoda v register se bodo izvedli ustrezni zemljiškoknjižni vpisi v korist zavoda.
23. člen
Organi zavoda, ki so bili izvoljeni ali imenovani pred sprejetjem tega odloka nadaljujejo z delom do ustanovitve in imenovanja novih organov zavoda, določenih s tem odlokom in statutom.
24. člen
Direktor in vodja letalske dejavnosti ter drugi vodilni in vodstveni delavci, imenovani pred sprejetjem tega odloka, nadaljujejo z delom na teh funkcijah do imenovanja direktorja zavoda in vodje letalske dejavnosti po postopku in na način, kot ga določa zakon, ta odlok in novi statut.
25. člen
Statut mora biti sprejet v roku, ki ga določa zakona po uveljavitvi tega odloka.
26. člen
Ta odlok prične veljati osmi dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 026-1/95
Radovljica, dne 15. marca 1995.
Predsednik
Občinskega sveta
občine Radovljica
Zvone Prezelj l. r.

AAA Zlata odličnost