Uradni list

Številka 27
Uradni list RS, št. 27/1995 z dne 19. 5. 1995
Uradni list

Uradni list RS, št. 27/1995 z dne 19. 5. 1995

Kazalo

1263. Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o prostorskih ureditvenih pogojih za plansko celoto B7 Podgorica-Šentjakob, stran 1940.

Na podlagi drugega odstavka 39. člena zakona o urejanju naselij in drugih posegov v prostor (Uradni list SRS, št. 18/84, 37/85, 29/86 in Uradni list RS, št. 26/90, 18/93, 47/93 in 71/93) in 29. člena zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 72/93; 6/94 – odločba Ustavnega sodišča RS, št. U-I-13/94-65, 45/94 – odločba Ustavnega sodišča RS, št. U-I-144/94-18 in Uradni list RS, št. 57/94 in 14/95) je Mestni svet Mestne občine Ljubljana na 6. seji dne 28. 3. 1995 sprejel
O D L O K
o spremembah in dopolnitvah odloka o prostorskih ureditvenih pogojih za plansko celoto B7 Podgorica-Šentjakob
1. člen
V odloku o prostorskih ureditvenih pogojih za plansko celoto B7 Podgorica-Šentjakob (Uradni list SRS, št. 27/87 in 15/89, Uradni list RS, št. 27/92) se 1. člen spremeni tako, da se glasi:
“S tem odlokom se sprejmejo prostorski ureditveni pogoji za plansko B7 Podgorica-Šentjakob, ki jih je izdelal Zavod za izgradnjo Ljubljane TOZD Urbanizem LUZ Ljubljana, Kardeljeva ploščad 23, pod št. 3500 v aprilu 1987, spremembe in dopolnitve prostorskih ureditvenih pogojev za plansko celoto B7, ki jih je izdelal Zavod za prostorsko in urbanistično načrtovanje Ljubljana, pod št. 59/1/1-92 v januarju 1992 in spremembe in dopolnitve prostorskih ureditvenih pogojev za plansko celoto B7 Podgorica-Šentjakob, ki jih je izdelal Genius loci, Inštitut za arhitekturo in urbanizem, pod številko 26/93 v septembru 1993.”
2. člen
58. člen se spremeni in dopolni tako, da se glasi:
“Območje urejanja BG 7/1
A. Glede vrste posegov:
Novogradnje stanovanjskih objektov niso dopustne. Dopustna je gradnja za potrebe gozdarstva, splošne rekreacije in lovstva (gradnja gozdnih poti, povezanih s tekaškimi, sprehajalnimi in jahalnimi potmi, trim steze, počivališča in razgledišča). Na vstopnih točkah je treba urediti parkirišča.
V morfoloških enotah z oznako 4A/1 in 4A/2 je dovoljena gradnja objektov in naprav za potrebe vzgojnoizobraževalnih in servisnih dejavnosti.
Prepovedani so ekološko neustrezni posegi, ki lahko ogrozijo lokalne vodne vire.
Novogradnje objektov drugih namembnosti niso dovoljene.
B. Glede oblikovanja objektov:
Pri posegih v tem območju (za potrebe rekreacije, lovstva, gozdarstva) je treba uporabljati naravne materiale. Po potrebi upoštevati pogoje in mnenja pristojnih služb za varstvo naravne in kulturne dediščine ter gozdnega gospodarstva.
Maksimalna dovoljena etažnost objektov v morfoloških enotah z oznako 4A/1 in 4A/2 je P+1.
C. Komunalno urejanje:
Gradnja objektov in naprav za potrebe vzgojnoizobraževalnih in servisnih dejavnosti v morfoloških enotah 4A/1 in 4A/2 je možna pod pogojem ustrezne prometne dostopnosti.
Pogoji prometne dostopnosti se preverjajo v postopku izdaje lokacijskega dovoljenja.
Novogradnje je za oskrbo z električno energijo možno priključiti na obstoječo TP Podgorica, ob soglasju lastnika TP.
D. Sestavna dela odloka sta:
– grafični prikaz meje območja urejanja in morfoloških enot, kataster v merilu 1:1000 za območje urejanja BG 7/1;
– regulacijska karta v merilu 1:1000 za območje urejanja BG 7/1.
Prostorski ureditveni pogoji vsebujejo še:
– grafični izsek iz dolgoročnega plana občin in mesta Ljubljane za obdobje 1986–2000 v merilu 1:5000;
– obrazložitev prostorskih ureditvenih pogojev in soglasja.
E. Meja območja urejanja:
Meja območja urejanja je označena v regulacijski karti v merilu 1:1000, navedeni v točki D. tega člena.”
3. člen
64. člen se spremeni tako, da se glasi:
“Prostorski ureditveni pogoji so stalno na vpogled pri:
– Mestni upravi Mestne občine Ljubljana, Zavodu za prostorsko in urbanistično načrtovanje,
– Upravni enoti Ljubljana, Izpostavi Bežigrad,
– Krajevni skupnosti, za katero veljajo določbe tega odloka.”
4. člen
65. člen se spremeni tako, da se glasi:
“Nadzor nad izvajanjem tega odloka opravlja Inšpektorat RS za okolje in prostor pri Ministrstvu za okolje in prostor.”
5. člen
Ta odlok začne veljati osmi dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 30-2-95
Ljubljana, dne 28. marca 1995.
Predsednik
Mestnega sveta
Mestne občine Ljubljana
Dimitrij Kovačič l. r.

AAA Zlata odličnost