Uradni list

Številka 39
Uradni list RS, št. 39/1993 z dne 15. 7. 1993
Uradni list

Uradni list RS, št. 39/1993 z dne 15. 7. 1993

Kazalo

1648. Odlok o varovanju območja izvira pitne vode zajetja "Vodela" pod Nunsko goro, stran 2036.

Na podlagi drugega odstavka 60. člena Zakona o vodah (Uradni list SRS, št. 38/81) in na podlagi 12. člena Odloka o volitvah v zbore Skupščine občine in v pristojnosti in delu Skupščine občine Slovenske Konjice (Uradni list SRS, št. 1/90) je Skupščina občine Slovenske Konjice na seji vseh zborov dne 22. 6. 1993 sprejela
ODLOK
o varovanju območja izvira pitne vode zajetja "Vodela" pod Nunsko goro
1. člen
S tem odlokom se določijo varstveni pasovi območja izvira pitne vode zajetja "Vodela" pod Nunsko goro. Varstveno območje in ukrepi za varovanje zajetja "Vodela" se določijo zavarovanja pred naključnim ali namernim onesnaženjem, ki bi utegnilo škodljivo vplivati na higiensko neoporečnost pitne vode.
2. člen
Meje varstvenega območja izvira pitne vode "Vodela" pod Nunsko goro so prikazane na grafičnih prilogah, ki jih je izdelal Hidroconsulting d.o.o. Dragomer. Grafične priloge so sestavni del tega odloka.
3. člen
Najožji varstveni pas mora biti ograjen. Ograja naj poteka 3 m pod spodnjim zajetjem in na vsako stran zajetja 5 m. Od tu naj poteka po obeh straneh grape mimo zgornjega zajetja. Zaključi naj se ob spodnji strani poti, ki poteka med zgornjim zajetjem. Na območju najožjega varstvenega pasu imajo dostop le pooblaščene osebe vodovoda. V najožjem varstvenem pasu je dovoljena dejavnost, ki služi oskrbi s pitno vodo.
4. člen
Ožji varstveni pas naj zavzema območje, kjer bi ponikla površinska voda lahko razmeroma hitro onesnažila podzemno vodo, ki priteka v zajetje. Ta pas naj poteka od spodnjega zajetja na vsako stran doline 50 m in gorvodno 100 m.
Predlagano območje tega varstvenega območja prekriva gozd in naj tako tudi ostane. Za vsak poseg na območju ožjega varstvenega pasu naj se pridobi predhodno mnenje hidrogeologa.
5. člen
Širši varstveni pas zavzema celotno vodozbirno zaledje zajetja Vodela.
Gradnja stanovanjskih objektov in vikendov ter gospodarskih objektov je možna le pod pogojem, da imajo ti objekti priključek na vodotesno dvoprekatno greznico brez iztoka z obveznostjo občasnega praznjenja. V primeru asfaltiranih površin naj se padavinska voda odvede izven širšega varstvenega pasu.
Na tem območju se prepove intenzivno gnojenje -polivanje gnojevke in uporaba mineralnih gnojil.
Za vsak gradbeni poseg na območju te cone naj se prej pridobi mnenje hidrogeologa.
6. člen
Nadzor nad izvajanjem tega odloka opravljata pristojna sanitarna in vodnogospodarska inšpekcija.
7. člen
Ta odlok začne veljati osmi dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 355-5/92-8
Slovenske Konjice, dne 22. junija 1993.
Predsednik
Skupščine občine
Slovenske Konjice
Jože Baraga l. r.

AAA Zlata odličnost