Uradni list

Številka 18
Uradni list RS, št. 18/1992 z dne 10. 4. 1992
Uradni list

Uradni list RS, št. 18/1992 z dne 10. 4. 1992

Kazalo

896. Odlok o ustanovitvi in organiziranju javnih zavodov na področju vzgojnoizobraževalne dejavnosti v občini Ljutomer, stran 1448.

Na podlagi 3. člena zakona o zavodih (Uradni list RS, št. 12/91), 11. in 57. člena zakona o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja (Uradni list RS, št. 12/91-I) in 4. člena odloka o pristojnostih in načinu dela zborov Skupščine občine Ljutomer (Uradni list RS, št. 18/90 in 17/91) je Skupščina občine Ljutomer na seji zbora združenega dela, zbora krajevnih skupnosti in družbenopolitičnega zbora dne 27. 3. 1992 sprejela
ODLOK
o ustanovitvi in organiziranju javnih zavodov na področju vzgojnoizobraževalne dejavnosti v občini Ljutomer
I. UVODNE DOLOČBE
1. člen
Na podlagi 62. člena zakona o zavodih so vzgojnoizobraževalni zavodi v občini Ljutomer po 1. 4. 1991 nadaljevali delo kot javni zavodi, pod pogoji, kot so bili vpisani v sodni register; premoženje zavodov, ki je bila družbena lastnina v upravljanju, je postala lastnina ustanovitelja teh zavodov, razen za premoženje, ki je z zakonom posebej opredeljeno.
2. člen
Ta odlok določa:
– ustanovitelja zavodov;
– statusne določbe: ime in sedež posameznega zavoda, dejavnost posameznega zavoda in šolski okoliš zavoda;
– organe zavoda;
– sredstva za delovanje zavoda;
– pravice, obveznosti in odgovornosti zavoda v javnem prometu;
– pravice, obveznosti in odgovornosti ustanovitelja za obveznosti zavoda;
– medsebojne pravice in obveznosti ustanovitelja in zavodov;
– druge določbe v skladu z zakonom in splošnimi akti ustanovitelja.
II. USTANAVLJANJE ZAVODOV
3. člen
Ustanovitelj javnih zavodov za potrebe vzgojnoizobraževalne dejavnosti v občini Ljutomer je Skupščina občine Ljutomer, Vrazova 1 (v nadaljevanju besedila: ustanovitelj).
III. STATUSNE DOLOČBE
4. člen
Javni zavodi oziroma enote, ki opravljajo pretežno predšolsko vzgojo s pripravo otrok na osnovno šolo (v nadaljevanju besedila: vrtci), osnovnošolsko izobraževanje za mladino in odrasle; izobraževanje in usposabljanje otrok in mladostnikov z motnjami v razvoju ter osnovno glasbeno izobraževanje, se razmestijo tako, da se vzgojnoizobraževalni programi nadaljujejo po sprejetih delovnih načrtih za šolsko leto 1991/92; status javnih zavodov pa se določi, kot je navedeno v nadaljevanju tega člena:
1. Vzgojnovarstvena organizacija Ljutomer, p.o. nadaljuje z delom kot javni zavod:
Ime zavoda se glasi: Vrtec Ljutomer, p.o.
Sedež zavoda: Fulneška 5, Ljutomer
Dejavnost zavoda:
– vzgoja in varstvo predšolskih otrok po programih in obsegu, ki jih je sprejel z zakonom pooblaščen organ dejavnosti;
– priprava otrok na osnovno šolo;
– druge oblike dela z otroki;
– vzdrževanje zgradb in okolice;
– storitve prehrane za otroke in delavce zavoda;
– druge dejavnosti v skladu z zakonom in splošnimi akti zavoda.
Okoliš vrtca: Babinci, Kamenščak, Ljutomer, Noršinci, Cuber, Gresovščak, Radomerščak, Radomerje, Slamnjak, Železne dveri, Plešivica.
Vrtec Ljutomer ima dislocirane oddelke v Gresovščaku.
2. Osnovna šola Ivana Cankarja Ljutomer, p.o. nadaljuje z delom kot javni zavod:
Ime zavoda se glasi: Osnovna šola Ivana Cankarja Ljutomer; p.o.
Sedež zavoda: Cankarjeva 10, Ljutomer
Dejavnost zavoda:
– obvezno osnovno izobraževanje;
– vzgoja in varstvo predšolskih otrok po programih in obsegu, ki jih je sprejel z zakonom pooblaščen organ dejavnosti;
– priprava otrok na osnovno šolo;
– druge oblike dela z otroki in učenci;
– organiziranje proslav in prireditev;
– storitve prehrane za učence in delavce zavoda;
– vzdrževanje zgradb in okolice;
– druge dejavnosti v skladu z zakonom in splošnimi akti zavoda.
Šolski okoliš: Cuber, Cven, Babinci, Gresovščak, del Sp. Kamenščaka, Krapje, Mota, Ljutomer, Noršinci, Radomerje, del Radomerščaka, del Slamnjaka, Železne dveri in Plešivica.
Okoliš vrtca: Cven, Mota, Krapje.
V sestavi zavoda deluje podružnična šola na Cvenu 3/c z naslednjim programom:
– dislocirani oddelki osnovne šole za 1., 2., 3. in 4. razred,
– organizacijska enota vrtca.
3. Osnovna šola Janka Ribiča Cezanjevci, p.o. nadaljuje z delom kot javni zavod.
Ime zavoda se glasi: Osnovna šola Janka Ribiča Cezanjevci, p.o.
Sedež; zavoda: Cezanjevci 39, Ljutomer.
Dejavnost zavoda:
– osnovno izobraževanje splošnega tipa;
– vzgoja in varstvo predšolskih otrok po programih in obsegu, ki jih je sprejel z zakonom pooblaščen organ dejavnosti;
– priprava otrok na osnovno šolo;
– druge oblike dela z učenci in otroki;
– organiziranje proslav in prireditev;
– storitve prehrane za učence in delavce zavoda;
– vzdrževanje zgradb in okolice;
– druge dejavnosti v skladu z zakonom in splošnimi akti zavoda.
Šolski okoliš: Cezanjevci, Branoslavci, Desnjak, Mekotnjak, del Radomerščaka, Stara cesta, del Sp. Kamenščaka, Vogričevci, Vidanovci, Zg. Kamenščak.
V okviru javnega zavoda se ustanovi vzgojnoizobraževalna enota vrtca z dislociranim oddelkom na Stari cesti za potrebe navedenega šolskega okoliša.
4. Osnovna šola Mala Nedelja, p.o. nadaljuje z delom kot javni zavod.
Ime zavoda se glasi: Osnovna šola Mala Nedelja, p.o.
Sedež zavoda: Mala Nedelja 30, Mala Nedelja.
Dejavnost zavoda:
– osnovno izobraževanje splošnega tipa;
– vzgoja in varstvo predšolskih otrok po programih in obsegu, ki jih je sprejel z zakonom pooblaščen organ dejavnosti;
– priprava otrok na osnovno šolo;
– druge oblike dela z učenci in otroki;
– organiziranje proslav in prireditev;
– storitve prehrane za učence in delavce zavoda;
– vzdrževanje zgradb in okolice;
– druge dejavnosti v skladu z zakonom in splošnimi akti zavoda.
Šolski okoliš: Mala Nedelja, Bučkovci, Bodislavci, Drakovci, Kuršinci, Moravci, Radoslavci, Sitarovci, Precetinci in Godemarci.
V okviru zavoda se ustanovi vzgojnoizobraževalna enota vrtca za potrebe navedenega šolskega okoliša.
5. Osnovna šola Branko Bernot Aljaž, Križevci, p.o. nadaljuje z delom kot javni zavod.
Ime zavoda se glasi: Osnovna šola Križevci, p.o.
Sedež zavoda: Križevci 16/b, Križevci pri Ljutomeru.
Dejavnost zavoda:
– osnovno izobraževanje splošnega tipa;
– vzgoja in varstvo predšolskih otrok po programih in obsegu, ki jih je sprejel z zakonom pooblaščen organ dejavnosti;
– priprava otrok na osnovno šolo;
– druge oblike dela z učenci in otroki;
– organiziranje proslav in prireditev;
– storitve prehrane za učence in delavce zavoda;
– vzdrževanje zgradb in okolice;
– druge dejavnosti v skladu z zakonom in splošnimi akti zavoda.
Šolski okoliš: Boreči, Bučečovci, Berkovci, Dobrava, Gajševci, Grabe, Iljaševci, Logarovci, Lukavci, Ključarovci, Križevci, Kokoriči, Stara nova vas, Zasadi, Berkovski Prelogi, Bolehnečici, Grlava, Krištanci, Šalinci.
V okviru javnega zavoda se ustanovi vzgojnoizobraževalna enota vrtca za potrebe navedenega šolskega okoliša.
6. Osnovna šola Stročja vas, p.o. nadaljuje z delom kot javni zavod.
Ime zavoda se glasi: Osnovna šola Stročja vas, p.o.
Sedež zavoda je: Stročja vas 24, Ljutomer.
Dejavnost zavoda:
– osnovno izobraževanje splošnega tipa;
– vzgoja in varstvo predšolskih otrok po programih in obsegu, ki jih je sprejel z zakonom pooblaščen organ dejavnosti;
– priprava otrok na osnovno šolo;
– druge oblike dela z učenci in otroci;
– organiziranje proslav in prireditev;
– storitve prehrane za učence in delavce zavoda;
– vzdrževanje zgradb in okolice;
– druge dejavnosti v skladu z zakonom in splošnimi akti zavoda.
Šolski okoliš: Stročja vas, Pristava, Nunska graba, Presika, Rinčetova graba, Podgradje, del Slamnjaka, del Globoke.
V okviru javnega zavoda se ustanovi vzgojnoizobraževalna enota vrtca za potrebe navedenega šolskega okoliša.
7. Osnovna šola Jože Hedžet Šafarsko, p.o. nadaljuje z delom kot javni zavod.
Ime zavoda se glasi: Osnovna šola Razkrižje, p.o.
Sedež zavoda je: Šafarsko 24, Ljutomer.
Dejavnost zavoda:
– osnovno izobraževanje splošnega tipa;
– vzgoja in varstvo predšolskih otrok po programih in obsegu, ki jih je sprejel z zakonom pooblaščen organ dejavnosti;
– priprava otrok na osnovno šolo;
– druge oblike dela z učenci in otroci;
– organiziranje proslav in prireditev;
– storitve prehrane za učence in delavce zavoda;
– vzdrževanje zgradb in okolice;
– druge dejavnosti v skladu z zakonom in splošnimi akti zavoda.
Šolski okoliš: Gibina, del Globoke, Kopriva, Šafarsko, Šprinc, Veščica in Razkrižje.
V okviru javnega zavoda se ustanovi vzgojnoizobraževalna enota vrtca za potrebe navedenega šolskega okoliša.
8. Vzgojnoizobraževalni zavod Veržej, p.o. nadaljuje z delom kot javni zavod.
Ime zavoda: Vzgojnoizobraževalni zavod Veržej, p.o..
Sedež zavoda: Veržej, Bratstva in enotnosti 1.
Dejavnost zavoda:
– osnovno izobraževanje splošnega tipa;
– vzgoja in varstvo predšolskih otrok po programih in obsegu, ki jih je sprejel z zakonom pooblaščen organ dejavnosti;
– priprava otrok na osnovno šolo;
– druge oblike dela z učenci in otroki;
– organiziranje proslav in prireditev;
– storitve prehrane za učence in delavce zavoda;
– vzdrževanje zgradb, čiščenje šolskih prostorov in okolice;
– druge dejavnosti v skladu z zakonom in splošnimi akti zavoda.
Šolski okoliš: Veržej, Banovci, Bunčani.
V okviru VIZ Veržej se izvaja tudi republiški program vzgoje, izobraževanja in oskrbe za osnovnošolske otroke z motnjami vedenja in osebnosti s področja Republike Slovenije.
V okviru javnega zavoda se ustanovi vzgojnoizobraževalna enota vrtca za potrebe navedenega šolskega okoliša.
9. Na novo se ustanovi zavod za varstvo, izobraževanje in usposabljanje otrok, mladostnikov in odraslih oseb z motnjami v razvoju:
Ime zavoda: Osnovna šola Cvetka Golarja Ljutomer, po.
Sedež zavoda: Ul. Cvetka Golarja 6, Ljutomer.
Dejavnost zavoda:
– varstvo, usposabljanje in izobraževanje predšolskih otrok z motnjami v telesnem in duševnem razvoju;
– izobraževanje in usposabljanje osnovnošolskih otrok in mladostnikov z duševnimi motnjami v razvoju po programu življenja in dela zavoda za usposabljanje lažje duševno prizadetih otrok in mladostnikov;
– vodenje, varstvo in koristno delo odraslih, zmerno in težje duševno in telesno prizadetih oseb;
– druge oblike dela;
– organiziranje proslav in prireditev;
– storitve prehrane za udeležence vzgojnoizobraževalnega procesa in delavce zavoda;
– vzdrževanje zgradb in okolice.
V sestavi šolskega zavoda delujeta dve organizacijski enoti:
– enota vrtca,
– delovno varstvena enota.
Šolski okoliš: v vzgojnoizobraževalni delovni proces s prilagojenim programom se vključujejo udeleženci s področja občine Ljutomer.
10. Glasbena šola Slavko Osterc Ljutomer, p.o. nadaljuje z delom kot javni zavod:
Ime zavoda se glasi: Glasbena šola Ljutomer, p.o..
Sedež zavoda: Ljutomer, Prešernova 8
Dejavnost zavoda:
– osnovno glasbeno izobraževanje;
– druge oblike dela z učenci;
– organiziranje proslav in prireditev;
– vzdrževanje zgradb in okolice;
– druge dejavnosti v skladu z zakonom in splošnimi akti zavoda.
Šolski okoliš: Glasbena šola Ljutomer vključuje v osnovno glasbeno izobraževanje učence iz celotnega območja občine.
11. Program osnovne šole za izobraževanje odraslih izvaja javni zavod Ljudska univerza Ljutomer, p.o, Glavni trg 2, Ljutomer v vzgojnoizobraževalni enoti za izobraževanje odraslih na območju občine Ljutomer.
5. člen
V primeru, da v posameznem šolskem okolišu ni dovolj šoloobveznih otrok za oblikovanje čistih oddelkov, v sosednjih šolskih okoliših pa je šoloobveznih otrok toliko, da bi bilo potrebno v posameznih razredih odpirati nove oddelke, so šole dolžne skupno oblikovati racionalno organizacijo vzgojnoizobraževalnega dela. Vpis učencev za navedeno šolsko leto se usmerja iz mejnih, območij šolskih okolišev tako, da je število učencev med šolami čimbolj enakomerno porazdeljeno.
Določilo se nanaša tudi na vpis v predšolske oddelke.
6. člen
Zavodi lahko na podlagi zakona opravljajo vzgojnoizobraževalno dejavnost za vpisane otroke v vrtce in osnovne šole iz drugih mejnih šolskih okolišev, če zaradi teh vpisanih otrok ni potrebnih dodatnih finančnih sredstev ustanovitelja.
7. člen
Finančno-računovodske naloge za javne zavode iz 4. člena tega odloka, razen za Vzgojnoizobraževalni zavod Veržej, opravljajo delavci Strokovne službe za javne finance pri Izvršnem svetu SO Ljutomer na osnovi pogodbe.
IV. ORGANI ZAVODA
8. člen
Organi zavoda so:
– svet,
– ravnatelj,
– strokovni organi,
– svet staršev.
1. Svet zavoda
9. člen
Zavod upravlja svet, ki ga sestavljajo:
– 3 do 5 članov predstavnikov ustanovitelja,
– 3 do 5 članov predstavnikov pedagoških in drugih strokovnih delavcev v zavodu,
– 3 do 5 članov predstavnikov staršev in predstavnikov krajevnih skupnosti šolskih okolišev.
V svet zavoda za izobraževanje odraslih se vključujejo predstavniki ustanovitelja, predstavniki pedagoških in drugih strokovnih delavcev v zavodu in udeleženci izobraževanja v okviru števila, ki je določen v prvem odstavku tega člena.
Predstavnike ustanovitelja imenuje Skupščina občine Ljutomer, predstavnike delavcev izvolijo delavci zavoda neposredno, predstavnike staršev izvolijo starši na svetu staršev, predstavnike krajevne skupnosti šolskega okoliša imenujejo organi KS šolskega okoliša.
Svet zavoda odloča z večino glasov vseh članov sveta. Mandat članov sveta traja štiri leta.
Število predstavnikov posameznih skupin iz prvega odstavka tega člena ne sme presegati ene tretjine vseh članov sveta.
S statutom zavoda se določi število članov sveta in njegove pristojnosti v skladu z zakonom.
2. Ravnatelj
10. člen
Poslovodni organ zavoda in pedagoški vodja zavoda je ravnatelj. Ravnatelj organizira in vodi delo in poslovanje zavoda, predstavlja in zastopa zavod neomejeno ter je odgovoren za zakonitost dela zavoda.
V skladu s standardi in normativi se v zavodu lahko imenuje tudi pomočnik ravnatelja, ki pomaga ravnatelju pri opravljanju poslovodnih in pedagoških nalog.
Kadar so v zavodu oblikovane vzgojnoizobraževalne enote opravljajo določene naloge pedagoškega vodje, vodje enote.
Pravice in odgovornosti ravnatelja zavoda, pomočnika ravnatelja in vodje enote se določijo s statutom zavoda.
11. člen
Ravnatelja imenuje in razrešuje svet zavoda v soglasju z ustanoviteljem.
Za ravnatelja zavoda je lahko imenovan, kdor izpolnjuje pogoje, določene z zakonom in statutom zavoda.
12. člen
Za enote vrtca pri osnovnošolskih zavodih iz 4. člena tega odloka pod zap. št. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 se sistemizira pedagoški vodja. Pedagoški vodja se razpiše na podlagi določil zakona in statuta zavoda pri katerem ima svoj sedež.
Pedagoški vodja je po funkcijskem dodatku vrednoten kot pomočnik ravnatelja. Imenuje ga svet zavoda na predlog ravnatelja, kjer ima pedagoški vodja svoj sedež. Mandat pedagoškega vodje traja štiri leta.
Postopek o imenovanju pedagoškega vodja na podlagi prvega odstavka tega člena se prične na podlagi sklepa, ki ga sprejme IS SO Ljutomer.
S sklepom se določi standard in normativ za delo pedagoškega vodja, zavod, kjer bo imel pedagoški vodja svoj sedež in obveznost ustanovitelja za zagotovitev finančnih sredstev, ki so potrebna za izvajanje programa.
3. Strokovni organi
13. člen
V zavodu se oblikujejo strokovni organi: učiteljski zbor, vzgojiteljski zbor, oddelčni učiteljski zbor in razrednik, po potrebi pa tudi drugi organi.
V zavodu z organizacijskimi enotami koordinira delo ravnatelj s pomočnikom ravnatelja in vodjem organizacijske enote.
4. Svet staršev
14. člen
Za uresničevanje interesa staršev se v zavodu oblikuje svet staršev, kot posvetovalni organ ravnatelja in učiteljskega zbora.
15. člen
Pristojnosti, postopek izvolitve oziroma imenovanje in način dela organov iz 8. člena tega odloka določa statut zavoda.
VI. SREDSTVA ZA DELOVANJE ZAVODOV
16. člen
Sredstva za izvajanje programov vrtcev in osnovnošolskega izobraževanja po. tem odloku zagotavlja ustanovitelj na podlagi republiških standardov in normativov zagotovljenega programa in dogovorjenih kriterijev in meril v občini za dodatni program, t.j. neomejena subsidiarna odgovornost ustanovitelja.
17. člen
Zavodi lahko pridobijo sredstva še z opravljanjem drugih nalog v zvezi z izvajanjem osnovne dejavnosti.
18. člen
Zavodi samostojno gospodarijo s prihodkom, ki ga ustvarijo z opravljanjem svoje dejavnosti.
Presežek prihodkov nad odhodki, ki jih zavod pridobi s prodajo proizvodov oziroma storitev, se uporablja za opravljanje in razvoj dejavnosti po predhodnem soglasju ustanovitelja.
Primanjkljaj, ki nastane pri izvajanju medsebojno dogovorjenega programa z upoštevanjem meril in kriterijev, krije ustanovitelj, vendar le v okviru odgovornosti za materialno poslovanje zavoda, ki jih ima na podlagi zakona in tega odloka.
VII. MEDSEBOJNE PRAVICE, OBVEZNOSTI USTANOVITELJA IN ZAVODOV
19. člen
Premoženje zavodov je last ustanovitelja, upravljalci premoženja pa so zavodi. Za upravljanje s premoženjem so zavodi odgovorni ustanovitelju.
20. člen
Zavodi so pravne osebe.
V pravnem prometu s tretjimi osebami imajo zavodi vsa pooblastila. Zavodi za svoje obveznosti odgovarjajo s popolno odgovornostjo z vsemi sredstvi s katerimi lahko razpolagajo.
21. člen
Ustanovitelj nadzira zakonitost dela zavodov. Nadzor nad strokovnostjo dela zavoda opravlja organ, določen z zakonom, nadzor nad namensko porabo sredstev pa pristojni občinski upravni organ.
22. člen
Za pravne posle v zvezi z nepremičnim premoženjem morajo zavodi pridobiti soglasje ustanovitelja. Organizacijske enote zavodov imajo pravice v pravnem prometu v skladu s statutom zavoda in zakonom. Te pravice izvršujejo v imenu in za račun zavoda.
Splošni akti zavodov
23. člen
Zavodi imajo statut. S statutom se ureja zlasti:
– organizacija zavoda,
– pooblastila organizacijskih enot in podružnic,
– organi upravljanja in njihove pristojnosti,
– način odločanja organov,
– druga vprašanja, pomembna za opravljanje dejavnosti in poslovanje zavoda, v skladu z zakonom in aktom o ustanovitvi.
24. člen
Zavodi imajo lahko tudi druge splošne akte, s katerimi se urejajo vprašanja, pomembna za delo in poslovanje zavoda, v skladu z zakonom in tem odlokom.
Druge splošne akte sprejme svet zavoda, če ni s statutom zavoda določeno, da jih sprejme ravnatelj.
25. člen
Statut sprejme svet zavoda s soglasjem ustanovitelja. V času postopka o sprejemanju statuta, zavodi uporabljajo veljavni statut, razen določil, ki so v nasprotju z zakonom in tem odlokom. Po sprejetju statuta zavodi uskladijo tudi svoj pečat.
VIII. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE
26. člen
Ravnatelji so dolžni opraviti vse potrebno za začetek dela zavodov do določenega zakonskega roka; sprejem statuta, vpis v sodni register, izvedba postopka za izvolitev svetov zavodov.
Zavodi oblikujejo organe v skladu z določili tega odloka in statuti do 31. 5. 1992.
Postopek za registracijo novega zavoda Osnovne šole Cvetka Golarja Ljutomer ter konstituiranje organov navedenega zavoda izvede Osnovna šola Ivana Cankarja Ljutomer.
27. člen
Dosedanji ravnatelji zavodov nadaljujejo z delom do izteka mandata, razen v vzgojnoizobraževalnih zavodih, kjer so imenovani vršilci dolžnosti ravnatelja in v Osnovni Šoli Cvetka Golarja, kjer se izvedejo postopki za imenovanje ravnatelja do 31. 8. 1992.
28. člen
Z dnem uveljavitve tega odloka prenehajo veljati akti o ustanovitvi vzgojnovarstvenega zavoda, osnovnih šol in glasbene šole.
To določilo ne velja za republiške vzgojnoizobraževalne programe, ki jih izvaja Vzgojnoizobraževalni zavod Veržej in za zavod Ljudska univerza Ljutomer.
29. člen
Ta odlok začne veljati osmi dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 601-1/92-2.
Ljutomer, dne 27. marca 1992.
Predsednik
Skupščine občine Ljutomer
Mirko Prelog l. r.

AAA Zlata odličnost
XYZ ul-vsebina