Uradni list

Številka 18
Uradni list RS, št. 18/1992 z dne 10. 4. 1992
Uradni list

Uradni list RS, št. 18/1992 z dne 10. 4. 1992

Kazalo

889. Odlok o ustanovitvi javnih zavodov s področja osnovnega šolstva, stran 1441.

Na podlagi 3. člena zakona o zavodih (Uradni list RS, št. 12/91), drugega odstavka 57. člena zakona o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja (ur. l. RS, št. 12/91-I) in 55. člena sprememb in dopolnitev statuta občine Ljubljana Bežigrad (Uradni list RS, št. 2/91) je Skupščina občine Ljubljana Bežigrad na 15. seji zbora združenega dela, na 15. seji zbora krajevnih skupnosti in na 16. seji družbenopolitičnega zbora dne 5. 3. 1992 sprejela
ODLOK
o ustanovitvi javnih zavodov s področja osnovnega šolstva
1. člen
S tem odlokom občina Ljubljana Bežigrad kot ustanovitelj nadomešča dosedanje ustanovitvene akte javnih zavodov s področja osnovnega šolstva.
Ime in sedež ustanovitelja: občina Ljubljana Bežigrad, Ljubljana, Linhartova 13.
2. člen
Ime zavoda in sedež:
1. Osnovna šola Danile Kumar, Godeževa 11, Ljubljana,
2. Osnovna šola Franceta Bevka, Ulica Pohorskega bataljona št. 1, Ljubljana,
3. Osnovna šola Borisa Kidriča, Matjaževa 4, Ljubljana,
4. Osnovna šola Borisa Ziherla, Črtomirova 12, Ljubljana,
5. Osnovna šola dr. Vita Kraigherja, Trg 9. maja 1, Ljubljana,
6. Osnovna šola Mirana Jarca, Ipavčeva 1, Ljubljana,
7. Osnovna šola Milana Šuštaršiča, Štembalova 2/a, Ljubljana,
8. Osnovna šola n.h. Maksa Pečarja, Črnuška 9, Ljubljana,
9. Osnovna šola Dol, Dol pri Ljubljani, Videm 17, V njeni sestavi deluje podružnična osnovna šola Šentjakob ob Savi, Zajčeva pot 34.
3. člen
Šola je pravna oseba.
Šola se vpiše v sodni register.
4. člen
Dejavnost osnovne šole je:
– izvajanje nacionalnega programa osnovnega izobraževanja v skladu z normativi in standardi,
– izvajanje drugih vzgojnoizobraževalnih programov dogovorjenih v občini,
– in druge gospodarske dejavnosti, ki so namenjene opravljanju dejavnosti, za katero je šola ustanovljena.
5. člen
Organi šole so svet šole, ravnatelj, svet staršev in strokovni organi.
S statutom šole se lahko določijo tudi drugi organi.
6. člen
Šolo upravlja svet šole, ki ima 9 članov.
Svet šole sestavljajo:
– 3 člani, predstavniki ustanovitelja, ki jih imenuje Skupščina občine Ljubljana Bežigrad;
– 3 člani, predstavniki pedagoških in drugih strokovnih delavcev šole, ki jih volijo delavci s tajnim glasovanjem;
– 2 člana, predstavnika staršev, ki ju na predlog sveta staršev izvolijo starši na roditeljskih sestankih z večino glasov prisotnih staršev;
– 1 član, predstavnik lokalne samouprave šolskega okoliša.
Predsednika sveta šole izvolijo člani sveta na prvi seji sveta.
7. člen
Sestavo, postopek izvolitve oziroma imenovanje, pravice in dolžnosti ter način dela organov šole določa statut šole.
8. člen
Ustanovitelj zagotavlja šoli sredstva za opravljanje dejavnosti v skladu z zakonom in drugimi predpisi.
Šola lahko pridobiva sredstva tudi s prodajo storitev in proizvodov ter iz drugih virov.
Šola mora uporabljati sredstva za namene, ki jih določi ustanovitelj.
9. člen
Šola odgovarja za svoje obveznosti s premoženjem, s katerim razpolaga. Ustanovitelj odgovarja subsidiarno za obveznosti zavoda do višine sredstev, ki jih v skladu z veljavnimi predpisi zagotavlja zavodu.
Šola nastopa v pravnem prometu neomejeno, pravne posle v zvezi z osnovnimi sredstvi pa lahko opravlja le s soglasjem in pooblastilom ustanovitelja.
Podružnična šola ima pravico nastopati v pravnem prometu v skladu z zakonom in statutom šole. Te pravice izvršuje v imenu in za račun šole.
10. člen
Premoženje šole je last ustanovitelja.
Za opravljanje dejavnosti iz 5. člena tega odloka, daje ustanovitelj v upravljanje šoli premoženje, s katerim je šola razpolagala 1. aprila 1991.
Za upravljanje s premoženjem je šola odgovorna ustanovitelju.
Izvršni svet Skupščine občine Ljubljana Bežigrad s posebnim sklepom določi, za katere druge dejavnosti se lahko uporabljajo prostori šole. V sklepu sporazumno s šolo določi tudi pogoje in način uporabe prostorov.
11. člen
Presežek prihodkov nad odhodki, ki jih šola doseže pri opravljanju svoje dejavnosti, uporablja v soglasju z ustanoviteljem za opravljanje in razvoj svoje dejavnosti.
Za dajanje soglasij iz prvega odstavka tega člena Skupščina občine Ljubljana Bežigrad pooblašča izvršni svet.
12. člen
Šolski okoliš šole je določen s posebnim odlokom o šolskih okoliših osnovnih šol v občini Ljubljana Bežigrad.
13. člen
Šola mora z določili tega odloka uskladiti statut, konstituirati organe šole in priglasiti spremembe vpisa v sodni register v zakonsko določenih rokih.
Imenovanje ravnatelja se opravi po poteku mandata sedanjemu ravnatelju.
14. člen
Z dnem uveljavitve tega odloka prenehajo veljati dosedanji akti o ustanovitvi zavodov s področja osnovnega šolstva in sicer:
– odločba ObLo Ljubljana Bežigrad št. 61-9/62-7 z dne 18. julija 1962 o ustanovitvi OŠ Danile Kumar,
– odločba SOb Ljubljana Bežigrad št. 022-17/70-3 z dne 2. junija 1970 o ustanovitvi OŠ Franceta Bevka,
– sklep ObLo Ljubljana Bežigrad št: 01-2875/1-58 z dne 4. junija 1958 o ustanovitvi OS Borisa Kidriča,
– odločba SOb Ljubljana Bežigrad št. 022-5/76-3 z dne 28. septembra 1976 o ustanovitvi OŠ Borisa Ziherla,
– odločba SOb Ljubljana Bežigrad, št. 022-24/63-7 z dne 16. julija 1963 o ustanovitvi OŠ dr. Vita Kraigherja;
– odločba ObLo Ljubljana Bežigrad št. 01/2243/3-58 z dne 5. junija 1958 o ustanovitvi OŠ Mirana Jarca,
– odločba SOb Ljubljana Bežigrad št. 010-19/80-3 z dne 27. maja 1.980 o ustanovitvi OŠ Milana Šuštaršiča,
– odločba ObLo Ljubljana Črnuče št. 01-724/3 z dne 25. junija 1958 o ustanovitvi OŠ n.h. Maksa Pečarja,
– odločba SOb Ljubljana Bežigrad št. 022-15/74-3 z dne 19. aprila 1974 o ustanovitvi OS Franca Ravbarja.
15. člen
Ta odlok začne veljati osmi dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 3/92
Ljubljana, dne 5. marca 1992.
Predsednik
Skupščine občine
Ljubljana Bežigrad
Franci Polak l. r.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti