Uradni list

Številka 24
Uradni list RS, št. 24/1992 z dne 22. 5. 1992
Uradni list

Uradni list RS, št. 24/1992 z dne 22. 5. 1992

Kazalo

1290. Odlok o pokopališkem redu in javnih pogrebnih svečanostih na območju občine Litija, stran 1893.

Na podlagi 12. in 25. člena zakona o pokopališki in pogrebni dejavnosti ter o urejanju pokopališč (Uradni list SRS, št. 34/84, 33/85 in RS, št. 26/90), zakona o pravnem položaju verskih skupnosti v SR Sloveniji (Uradni list SRS, št. 15/76 in 42/86), zakona o prekrških (Uradni list SRS, št. 25/83, 42/85, 47/87, 5/90 in RS, št. 10/91) in 9. člena odloka o volitvah v zbore Skupščine občine Litija (Uradni list SRS, št. 2/90) ter statuta občine Litija (Uradni list SRS, št. 28/83 in 16/87) je Skupščina občine Litija na skupnem zasedanju zbora krajevnih skupnosti, zbora združenega dela in družbenopolitičnega zbora na seji dne 23. 4. 1992 sprejela
ODLOK
o pokopališkem redu in javnih pogrebnih svečanostih na območju občine Litija
SPLOŠNE DOLOČBE
1. člen
S tem odlokom se določa pokopališki red in način upravljanja pogrebnih svečanosti na pokopališčih na območju občine Litija.
2. člen
Med urejanje pokopališč sodi: vzdrževanje skupnih delov pokopališč, ureditev pokopališča na posamezne zvrsti grobov, prekop grobov in opustitev pokopališč.
3. člen
Na območju občine Litija so upravljalci pokopališč javna podjetja in krajevne skupnosti, ki upravljajo s pokopališči: v Litiji in Šmartnem na Dolah pri Litiji, Gabrovki, Gradišču pri Primskovem, Javorju pri Bogenšperku, Kresnicah, Libergi, Polšniku, Prelesju, Savi, Tihaboju, Vačah, Veliki Gobi, Veliki Štangi, Zgornjem Hotiču, Zgornji Jablanici, Široki Seti in Konjščici.
Umrli praviloma ležijo v mrliških vežicah, izjemoma pa doma, vendar le v družinski hiši in če smrt ni posledica nalezljive bolezni.
Verske skupnosti lahko položijo umrlega stanovskega predstavnika do pokopa v objekt, ki je namenjen za opravljanje verskih obredov.
ZVRSTI GROBOV
4. člen
Upravljalec pokopališča je dolžan voditi evidenco grobov v obliki pokopališkega katastra, ki vsebuje oddelke pokopališča in grobove ter zvrsti grobov, ki so naslednji:
– grobovi
– grobišča
– žarni grobovi
– prostor za anonimne pokope
– prostor za raztrositev pepela
– grobnice.
5. člen
Mere grobov so naslednje:
– klasični enojni grobovi
– dolžina 2,60 m
– širina 1 m
– globina najmanj 1,80 m
– klasični dvojni grobovi
– dolžina do 2,60 m
– širina do 2 m
– globina najmanj 1,80 m
– klasični otroški grobovi
– dolžina do 2,60 m
– širina do 1 m
– globina najmanj 1,80 m
– vrstni grobovi
– dolžina do 2,60 m
– širina 1 m
– globina najmanj 1,80 m
– žarni grobovi
– dolžina do 1,20 m
– širina do 1 m
– globina do 0,70 m.
Graditev novih grobnic na pokopališčih ni dovoljena. Poglobljen izkop je nujen, kadar se v isti jami predvideva več zaporednih pokopov. Jama mora biti poglobljena tako, da znaša plast zemlje nad zadnjo krsto najmanj 1 m.
Pri posegih v prostor na pokopališčih se mora upoštevali varnostni pas, ki ga predvideva popis naravne in kulturne dediščine.
VZDRŽEVANJE REDA, ČISTOČE IN MIRU NA POKOPALIŠČU
6. člen
Upravljalec ima naslednje pravice in obveznosti:
– oddaja grobove in prostore za grobove v najem najemnikom,
– opravlja pogrebne storitve,
– urejanje in varovanje zapuščenih grobov in nagrobnih spomenikov,
– vodi evidenco o umrlih, ki so pokopani na pokopališčih in evidenco najemnikov grobov,
– v posebnih primerih organizira pogrebe iz drugih lokacij (ne iz mrliške veže), izvede pokop ali raztros pepela,
– skrbi za red in čistočo na pokopališču in ob njem,
– organizira odvoz odpadkov,
– po pokopu odstrani cvetje, vence in ostanke sveč,
– daje soglasje k podiranju ali sajenju dreves na pokopališču in
– daje soglasja najemnikom k postavitvi ali odstranitvi nagrobnih obeležij, robnikov in krovnih plošč.
Upravljalec izdela pravila o javnih pogrebnih svečanostih.
7. člen
Grobove in nagrobne spomenike, ki jih občina ali KS razglasi za kulturno dediščino, upravljalec varuje in vzdržuje v skladu z zahtevami občine ali KS.
8. člen
Najemnik grobov in drugi obiskovalci so dolžni na pokopališču vzdrževati red in čistočo in se vesti spoštovanju umrlih primerno.
POSTAVLJANJE IN OBLIKOVANJE SPOMENIKOV NA POKOPALIŠČU
9. člen
Najemniki grobov so dolžni pri oblikovanju in postavljanju nagrobnih obeležij upoštevati naslednje mere za posamezno zvrst grobov:
– klasični enojni grobovi
– višina do 1,5 m
– širina do 1 m
– klasični dvojni grobovi
– višina do 1,5 m
– širina do 1,5 m
– klasični otroški grobovi
– višina do 1,5 m
– širina do 0,50 m
– vrstni grobovi
– višina do 0,80 m
– širina do 0,50 m
– žarni grobovi
– višina do 1 m
– širina do 0,80 m.
ODDAJANJE GROBOV V NAJEM
10. člen
Prostor za grobove oddaja upravljalec v najem. O oddaji skleneta upravljalec in najemnik groba najemno pogodbo, ki mora vsebovati:
– vrsto groba in čas uporabe groba, ki ne sme biti krajši od 25 let,
– višine najemnine in roka plačil in
– ukrepe v primeru neizpolnjevanja pogodbenih obveznosti.
MIROVALNA DOBA
11. člen
Mirovalna doba je čas, ki mora preteči od zadnjega pokopa na istem mestu v istem grobu. Mirovalna doba ne sme biti krajša od 10 let, pri čemer mora upravljalec upoštevati značilnosti zemljišča na katerem je pokopališče.
Prekop groba in pokop umrlega na isto mesto v grobu, kjer je že bil nekdo pokopan se sme opraviti po preteku mirovalne dobe.
12. člen
Pred pretekom mirovalne dobe se sme grob odpreti le z dovoljenjem pristojnega občinskega upravnega organa.
13. člen
Določbe 11. in 12. člena ne veljajo za žarne grobove.
ČAS POKOPA
14. člen
Upravljalec pokopališča mora zagotoviti možnost pokopa umrlih vsak dan v letu. Uro pogreba določi upravljalec pokopališča, upoštevajoč letni čas in željo svojcev umrlega.
15. člen
Mrliške vežice se v zimskem času odpirajo ob 8. uri in zapirajo ob 20. uri. V poletnem času se odpirajo ob 7. uri in zapirajo ob 21. uri.
JAVNE POGREBNE SVEČANOSTI
16. člen
Javno pogrebno svečanost organizira upravljalec pokopališča na krajevno običajen način.
Pri pogrebni svečanosti sodeluje zastavonoša s slovensko zastavo s črnim trakom.
17. člen
Javnih pogrebnih svečanosti se ne organizira, če se opravi pogreb v družinskem krogu.
KAZENSKE DOLOČBE
18. člen
Z denarno kaznijo od 5.000 SLT do 30.000 SLT se kaznuje za prekršek upravljalec, če ne ravna po določbah prvih sedem alinej 6. člena tega odloka.
Z denarno kaznijo od 500 SLT do 5.000 SLT se kaznuje odgovorna oseba upravljalca, če stori prekršek v zvezi s prvim odstavkom tega člena.
19. člen
Z denarno kaznijo od 500 SLT do 5.000 SLT se kaznuje za prekršek:
– kdor ravna v nasprotju z 2. odst. 3. člena tega odloka,
– najemnik, ki ravna v nasprotju z 9. členom tega odloka in
– najemnik, ki ne pridobi soglasja, ki je opredeljeno v 8. in 9. alinei 6. člena.
PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE
20. člen
Nadzor nad izvajanjem tega odloka opravljajo pristojni občinski upravni organi.
21. člen
Z dnem uveljavitve tega odloka preneha veljati odlok o pokopališki in pogrebni dejavnosti, urejanju pokopališč in pokopališkem redu na območju občine Litija (Uradni list SRS, št. 15/88).
22. člen
Ta odlok začne veljati osmi dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 353-6/92
Litija, dne 23. aprila 1992.
Predsednik
Skupščine občine Litija
Mirko Kaplja l. r.