Uradni list

Številka 94
Uradni list RS, št. 94/2005 z dne 25. 10. 2005
Uradni list

Uradni list RS, št. 94/2005 z dne 25. 10. 2005

Kazalo

55. Uredba o ratifikaciji Sporazuma med Vlado Republike Slovenije in Vlado Države Izrael o sodelovanju v zdravstvu in medicini, stran 1170.

Na podlagi četrte alinee petega odstavka 75. člena Zakona o zunanjih zadevah (Uradni list RS, št. 113/03 –prečiščeno besedilo) izdaja Vlada Republike Slovenije
U R E D B O
O RATIFIKACIJI SPORAZUMA MED VLADO REPUBLIKE SLOVENIJE IN VLADO DRŽAVE IZRAEL O SODELOVANJU V ZDRAVSTVU IN MEDICINI
1. člen
Ratificira se Sporazum med Vlado Republike Slovenije in Vlado Države Izrael o sodelovanju v zdravstvu in medicini, podpisan 21. avgusta 2002 v Ljubljani.
2. člen
Sporazum se v izvirniku v slovenskem in angleškem jeziku glasi(*1):
S P O R A Z U M
MED VLADO REPUBLIKE SLOVENIJE IN VLADO DRŽAVE IZRAEL O SODELOVANJU V ZDRAVSTVU IN MEDICINI
VLADA REPUBLIKE SLOVENIJE IN VLADA DRŽAVE IZRAEL (v nadaljnjem besedilu »pogodbenici«) sta,
 
V ŽELJI, da bi njuni državi razvili uspešno sodelovanje v zdravstvu in medicini,
 
SKLENILI ta sporazum:
1. člen
Pogodbenici spodbujata sodelovanje v zdravstvu in medicini, ki temelji na enakopravnosti, vzajemnosti in obojestranski koristi. Posamezna področja sodelovanja so vzajemno določena ob upoštevanju njunih interesov.
2. člen
Pogodbenici si čim bolj prizadevata, da olajšata:
– izmenjavo podatkov v zdravstvu, ki so v interesu obeh pogodbenic;
– izmenjavo specialistov zaradi proučevanja in posvetovanja, kot ju določa Program sodelovanja v 5. členu tega sporazuma;
– neposredne stike med ustanovami in organizacijami obeh držav;
– izmenjavo podatkov o novi opremi, farmacevtskih izdelkih in tehničnem razvoju v medicini in javnem zdravju
in
– druge takšne oblike sodelovanja v medicini in javnem zdravju, o katerih se pogodbenici vzajemno dogovorita.
3. člen
Pogodbenici si izmenjata podatke o kongresih in simpozijih z mednarodno udeležbo, osredotočenih na nerešena vprašanja v zdravstvu in medicini v državah pogodbenicah, s tem da na prošnjo ene pogodbenice druga pogodbenica pošlje gradivo, pripravljeno za takšne priložnosti.
4. člen
Ustrezni organi pogodbenic si izmenjajo sezname zdravstvene literature in filmov o zdravstvenem varstvu kot tudi vse drugo pisno, vizualno ali avdiovizualno informativno gradivo s področij zdravstva.
5. člen
Pogodbenici nalagata Ministrstvu za zdravje Republike Slovenije in Ministrstvu za zdravstvo Države Izrael, da izvajata ta sporazum.
Za uresničevanje tega sporazuma podpišeta ministrstvi programe sodelovanja, v katerih so med drugim opredeljene tudi finančne določbe.
6. člen
Vprašanja, porajajoča se med izvajanjem sporazuma, se rešujejo s posvetovanji med pogodbenicama. Spremembe sporazuma se sprejmejo s soglasjem pogodbenic in začnejo veljati v skladu z določbami 7. člena tega sporazuma.
7. člen
Ta sporazum začne veljati z datumom druge poslane diplomatske note, s katero pogodbenici druga drugo uradno obveščata o tem, da je bil sporazum odobren v skladu z zakonskimi postopki, ki veljajo v vsaki državi.
Sporazum se sklene za dobo petih (5) let in se njegova veljavnosti vsakokrat samodejno podaljša za nadaljnjih pet (5) let, razen če ena od pogodbenic pisno obvesti drugo po diplomatski poti vsaj šest (6) mesecev pred potekom zadevnega obdobja, da namerava prekiniti veljavnosti sporazuma.
 
Sestavljeno v Ljubljani, dne 21. avgusta 2002, ki ustreza 13. elul 5762, v dveh izvirnikih v slovenskem, hebrejskem in angleškem jeziku, pri čemer so vsa besedila enako verodostojna. Ob različni razlagi prevlada angleško besedilo.
ZA VLADO
REPUBLIKE SLOVENIJE
Dimitrij Rupel l. r.
 
ZA VLADO
DRŽAVE IZRAEL
Shimon Peres l. r.
A G R E E M E N T
BETWEEN THE GOVERNMENT OF THE REPUBLIC OF SLOVENIA AND THE GOVERNMENT OF THE STATE OF ISRAEL ON COOPERATION IN THE FIELDS OF HEALTH AND MEDICINE
THE GOVERNMENT OF THE REPUBLIC OF SLOVENIA AND THE GOVERNMENT OF THE STATE OF ISRAEL (hereinafter referred to as the »Contracting Parties«),
 
GUIDED by the desire to develop fruitful cooperation between their respective countries in the fields of health and medicine,
 
HAVE CONCLUDED the following Agreement:
Article 1
The Contracting Parties shall encourage cooperation in the fields of health and medicine, on the basis of equality, reciprocity and mutual benefit. The specific areas of cooperation shall be mutually determined, taking into account the interests.
Article 2
The Contracting parties shall use their best endeavours to facilitate:
– exchange of information in health fields of mutual interest;
– exchange of specialist for the purpose of study and consultations, as determined in the Programme of Cooperation referred to in Article 5 of this Agreement;
– direct contacts between institutions and organizations in their respective countries;
– exchange of information on new equipment, pharmaceutical products and technological developments related to medicine and public health;
and
– such other forms of cooperation in the fields of medicine and public health, as may be mutually agreed upon.
Article 3
The Contracting Parties shall exchange information on congresses and symposia with international participation, dealing with problems of health and medicine, which will take place in their respective countries and, at the request of one Contracting party, the other Contracting Party shall send the respective materials issued on the occasion of such activities.
Article 4
The respective bodies of the Contracting shall exchange lists of medical literature and films on health care as well as any other written, visual or audio-visual informative materials in the fields of health.
Article 5
The Contracting Parties entrust the Ministry of Health of the Republic of Slovenia and the Ministry of Health of the State of Israel with the implementation of this Agreement.
To implement this Agreement, the Ministries will sign Programmes of Cooperation in which, among other things, financial provisions shall be determined.
Article 6
Questions arising in the course of the implementation of the Agreement shall be resolved by consultations between the Contracting Parties. Amendments to the Agreement shall be effected with consent of the Contracting Parties, and shall enter into force in accordance with the provisions of Article 7 of this Agreement.
Article 7
The present Agreement shall enter into force on the date of the second of the diplomatic Notes by which the Contracting Parties notify each other of the endorsement of this Agreement in conformity with the legislative procedures valid in each country.
The Agreement shall be concluded for a period of five (5) years and its validity will be automatically prolonged for consecutive term of five (5) years each, unless one of the Contracting Parties notifies the other in writing, through the diplomatic channels, at least six (6) moths before the expiry of the respective period, of its intention to terminate the Agreement.
 
Done at Ljubljana on the 21st day of August, 2002, which corresponds to the 13 day of Elul 5762, in two original copies, in the Slovene, Hebrew and English languages, all texts being equally authentic. In cases of divergence of interpretation, the English text shall prevail.
FOR THE GOVERNMENT OF
THE REPUBLIC OF SLOVENIA
Dimitrij Rupel (s)
 
FOR THE GOVERNMENT OF
THE STATE OF ISRAEL
Shimon Peres (s)
3. člen
Za izvajanje sporazuma skrbi Ministrstvo za zdravje.
4. člen
Ta uredba začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije – Mednarodne pogodbe.
Št. 00724-89/2005
Ljubljana, dne 22. septembra 2005
EVA 2003-1811-0016
Vlada Republike Slovenije
Janez Janša l.r.
Predsednik
(*1) Besedilo sporazuma v hebrejskem jeziku je na vpogled v Sektorju za mednarodno pravo Ministrstva za zunanje zadeve.