Uradni list

Številka 52
Uradni list RS, št. 52/2003 z dne 3. 6. 2003
Uradni list

Uradni list RS, št. 52/2003 z dne 3. 6. 2003

Kazalo

32. Uredba o ratifikaciji Dogovora med Ministrstvom za promet Republike Slovenije in zveznim ministrom za promet, inovacijo in tehnologijo Republike Avstrije o prevozu nevarnega blaga skozi cestni predor Karavanke, stran 885.

Na podlagi tretje alinee petega odstavka 75. člena Zakona o zunanjih zadevah (Uradni list RS, št. 45/01) izdaja Vlada Republike Slovenije
U R E D B O
O RATIFIKACIJI DOGOVORA MED MINISTRSTVOM ZA PROMET REPUBLIKE SLOVENIJE IN ZVEZNIM MINISTROM ZA PROMET, INOVACIJO IN TEHNOLOGIJO REPUBLIKE AVSTRIJE O PREVOZU NEVARNEGA BLAGA SKOZI CESTNI PREDOR KARAVANKE
1. člen
Ratificira se Dogovor med Ministrstvom za promet Republike Slovenije in zveznim ministrom za promet, inovacijo in tehnologijo Republike Avstrije o prevozu nevarnega blaga skozi cestni predor Karavanke, podpisan dne 24. aprila 2003 v Bruslju.
2. člen
Dogovor se v izvirniku v slovenskem in nemškem jeziku glasi:
D O G O V O R
med Ministrstvom za promet Republike Slovenije
in zveznim ministrom za promet, inovacijo in tehnologijo Republike Avstrije
o prevozu nevarnega blaga skozi cestni
predor Karavanke
Ministrstvo za promet Republike Slovenije in zvezni minister za promet, inovacijo in tehnologijo Republike Avstrije sta se v prizadevanju za zagotovitev varnega prevoza nevarnega blaga skozi cestni predor Karavanke dogovorila:
1. člen
Področje uporabe
Ta dogovor velja za prevoze,
1. za katere veljajo določbe Evropskega sporazuma o mednarodnem cestnem prevozu nevarnega blaga – ADR,
2. ki se opravljajo s prevoznimi enotami, ki jih je treba skladno z ADR označiti z oranžnimi tablami, in
3. ki se opravljajo na odseku ceste skozi cestni predor Karavanke, ki ga določa Pogodba med Republiko Slovenijo in Republiko Avstrijo o zgradbah in napravah za mejno kontrolo ter conah na območju cestnega predora skozi Karavanke z dne 12. marca 1993.
2. člen
Promet na odseku ceste skozi predor
(1) Na prevoznih enotah mora biti vsaj ena opozorilna luč, ki oddaja oranžno svetlobo v skladu s tehničnimi določitvami pravila ECE št. 65.
(2) Opozorilno luč je treba namestiti in uporabljati tako, da zagotavlja učinkovito opozarjanje. Šteje se, da je opozarjanje učinkovito, če:
1. je svetloba opozorilne luči vidna z vseh strani in
2. se opozorilna luč vključi najmanj 50 m pred cestninsko postajo in ostane vključena med celotno vožnjo skozi predor.
(3) Razdalja med vozečimi ali ustavljenimi prevoznimi enotami v predoru mora biti najmanj 150 m.
3. člen
Vozila za spremljanje prevoznih enot z določenim nevarnim blagom
(1) Prevozne enote, ki morajo imeti v skladu s predpisi o prevozu nevarnega blaga oranžne oznake, katerih številke za oznako nevarnosti se:
1. a) začnejo s številko 2 (npr. 20, 225 in 23) ali
b) s podvojeno številko 3, 4, 5, 6 ali 8 (npr. 33, 333, 336 in 44) ali
2. je pred številkami napisana črka X (npr. X423),
smejo peljati skozi predor le, če so poleg drugih določb iz tega dogovora varovane še z enim spremljevalnim vozilom, vozečim za prevozno enoto.
(2) Najmanj en član voznega osebja spremljevalnega vozila mora:
1. imeti certifikat o posebni usposobljenosti voznikov skladno z določbami ADR o prevozu nevarnega blaga za razred/-e in vrsto/-e prevoza, ki ustrezajo spremljani prevozni enoti,
2. znati ravnati z varnostnimi napravami v predoru in
3. imeti sposobnosti, znanje in pooblastila, da lahko ukrepa skladno s pisnimi navodili, ki so predpisana po ADR za voznika, in sprejme druge potrebne ukrepe do prihoda intervencijskih ekip.
(3) Spremljevalno vozilo mora biti opremljeno z:
1. opozorilno lučjo skladno s prvim odstavkom 2. člena, ki
a) je nameščena tako, da je svetloba dobro vidna z vseh smeri,
b) mora biti vključena med spremljanjem prevozne enote;
2. napravami, ki vseskozi zagotavljajo obojestransko govorno povezavo s spremljano prevozno enoto in nadzornim centrom za predor, in
3. gasilnimi aparati in drugo opremo po ADR, ki ustreza nevarnemu blagu spremljane prevozne enote.
(4) Vozno osebje spremljevalnega vozila mora neposredno pred vožnjo skozi predor
1. na slovenski strani cestninsko postajo Hrušica,
2. na avstrijski strani cestninsko postajo Podrožca/Rosenbach pisno obvestiti o razvrstitvi po ADR, ki je navedena v prevozni listini, in količini blaga, ki se prevaža.
(5) Spremljevalno vozilo mora voziti najmanj 4 sekunde, vendar ne manj kot 50 m, za prevozno enoto.
(6) Spremljanje mora biti zagotovljeno skozi ves predor brez menjave spremljevalnih vozil.
4. člen
Izvajanje ukrepov
Obe strani bosta pri pristojnih službah zagotovili, da bodo po uveljavitvi tega dogovora za vsakokratno vožnjo z njunih ozemelj na ozemlje druge pogodbenice zagotovljeni:
1. hitro in enostavno obveščanje v skladu s četrtim odstavkom 3. člena tega dogovora,
2. razpoložljivost spremljevalnih vozil v skladu s 3. členom tega dogovora in
3. prometna signalizacija pred cestninskima postajama zaradi obveščanja voznikov o pogojih iz 2. in 3. člena tega dogovora.
5. člen
Končne določbe
(1) Ta dogovor začne veljati prvi dan drugega meseca po mesecu, ko je bil podpisan.
(2) Ta dogovor se sklene za nedoločen čas.
(4) Ta dogovor lahko pogodbenica odpove ob upoštevanju najmanj šestmesečnega roka od obvestila o odpovedi.
Sestavljeno v Bruslju dne 24. aprila 2003 v dveh izvirnikih v slovenskem in nemškem jeziku, pri čemer sta besedili enakovredni.
Za Ministrstvo za promet
Republike Slovenije
Jakob Presečnik l. r.
Zvezni minister za promet,
inovacijo in tehnologijo
Republike Avstrije
Hubert Gorbah l.r.
V E R E I N B A R U N G
zwischen dem Ministerium für Verkehr der Republik Slowenien und dem Bundesminister für Verkehr, Innovation und Technologie der Republik Österreich über die Beförderung gefährlicher Güter durch den Karawankenstraßentunnel
Das Ministerium für Verkehr der Republik Slowenien und der Bundesminister für Verkehr, Innovation und Technologie der Republik Österreich sind im Bestreben, die sichere Beförderung gefährlicher Güter durch den Karawankenstraßentunnel zu gewährleisten, wie folgt übereingekommen:
Artikel 1
Anwendungsbereich
Diese Vereinbarung gilt für Beförderungen, die
1. den Vorschriften des “Europäischen Übereinkommens über die internationale Beförderung gefährlicher Güter auf der Straße - ADR“ unterliegen,
2. in Beförderungseinheiten erfolgen, die gemäß dem ADR mit orangefarbenen Tafeln zu kennzeichnen sind, und
3. auf der Straßenstrecke durch den Karawankenstraßentunnel stattfinden, die durch den Vertrag zwischen der Republik Slowenien und der Republik Österreich über Bauten und Anlagen für die Grenzabfertigung und über die Zonen im Bereich des Karawankenstraßentunnels vom 12. März 1993 festgelegt ist.
Artikel 2
Verkehr auf der Tunnelstrecke
(1) An den Beförderungseinheiten muss mindestens eine Warnleuchte mit gelbrotem Licht angebracht sein, die den technischen Bestimmungen der ECE-Regelung Nr. 65 entspricht.
(2) Die Warnleuchte ist so anzubringen und zu betreiben, dass ein wirksames Warnen gewährleistet ist. Das Warnen gilt als wirksam, wenn
1. das Licht der Warnleuchte nach allen Richtungen sichtbar und
2. die Warnleuchte spätestens 50 m vor Erreichen der Mautstelle eingeschaltet und auf der gesamten Tunnelstrecke in Betrieb ist.
(3) Zwischen hintereinander fahrenden oder anhaltenden Beförderungseinheiten ist im Tunnel ein Abstand von mindestens 150 m einzuhalten.
Artikel 3
Begleitfahrzeuge für Beförderungseinheiten mit bestimmten gefährlichen Stoffen
(1) Beförderungseinheiten, die gemäß den Vorschriften über die Beförderung gefährlicher Güter orangefarbene Kennzeichnungen aufweisen müssen, deren Nummern zur Kennzeichnung der Gefahr
1. a) mit der Ziffer 2 (wie bei 20, 225 und 23) oder
b) einer Verdoppelung der Ziffer 3, 4, 5, 6 oder 8 (wie bei 33, 333, 336 und 44) beginnen oder
2. den Buchstaben X (wie bei X423) vorangestellt haben,
dürfen die Tunnelstrecke nur durchfahren, wenn sie zusätzlich zu den übrigen Vorschriften dieser Vereinbarung durch ein hinter der Beförderungseinheit fahrendes Begleitfahrzeug gesichert sind.
(2) Mindestens ein Mitglied des Fahrpersonals im Begleitfahrzeug muss
1. eine Bescheinigung über die besondere Schulung der Lenker gemäß den Vorschriften des ADR über die Beförderung gefährlicher Güter für die Klasse(n) und Beförderungsart(en) besitzen, die der begleiteten Beförderungseinheit entsprechen,
2. Kenntnisse in der Handhabung der Sicherheitseinrichtungen des Tunnels aufweisen und
3. Fähigkeiten, Kenntnisse und Berechtigungen besitzen, die ausreichen, Maßnahmen gemäß den im ADR vorgeschriebenen schriftlichen Weisungen für den Lenker sowie sonstige erforderliche Erstmaßnahmen bis zum Eintreffen der Einsatzkräfte zu setzen.
(3) Das Begleitfahrzeug muss ausgestattet sein mit:
1. einer Warnleuchte gemäß Artikel 2 Abs. 1, die
a) so angebracht sein muss, dass das Licht nach allen Richtungen hin gut sichtbar ist, und
b) während der Begleitung der Beförderungseinheit eingeschaltet sein muss;
2. Einrichtungen zur Gewährleistung jederzeit in beiden Richtungen möglicher Sprechverbindungen mit der begleiteten Beförderungseinheit und der Tunnelüberwachungszentrale und
3. einer Feuerlöschausrüstung und sonstigen Ausrüstung gemäß ADR entsprechend den mit der begleiteten Beförderungseinheit beförderten gefährlichen Gütern.
(4) Vom Fahrpersonal des Begleitfahrzeugs ist unmittelbar vor der Durchfahrt durch den Tunnel die im Beförderungspapier angegebene ADR-Klassifizierung sowie die Beförderungsmenge des Gutes
1. auf der slowenischen Seite der Mautstelle Hrušica,
2. auf der österreichischen Seite der Mautstelle Podrožca/Rosenbach schriftlich bekanntzugeben.
(5) Das Begleitfahrzeug hat im Abstand von mindestens 4 Sekunden, wenigstens aber 50 m, hinter der Beförderungseinheit zu fahren.
(6) Die Begleitung hat im gesamten Verlauf des Tunnels ohne Wechsel von Begleitfahrzeugen zu erfolgen.
Artikel 4
Vollzugsmaßnahmen
Beide Seiten werden an die zuständigen Stellen herantreten, damit von diesen sichergestellt wird, dass zum Zeitpunkt des Inkrafttretens dieser Vereinbarung jeweils für die Fahrt aus ihrem Staatsgebiet in das der anderen Vertragspartei
1. die Verständigungspflicht gemäß Artikel 3 Abs. 4 dieser Vereinbarung rasch und einfach erfüllt werden kann,
2. Begleitfahrzeuge gemäß Artikel 3 dieser Vereinbarung zur Verfügung stehen und
3. vor den Mautstellen Schilder zur Information der Lenker über die in den Artikeln 2 und 3 dieser Vereinbarung festgelegten Bedingungen aufgestellt werden.
Artikel 5
Schlussbestimmungen
(1) Diese Vereinbarung tritt am ersten Tag des zweiten Monats in Kraft, der auf den Monat folgt, in dem die Unterzeichnung stattfindet.
(2) Diese Vereinbarung wird auf unbegrenzte Dauer abgeschlossen.
(3) Diese Vereinbarung kann von jeder Vertragspartei unter Einhaltung einer Frist von mindestens sechs Monaten ab der Mitteilung der Kündigung gekündigt werden.
Geschehen in Brüssel, am 24. april 2003, in zwei Urschriften, jede in slowenischer und deutscher Sprache, wobei beide Texte in gleicher Weise authentisch sind.
Für das Ministerium für Verkehr
der Republik Slowenien
Jakob Presečnik e.h.
Der Bundesminister für
Verkehr, Innovation und Technologie
der Republik Österreich
Hubert Gorbach e.h.
3. člen
Izvajanje ukrepov iz dogovora zagotavlja družba, ki je pristojna za upravljanje cestnega predora Karavanke.
Za izvajanje dogovora skrbita Ministrstvo za promet in Ministrstvo za notranje zadeve.
4. člen
Ta uredba začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije – Mednarodne pogodbe.
Št. 342-10/2003-1
Ljubljana, 29. maja 2003
EVA 2003-1811-0040
Vlada Republike Slovenije
mag. Anton Rop l. r.
Predsednik