Uradni list

Številka 29
Uradni list RS, št. 29/2023 z dne 7. 3. 2023
Uradni list

Uradni list RS, št. 29/2023 z dne 7. 3. 2023

Kazalo

720. Odlok o ustanovitvi javnega zavoda Zdravstveni dom Ajdovščina, stran 1788.

  
Na podlagi drugega odstavka 61. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 – UPB2, 76/08, 79/09, 51/10, 40/12 – ZUJF, 14/15 – ZUUJFO, 11/18 – ZSPDSLS-1, 30/18, 61/20 – ZIUZEOP-A in 80/20 – ZIUOOPE), 3. člena Zakona o zavodih (Uradni list RS, št. 12/91, 8/96, 36/00 – ZPDZC in 127/06 – ZJZP), 9. člena Zakona o zdravstveni dejavnosti (Uradni list RS, št. 23/05 – UPB2, 15/08 – ZPacP, 23/08, 58/08 – ZZdrS-E, 77/08 – ZDZdr, 40/12 – ZUJF, 14/13, 88/16 – ZdZPZD, 64/17, 1/19 – odl. US, 73/19, 82/20, 152/20 – ZZUOOP, 203/20 – ZIUPOPDVE, 112/21 – ZNUPZ, 196/21 – ZDOsk, 100/22 – ZNUZSZS, 132/22 – odl.US in št. 141/22 – ZNUNBZ) sta Občinski svet Občine Ajdovščina na podlagi 18. člena Statuta Občine Ajdovščina (Uradni list RS, št. 79/22) na 4. seji dne 2. 3. 2023 in Občinski svet Občine Vipava na podlagi 16. člena Statuta Občine Vipava (Uradni list RS, št. 42/11, 73/14, 20/17) na 4. seji dne 23. 2. 2023 sprejela
O D L O K 
o ustanovitvi javnega zavoda Zdravstveni dom Ajdovščina 
I. SPLOŠNE DOLOČBE 
1. člen 
(ustanovitev javnega zavoda) 
(1) Javni zavod Zdravstveni dom Ajdovščina je bil ustanovljen z Odločbo o ustanovitvi samostojnega javnega zavoda Zdravstveni dom Ajdovščina, številka 026-7/91, z dne 28. 3. 1991 ter spremembo in dopolnitvijo odločbe številka 026-7/91, z dne 2. 7. 1992.
(2) Ustanoviteljici zavoda ostajata Občina Ajdovščina, Cesta 5. maja 6a, Ajdovščina, matična številka 5879914 in Občina Vipava, Glavni trg 15, Vipava, matična številka: 5879922, ki sta ustanoviteljske pravice prevzeli od bivše Občine Ajdovščina in si jih medsebojno razdelili s Sklepi o razdelitvi premoženja bivše občine Ajdovščina med novonastalima občinama Ajdovščina in Vipava, z dne 16. 2. 1996, in Sporazumom o razdelitvi premoženja, z dne 7. 9. 2001. Ustanoviteljici sta z Odlokom o ustanovitvi javnega zavoda Zdravstveni dom Ajdovščina (Uradni list RS, št. 50/05, 45/15) uskladili delovanje zavoda z navedenimi sklepi in zakonom, ki je urejal področje zdravstvene dejavnosti, uredili status javnega zavoda, razmerja med ustanoviteljicama in zavodom ter temeljna vprašanja organizacije, dejavnosti in financiranja zavoda.
(3) Zdravstveni dom Ajdovščina je vpisan v sodni register Okrožnega sodišča v Novi Gorici pod vložno številko 10175600.
(4) S tem odlokom se usklajuje organizacijo in delovanje zavoda z veljavno zakonodajo.
2. člen 
(uporaba izrazov) 
V odloku uporabljeni izrazi v slovnični obliki za moški spol se uporabljajo kot nevtralni za ženski in moški spol.
3. člen 
(izvrševanje ustanoviteljskih pravic in ustanovitev skupnega organa) 
(1) Ustanoviteljske pravice izvršuje organ iz drugega odstavka tega člena, razen če ni izvrševanje posameznih ustanoviteljskih pravic pridržano občinskima svetoma občin ustanoviteljic.
(2) S tem odlokom občinska sveta ustanovita skupni organ za izvrševanje ustanoviteljskih pravic v javnem zavodu Zdravstveni dom Ajdovščina.
4. člen 
(vsebina odloka) 
(1) S tem odlokom se ureja:
– ime in sedež ustanoviteljic;
– ime in sedež zavoda;
– dejavnosti zavoda;
– organizacija zavoda;
– določbe o organih zavoda;
– sredstva za delo zavoda;
– način razpolaganja s presežki prihodkov nad odhodki in način kritja primanjkljaja sredstev za delo zavoda;
– pravice, obveznosti in odgovornosti zavoda v pravnem prometu;
– določbe o odgovornosti ustanoviteljic za obveznosti zavoda;
– medsebojne pravice in obveznosti med zavodom in posamezno ustanoviteljico;
– druge določbe v skladu z zakonom.
(2) S tem odlokom se določijo tudi:
– naloge skupnega organa iz 3. člena tega odloka,
– organizacija dela in način sprejemanja odločitev skupnega organa,
– financiranje in delitev stroškov med občinama.
5. člen 
(ustanovitvena deleža ustanoviteljic) 
Ustanoviteljici imata na zavodu naslednje ustanoviteljske deleže:
Občina Ajdovščina 
76,03 %
Občina Vipava
23,97 %.
II. STATUSNE DOLOČBE 
6. člen 
(ime, sedež in pravni status zavoda) 
(1) Ime zavoda je: Zdravstveni dom Ajdovščina.
(2) Sestavni del imena zavoda je lahko tudi znak ali grafična oblika imena.
(3) Sedež zavoda je: Ajdovščina.
(4) Zavod lahko spremeni ime in sedež le po predhodnem soglasju ustanoviteljic.
(5) Zavod je pravna oseba s pravicami, obveznostmi in odgovornostmi, ki so določene z zakonom in tem odlokom.
7. člen 
(žig zavoda) 
Zavod ima žig, na katerem je zapisano ime zavoda. Oblika in uporaba žiga se določi s statutom zavoda.
8. člen 
(organizacija in območje dejavnosti zavoda) 
(1) Zavod izvaja osnovo in specialistično zdravstveno dejavnost kot javno službo na območju občine Ajdovščina in na območju občine Vipava.
(2) Za izvajanje zdravstvene dejavnosti na območju občine Vipava ima zavod organizacijsko enoto Zdravstvena postaja Vipava. Organizacijska enota ni pravna oseba in v pravnem prometu nima pooblastil.
(3) Notranjo organizacijo, organizacijske in strokovne enote določi zavod s statutom.
III. DEJAVNOST ZAVODA 
9. člen 
(dejavnosti zavoda) 
(1) Zavod je ustanovljen za opravljanje osnovne in specialistične zdravstvene dejavnosti skladno z mrežo javne zdravstvene službe na primarni ravni.
(2) Osnovna zdravstvena dejavnost obsega zlasti:
– spremljanje zdravstvenega stanja prebivalcev in predlaganje ukrepov za varovanje, krepitev in izboljšanje zdravja ter preprečevanje, odkrivanje, zdravljenje in rehabilitacijo bolnikov in poškodovancev,
– preventivno zdravstveno varstvo rizičnih skupin in drugih prebivalcev v skladu s programom preventivnega zdravstvenega varstva in z mednarodnimi konvencijami,
– zdravstveno vzgojo in svetovanje za ohranitev in krepitev zdravja,
– preprečevanje, odkrivanje in zdravljenje ustnih in zobnih bolezni ter rehabilitacijo,
– zdravstveno rehabilitacijo otrok in mladostnikov z motnjami v telesnem in duševnem razvoju,
– patronažne obiske, zdravstveno nego, zdravljenje in rehabilitacijo bolnikov na domu ter oskrbovancev v socialnovarstvenih in drugih zavodih,
– nujno medicinsko pomoč in reševalno službo,
– zdravstvene preglede delavcev, športnikov, vojakov,
– ugotavljanje začasne nezmožnosti za delo,
– diagnostične in terapevtske storitve.
(3) Zavod izvaja specialistično ambulantno dejavnost za področja, ki niso vezana na bolnišnično zdravljenje, v skladu z javno zdravstveno mrežo.
(4) Zavod izvaja tudi druge zdravstvene storitve v skladu z zakonom o zdravstveni dejavnosti:
– izvajanje zdravstvenih storitev na trgu,
– mrliško pregledno službo,
– koordinacijo organizacije zdravstvenega varstva in zagotavljanje stabilnosti delovanja javne mreže,
– pedagoške in druge naloge.
(5) Zavod lahko izven dejavnosti javne službe opravlja storitve za koncesionarje in druge uporabnike, kot na primer:
– izobraževanje in organizacija seminarjev,
– opravljanje finančno računovodskih in administrativnih del,
– čiščenje, pranje perila, vzdrževanje opreme in objektov, sterilizacija sanitetnega materiala,
– oddajanje prostih kapacitet v najem za potrebe zdravstvene dejavnosti,
– druge dejavnosti.
(6) Zavod lahko izvaja prodajo blaga in storitev na trgu le, če zagotovi pokrijte vseh s to dejavnostjo povezanih odhodkov.
(7) V okviru osnovne zdravstvene dejavnosti se zavod pri oblikovanju in izvajanju programov za krepitev, ohranitev in povrnitev zdravja povezuje in sodeluje z zdravstvenimi in drugimi organizacijami ter posamezniki z območja svojega delovanja.
10. člen 
(vrste dejavnosti) 
(1) Dejavnost zavoda iz 9. člena tega odloka je v skladu z Uredbo o standardni klasifikaciji dejavnosti (Uradni list RS, št. 69/07, 17/08) razvrščena v:
86.210 Splošna zunajbolnišnična zdravstvena dejavnost
86.220 Specialistična zunajbolnišnična zdravstvena dejavnost
86.230 Zobozdravstvena dejavnost
86.909 Druge zdravstvene dejavnosti
85.590 Drugje nerazvrščeno izobraževanje, izpopolnjevanje in usposabljanje
96.010 Dejavnost pralnic in kemičnih čistilnic
81.100 Vzdrževanje objektov in hišniška dejavnost
81.210 Splošno čiščenje stavb
81.220 Drugo čiščenje stavb, industrijskih naprav in opreme
82.190 Fotokopiranje, priprava dokumentov in druge posamične pisarniške dejavnosti
82.300 Organiziranje razstav, sejmov, srečanj
82.110 Nudenje celovitih pisarniških storitev
32.500 Proizvodnja medicinskih instrumentov, naprav in pripomočkov
69.200 Računovodske, knjigovodske in revizijske dejavnosti; davčno svetovanje
72.190 Raziskovalna in razvojna dejavnost na drugih področjih naravoslovja in tehnologije
72.110 Raziskovalna in razvojna dejavnost na področju biotehnologije
62.030 Upravljanje računalniških naprav in sistemov
62.090 Druge z informacijsko tehnologijo in računalniškimi storitvami povezane dejavnosti
63.110 Obdelava podatkov in s tem povezane dejavnosti
68.320 Upravljanje nepremičnin za plačilo ali po pogodbi
77.330 Dajanje pisarniške opreme in računalniških naprav v najem in zakup
77.390 Dajanje drugih strojev, naprav in opredmetenih sredstev v najem in zakup
56.290 Druga oskrba z jedmi.
(2) Zavod lahko spremeni ali razširi dejavnost le s soglasjem ustanoviteljic. Za spremembo dejavnosti je potrebno tudi predhodno mnenje Zavoda za zdravstveno zavarovanje Slovenije.
(3) Zavod lahko v okviru svoje dejavnosti ustanovi drug zavod le s soglasjem ustanoviteljic.
IV. ORGANI ZAVODA 
11. člen 
(organi zavoda) 
Organi zavoda so:
– svet zavoda,
– direktor zavoda,
– strokovni vodja,
– strokovni svet zavoda.
Svet zavoda 
12. člen 
(pristojnosti sveta zavoda) 
(1) Svet zavoda je organ upravljanja zavoda.
(2) Svet zavoda ima naslednje pristojnosti:
– sprejema statut zavoda in druge splošne akte, če ni s statutom določeno, da jih sprejme direktor,
– predlaga ustanoviteljicama spremembo ali razširitev dejavnosti,
– sprejema program dela in finančni načrt ter letno poročilo zavoda ter spremlja poslovanje zavoda, sprejema program razvoja zavoda,
– predlaga ustanoviteljicama razporeditev presežka oziroma način kritja primanjkljaja zavoda,
– imenuje in razrešuje direktorja s soglasjem ustanoviteljic,
– daje ustanoviteljicama in direktorju predloge in mnenja o posameznih vprašanjih,
– odloča o najemanju dolgoročnih kreditov po predhodnem soglasju ustanoviteljic,
– sprejema poslovne usmeritve za organizacijo, izvajanje in financiranje nadstandardnih storitev,
– sprejema program razreševanja presežnih delavcev zavoda,
– razpisuje volitve predstavnikov delavcev v svet zavoda,
– predlaga ustanoviteljicama spremembo in razširitev dejavnosti,
– opravlja druge naloge v skladu z zakoni, tem odlokom in statutom zavoda.
13. člen 
(sestava in imenovanje članov sveta zavoda) 
(1) Svet zavoda ima devet članov:
– pet predstavnikov ustanoviteljic,
– dva predstavnika delavcev zavoda,
– dva predstavnika zavarovancev oziroma drugih uporabnikov.
(2) Predstavnike ustanoviteljic v svet zavoda imenujeta ustanoviteljici v skladu s svojima statutoma in poslovnikoma. Občina Ajdovščina imenuje v svet zavoda tri predstavnike, Občina Vipava pa dva predstavnika.
(3) Predstavnike delavcev zavoda izvolijo delavci zavoda na neposrednih in tajnih volitvah. Volitve so veljavne, če se jih udeleži več kot polovica delavcev zavoda. Izvoljeni so kandidati, ki so dobili največ glasov delavcev, ki so volili. Postopek za izvolitev predstavnikov delavcev se določi s statutom.
(4) Predstavnike zavarovancev oziroma drugih uporabnikov imenuje Zavod za zdravstveno zavarovanje Slovenije, Območna enota Nova Gorica.
(5) V svet zavoda ne sme biti imenovana oseba, pri kateri obstaja nasprotje interesov, kot ga opredeljuje zakon, ki ureja integriteto in preprečevanje korupcije, pri čemer ob imenovanju podpiše izjavo o odsotnosti obstoja nasprotja interesov.
14. člen 
(mandat in konstituiranje sveta zavoda) 
(1) Mandat članov sveta zavoda traja štiri leta in so po preteku te dobe lahko ponovno imenovani oziroma izvoljeni.
(2) Svet zavoda se lahko konstituira, ko je imenovanih oziroma izvoljenih večina članov sveta zavoda. Konstitutivno sejo sveta zavoda skliče dotedanji predsednik sveta zavoda, če je svetu zavoda že pretekel mandat, pa direktor. Do izvolitve predsednika vodi konstitutivno sejo najstarejši član sveta zavoda. Mandat članov sveta zavoda prične teči z dnem konstituiranja sveta. Članu sveta zavoda, ki je bil imenovan oziroma izvoljen po konstituiranju sveta zavoda, se izteče mandat, ko se izteče mandat celotnega sveta.
15. člen 
(odločanje in delovanje sveta zavoda) 
(1) Člani sveta zavoda na konstitutivni seji izmed sebe izvolijo predsednika in namestnika predsednika sveta zavoda z večino glasov navzočih članov sveta zavoda.
(2) Svet zavoda sprejema odločitve na svoji seji z večino opredeljenih glasov navzočih članov, če ni s statutom drugače določeno. Svet zavoda lahko veljavno sklepa, če je na seji navzoča večina članov sveta zavoda.
(3) Organizacijo in način dela sveta zavoda ter način uresničevanja pravic in dolžnosti članov sveta zavoda določi svet zavoda s poslovnikom.
16. člen 
(predčasno prenehanje mandata članov sveta zavoda) 
(1) Članu sveta zavoda preneha mandat v svetu zavoda pred potekom mandata, za katerega je bil imenovan oziroma izvoljen, če:
– izgubi pravico biti voljen ali imenovan v svet zavoda,
– umre,
– odstopi,
– je odpoklican ali razrešen.
(2) Odstop člana sveta zavoda, ki je predstavnik delavcev ali predstavnik zavarovancev oziroma uporabnikov, učinkuje, ko svet zavoda prejme pisno izjavo člana sveta o odstopu.
(3) Postopek za odpoklic predstavnika delavcev v svetu zavoda se določi s statutom zavoda.
(4) Za razrešitev in odstop predstavnikov ustanoviteljic v svetu zavoda se uporabljajo predpisi posamezne ustanoviteljice, za razrešitev predstavnikov zavarovancev oziroma uporabnikov pa pravila Zavoda za zdravstveno zavarovanje Slovenije.
(5) Če članu sveta zavoda predčasno preneha mandat po tem členu, se za preostanek mandatne dobe imenuje oziroma izvoli nadomestni član po istem postopku, kot je bil imenovan oziroma izvoljen član, kateremu je prenehal mandat.
Direktor zavoda 
17. člen 
(direktor zavoda) 
(1) Direktor zavoda je poslovodni organ zavoda.
(2) Direktor vodi in organizira delo in poslovanje zavoda, predstavlja in zastopa zavod in je odgovoren za zakonitost dela zavoda.
18. člen 
(pristojnosti direktorja) 
Direktor zavoda opravlja zlasti naslednje naloge:
– pripravlja predloge programa dela in finančnega načrta zavoda ter letno poročilo zavoda, predlog programa razvoja zavoda,
– pripravlja druga poročila o izvajanju dejavnosti in poslovanju zavoda,
– imenuje in razrešuje strokovnega vodjo zavoda na podlagi predhodnega mnenja strokovnega sveta zavoda,
– pripravlja načrt nabave osnovnih sredstev in investicijskega vzdrževanja,
– določa sistemizacijo delovnih mest,
– odloča o sklepanju delovnih razmerij, o razporejanju zaposlenih k določenim nalogam, disciplinski odgovornosti zaposlenih,
– sprejema splošne akte zavoda, za katere je tako določeno v statutu in ki niso v pristojnosti sveta zavoda,
– daje ustanoviteljicama predloge in mnenja o posameznih vprašanjih,
– izvršuje odločitve sveta zavoda in ustanoviteljic,
– opravlja druge naloge na podlagi zakona, predpisov, statuta in tega odloka.
19. člen 
(imenovanje in mandat direktorja) 
(1) Direktorja zavoda imenuje in razrešuje svet zavoda s soglasjem ustanoviteljic.
(2) Za direktorja je na podlagi javnega razpisa lahko imenovana oseba, ki:
– ima najmanj univerzitetno izobrazbo (prejšnja) ali drugo stopnjo bolonjske izobrazbe in
– ima najmanj pet let delovnih izkušenj.
(3) Mandat direktorja traja štiri leta in je po preteku mandatne dobe lahko ponovno imenovan.
(4) Javni razpis za imenovanje direktorja objavi svet zavoda v sredstvih javnega obveščanja in na spletnih straneh zavoda. Kandidat mora k prijavi predložiti program razvoja zavoda.
(5) Na podlagi akta o imenovanju direktorja sklene z njim pogodbo o zaposlitvi v imenu sveta zavoda njegov predsednik. Delovno razmerje z direktorjem se sklene za določen čas, za čas trajanja mandata.
20. člen 
(razrešitev direktorja) 
(1) Direktor je lahko razrešen pred potekom časa, za katerega je imenovan. Svet zavoda je dolžan razrešiti direktorja:
– če sam zahteva razrešitev,
– če nastane kateri od razlogov, ko po predpisih o delovnih razmerjih preneha delovno razmerje po samem zakonu,
– če direktor pri svojem delu ne ravna po predpisih in splošnih aktih zavoda ali neutemeljeno ne izvršuje sklepov organov zavoda ali ravna v nasprotju z njimi,
– če direktor s svojim nevestnim ali nepravilnim delom povzroči zavodu večjo škodo ali če zanemarja ali malomarno opravlja svoje dolžnosti, tako da nastanejo ali bi lahko nastale hujše motnje pri opravljanju dejavnosti zavoda.
(2) Svet zavoda mora pred sprejemom sklepa o razrešitvi direktorja po drugi, tretji ali četrti alineji iz prejšnjega odstavka, seznaniti direktorja z razlogi za razrešitev in mu dati možnost, da se o njih izjavi.
(3) Razrešitev direktorja se smiselno vodi po enakem postopku, kot je potreben za njegovo imenovanje. Podrobneje se postopek za razrešitev direktorja lahko uredi v statutu zavoda.
21. člen 
(vršilec dolžnosti direktorja) 
Če se na razpis nihče ne prijavi, če nihče od prijavljenih kandidatov (še) ni izbran, ali če direktorju predčasno preteče mandat, imenuje svet zavoda vršilca dolžnosti direktorja izmed strokovnih delavcev zavoda ali izmed prijavljenih kandidatov, za čas do imenovanja direktorja, vendar največ za eno leto.
Strokovni vodja 
22. člen 
(strokovni vodja) 
(1) Strokovno delo zavoda vodi strokovni vodja, ki ga imenuje in razrešuje direktor, po predhodnem mnenju strokovnega sveta.
(2) Strokovni vodja se imenuje izmed strokovnih delavcev zavoda.
(3) Za strokovnega vodjo je lahko imenovana oseba, ki ima najmanj univerzitetno izobrazbo (prejšnja) ali drugo stopnjo bolonjske izobrazbe zdravstvene smeri, izpolnjuje pogoje za opravljanje zdravniškega poklica in ima najmanj pet let delovnih izkušenj.
(4) Mandat strokovnega vodje traja štiri leta in je po preteku mandata lahko ponovno imenovan.
(5) Pravice, dolžnosti in odgovornosti ter podrobnejši postopek imenovanja in razrešitve strokovnega vodje se določi v statutu zavoda.
Strokovni svet zavoda 
23. člen 
(strokovni svet zavoda) 
(1) Strokovni svet zavoda je kolegijski strokovni organ zavoda.
(2) Strokovni svet obravnava in odloča o strokovnih vprašanjih s področja dejavnosti zavoda, določa strokovne podlage za programe dela in razvoja, daje svetu zavoda in direktorju mnenja in predloge glede organizacije dela in pogojev za razvoj dejavnosti ter opravlja druge naloge, določene s statutom zavoda.
(3) Sestavo in način oblikovanja strokovnega sveta zavoda ter druge naloge strokovnega sveta se določijo v statutu zavoda.
V. SREDSTVA ZA DELO ZAVODA IN PREMOŽENJE ZAVODA 
24. člen 
(sredstva za delo) 
(1) Sredstva za delo pridobiva zavod iz naslednjih virov:
– po pogodbi z Zavodom za zdravstveno zavarovanje Slovenije,
– po pogodbah z zavarovalnicami za prostovoljno zdravstveno zavarovanje,
– po pogodbah z ministrstvom, pristojnim za zdravje, za naloge, ki se na podlagi zakona financirajo iz državnega proračuna,
– s plačili za opravljene storitve,
– iz sredstev ustanoviteljic,
– z donacijami, darili in iz drugih virov v skladu z zakonom, aktom o ustanovitvi in statutom zavoda.
(2) Ustanoviteljici zagotavljata sredstva za investicije in programe, za katere je po zakonih pristojna občina, na podlagi dogovora. Ustanoviteljici lahko zagotavljata sredstva tudi za druge programe, za katere ugotovita, da so v interesu posamezne ustanoviteljice.
(3) Ustanoviteljici zagotavljata, v skladu z zakonom, materialne pogoje za delo in razširitev dejavnosti zavoda, vsaka za dejavnost, ki se izvaja na območju občine ustanoviteljice. Za zagotavljanje materialnih pogojev za dejavnosti, ki se zaradi specifike izvajajo na enem mestu in služijo potrebam obeh občin, se ustanoviteljici dogovorita o skupnem zagotavljanju materialnih pogojev in določita obveznosti posamezne ustanoviteljice glede na interes in glede na določila delitvene bilance.
25. člen 
(premoženje zavoda) 
(1) Premoženje, s katerim upravlja zavod: nepremičnine, oprema in drugo premoženje, je last posamezne ustanoviteljice. Vrsto in obseg premoženja, ki ga posamezna ustanoviteljica daje zavodu v upravljanje, ustanoviteljica določi s sklepom o prenosu v upravljanje.
(2) Za upravljanje s posameznim premoženjem je zavod odgovoren ustanoviteljici, ki je to premoženje zagotovila. Podrobnejše medsebojne pravice in obveznosti glede upravljanja se lahko določijo s pogodbo med posamezno ustanoviteljico in zavodom.
(3) Zavod samostojno upravlja s premoženjem, ki mu je dano v upravljanje, uporablja pa ga na način, kot to določa zakon in ta odlok.
(4) Zavod je dolžan uporabljati in upravljati premoženje s skrbnostjo dobrega gospodarja.
(5) Soglasje ustanoviteljice, ki je zagotovila sredstva za pridobitev premičnega premoženja, mora zavod pri ravnanju s tem premoženjem pridobiti, če ta ustanoviteljica tako določi. Soglasja iz tega odstavka poda župan občine ustanoviteljice, katere last je premoženje oziroma, ki je zagotovila sredstva.
VI. NAČIN RAZPOLAGANJA S PRESEŽKOM PRIHODKOV NAD ODHODKI IN NAČIN KRITJA PRIMANJKLJAJA SREDSTEV ZA DELO ZAVODA 
26. člen 
(presežek prihodkov nad odhodki) 
(1) Presežek prihodkov nad odhodki se ugotavlja skladno s predpisi in se nameni za opravljanje in razvoj dejavnosti zavoda, lahko pa se del presežka prihodkov nad odhodki zavoda nakaže tudi v proračun ustanoviteljic. Ta sredstva smeta ustanoviteljici uporabiti izključno na področju zdravstva.
(2) O razporeditvi presežka prihodkov nad odhodki odločata ustanoviteljici na predlog sveta zavoda. Ustanoviteljici lahko sprejmeta tudi drugačno odločitev o razporeditvi presežka, kot je bil predlog sveta zavoda, skladno z nameni iz prvega odstavka tega člena.
27. člen 
(primanjkljaj sredstev za delo) 
O načinu in višini pokrivanja primanjkljaja sredstev (presežka odhodkov nad prihodki), ki ga ni mogoče pokriti iz drugih razpoložljivih sredstev zavoda, odločata ustanoviteljici na predlog sveta zavoda. Ustanoviteljici lahko sprejmeta tudi drugačno odločitev o kritju primanjkljaja, kot je bil predlog sveta zavoda.
VII. PRAVICE, OBVEZNOSTI IN ODGOVORNOSTI ZAVODA V PRAVNEM PROMETU 
28. člen 
(pravni promet) 
(1) Zavod nastopa v pravnem prometu za izvajanje dejavnosti, za katere je ustanovljen in registriran, samostojno in brez omejitev.
(2) Zavod odgovarja za svoje obveznosti s sredstvi, s katerimi lahko razpolaga v skladu s predpisi.
VIII. ODGOVORNOST USTANOVITELJIC ZA OBVEZNOSTI ZAVODA 
29. člen 
(odgovornost za obveznosti zavoda) 
Ustanoviteljici ne odgovarjata za obveznosti zavoda.
IX. DRUGE MEDSEBOJNE PRAVICE IN OBVEZNOSTI MED ZAVODOM IN USTANOVITELJICAMA 
30. člen 
(druge medsebojne pravice in obveznosti) 
(1) Zavod je dolžan:
– med letom obveščati ustanoviteljici o pomembnejših vprašanjih delovanja zavoda ter predložiti program dela, finančni načrt in letno poročilo ter načrt razvoja zavoda,
– zagotavljati statistične in druge podatke, potrebne za spremljanje in financiranje dejavnosti zavoda ter druge podatke v skladu z zakonom,
– sodelovati s koncesionarji in drugimi izvajalci zdravstvenih storitev pri izvajanju javne mreže osnovnega zdravstvenega varstva.
(2) Ustanoviteljici:
– izvajata nadzor nad poslovanjem zavoda in nad porabo finančnih sredstev,
– v primerih, ko ugotovita, da je ogroženo nemoteno izvajanje dejavnosti, za katero je zavod ustanovljen, imata ustanoviteljici pravico sklicati sejo sveta zavoda in predlagati ukrepe skladno z zakonom in drugimi predpisi.
X. SPLOŠNI AKTI ZAVODA 
31. člen 
(statut zavoda) 
(1) Zavod ima statut, s katerim uredi podrobnejšo organizacijo zavoda, določi pristojnosti organov in način njihovega odločanja ter druga vprašanja, pomembna za opravljanje dejavnosti in poslovanje zavoda v skladu z zakoni in tem odlokom.
(2) Statut zavoda sprejme svet zavoda s soglasjem ustanoviteljic, z večino vseh članov sveta zavoda.
32. člen 
(drugi splošni akti zavoda) 
(1) Zavod ima lahko tudi druge splošne akte, s katerimi se uredijo druga vprašanja, pomembna za delo in poslovanje zavoda.
(2) Splošne akte zavoda sprejema svet zavoda ali direktor zavoda. Razmejitev pristojnosti pri sprejemanju splošnih aktov zavoda se določi v statutu zavoda.
XI. STATUSNE SPREMEMBE 
33. člen 
(statusne spremembe in prenehanje zavoda) 
Zavod se lahko pripoji drugemu zavodu, spoji z drugim zavodom, se razdeli na dvoje ali več zavodov. O tem odločata ustanoviteljici.
XII. SKUPNI ORGAN ZA IZVRŠEVANJE USTANOVITELJSKIH PRAVIC 
34. člen 
(ime in sedež organa) 
(1) Ime skupnega organa iz 3. člena tega odloka je Svet ustanoviteljic Zdravstvenega doma Ajdovščina (v nadaljevanju: Svet ustanoviteljic ZD).
(2) Sedež Sveta ustanoviteljic ZD je v Ajdovščini, Cesta 5. maja 6a, 5270 Ajdovščina.
(3) Strokovne naloge za Svet ustanoviteljic ZD opravlja Občinska uprava Občine Ajdovščina.
35. člen 
(namen ustanovitve in sestava Sveta ustanoviteljic ZD) 
(1) Svet ustanoviteljic ZD se ustanovi z namenom skupnega izvrševanja ustanoviteljskih pravic v razmerju do javnega zavoda Zdravstveni dom Ajdovščina, razen tistih ustanoviteljskih pravic, katerih izvrševanje je pridržano občinskima svetoma ustanoviteljic in za usklajevanje odločitev občinskih svetov občin ustanoviteljic v zvezi z zavodom.
(2) Svet ustanoviteljic ZD sestavljata župana občin ustanoviteljic.
36. člen 
(izvrševanje ustanoviteljskih pravic) 
(1) Občinska sveta ustanoviteljic izvršujeta naslednje ustanoviteljske pravice:
– odločata o razporeditvi presežka prihodkov nad odhodki oziroma o načinu ter višini kritja primanjkljaja sredstev zavoda (presežka odhodkov nad prihodki),
– imenujeta in razrešujeta svoje predstavnike v svetu zavoda,
– dajeta soglasje k ustanovitvi drugega zavoda, katerega zavod ustanavlja v okviru svoje dejavnosti,
– odločata o spremembi ali razširitvi dejavnosti,
– odločata o statusnih spremembah ali prenehanju zavoda.
(2) Vse ostale ustanoviteljske pravice izvršuje Svet ustanoviteljic ZD.
(3) Svet ustanoviteljic ZD po potrebi usklajuje odločitve občinskih svetov ustanoviteljic v zvezi z odločitvami iz prvega odstavka tega člena.
37. člen 
(način izvrševanja nalog) 
Svet ustanoviteljic ZD izvršuje svoje naloge po tem odloku samostojno, v imenu in za račun občin, ki so ga ustanovile.
38. člen 
(način dela Sveta ustanoviteljic ZD) 
(1) Svet ustanoviteljic ZD se sestaja na sejah. Seja se skliče na pobudo kateregakoli župana občine ustanoviteljice, ki potem tudi vodi sejo. Seje so lahko tudi korespondenčne.
(2) Svet ustanoviteljic ZD veljavno odloča, če sta na seji prisotna oba župana.
39. člen 
(način sprejemanja odločitev) 
(1) Pri glasovanju ima vsak župan en glas.
(2) Svet ustanoviteljic ZD sprejema odločitve s soglasjem obeh županov. Sklep je sprejet, če oba župana glasujeta ZA predlagani sklep. V primeru, da sklep ni sprejet, se župana lahko ponovno sestaneta in posvetujeta o možni rešitvi. Če tudi po ponovnem posvetu oba župana ne glasujeta za predlagani sklep, se šteje, da sklep ni sprejet.
40. člen 
(poročanje) 
(1) Svet ustanoviteljic ZD enkrat letno, oziroma po potrebi, poroča občinskima svetoma o svojem delu.
(2) Občinska sveta lahko obravnavata vprašanja iz pristojnosti Sveta ustanoviteljic ZD in zavzameta do njih svoje stališče.
(3) Pri poročanju in obravnavanju vprašanj iz pristojnosti Sveta ustanoviteljic ZD pred posameznim občinskim svetom predstavlja Svet ustanoviteljic ZD župan posamezne občine ustanoviteljice.
41. člen 
(sredstva za delo Sveta ustanoviteljic ZD) 
(1) Sredstva za delo Sveta ustanoviteljic ZD predstavljajo stroški njegovega poslovanja.
(2) Sredstva za delo Sveta ustanoviteljic ZD zagotovita občini ustanoviteljici v svojih proračunih.
(3) Vsaka občina ustanoviteljica krije eno polovico stroškov za delo Sveta ustanoviteljic ZD.
XIII. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE 
42. člen 
(kontinuiteta dela organov zavoda) 
Dosedanjim članom sveta zavoda, direktorju, strokovnemu vodji in članom strokovnega sveta, imenovanim pred uveljavitvijo tega odloka, funkcije potečejo s potekom mandatne dobe, za katero so bili imenovani.
43. člen 
(uskladitev aktov zavoda) 
(1) Zavod uskladi statut zavoda in druge splošne akte zavoda s tem odlokom v šestih mesecih od uveljavitve tega odloka.
(2) Do uskladitve statuta zavoda in drugih splošnih aktov s tem odlokom se smiselno uporabljajo določila obstoječih splošnih aktov zavoda, v kolikor niso v nasprotju s tem odlokom.
44. člen 
(poslovni naslov) 
(1) Ob uveljavitvi tega odloka ima zavod poslovni naslov: Tovarniška cesta 3, 5270 Ajdovščina.
(2) Soglasje za spremembo vpisanega poslovnega naslova poda Svet ustanoviteljic ZD.
45. člen 
(nepremičnine v upravljanju zavoda) 
Ob uveljavitvi tega odloka ima zavod v upravljanju naslednje nepremičnine za izvajanje dejavnosti:
– zemljišče in objekt zdravstvenega doma v Ajdovščini, Tovarniška cesta 3, parc. št. 1028 in 1322, k.o. 2392 Ajdovščina,
– zemljišče in objekt prizidka I. k zdravstvenemu domu v Ajdovščini, Tovarniška cesta 3, parc. št. 1018/3, k.o. 2392 Ajdovščina,
– prostore za zdravstveno dejavnost v prizidku II. k zdravstvenemu domu v Ajdovščini, Tovarniška cesta 3, na parc. št. 1326/16 (posamezen del stavbe id. št. 2392-1320-2) in 1326/17, k.o. 2392 Ajdovščina,
– prostore za zdravstveno dejavnost na Bevkovi ulici 13, Ajdovščina, id. št. 2392-1018-19, 2392-1018-20 in 2392-1018-21,
– zemljišče in objekt zdravstvene postaje v Vipavi, na parc. št. 1713/83, k.o. 2401 Vipava.
46. člen 
(prenehanje veljavnosti) 
Z dnem uveljavitve tega odloka preneha veljati Odlok o ustanovitvi javnega zavoda Zdravstveni dom Ajdovščina (Uradni list RS, št. 50/05).
47. člen 
(začetek veljavnosti) 
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 026-1/2005
Ajdovščina, dne 2. marca 2023
Župan 
Občine Ajdovščina 
Tadej Beočanin 
Št. 007-1/2023-1
Vipava, dne 23. februarja 2023
Župan 
Občine Vipava 
mag. Anton Lavrenčič 

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti