Uradni list

Številka 97
Uradni list RS, št. 97/2020 z dne 10. 7. 2020
Uradni list

Uradni list RS, št. 97/2020 z dne 10. 7. 2020

Kazalo

1758. Sklep o poročanju podružnic bank držav članic, stran 3802.

  
Na podlagi sedmega odstavka 117. člena in drugega odstavka 386. člena Zakona o bančništvu (Uradni list RS, št. 25/15 in 44/16 – ZRPPB, 77/16 – ZCKR, 41/17, 77/18 – ZTFI-1, 22/19 – ZIUDSOL in 44/19 – odl. US; v nadaljevanju: ZBan-2) ter prvega odstavka 31. člena in tretjega odstavka 13. člena Zakona o Banki Slovenije (Uradni list RS, št. 72/06 – uradno prečiščeno besedilo, 59/11 in 55/17) izdaja Svet Banke Slovenije
S K L E P 
o poročanju podružnic bank držav članic 
1. člen 
(Splošne določbe) 
(1) Ta sklep določa podrobnejši obseg podatkov in informacij, ki jih poročajo podružnice bank držav članic (v nadaljevanju: podružnice) v zvezi s poslovanjem na območju Republike Slovenije.
(2) Kadar se ta sklep sklicuje na določbe drugih predpisov, se te določbe uporabljajo v njihovem vsakokrat veljavnem besedilu.
2. člen 
(Poročanje o vlagateljih) 
(1) Podružnica četrtletno poroča o številu vlagateljev pri podružnici, katerih vloge so zajamčene po sistemu zajamčenih vlog v državi sedeža banke, in o skupnem znesku njihovih zajamčenih vlog, ločeno za fizične in pravne osebe ter ob upoštevanju tudi skrbniških računov.
(2) Rok za predložitev poročila iz prvega odstavka tega člena je najpozneje do 15. delovnega dne v mesecu za preteklo četrtletje.
3. člen 
(Finančne informacije za statistične namene in podrobnejši podatki iz pogodb o sklenjenih poslih) 
(1) Podružnica mora poročati v skladu s Sklepom o poročanju monetarnih finančnih institucij (Uradni list RS, št. 44/18) ter Navodilom za izvajanje Sklepa o poročanju monetarnih finančnih institucij (objavljenim na spletni strani Banke Slovenije).
(2) Ne glede na prvi odstavek tega člena za podružnico pri poročanju veljajo naslednje izjeme:
(a) v mesečnem poročilu o knjigovodskih postavkah z obrestnimi merami BS1S ji ni treba označiti postavk po šifrantu 106. Oznaka bonitete komitenta;
(b) v četrtletnem poročilu BS1K poroča le posle, vključene v postavke A0201, A0301, A0408, A0410, A0411, A0416, A0418, A0419, A2405 in A2406 iz poročila BS1S, ter posle komisijske podbilance iz poročila BS1KP, ki jih označi po šifrantih oziroma vrednostnih podatkih:
– 26. Oznaka komitenta;
– 108. Oznaka partije (ključ);
– 136. Oznaka instrumenta;
– 400. Verjetnost neplačila (PD) (na nivoju komitenta) (za podružnice IRB);
– 418. Kumulativna poplačila od neplačila naprej.
Drugih postavk in atributov ne izpolnjuje.
(3) Ne glede na prvi in drugi odstavek tega člena podružnici, za katero obveznosti poročanja v skladu z Uredbo EU 2016/867 (ECB 2016/13) v celoti izpolni banka s sedežem v drugi državi članici (obveznica poročanja po tej uredbi), in podružnici, ki ima odstopanja v skladu s 16. členom Uredbe EU 2016/867 (ECB 2016/13) dodeljena v celotnem obsegu, ni treba:
(a) posredovati četrtletnega poročila o parametrih v zvezi s kreditnim tveganjem (BS1K);
(b) posredovati mesečnega poročila o kreditnih poslih, ki jih banka vodi, administrira in servisira za račun tretjih oseb, ki so poslovni subjekti (poročilo BS1KP);
(c) označiti postavk v mesečnem poročilu o knjigovodskih postavkah z obrestnimi merami (BS1S) po šifrantih:
– 100. Vrste restrukturiranja z oznakami a), b), c), d) ali e). Podružnica lahko vse restrukturirane izpostavljenosti označi z oznako f), medtem ko postavke z izpostavljenostmi, ki še niso bile deležne ukrepov restrukturiranja, obvezno označi s šifro N;
– označiti šifranta 138. Sprememba pogojev odplačevanja;
– označiti šifranta 139. Refinanciranje;
– označiti šifranta 150. Spremembe poštene vrednosti zaradi sprememb kreditnega tveganja pred nakupom;
– označiti šifranta 140. Kreditna linija razen revolving kredita;
– označiti šifranta 141. Vrsta amortizacije;
– označiti šifranta 142. Pogostost plačil;
– označiti šifranta 143. Končni datum obdobja, ko se plačujejo samo obresti;
– označiti šifranta 144. Namen po AnaCredit;
– označiti šifranta 145. Klavzula »Recourse«;
– označiti šifranta 147. Pogostost spremembe obrestne mere;
– označiti šifranta 150. Spremembe poštene vrednosti zaradi sprememb kreditnega tveganja pred nakupom;
– označiti šifranta 152. Zgornja omejitev obrestne mere – obrestna kapica in
– označiti šifranta 153. Spodnja omejitev obrestne mere – obrestno dno;
(d) posredovati informacij iz poročila BDOG o kumulativnih poplačilih od neplačila naprej (vrednostni podatek 418) in zneskih kumulativne izgube, nastalih zaradi prodaje terjatve (vrednostni podatek 502);
(e) označevati in poročati solidarnih obveznosti, ki nastanejo s postopkom unovčevanja finančne garancije (v poročilu BS1S se šifrant 151 označi s šifro 2 – ne). V poročilo BSSOL vključijo le informacije v zvezi s »pravo« solidarno odgovornostjo/dolgom;
(f) označevati atributov v tabeli BSZAV za posle iz poročil BS1S in BS1VZ, ki podrobneje opredeljujejo prejeta zavarovanja. Poroča le informacije, označene po šifrantih:
– 800. Oznaka zavarovanja in
– 25. Vrsta zavarovanja;
(g) poročati vrednostnega podatka 813. Prednostne terjatve tretjih osebv razmerju do zavarovanja v poročilu BS1VZ.
4. člen 
(Ostale informacije za informativne in statistične namene) 
(1) Podružnica mora poročati v skladu s Sklepom o obveznosti poročanja o poslovanju s tujino (Uradni list RS, št. 107/08 in 24/13) in Navodilom za izvajanje sklepa o obveznosti poročanja o poslovanju s tujino (Uradni list RS, št. 18/17) ter Navodilom o poročanju o poslih z vrednostnimi papirji (Uradni list RS, št. 109/13).
(2) Če podružnica opravlja plačilne storitve, kakor so opredeljene v Zakonu o plačilnih storitvah, storitvah izdaje elektronskega denarja in plačilnih sistemih (Uradni list RS, št. 7/18 in 9/18 – popr.), mora poročati o nadomestilih, ki jih zaračunava uporabnikom v zvezi z opravljanjem plačilnih storitev na območju Republike Slovenije, v skladu s Sklepom o zagotavljanju podatkov o nadomestilih za opravljanje plačilnih storitev (Uradni list RS, št. 29/18).
(3) Če podružnica opravlja menjalniške posle, kakor so opredeljeni v Zakonu o deviznem poslovanju (Uradni list RS, št. 16/08, 85/09 in 109/12), mora poročati o odkupu tuje gotovine in čekov, ki se glasijo in so unovčljivi v tujem denarju, ter o prodaji tuje gotovine po valutah v skladu s Sklepom o opravljanju menjalniških poslov (Uradni list RS, št. 30/13).
(4) Če je podružnica obveznica po Sklepu o poročanju podatkov statistike plačil (Uradni list RS, št. 38/14), mora poročati v skladu z Navodilom za izvajanje Sklepa o poročanju podatkov statistike plačil (Uradni list RS, št. 69/14).
(5) Podružnica mora poročati o medbančnih depozitih v skladu s Sklepom o poročanju o medbančnih depozitih (Uradni list RS, št. 26/19) ter v skladu z Navodilom o vsebini in načinu poročanja o medbančnih depozitih (objavljenim na spletni strani Banke Slovenije).
(6) Podružnica mora poročati v skladu s Sklepom o poročanju efektivnih obrestnih mer bank in hranilnic v skladu z Zakonom o potrošniških kreditih (Uradni list RS, št. 47/17).
(7) Podružnica mora poročati v skladu s Sklepom o pogojih za posredovanje potrošniških kreditov za bančnega kreditnega posrednika (Uradni list RS, št. 9/17 in 26/17).
5. člen 
(Prenehanje veljavnosti sklepa) 
Z dnem, ko začne veljati ta sklep, preneha veljati Sklep o poročanju podružnic bank držav članic (Uradni list RS, št. 44/18).
6. člen 
(Uveljavitev sklepa) 
Ta sklep začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Ljubljana, dne 7. julija 2020
Boštjan Vasle 
predsednik 
Sveta Banke Slovenije 

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti