Uradni list

Številka 126
Uradni list RS, št. 126/2020 z dne 22. 9. 2020
Uradni list

Uradni list RS, št. 126/2020 z dne 22. 9. 2020

Kazalo

2272. Sklep o spremembah in dopolnitvah Sklepa o izvajanju opcij in diskrecijskih pravic iz prava Unije, stran 5122.

  
Na podlagi 9. člena Zakona o bančništvu (Uradni list RS, št. 25/15, 44/16 – ZRPPB, 77/16 – ZCKR in 41/17, 77/18 –ZTFI-1, 22/19 – ZIUDSOL in 44/19 – odl. US), prvega odstavka 23. člena in prvega odstavka 31. člena Zakona o Banki Slovenije (Uradni list RS, št. 72/06 – uradno prečiščeno besedilo, 59/11 in 55/17) ter v povezavi z Uredbo (EU) št. 575/2013 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 26. junija 2013 o bonitetnih zahtevah za kreditne institucije in investicijska podjetja ter o spremembi Uredbe (EU) št. 648/2012 (UL L št. 176 z dne 27. junija 2013, str. 1; v nadaljnjem besedilu: Uredba EU) št. 575/2013) s spremembami in Delegirano uredbo Komisije (EU) 2015/61 z dne 10. oktobra 2014 o dopolnitvi Uredbe (EU) št. 575/2013 Evropskega parlamenta in Sveta v zvezi z zahtevo glede likvidnostnega kritja za kreditne institucije (UL L št. 11 z dne 17. januarja 2015, str. 1) izdaja Svet Banke Slovenije
S K L E P 
o spremembah in dopolnitvah Sklepa o izvajanju opcij in diskrecijskih pravic iz prava Unije 
1. člen 
V Sklepu o izvajanju opcij in diskrecijskih pravic iz prava Unije (Uradni list RS, št. 28/16 in 81/18) se v 1. členu v tretjem odstavku besedna zveza »uporabljajo naslednji členi« nadomesti z besedno zvezo »uporabljata naslednja člena«, točka (c) pa se črta.
2. člen 
V 6. členu se v tretjem odstavku za besedo »prekoračeni« doda besedi »več kot«.
3. člen 
V 23.a členu se naslov spremeni tako, da se glasi:
»Člena 493(4) in 500a(2) Uredbe (EU) št. 575/2013: prehodne določbe za velike izpostavljenosti«. 
Za besedilom člena, ki se označi kot prvi odstavek, se doda nov drugi odstavek, ki se glasi:
»(2) Ne glede na določbo iz prejšnjega odstavka lahko kreditne institucije upoštevajo izpostavljenosti do enot centralne ravni držav in do centralnih bank držav članic, kadar so te izpostavljenosti denominirane in financirane v domači valuti druge države članice, v višini naslednjih omejitev:
(a) 100 % temeljnega kapitala kreditne institucije do 31. decembra 2023;
(b) 75 % temeljnega kapitala kreditne institucije med 1. januarjem in 31. decembrom 2024;
(c) 50 % temeljnega kapitala kreditne institucije med 1. januarjem in 31. decembrom 2025.«.
4. člen 
Doda se nov 25.a člen, ki se glasi:
»25.a člen 
Člen 500b Uredbe (EU) št. 575/2013: začasna izključitev nekaterih izpostavljenosti do centralnih bank iz mere skupne izpostavljenosti glede na pandemijo COVID-19 
(1) Banka Slovenije na podlagi mnenja Evropske centralne banke z dne 17. septembra 2020 ugotavlja, da obstajajo izredne okoliščine, ki upravičujejo odstopanje od člena 429(4) Uredbe (EU) št. 575/2013, kar kreditnim institucijam omogoča, da lahko do 27. junija 2021 iz svoje mere skupne izpostavljenosti izključijo izpostavljenosti do centralnih bank, opredeljene v točkah (a) in (b) prvega odstavka člena 500b Uredbe (EU) št. 575/2013.
(2) V okviru izpostavljenosti iz točke (b) prvega odstavka člena 500b Uredbe (EU) št. 575/2013 se lahko izključijo tiste izpostavljenosti do centralnih bank Eurosistema, ki se nanašajo na depozite v okviru mejnega depozita ali na stanja na računu rezerv, vključno s sredstvi za izpolnjevanje obveznih rezerv.
(3) Za namene tega člena se uporabljajo naslednje opredelitve pojmov:
(a) »Eurosistem« pomeni Eurosistem, kot je opredeljen v Smernici Evropske centralne banke (EU) 2015/510 z dne 19. decembra 2014 o izvajanju okvira denarne politike Eurosistema (ECB/2014/60) (UL L št. 91 z dne 2. aprila 2015, str. 3; v nadaljnjem besedilu: Smernica Evropske centralne banke (EU) 2015/510);
(b) »mejni depozit« pomeni mejni depozit, kot je opredeljen v Smernici Evropske centralne banke (EU) 2015/510);
(c) »račun rezerv« pomeni račun rezerv, kot je opredeljen v Uredbi (ES) št. 1745/2003 Evropske centralne banke z dne 12. septembra 2003 o uporabi obveznih rezerv (ECB/2003/9) (UL L št. 250 z dne 2. oktobra 2003, str. 10; v nadaljnjem besedilu: Uredba (ES) št. 1745/2003);
(d) »obvezne rezerve« pomenijo obvezne rezerve, kot se izračunajo v skladu z Uredbo (ES) št. 1745/2003.«.
5. člen 
(1) Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
(2) Ne glede na prvi odstavek tega člena se določba iz točke (c) tretjega odstavka 1. člena Sklepa o izvajanju opcij in diskrecijskih pravic iz prava Unije (Uradni list RS, št. 28/16 in 81/18) uporablja do 31. decembra 2020.
Ljubljana, dne 15. septembra 2020
Boštjan Vasle 
predsednik 
Sveta Banke Slovenije 

AAA Zlata odličnost