Uradni list

Številka 32
Uradni list RS, št. 32/2019 z dne 17. 5. 2019
Uradni list

Uradni list RS, št. 32/2019 z dne 17. 5. 2019

Kazalo

1452. Sklep o registrih zavarovalnih zastopnikov in zavarovalnih posrednikov, stran 3912.

  
Na podlagi 2. točke tretjega odstavka 564. člena in 2. točke prvega odstavka 501. člena Zakona o zavarovalništvu (Uradni list RS, št. 93/15 in 9/19) Agencija za zavarovalni nadzor izdaja
S K L E P 
o registrih zavarovalnih zastopnikov in zavarovalnih posrednikov 
1. člen 
(splošna določba) 
Ta sklep določa podrobnejša pravila o načinu vodenja registrov iz 562. člena Zakona o zavarovalništvu (Uradni list RS, št. 93/15 in št. 9/19; v nadaljnjem besedilu: ZZavar-1), podatkih, ki se vpisujejo v te registre, načinu javnega dostopa do teh podatkov ter o podrobnejši vsebini, načinu in rokih obveščanja o spremembi podatkov, ki se vpisujejo v te registre.
2. člen 
(vodenje registrov) 
(1) Registre iz 562. člena ZZavar-1 vodijo:
1. Agencija za zavarovalni nadzor,
2. zavarovalnica,
3. zavarovalno zastopniška družba,
4. zavarovalno posredniška družba
5. zastopnik dopolnilnih zavarovanj in
6. banka, ki opravlja dejavnost zavarovalnega zastopanja.
(2) Določbe tega sklepa o zavarovalno zastopniški in posredniški družbi se smiselno uporabljajo tudi za samostojnega podjetnika posameznika po zakonu, ki ureja gospodarske družbe, ki kot gospodarsko dejavnost opravlja storitve zastopanja in posredovanja za zavarovalnice pri sklepanju zavarovalnih pogodb.
(3) Agencija za zavarovalni nadzor vodi:
1. register zavarovalno zastopniških družb, ki so pridobile dovoljenje Agencije za zavarovalni nadzor za opravljanje dejavnosti zavarovalnega zastopanja (v nadaljnjem besedilu: register zavarovalno zastopniških družb),
2. register zavarovalno posredniških družb, ki so pridobile dovoljenje Agencije za zavarovalni nadzor za opravljanje dejavnosti zavarovalnega posredovanja (v nadaljnjem besedilu: register zavarovalno posredniških družb),
3. register zastopnikov dopolnilnih zavarovanj, ki so pridobili dovoljenje Agencije za zavarovalni nadzor za opravljanje dejavnosti zavarovalnega zastopanja (v nadaljnjem besedilu: register zastopnikov dopolnilnih zavarovanj),
4. register bank, ki so pridobile dovoljenje Banke Slovenije za opravljanje dejavnosti zavarovalnega zastopanja (v nadaljnjem besedilu: register bank, ki opravljajo dejavnost zavarovalnega zastopanja),
5. register oseb, ki so pridobile dovoljenje Agencije za zavarovalni nadzor za opravljanje poslov zavarovalnega zastopanja (v nadaljnjem besedilu: register zavarovalnih zastopnikov),
6. register oseb, ki so pridobile dovoljenje Agencije za zavarovalni nadzor za opravljanje poslov zavarovalnega posredovanja (v nadaljnjem besedilu: register zavarovalnih posrednikov),
7. register zavarovalno zastopniških in posredniških družb ter zastopnikov dopolnilnih zavarovanj in bank, ki opravljajo dejavnost zavarovalnega zastopanja, držav članic, ki so na območju Republike Slovenije upravičene opravljati dejavnost zavarovalnega zastopanja oziroma posredovanja preko podružnice, ustanovljene na območju Republike Slovenije (v nadaljnjem besedilu: register podružnic družb držav članic),
8. register zavarovalno zastopniških in posredniških družb, zastopnikov dopolnilnih zavarovanj, bank, ki opravljajo dejavnost zavarovalnega zastopanja in zavarovalnih zastopnikov oziroma posrednikov držav članic, ki so na območju Republike Slovenije, upravičeni neposredno opravljati dejavnost oziroma posle zavarovalnega zastopanja oziroma posredovanja (v nadaljnjem besedilu: register zavarovalnih zastopnikov oziroma posrednikov držav članic) in
9. register zavarovalno zastopniških in posredniških družb tretjih držav, ki so na območju Republike Slovenije upravičene opravljati dejavnost zavarovalnega zastopanja oziroma posredovanja preko podružnice in so pridobile dovoljenje Agencije za zavarovalni nadzor za ustanovitev podružnice (v nadaljnjem besedilu: register podružnic družb tretjih držav).
(4) Zavarovalnica vodi:
1. register zavarovalno zastopniških družb, ki za zavarovalnico opravljajo dejavnost zavarovalnega zastopanja (v nadaljnjem besedilu: register zavarovalno zastopniških družb),
2. register zastopnikov dopolnilnih zavarovanj, ki za zavarovalnico opravljajo dejavnost zavarovalnega zastopanja dopolnilnih zavarovanj (v nadaljnjem besedilu: register zastopnikov dopolnilnih zavarovanj),
3. register bank, ki za zavarovalnico opravljajo dejavnost zavarovalnega zastopanja (v nadaljnjem besedilu: register bank, ki opravljajo dejavnost zavarovalnega zastopanja) in
4. register zavarovalnih zastopnikov, ki na podlagi zaposlitve v zavarovalnici oziroma drugega pravnega razmerja z zavarovalnico opravljajo posle zavarovalnega zastopanja (v nadaljnjem besedilu: register zavarovalnih zastopnikov).
Zavarovalnica v okviru vodenja registrov iz 1. do 3. točke tega odstavka navede tudi ime in priimek člana njene uprave, ki je odgovoren za distribucijo zavarovalnih produktov.
(5) Zavarovalno zastopniška družba vodi:
1. register zavarovalno zastopniških družb, ki na podlagi pravnega razmerja z njo opravljajo dejavnost zavarovalnega zastopanja (v nadaljnjem besedilu: register zavarovalno zastopniških družb),
2. register zastopnikov dopolnilnih zavarovanj, ki na podlagi pravnega razmerja z njo opravljajo dejavnost zavarovalnega zastopanja dopolnilnih zavarovanj (v nadaljnjem besedilu: register zastopnikov dopolnilnih zavarovanj) in
3. register zavarovalnih zastopnikov, ki na podlagi zaposlitve oziroma drugega pravnega razmerja z zavarovalno zastopniško družbo opravljajo posle zavarovalnega zastopanja (v nadaljnjem besedilu: register zavarovalnih zastopnikov).
(6) Zavarovalno posredniška družba vodi register zavarovalnih posrednikov, ki na podlagi zaposlitve oziroma drugega pravnega razmerja z zavarovalno posredniško družbo opravljajo posle zavarovalnega posredovanja (v nadaljnjem besedilu: register zavarovalnih posrednikov).
(7) Zastopnik dopolnilnih zavarovanj vodi register zavarovalnih zastopnikov, ki na podlagi zaposlitve oziroma drugega pravnega razmerja zanj opravljajo posle zavarovalnega zastopanja dopolnilnih zavarovanj (v nadaljnjem besedilu: register zavarovalnih zastopnikov).
(8) Banka, ki za zavarovalnico opravlja dejavnost zavarovalnega zastopanja, vodi register zavarovalnih zastopnikov, ki na podlagi zaposlitve oziroma drugega pravnega razmerja z banko opravljajo posle zavarovalnega zastopanja (v nadaljnjem besedilu: register zavarovalnih zastopnikov).
3. člen 
(podatki, ki se vpisujejo v registre) 
(1) V register zavarovalno zastopniških družb, v register zavarovalno posredniških družb, v register zastopnikov dopolnilnih zavarovanj in v register bank, ki opravljajo dejavnost zavarovalnega zastopanja se vpisujejo naslednji podatki:
1. firma in naslov zavarovalno zastopniške družbe, zavarovalno posredniške družbe, zastopnika dopolnilnih zavarovanj in banke, ki opravlja dejavnost zavarovalnega zastopanja,
2. številka in datum izdanega dovoljenja,
3. ime in priimek ter funkcija poslovodnih oseb in prokuristov družbe, ki so odgovorni za distribucijo zavarovalnih produktov in
4. seznam držav članic, v katerih lahko družba opravlja dejavnost zavarovalnega zastopanja ali zavarovalnega posredovanja.
(2) V register zavarovalnih zastopnikov in v register zavarovalnih posrednikov se vpisujejo naslednji podatki:
1. ime in priimek zavarovalnega zastopnika ali zavarovalnega posrednika,
2. številka in datum izdanega dovoljenja za opravljanje poslov zavarovalnega zastopanja ali zavarovalnega posredovanja in
3. seznam držav članic, v katerih lahko zavarovalni zastopnik ali zavarovalni posrednik opravlja posle zavarovalnega zastopanja ali zavarovalnega posredovanja.
(3) V register zavarovalnih zastopnikov oziroma posrednikov držav članic se vpisujejo naslednji podatki:
1. firma in naslov zavarovalno zastopniške oziroma zavarovalno posredniške družbe, zastopnika dopolnilnih zavarovanj in banke, ki opravlja dejavnost zavarovalnega zastopanja oziroma ime in priimek ter naslov zavarovalnega zastopnika oziroma posrednika,
2. registracijska številka,
3. datum prejema obvestila nadzornega organa države članice iz 573. člena ZZavar-1,
4. informacija o registru zavarovalno zastopniških in zavarovalno posredniških družb oziroma zavarovalnih zastopnikov in zavarovalnih posrednikov v državi članici ter
5. informacija o nadzornem organu v državi članici.
(4) Država članica iz tretjega odstavka tega člena je država članica, v kateri ima zavarovalno zastopniška družba, zavarovalno posredniška družba, zastopnik dopolnilnih zavarovanj ali banka, ki opravlja dejavnost zavarovalnega zastopanja sedež oziroma, v kateri ima zavarovalni zastopnik ali zavarovalni posrednik stalno prebivališče.
(5) V register podružnic družb držav članic se vpisujejo naslednji podatki:
1. firma in naslov zavarovalno zastopniške ali zavarovalno posredniške družbe ter zastopnika dopolnilnih zavarovanj in banke, ki opravlja dejavnost zavarovalnega zastopanja,
2. registracijska številka,
3. datum prejema obvestila nadzornega organa države članice iz 573. člena ZZavar-1,
4. informacija o registrih zavarovalno zastopniških in posredniških družb ter zastopnikov dopolnilnih zavarovanj in bank, ki opravljajo dejavnost zavarovalnega zastopanja, v državi članici,
5. informacija o nadzornem organu v državi članici,
6. firma in naslov podružnice,
7. imena in priimki ter funkcije oseb, ki vodijo podružnico.
(6) V register podružnic družb tretjih držav se vpisujejo naslednji podatki:
1. firma in naslov zavarovalno zastopniške ali zavarovalno posredniške družbe,
2. firma in naslov podružnice,
3. imena in priimki ter funkcije oseb, ki vodijo podružnico,
4. številka in datum izdanega dovoljenja.
(7) V register iz drugega odstavka tega člena se za osebe, ki so dovoljenje za opravljanje poslov zavarovalnega zastopanja oziroma posredovanja pridobile na podlagi 358. člena Zakona o zavarovalništvu (Uradni list RS, št. 99/10 – uradno prečiščeno besedilo, 90/12, 56/13 in 63/13 – ZS-K; v nadaljnjem besedilu: ZZavar), pod 2. točko vpiše namesto številke navedba 'po zakonu', kot datum pa 3. 3. 2000.
(8) V register zavarovalnih zastopnikov se vpisujejo tudi fizične osebe, ki so pridobile dovoljenje Agencije za zavarovalni nadzor za opravljanje poslov zavarovalnega zastopanja pri osebi iz četrtega odstavka 227. člena ZZavar (peti odstavek 230. člena ZZavar, objavljenega v Uradnem listu RS, št. 79/06, v veljavi od dne 11. 8. 2006 do dne 28. 3. 2009), z navedeno opombo »Dovoljenje omejeno: Dovoljenje za samostojno opravljanje poslov zavarovalnega zastopanja pri pravni osebi, ki sklepa zavarovanja, ki so v neposredni zvezi z glavno storitvijo, ki jo družba opravlja«.
4. člen 
(roki za vpis in izbris iz registra) 
(1) Agencija za zavarovalni nadzor osebe, ki jim izda dovoljenje za opravljanje poslov ali dejavnosti zavarovalnega zastopanja ali posredovanja, vpiše v register najkasneje v roku 15 dni od pridobitve dovoljenja.
(2) Agencija za zavarovalni nadzor vpiše zavarovalno zastopniško in posredniško družbo, zastopnika dopolnilnih zavarovanj, banko, ki opravlja dejavnost zavarovalnega zastopanja, zavarovalnega zastopnika in posrednika, zavarovalnega zastopnika in posrednika države članice, podružnico družbe države članice ter podružnico družbe tretje države v register najkasneje do dne, ko oseba lahko začne opravljati dejavnost oziroma posle na območju Republike Slovenije.
(3) Zavarovalnica, zavarovalno zastopniška in posredniška družba, zastopnik dopolnilnih zavarovanj ter banka, ki opravlja dejavnost zavarovalnega zastopanja, vpišejo zavarovalnega zastopnika oziroma posrednika v register najkasneje v roku 15 dni, od dne, ko je oseba pridobila dovoljenje za opravljanje poslov zavarovalnega zastopanja oziroma posredovanja oziroma, od dne, ko se je pričela izvajati pogodba o zaposlitvi ali druga pogodba, na podlagi katere lahko oseba opravlja posle zavarovalnega zastopanja oziroma posredovanja pri osebi, ki vodi register.
(4) Zavarovalnica in zavarovalno zastopniška družba vpiše zavarovalno zastopniško družbo ali zastopnika dopolnilnih zavarovanj v register najkasneje v roku 15 dni, po začetku veljavnosti pogodbe, na podlagi katere lahko oseba opravlja dejavnost zavarovalnega zastopanja za osebo, ki vodi register.
(5) Razlog za izbris iz registra je izdaja odločbe Agencije za zavarovalni nadzor, s katero ta odvzame dovoljenje ali ugotovi prenehanje veljavnosti dovoljenja.
(6) Oseba, ki vodi register, v roku osmih dni, od dne, ko pogoji za vpis niso več izpolnjeni, izbriše vpisano osebo iz registra.
5. člen 
(način vodenja registrov in javni dostop do podatkov iz registrov) 
(1) Registri iz tega sklepa se vodijo v pisni ali elektronski obliki.
(2) Podatki v registrih, določenih s tem sklepom, so javni. Oseba, ki vodi register, je dolžna dopustiti vpogled v register v svojih poslovnih prostorih najmanj pet ur tedensko, kar je razporejeno na najmanj tri delovne dni v tednu.
(3) Agencija za zavarovalni nadzor registre iz tega sklepa, ki jih vodi, objavlja na svoji spletni strani.
(4) Oseba, ki vodi register, ga vodi v elektronski aplikaciji z zagotavljanjem zgodovinskih izpisov ali pa hrani izpise na zadnji delovni dan v mesecu za tekoče leto v primeru spremembe in za pretekli dve koledarski leti. Na izpisu je evidentiran datum zadnjega delovnega dne v mesecu in ime registra.
(5) Oseba, ki vodi register, na zahtevo prosilca izda izpis podatkov o zahtevanih osebah iz registra, za kar prosilcu lahko zaračuna dejanske stroške.
(6) Oseba, ki vodi register, Agenciji za zavarovalni nadzor na njeno zahtevo izda katerikoli izpis iz registra brez obveznosti plačila stroškov.
6. člen 
(način in roki obveščanja o spremembah podatkov, ki se vpisujejo v registre Agencije za zavarovalni nadzor) 
Osebe, ki so vpisane v registre iz tretjega odstavka 2. člena tega sklepa, o vsaki spremembi podatkov, ki se vpisujejo v register, v roku osmih dni od spremembe obvestijo Agencijo za zavarovalni nadzor.
7. člen 
(uveljavitev) 
(1) Z dnem uveljavitve tega sklepa preneha veljati Sklep o registrih zavarovalnih zastopnikov in posrednikov ter zavarovalno zastopniških in posredniških družb (Uradni list RS, št. 9/16).
(2) Ta sklep začne veljati trideseti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 00701-1/2019-17
Ljubljana, dne 7. maja 2019
EVA 2019-1611-0027
Predsednik strokovnega sveta 
Agencije za zavarovalni nadzor 
mag. Gorazd Čibej

AAA Zlata odličnost