Uradni list

Številka 30
Uradni list RS, št. 30/2019 z dne 10. 5. 2019
Uradni list

Uradni list RS, št. 30/2019 z dne 10. 5. 2019

Kazalo

1426. Uredba o spremembah Uredbe o pomoči ob nepredvidljivih dogodkih v kmetijstvu, stran 3663.

  
Na podlagi 10., 12. in 23. člena Zakona o kmetijstvu (Uradni list RS, št. 45/08, 57/12, 90/12 – ZdZPVHVVR, 26/14, 32/15, 27/17 in 22/18) Vlada Republike Slovenije izdaja
U R E D B O 
o spremembah Uredbe o pomoči ob nepredvidljivih dogodkih v kmetijstvu 
1. člen 
V Uredbi o pomoči ob nepredvidljivih dogodkih v kmetijstvu (Uradni list RS, št. 45/14, 65/14, 32/15, 84/15, 3/17 in 4/17 – popr.) se v 1. členu drugi odstavek spremeni tako, da se glasi:
»(2) Sredstva se dodelijo po pravilih o dodeljevanju pomoči de minimis v skladu z Uredbo Komisije (EU) 1408/2013 z dne 18. decembra 2013 o uporabi členov 107 in 108 Pogodbe o delovanju Evropske unije pri pomoči de minimis v kmetijskem sektorju (UL L št. 352 z dne 24. 12. 2013, str. 9), zadnjič spremenjeno z Uredbo Komisije (EU) 2019/316 z dne 21. februarja 2019 o spremembi Uredbe (EU) 1408/2013 o uporabi členov 107 in 108 Pogodbe o delovanju Evropske unije pri pomoči de minimis v kmetijskem sektorju (UL L št. 51 I z dne 22. 2. 2019, str. 1), (v nadaljnjem besedilu: Uredba 1408/2013/EU).«.
2. člen 
V 4. členu se drugi odstavek spremeni tako, da se glasi:
»(2) Skupni znesek vseh pomoči de minimis v kmetijstvu, ki se odobri in izplača enotnemu podjetju iz drugega odstavka 2. člena Uredbe 1408/2013/EU, ne sme presegati zgornjih mej iz 3. člena Uredbe 1408/2013/EU v katerem koli obdobju treh proračunskih let. Ne glede na določbe drugega odstavka 8. člena, drugega, tretjega in četrtega odstavka 11. člena, drugega odstavka 11.c člena in drugega odstavka 11.e člena te uredbe se pomoč ustrezno zniža, če bi bila z odobreno pomočjo enotnemu podjetju za ukrepe po tej uredbi presežena omejitev iz tega odstavka.«.
3. člen 
V 17. členu se drugi odstavek spremeni tako, da se glasi:
»(2) Za upravičence, ki so enotno podjetje, mora agencija predhodno preveriti, da že dodeljena pomoč de minimis za vsa podjetja v okviru enotnega podjetja ne presega zgornjih mej iz 3. člena Uredbe 1408/2013/EU v katerem koli obdobju treh proračunskih let.«.
KONČNA DOLOČBA 
4. člen 
(začetek veljavnosti) 
Ta uredba začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 00715-9/2019
Ljubljana, dne 9. maja 2019
EVA 2019-2330-0051
Vlada Republike Slovenije 
Karl Erjavec 
podpredsednik 

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti