Uradni list

Številka 30
Uradni list RS, št. 30/2019 z dne 10. 5. 2019
Uradni list

Uradni list RS, št. 30/2019 z dne 10. 5. 2019

Kazalo

1371. Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o obrazcih in listinah za uresničevanje obveznega zdravstvenega zavarovanja, stran 3569.

  
Na podlagi četrtega odstavka 78. člena Zakona o zdravstvenem varstvu in zdravstvenem zavarovanju (Uradni list RS, št. 72/06 – uradno prečiščeno besedilo, 114/06 – ZUTPG, 91/07, 76/08, 62/10 – ZUPJS, 87/11, 40/12 – ZUJF, 21/13 – ZUTD-A, 91/13, 99/13 – ZUPJS-C, 99/13 – ZSVarPre-C, 111/13 – ZMEPIZ-1, 95/14 – ZUJF-C, 47/15 – ZZSDT, 61/17 – ZUPŠ in 64/17 – ZZDej-K) ter drugega odstavka 71. člena Statuta Zavoda za zdravstveno zavarovanje Slovenije (Uradni list RS, št. 87/01 in 1/02 – popr.) je Upravni odbor Zavoda za zdravstveno zavarovanje Slovenije na 18. redni seji 17. 4. 2019 sprejel
P R A V I L N I K 
o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o obrazcih in listinah za uresničevanje obveznega zdravstvenega zavarovanja 
1. člen 
V Pravilniku o obrazcih in listinah za uresničevanje obveznega zdravstvenega zavarovanja (Uradni list RS, št. 104/13, 8/15, 1/16 in 57/18) se v 1. členu v tretjem odstavku:
– v oklepaju beseda »in« nadomesti z vejico, za besedilom »95/14 – ZUJF-C« pa dodata vejica in besedilo »47/15 – ZZSDT, 61/17 – ZUPŠ in 64/17 – ZZDej-K«;
– besedilo »receptni obrazci« nadomesti z besedilom »recepti EU«.
Četrti odstavek se spremeni tako, da se glasi:
»(4) Izrazi »dobavitelj«, »recept«, »recept EU«, »naročilnica« in »naročilnica EU« pomenijo enako kot izrazi, določeni v pravilih, ki urejajo obvezno zdravstveno zavarovanje.«.
2. člen 
V 3. členu se drugi odstavek spremeni tako, da se glasi:
»(2) Listine iz 2., 3., od 5. do 11. in od 13. do 17. točke drugega odstavka prejšnjega člena so prednatisnjene ali v elektronski obliki. Listina iz 4. točke drugega odstavka prejšnjega člena je prednatisnjena listina. Prednatisnjene listine vsebujejo podatek o izdajatelju in založniku, oznako listine in opombo »Ponatis prepovedan«.«.
3. člen 
V 5. členu se prvi odstavek spremeni tako, da se glasi:
»(1) Pri izvajanju zdravstvene dejavnosti, ki je predmet obveznega zdravstvenega zavarovanja, lahko listine iz drugega odstavka 2. člena tega pravilnika, razen listine iz 12. točke, uporabljajo le javni zavodi, zasebni zdravniki in drugi zasebni zdravstveni delavci, ki imajo za izvajanje zdravstvene dejavnosti sklenjeno pogodbo z Zavodom.«.
Za drugim odstavkom se doda nov tretji odstavek, ki se glasi:
»(3) Ne glede na prvi in drugi odstavek tega člena lahko listino iz:
– 4. točke drugega odstavka 2. člena tega pravilnika uporabljajo zdravniki, ki se jim dodelijo recepti za osebno rabo v skladu s pravili, ki urejajo obvezno zdravstveno zavarovanje;
– 12. točke drugega odstavka 2. člena tega pravilnika uporabljajo dobavitelji pri izvajanju izposoje medicinskih pripomočkov.«.
4. člen 
Listine Naročilnica za medicinski pripomoček (Obr. NAR-1), Naročilnica za medicinski pripomoček za izboljšanje vida (Obr. NAR-2) in Reverz za medicinski pripomoček (Obr. REV) se nadomestijo z novimi listinami Naročilnica za medicinski pripomoček (Obr. NAR-1), Naročilnica za medicinski pripomoček za izboljšanje vida (Obr. NAR-2) in Reverz za medicinski pripomoček (Obr. REV), ki so v Prilogi, ki je sestavni del tega pravilnika.
PREHODNA IN KONČNI DOLOČBI 
5. člen 
Listine Naročilnica za medicinski pripomoček (Obr. NAR-1), Naročilnica za medicinski pripomoček za izboljšanje vida (Obr. NAR-2) in Reverz za medicinski pripomoček (Obr. REV), ki so bile določene s Pravilnikom o obrazcih in listinah za uresničevanje obveznega zdravstvenega zavarovanja (Uradni list RS, št. 104/13), se lahko uporabljajo do 31. decembra 2019.
6. člen 
Nove listine Naročilnica za medicinski pripomoček (Obr. NAR-1), Naročilnica za medicinski pripomoček za izboljšanje vida (Obr. NAR-2) in Reverz za medicinski pripomoček (Obr. REV) se začnejo uporabljati 1. julija 2019.
7. člen 
Ta pravilnik začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 9001-6/2019-DI/4
Ljubljana, dne 17. aprila 2019
EVA 2018-2711-0080
Tatjana Čerin 
predsednica Upravnega odbora 
Zavoda za zdravstveno zavarovanje Slovenije 

AAA Zlata odličnost