Uradni list

Številka 24
Uradni list RS, št. 24/2019 z dne 12. 4. 2019
Uradni list

Uradni list RS, št. 24/2019 z dne 12. 4. 2019

Kazalo

1039. Uredba o spremembah in dopolnitvah Uredbe o javnem financiranju visokošolskih zavodov in drugih zavodov, stran 2826.

  
Na podlagi 75. člena Zakona o visokem šolstvu (Uradni list RS, št. 32/12 – uradno prečiščeno besedilo, 40/12 – ZUJF, 57/12 – ZPCP-2D, 109/12, 85/14, 75/16, 61/17 – ZUPŠ in 65/17) Vlada Republike Slovenije izdaja
U R E D B O 
o spremembah in dopolnitvah Uredbe o javnem financiranju visokošolskih zavodov in drugih zavodov 
1. člen 
V Uredbi o javnem financiranju visokošolskih zavodov in drugih zavodov (Uradni list RS, št. 35/17) se v 5. členu v prvem odstavku v prvi in drugi alineji besedilo »KLASIUS-P« nadomesti z besedilom »KLASIUS-P-16«.
2. člen 
V 6. členu se prvi odstavek spremeni tako, da se glasi:
»(1) Študijski programi po študijskih področjih v skladu s KLASIUS-P-16 se združujejo v sedem študijskih skupin z naslednjimi faktorji:
Študijska skupina
Faktor skupine
Študijska področja
1
1,00
03 družbene vede, novinarstvo in informacijska znanost 
04 poslovne in upravne vede, pravo
2
1,75
01 izobraževalne znanosti in izobraževanje učiteljev 
02 umetnost in humanistika – brez podpodročja 021 umetnost 
09 zdravstvo in socialna varnost – podpodročja: 
0914 medicinska diagnostična in terapevtska tehnologija 
0915 terapija in rehabilitacija 
0917 tradicionalna in dopolnilna medicina in terapija 
0919 zdravstvo, drugo 
092 socialna varnost 
098 interdisciplinarne izobraževalne aktivnosti/izidi 
10 transport, varnost, gostinstvo in turizem, osebne storitve
3
2,50
02 umetnost in humanistika – podpodročje 021 umetnost, visokošolski strokovni študijski programi 
06 informacijske in komunikacijske tehnologije 
07 tehnika, proizvodne tehnologije in gradbeništvo – brez podpodročja 0711 kemijsko inženirstvo in procesi 
09 zdravstvo in socialna varnost – podpodročje 0913 zdravstvena nega in babištvo
4
3,30
05 naravoslovje, matematika in statistika – brez podpodročja 053 vede o neživi naravi 
08 kmetijstvo, gozdarstvo, ribištvo in veterinarstvo – brez podpodročja 084 veterinarstvo
5
3,50
05 naravoslovje, matematika in statistika – podpodročje 053 vede o neživi naravi 
07 tehnika, proizvodne tehnologije in gradbeništvo – podpodročje 0711 kemijsko inženirstvo in procesi 
09 zdravstvo in socialna varnost – podpodročje 0916 farmacija
6
4,50
08 kmetijstvo, gozdarstvo, ribištvo in veterinarstvo – podpodročje 084 veterinarstvo 
09 zdravstvo in socialna varnost – podpodročji: 
0911 zobozdravstvo 
0912 medicina
7
6,65
02 umetnost in humanistika – podpodročje 021 umetnost, brez visokošolskih strokovnih študijskih programov
«. 
3. člen 
Za 13. členom se doda novi oddelek z naslovom »2.a Določanje sredstev RSF« in nova 13.a in 13.b člen, ki se glasita:
»13.a člen 
(rok in način določitve sredstev RSF) 
Sredstva visokošolskega zavoda za razvojni steber financiranja (v nadaljnjem besedilu: sredstva RSF) so predmet pogajanj in se določijo v prvem letu pogodbenega obdobja s sklepom ministra iz 2. člena te uredbe.
13.b člen 
(namen porabe sredstev RSF) 
Sredstva RSF lahko visokošolski zavodi namenijo za:
– plače in druge izdatke za zaposlene,
– prispevke delodajalca za socialno varnost,
– izdatke za blago in storitve.«.
4. člen 
V 15. členu se v četrtem odstavku napovedni stavek spremeni tako, da se glasi:
»Zmanjšanje sredstev f-TSF-Z iz tretje alineje prvega odstavka tega člena se ugotavlja v prvem in tretjem letu pogodbenega obdobja, in znaša:«.
Peti odstavek se spremeni tako, da se glasi:
»(5) Pri ugotavljanju zmanjšanja iz prejšnjega odstavka se pri kazalniku študenti za koledarsko leto n upošteva razlika števila študentov visokošolskega zavoda na dan 30. oktobra študijskega leta n-1/n glede na študijsko leto n-2/n-1. Pri kazalniku diplomanti se v koledarskem letu n upošteva razlika števila diplomantov visokošolskega zavoda v koledarskem letu n-1 glede na koledarsko leto n-2.«.
KONČNA DOLOČBA 
5. člen 
Ta uredba začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 00727-1/2019
Ljubljana, dne 11. aprila 2019
EVA 2018-3330-0049
Vlada Republike Slovenije 
Karl Erjavec l.r.
podpredsednik 

AAA Zlata odličnost