Uradni list

Številka 81
Uradni list RS, št. 81/2018 z dne 14. 12. 2018
Uradni list

Uradni list RS, št. 81/2018 z dne 14. 12. 2018

Kazalo

3921. Sklep o začasnem financiranju Občine Idrija v obdobju januar–marec 2019, stran 12954.

  
Na podlagi 32. in 33. člena Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 11/11 – uradno prečiščeno besedilo, 14/13 – popr., 101/13, 55/15 – ZFisP, 96/15 – ZIPRS1617 in 13/18) in 99. člena Statuta Občine Idrija (Uradni list RS, št. 75/10 – uradno prečiščeno besedilo, 107/13) je župan Občine Idrija dne 3. 12. 2018 sprejel
S K L E P 
o začasnem financiranju Občine Idrija v obdobju januar–marec 2019 
1. SPLOŠNA DOLOČBA
1. člen 
(vsebina sklepa) 
S tem sklepom se določa in ureja začasno financiranje Občine Idrija (v nadaljevanju: občina) v obdobju od 1. januarja do 31. marca 2019 (v nadaljnjem besedilu: obdobje začasnega financiranja).
2. člen 
(podlaga za začasno financiranje) 
Začasno financiranje temelji na proračunu občine za leto 2018. Obseg prihodkov in drugih prejemkov ter odhodkov in drugih izdatkov občine je določen v skladu z Zakonom o javnih financah (v nadaljevanju: ZJF) in Odlokom o proračunu Občine Idrija za leto 2018 (Uradni list RS, št. 82/16, 70/17; v nadaljevanju: odlok o proračunu).
2. VIŠINA ZAČASNEGA FINANCIRANJA 
3. člen 
(sestava proračuna in višina splošnega dela proračuna) 
V obdobju začasnega financiranja se prihodki in drugi prejemki ter odhodki in izdatki splošnega dela proračuna določijo v naslednjih zneskih (€):
KONTO
OPIS
A.
BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV
I.
SKUPAJ PRIHODKI (70+71+72+73+74+78)
2.779.564
TEKOČI PRIHODKI (70+71)
2.654.004
70
DAVČNI PRIHODKI
2.234.761
700 Davki na dohodek in dobiček
1.981.076
703 Davki na premoženje
217.945
704 Domači davki na blago in storitve
35.740
71
NEDAVČNI PRIHODKI
419.243
710 Udeležba na dobičku in dohodki od premoženja
404.623
711 Takse in pristojbine
1.800
712 Globe in druge denarne kazni
2.820
713 Prihodki od prodaje blaga in storitev
0
714 Drugi nedavčni prihodki
10.000
72
KAPITALSKI PRIHODKI
0
720 Prihodki od prodaje osnovnih sredstev
0
722 Prihodki od prodaje zemljišč in neopredmetenih dolgoročnih sredstev
0
73
PREJETE DONACIJE
0
730 Prejete donacije iz domačih virov
0
731 Prejete donacije iz tujine
0
74
TRANSFERNI PRIHODKI
125.560
740 Transferni prihodki iz drugih javnofinančnih institucij
125.560
741 Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna EU
0
78
PREJETA SREDSTVA IZ EVROPSKE UNIJE
0
787 Prejeta sredstva od drugih evropskih institucij
0
II.
SKUPAJ ODHODKI (40+41+42+43+45)
2.459.426
40
TEKOČI ODHODKI
954.523
400 Plače in drugi izdatki zaposlenim
212.342
401 Prispevki delodajalcev za socialno varnost
33.703
402 Izdatki za blago in storitve
629.228
403 Plačila domačih obresti
17.000
409 Rezerve
62.250
41
TEKOČI TRANSFERI
1.088.754
410 Subvencije
1.600
411 Transferi posameznikom in gospodinjstvom
717.900
412 Transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam
108.637
413 Drugi tekoči domači transferi
260.617
42
INVESTICIJSKI ODHODKI
416.149
420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev
416.149
43
INVESTICIJSKI TRANSFERI
0
431 Investicijski transferi pravnim in fizičnim osebam, ki niso proračunski uporabniki
0
432 Investicijski transferi proračunskim uporabnikom
0
III.
PRORAČUNSKI PRESEŽEK (PRIMANJKLJAJ, PRESEŽEK)
320.138
B.
RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB
IV.
PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV
0
75
PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV
0
750 Prejeta vračila danih posojil
0
751 Prodaja kapitalskih deležev
0
V.
DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH DELEŽEV
0
VI.
PREJETA MINUS DANA POSOJILA IN SPREMEMBA KAPITALSKIH DELEŽEV
0
C.
RAČUN FINANCIRANJA
VII.
ZADOLŽEVANJE (500+501)
0
50
ZADOLŽEVANJE
0
500 Domače zadolževanje
0
VIII.
ODPLAČILA DOLGA (550+551)
119.004
55
ODPLAČILA DOLGA
119.004
550 Odplačila domačega dolga
119.004
IX.
SPREMEMBA STANJA SREDSTEV NA RAČUNU (I.+IV.+VII.-II.-V.-VIII.)
201.134
X.
NETO ZADOLŽEVANJE (VII.-VIII.)
–119.004
XI.
NETO FINANCIRANJE (VI.+X.-IX.)
–320.138
4. člen
(posebni del proračuna) 
Finančni načrti neposrednih uporabnikov se določijo do ravni proračunskih postavk – kontov in so priloga k temu sklepu ter se objavijo na spletni strani občine.
3. IZVRŠEVANJE ZAČASNEGA FINANCIRANJA 
5. člen 
(uporaba predpisov) 
V obdobju začasnega financiranja se za izvrševanje začasnega financiranja uporabljajo ZJF, pravilnik, ki ureja postopke za izvrševanje proračuna Republike Slovenije, zakon, ki ureja izvrševanje proračuna Republike Slovenije in odlok o proračunu.
6. člen 
(prevzemanje in plačevanje obveznosti) 
V obdobju začasnega financiranja lahko neposredni uporabniki prevzemajo in plačujejo obveznosti iz istih proračunskih postavk kot v proračunu preteklega leta.
Neposredni uporabniki lahko v obdobju začasnega financiranja prevzemajo in plačujejo obveznosti v breme svojega finančnega načrta samo v okviru pravic porabe iz svojega finančnega načrta, določenega v posebnem delu proračuna. Neposredni uporabniki zagotovijo sredstva za plačilo obveznosti iz preteklih let, ki niso predvidene v proračunu za tekoče leto, pri čemer skupni realizirani odhodki ne smejo preseči zneska, določenega v 3. členu.
Nove proračunske postavke lahko neposredni uporabnik odpre le na podlagi 41., 43. in 44. člena ZJF.
Po preteku začasnega financiranja se v tem obdobju plačane obveznosti vključijo v proračun Občine Idrija za leto 2019.
4. OBSEG ZADOLŽEVANJA OBČINE V OBDOBJU ZAČASNEGA FINANCIRANJA 
7. člen 
(obseg zadolževanja občine) 
V obdobju začasnega financiranja se lahko občina likvidnostno zadolži do višine 412.000 €.
5. KONČNA DOLOČBA 
8. člen 
(uveljavitev sklepa) 
Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije, uporablja pa se od 1. januarja 2019 dalje.
Št. 410-0021/2018
Idrija, dne 5. decembra 2018
Župan 
Občine Idrija 
Bojan Sever l.r.