Uradni list

Številka 81
Uradni list RS, št. 81/2018 z dne 14. 12. 2018
Uradni list

Uradni list RS, št. 81/2018 z dne 14. 12. 2018

Kazalo

3894. Sklep o spremembah in dopolnitvah Sklepa o izvajanju opcij in diskrecijskih pravic iz prava Unije, stran 12895.

  
Na podlagi 9. člena Zakona o bančništvu (Uradni list RS, št. 25/15, 44/16 – ZRPPB, 77/16 – ZCKR in 41/17), prvega odstavka 23. člena in prvega odstavka 31. člena Zakona o Banki Slovenije (Uradni list RS, št. 72/06 – uradno prečiščeno besedilo, 59/11 in 55/17) ter v povezavi z Uredbo (EU) št. 575/2013 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 26. junija 2013 o bonitetnih zahtevah za kreditne institucije in investicijska podjetja ter o spremembi Uredbe (EU) št. 648/2012 (UL L št. 176 z dne 27. junija 2013, str. 1; v nadaljnjem besedilu: Uredba (EU) št. 575/2013) in Delegirano uredbo Komisije (EU) 2015/61 z dne 10. oktobra 2014 o dopolnitvi Uredbe (EU) št. 575/2013 Evropskega parlamenta in Sveta v zvezi z zahtevo glede likvidnostnega kritja za kreditne institucije (UL L št. 11 z dne 17. januarja 2015, str. 1; v nadaljnjem besedilu: Delegirana uredba (EU) 2015/61), izdaja Svet Banke Slovenije
S K L E P 
o spremembah in dopolnitvah Sklepa o izvajanju opcij in diskrecijskih pravic iz prava Unije 
1. člen 
(1) V Sklepu o izvajanju opcij in diskrecijskih pravic iz prava Unije (Uradni list RS, št. 28/16) se tretji odstavek 1. člena spremeni tako, da se glasi:
»(3)Ne glede na drugi odstavek tega člena se tudi za kreditne institucije, ki se razvrstijo kot pomembne kreditne institucije v skladu s členom 6(4) Uredbe (EU) št. 1024/2013 ter delom IV in členom 147(1) Uredbe (EU) št. 468/2014, uporabljajo naslednji členi tega sklepa:
(a) 4. člen: Člen 124(2) Uredbe (EU) št. 575/2013: izpostavljenosti, zavarovane s hipotekami na stanovanjske nepremičnine;
(b) 8. člen: Člen 327(2) Uredbe (EU) št. 575/2013: pobot;
(c) 23a. člen: Člen 493(4) Uredbe (EU) št. 575/2013: prehodne določbe za velike izpostavljenosti.«.
(2) Doda se nov četrti odstavek, ki se glasi:
»(4) Kadar se ta sklep sklicuje na določbe drugih predpisov, se te določbe uporabljajo v njihovem vsakokrat veljavnem besedilu.«.
2. člen 
6. člen se spremeni tako, da se glasi:
»6. člen 
Člen 178(2)(d) Uredbe (EU) št. 575/2013: prag za oceno pomembnosti kreditne obveznosti v zamudi za namen opredelitve neplačila 
(1) Kreditne institucije za namen člena 178(2)(d) Uredbe (EU) št. 575/2013 pri ocenjevanju pomembnosti kreditne obveznosti v zamudi upoštevajo prag, sestavljen iz dveh sestavin:
(a) absolutna sestavina je vsota vseh zneskov, že zapadlih v plačilo, ki jih dolžnik dolguje instituciji, nadrejeni osebi te institucije ali kateri od njenih podrejenih družb (v nadaljnjem besedilu: „kreditna obveznost v zamudi“), ki znaša:
(i) za izpostavljenosti na drobno 100 EUR;
(ii) za izpostavljenosti, ki niso izpostavljenosti na drobno, 500 EUR, in
(b) relativna sestavina je enaka deležu, ki ga znesek kreditne obveznosti v zamudi predstavlja v skupnem znesku vseh bilančnih izpostavljenosti institucije, njene nadrejene osebe ali katere koli od njenih podrejenih družb do tega dolžnika, z izjemo izpostavljenosti iz naslova lastniških instrumentov, ki znaša 1 %.
(2) Za institucije, ki za izpostavljenosti na drobno uporabljajo opredelitev neplačila iz točk (a) in (b) prvega pododstavka člena 178(1) Uredbe (EU) št. 575/2013 na ravni posamezne izpostavljenosti, se prag iz odstavka (1) uporablja na ravni posamezne izpostavljenosti kreditne institucije, njene nadrejene osebe ali katere od njenih podrejenih družb do dolžnika.
(3) Šteje se, da neplačilo nastopi, kadar sta tako omejitev, izražena kot absolutna sestavina praga, kot omejitev, izražena kot relativna sestavina praga, prekoračeni 90 zaporednih dni.«.
3. člen 
(1) V poglavju V se črtajo 14., 15., 16., 17., 18., 19., 20., 21., 22., 24. in 25. člen.
(2) Doda se nov 23a. člen, ki se glasi:
»23a. člen 
Člen 493(4) Uredbe (EU) št. 575/2013: prehodne določbe za velike izpostavljenosti 
Z odstopanjem od člena 395(1) Uredbe (EU) št. 575/2013 lahko kreditne institucije upoštevajo vse izpostavljenosti iz člena 493(5) Uredbe (EU) št. 575/2013, ki izpolnjujejo pogoje iz člena 493(6) Uredbe (EU) št. 575/2013, v višini naslednjih omejitev:
(a) 100 % temeljnega kapitala kreditne institucije do 31. decembra 2018;
(b) 75 % temeljnega kapitala kreditne institucije do 31. decembra 2019;
(c) 50 % temeljnega kapitala kreditne institucije do 31. decembra 2020.«.
4. člen 
(1) Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije, uporabljati pa se začne 1. januarja 2019, razen drugega odstavka 3. člena tega sklepa, ki se lahko uporablja že z dnem njegove uveljavitve.
(2) Ne glede na prvi odstavek tega člena se 2. člen tega sklepa začne uporabljati najkasneje 31. decembra 2020. Do začetka uporabe 2. člena tega sklepa oziroma do začetka uporabe praga za oceno pomembnosti kreditne obveznosti v zamudi, kot je določen z Uredbo Evropske centralne banke (EU) 2018/1845 z dne 21. novembra 2018 o izvajanju diskrecijske pravice iz člena 178(2)(d) Uredbe (EU) št. 575/2013 v zvezi s pragom za oceno pomembnosti kreditne obveznosti v zamudi, če gre za kreditne institucije, ki se razvrstijo kot pomembne kreditne institucije v skladu s členom 6(4) Uredbe (EU) št. 1024/2013 ter delom IV in členom 147(1) Uredbe (EU) št. 468/2014, kreditna institucija uporablja opredelitev praga za oceno pomembnosti kreditne obveznosti v zamudi v skladu s 6. členom Sklepa o izvajanju opcij in diskrecijskih pravic iz prava Unije (Uradni list RS, št. 28/16).
Ljubljana, dne 10. decembra 2018
dr. Primož Dolenc l.r.
Namestnik predsednika 
Sveta Banke Slovenije 

AAA Zlata odličnost