Uradni list

Številka 81
Uradni list RS, št. 81/2018 z dne 14. 12. 2018
Uradni list

Uradni list RS, št. 81/2018 z dne 14. 12. 2018

Kazalo

3888. Pravilnik o spremembah Pravilnika o nekaterih ukrepih za preprečevanje, nadzor in izkoreninjenje transmisivnih spongiformnih encefalopatij, stran 12883.

  
Na podlagi sedmega odstavka 15. člena, tretjega odstavka 17. člena, drugega odstavka 18. člena, drugega odstavka 20. člena, prvega in tretjega odstavka 28. člena in tretjega odstavka 33. člena Zakona o veterinarskih merilih skladnosti (Uradni list RS, št. 93/05, 90/12 – ZdZPVHVVR, 23/13 – ZZZiv-C, 40/14 – ZIN-B in 22/18) ter tretjega odstavka 125. člena in za izvrševanje 29., 30. in 31. člena Zakona o živinoreji (Uradni list RS, št. 18/02, 110/02 – ZUreP, 45/04 – ZdZPKG, 90/12 – ZdZPVHVVR in 45/15) izdaja ministrica za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano
P R A V I L N I K 
o spremembah Pravilnika o nekaterih ukrepih za preprečevanje, nadzor in izkoreninjenje transmisivnih spongiformnih encefalopatij 
1. člen
V Pravilniku o nekaterih ukrepih za preprečevanje, nadzor in izkoreninjenje transmisivnih spongiformnih encefalopatij (Uradni list RS, št. 74/13, 37/14, 4/16 in 63/16) se v 1. členu besedilo »Uredbo Komisije (EU) 2016/1396 z dne 18. avgusta 2016 o spremembi nekaterih prilog k Uredbi Evropskega parlamenta in Sveta (ES) št. 999/2001 o določitvi predpisov za preprečevanje, nadzor in izkoreninjenje nekaterih transmisivnih spongiformnih encefalopatij (UL L št. 225 z dne 19. 8. 2016, str. 76)«nadomesti z besedilom »Uredbo Komisije (EU) 2018/969 z dne 9. julija 2018 o spremembi Priloge V k Uredbi Evropskega parlamenta in Sveta (ES) št. 999/2001 glede zahtev za odstranitev snovi s specifičnim tveganjem pri malih prežvekovalcih UL L št. 174 z dne 10. 7. 2018, str. 12)«.
2. člen. 
Prvi in drugi odstavek 10. člena se spremenita tako, da se glasita:
»(1) Območni urad (v nadaljnjem besedilu: OU) Uprave izda dovoljenje za izvajanje:
– 1. točke Oddelka B Poglavja III Priloge IV Uredbe 999/2001/ES glede uporabe ribje moke, dikalcijevega in trikalcijevega fosfata živalskega izvora in proizvodov iz krvi neprežvekovalcev za proizvodnjo krmnih mešanic za neprežvekovalce, v obratih, ki ne proizvajajo krmnih mešanic za prežvekovalce;
– točke (d) Oddelka D Poglavja IV Priloge IV Uredbe 999/2001/ES glede uporabe predelanih živalskih beljakovin, ki niso ribja moka, pridobljenih iz neprežvekovalcev, za proizvodnjo krmnih mešanic, namenjenih izključno za živali iz ribogojstva;
– točke (d) Oddelka E Poglavja IV Priloge IV glede proizvodnje mlečnih nadomestkov z ribjo moko, ki so namenjeni mladim prežvekovalcem pred odstavitvijo, v obratih, ki ne proizvajajo drugih krmnih mešanic za prežvekovalce;
– točke (g) Oddelka E Poglavja IV Priloge IV Uredbe 999/2001/ES glede krmljenja neodstavljenih prežvekovalcev z mlečnimi nadomestki z ribjo moko na kmetijah, ki redijo tudi druge prežvekovalce;
– točke (b) Oddelka F Poglavja IV Priloge IV Uredbe 999/2001/ES glede proizvodnje krmnih mešanic, ki vsebujejo predelane živalske beljakovine, pridobljene iz gojenih žuželk, za živali iz ribogojstva v obratih, ki ne proizvajajo tudi krmnih mešanic za druge rejne živali, razen kožuharjev.
(2) OU Uprave izda posebno dovoljenje za uveljavljanje odstopanja iz:
– 2. točke Oddelka B Poglavja III Priloge IV Uredbe 999/2001/ES glede proizvodnje krmnih mešanic za neprežvekovalce, ki vsebujejo ribjo moko, dikalcijev in trikalcijev fosfat živalskega izvora oziroma proizvode iz krvi neprežvekovalcev, v obratih, ki proizvajajo tudi krmne mešanice za rejne prežvekovalce;
– 2. točke Oddelka D Poglavja III Priloge IV Uredbe 999/2001/ES glede uporabe in skladiščenja krmnih mešanic, ki vsebujejo predelane živalske beljakovine, pridobljene iz neprežvekovalcev, vključno z ribjo moko, predelane živalske beljakovine, pridobljene iz gojenih žuželk, dikalcijev in trikalcijev fosfat živalskega izvora oziroma proizvode iz krvi neprežvekovalcev, na kmetijah, na katerih gojijo tudi vrste rejnih živali, ki jim ta krmna mešanica ni namenjena;
– točke (a) Oddelka C Poglavja IV Priloge IV Uredbe 999/2001/ES glede zakola prežvekovalcev v klavnicah, ki proizvajajo kri neprežvekovalcev, namenjeno za proizvodnjo proizvodov iz krvi za krmljenje rejnih neprežvekovalcev;
– točke (c) Oddelka C Poglavja IV Priloge IV Uredbe 999/2001/ES glede proizvodnje proizvodov iz krvi za krmljenje rejnih neprežvekovalcev v predelovalnih obratih, ki predelujejo tudi kri prežvekovalcev;
– točke (a) Oddelka D Poglavja IV Priloge IV Uredbe 999/2001/ES glede zakola prežvekovalcev v klavnicah, ki proizvajajo ŽSP iz neprežvekovalcev, namenjene za proizvodnjo predelanih živalskih beljakovin, in glede ravnanja s proizvodi iz prežvekovalcev v razsekovalnici ali drugem obratu, ki proizvaja živalske stranske proizvode iz neprežvekovalcev, namenjene za proizvodnjo predelanih živalskih beljakovin iz Oddelka D Poglavja IV Priloge IV Uredbe 999/2001/ES;
– točke (c) Oddelka D Poglavja IV Priloge IV Uredbe 999/2001/ES glede proizvodnje predelanih živalskih beljakovin iz Oddelka D Poglavja IV Priloge IV Uredbe 999/2001/ES v predelovalnih obratih, ki predelujejo ŽSP iz prežvekovalcev;
– točke (d) Oddelka D Poglavja IV Priloge IV Uredbe 999/2001/ES glede proizvodnje krmnih mešanic za živali iz ribogojstva v obratih, ki proizvajajo tudi krmne mešanice za druge rejne živali, razen kožuharjev;
– točke (d) Oddelka E Poglavja IV Priloge IV Uredbe 999/2001/ES glede proizvodnje drugih krmnih mešanic za prežvekovalce v obratih, ki proizvajajo tudi mlečne nadomestke za neodstavljene rejne prežvekovalce;
– točke (i) pod (b) Oddelka F Poglavja IV Priloge IV Uredbe 999/2001/ES glede proizvodnje krmnih mešanic, ki vsebujejo predelane živalske beljakovine, pridobljene iz gojenih žuželk, za živali iz ribogojstva, v obratih, ki proizvajajo tudi krmne mešanice za druge rejne živali, razen kožuharjev;
– 3. točke Oddelka A Poglavja III Priloge IV Uredbe 999/2001/ES glede objektov, ki skladiščijo posamična krmila in krmne mešanice iz 1. točke Oddelka A Poglavja III Priloge IV Uredbe 999/2001/ES in ki hkrati skladiščijo tudi krmo za prežvekovalce;
– 5. točke Oddelka A Poglavja III in tretjega odstavka točke (d) pod 3. Oddelka E Poglavja V Priloge IV Uredbe 999/2001/ES glede odobritve postopka čiščenja vozil, zabojnikov in skladiščnih prostorov, ki so se predhodno uporabljali za prevoz ali skladiščenje predelanih živalskih beljakovin v razsutem stanju, pridobljenih iz prežvekovalcev, in krmnih mešanic v razsutem stanju, ki vsebujejo te beljakovine, namenjenih za izvoz iz Evropske unije in ki se naknadno uporabijo za prevoz ali skladiščenje krme za dajanje na trg in za krmljenje rejnih prežvekovalcev ali neprežvekovalcev, ki niso živali iz ribogojstva.«.
KONČNA DOLOČBA 
3. člen 
Ta pravilnik začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 007-224/2018
Ljubljana, dne 10. decembra 2018
EVA 2018-2330-0089
dr. Aleksandra Pivec l.r.
Ministrica 
za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano 
 
 

AAA Zlata odličnost