Uradni list

Številka 70
Uradni list RS, št. 70/2018 z dne 2. 11. 2018
Uradni list

Uradni list RS, št. 70/2018 z dne 2. 11. 2018

Kazalo

3464. Odlok o 1. rebalansu proračuna Občine Štore za leto 2018, stran 10853.

  
Na podlagi 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 – uradno prečiščeno besedilo, 27/08 – odl. US, 76/08, 79/09, 51/10, 84/10 – odl. US, 40/12 – ZUJF, 14/15 – ZUUJFO in 76/16 – odl. US, 11/18 – ZSPDSLS-1 in 30/18), 29. člena Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 11/11 – uradno prečiščeno besedilo, 14/13 – popr., 110/11 – ZDIU12, 46/13 – ZIPRS1314-A, 101/13, 101/13 – ZIPRS1415, 38/14 – ZIPRS1415-A, 14/15 – ZIPRS1415-D, 55/15 – ZFisP, 96/15 – ZIPRS1617 in 80/16 – ZIPRS1718, 71/17 – ZIPRS1819 in 13/18) in 16. člena Statuta Občine Štore (Uradni list RS, št. 1/12, 38/14, 23/18) je Občinski svet Občine Štore na 22. redni seji dne 16. 10. 2018 sprejel
O D L O K 
o 1. rebalansu proračuna Občine Štore za leto 2018 
1. SPLOŠNA DOLOČBA
1. člen 
(vsebina odloka) 
Z Odlokom o 1. rebalansu proračuna Občine Štore za leto 2018 se spreminja in dopolnjuje Odlok o proračunu Občine Štore za leto 2018 (Uradni list RS, št. 79/17).
2. VIŠINA SPLOŠNEGA DELA PRORAČUNA IN STRUKTURA POSEBNEGA DELA PRORAČUNA 
2. člen 
(sestava proračuna in višina splošnega dela proračuna) 
V splošnem delu proračuna so prikazani prejemki in izdatki po ekonomski klasifikaciji do ravni kontov.
Splošni del proračuna se na ravni podskupin kontov določa v naslednjih zneskih:
v eurih
A.
BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV
Skupina/Podskupina kontov/Konto/Pod konto
1. rebalans proračuna za leto 2018
I.
SKUPAJ PRIHODKI (70+71+72+73+74)
3.853.404
TEKOČI PRIHODKI (70+71)
3.089.685
70
DAVČNI PRIHODKI
2.680.111
700 Davki na dohodek in dobiček
2.322.840
703 Davki na premoženje
283.155
704 Domači davki na blago in storitve
72.066
706 Drugi davki
2.050
71
NEDAVČNI PRIHODKI
409.574
710 Udeležba na dobičku in dohodki od premoženja
326.549
711 Takse in pristojbine
3.092
712 Globe in druge denarne kazni
8.027
713 Prihodki od prodaje blaga in storitev
10.200
714 Drugi nedavčni prihodki
61.706
72
KAPITALSKI PRIHODKI
619.698
720 Prihodki od prodaje osnovnih sredstev
309.200
721 Prihodki od prodaje zalog
0
722 Prihodki od prodaje zemljišč in neopredmetenih dolgoročnih sredstev
310.498
73
PREJETE DONACIJE
0
730 Prejete donacije iz domačih virov
0
731 Prejete donacije iz tujine
0
74
TRANSFERNI PRIHODKI
144.021
740 Transferni prihodki iz drugih javnofinančnih institucij
144.021
741 Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna Evropske unije
0
78
PREJETA SREDSTVA IZ EVROPSKE UNIJE
0
787 Prejeta sredstva od drugih evropskih institucij
0
II.
SKUPAJ ODHODKI (40+41+42+43)
3.881.815
40
TEKOČI ODHODKI
1.510.562
400 Plače in drugi izdatki zaposlenim
361.739
401 Prispevki delodajalcev za socialno varnost
55.970
402 Izdatki za blago in storitve
1.037.452
403 Plačila domačih obresti
16.545
409 Rezerve
38.856
41
TEKOČI TRANSFERI
1.077.256
410 Subvencije
0
411 Transferi posameznikom in gospodinjstvom
795.728
412 Transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam
80.224
413 Drugi tekoči domači transferi
201.304
414 Tekoči transferi v tujino
0
42
INVESTICIJSKI ODHODKI 
1.232.567
420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev
1.232.567
43
INVESTICIJSKI TRANSFERI
61.430
431 Investicijski transferi pravnim in fizičnim osebam, ki niso proračunski uporabniki
61.430
432 Investicijski transferi proračunskim uporabnikom
0
III.
PRORAČUNSKI PRESEŽEK (I.-II.) (PRORAČUNSKI PRIMANJKLJAJ)
–28.411
B.
RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB
IV.
PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV (750+751+752)
0
75
PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL
0
750 Prejeta vračila danih posojil
0
751 Prodaja kapitalskih deležev
0
752 Kupnine iz naslova privatizacije
0
V.
DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH DELEŽEV (440+441+442+443)
64.037
44
DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH DELEŽEV
64.037
440 Dana posojila
64.037
441 Povečanje kapitalskih deležev in finančnih naložb
0
442 Poraba sredstev kupnin iz naslova privatizacije
0
443 Povečanje namenskega premoženja v javnih skladih in drugih osebah javnega prava, ki imajo premoženje v svoji lasti
0
VI.
PREJETA MINUS DANA POSOJILA IN SPREMEMBE KAPITALSKIH DELEŽEV (IV.-V.)
–64.037
C.
RAČUN FINANCIRANJA
VII.
ZADOLŽEVANJE (500)
62.481
50
ZADOLŽEVANJE
62.481
500 Domače zadolževanje
62.481
VIII.
ODPLAČILA DOLGA (550)
53.294
55
ODPLAČILA DOLGA
53.294
550 Odplačila domačega dolga
53.294
IX.
POVEČANJE (ZMANJŠANJE) SREDSTEV NA RAČUNIH (I.+IV.+VII.-II.-V.-VIII.) – ali 0 ali +
–83.261
X.
NETO ZADOLŽEVANJE (VII.-VIII.)
9.187
XI.
NETO FINANCIRANJE (VI.+X.-IX.)
28.411
STANJE SREDSTEV NA RAČUNIH DNE 31. 12. PRETEKLEGA LETA 
84.111
Posebni del proračuna sestavljajo finančni načrti neposrednih uporabnikov, ki so razdeljeni na naslednje programske dele: področja proračunske porabe, glavne programe in podprograme, predpisane s programsko klasifikacijo izdatkov občinskih proračunov. Podprogram je razdeljen na proračunske postavke, te pa na podskupine kontov in podkonte, določene s predpisanim kontnim načrtom.
Posebni del proračuna do ravni proračunskih postavk – podkontov in načrt razvojnih programov sta prilogi k temu odloku in se objavita na spletni strani Občine Štore.
Načrt razvojnih programov sestavljajo projekti.
3. POSTOPKI IZVRŠEVANJA PRORAČUNA 
3. člen 
(izvrševanje proračuna) 
V tekočem letu se izvršuje proračun tekočega leta.
Proračun se izvršuje skladno z določbami zakona, ki ureja javne finance in podzakonskimi predpisi, izdanimi na njegovi podlagi in podlagi tega odloka.
Proračun se izvršuje na ravni proračunske postavke – podkonta.
Veljavni načrt razvojnih programov tekočega leta mora biti za tekoče leto usklajen z veljavnim proračunom.
4. člen 
(namenski prihodki in odhodki proračuna) 
Namenski prihodki proračuna so poleg prihodkov, določenih v prvem stavku prvega odstavka 43. člena ZJF, tudi naslednji prihodki:
1. državna sredstva, evropska sredstva in sredstva drugih sofinancerjev za investicije in tekoče zadeve,
2. pristojbina za vzdrževanje gozdnih cest,
3. požarna taksa,
4. lastna sredstva krajevne skupnosti, ki se uporabljajo za namene, določene v finančnem načrtu krajevne skupnosti,
5. prihodki od prodaje ali zamenjave občinskega stvarnega premoženja,
6. donacija,
7. okoljska dajatev za onesnaževanje okolja zaradi odvajanja odpadnih voda,
8. koncesijske dajatve od upravljanja pokopališča, lovstva in izkoriščanja gozdov,
9. komunalni prispevek,
10. najemnina za gospodarsko javno infrastrukturo.
5. člen 
(prerazporejanje pravic porabe) 
Osnova za prerazporejanje pravic porabe je zadnji sprejeti proračun, spremembe proračuna ali rebalans proračuna za leto izvrševanja.
O prerazporeditvah pravic porabe v posebnem delu proračuna (finančnem načrtu neposrednega uporabnika) med glavnimi programi v okviru področja proračunske porabe, odloča na predlog neposrednega uporabnika župan.
Župan s poročilom o izvrševanju proračuna v polletju s polletnim poročilom in konec leta z zaključnim računom poroča občinskemu svetu o veljavnem proračunu za leto 2018 in njegovi realizaciji.
6. člen 
(največji dovoljeni obseg prevzetih obveznosti v breme proračunov prihodnjih let) 
Neposredni uporabnik lahko v tekočem letu za projekte, ki so vključeni v veljavni načrt razvojnih programov, odda javno naročilo za celotno vrednost projekta, če so zanj načrtovane pravice porabe na proračunskih postavkah v sprejetem proračunu.
Skupni obseg prevzetih obveznosti neposrednega uporabnika, ki bodo zapadle v plačilo v prihodnjih letih za investicijske odhodke in investicijske transfere ne sme presegati 80 % pravic porabe v sprejetem finančnem načrtu neposrednega uporabnika, od tega:
– v letu 2019 40 % navedenih pravic porabe in
– v ostalih prihodnjih letih 40 % navedenih pravic porabe.
Skupni obseg prevzetih obveznosti neposrednega uporabnika, ki bodo zapadle v plačilo v prihodnjih letih za blago in storitve in za tekoče transfere, ne sme presegati 40 % pravic porabe v sprejetem finančnem načrtu neposrednega uporabnika.
Omejitve iz prvega in drugega odstavka tega člena ne veljajo za prevzemanje obveznosti z najemnimi pogodbami, razen če na podlagi teh pogodb lastninska pravica preide oziroma lahko preide iz najemodajalca na najemnika, in prevzemanje obveznosti za dobavo elektrike, telefona, vode, komunalnih storitve in drugih storitev, potrebnih za operativno delovanje neposrednih uporabnikov ter prevzemanje obveznosti za pogodbe, ki se financirajo iz predpristopnih pomoči, popristopnih pomoč in sredstev drugih donatorjev.
Prevzete obveznosti iz drugega in tretjega odstavka tega člena se načrtujejo v finančnem načrtu neposrednega uporabnika in načrtu razvojnih programov.
7. člen 
(spremljanje in spreminjanje načrta razvojnih programov) 
Neposredni uporabnik vodi evidenco projektov iz veljavnega načrta razvojnih programov.
Spremembe veljavnega načrta razvojnih programov so uvrstitev projektov v načrtu razvojnih programov in druge spremembe projektov.
Neposredni uporabnik mora v 30 dneh po uveljavitvi proračuna uskladiti načrt razvojnih programov z veljavnim proračunom. Neusklajenost med veljavnim proračunom in veljavnim načrtom razvojnih programov je dopustna le v delih, kjer se projekti financirajo z namenskimi prejemki.
Po preteku roka iz prejšnjega odstavka o spremembi vrednosti veljavnih projektov do 20 % izhodiščne vrednosti odloča predstojnik neposrednega uporabnika (župan oziroma v primerih ožjih delov občin svet ali predsednik sveta, če je tako določeno v statutu) lahko spreminja vrednost projektov v načrtu razvojnih programov. Občinski svet odloča o uvrstitvi projektov v veljavni načrt razvojnih programov in o spremembi vrednosti projektov nad 20 % izhodiščne vrednosti projektov.
Projekti, za katere se zaradi prenosa plačil v tekoče leto, zaključek financiranja prestavi iz predhodnega v tekoče leto, neposredni uporabnik uvrsti v načrt razvojnih programov v 30 dneh po uveljavitvi proračuna.
8. člen 
(proračunski skladi) 
Proračunski sklad je:
1. poračun proračunske rezerve, oblikovane po ZJF,
Proračunska rezerva se v letu 2018 oblikuje v višini 34.856 EUR.
Na predlog za finance pristojnega organa občinske uprave odloča o uporabi sredstev proračunske rezerve za namene iz drugega odstavka 49. člena ZJF odloča župan in o tem s pisnimi poročili obvešča občinski svet.
4. POSEBNOSTI UPRAVLJANJA IN PRODAJE STVARNEGA IN FINANČNEGA PREMOŽENJA DRŽAVE 
9. člen 
(odpis dolgov) 
Če so izpolnjeni pogoji iz tretjega odstavka 77. člena ZJF, lahko župan v letu 2018 odpiše dolgove, ki jih imajo dolžniki do občine, in sicer največ do skupne višine 400 eurov.
5. OBSEG ZADOLŽEVANJA IN POROŠTEV OBČINE IN JAVNEGA SEKTORJA 
10. člen 
(obseg zadolževanja občine in izdanih poroštev občine) 
Za kritje presežkov odhodkov nad prihodki v bilanci prihodkov in odhodkov, presežkov izdatkov nad prejemki v računu finančnih terjatev in naložb ter odplačila dolgov v računu financiranja se občina za proračun leta 2018 lahko zadolži do višine v skladu z zakonom, ki ureja finance. V skladu s prvim odstavkom 10. člena Zakona o spremembah Zakona o financiranju občin (ZFO-1C) se občinam v letih 2018, 2019, 2020, 2021, 2022 in 2023 zagotavljajo sredstva v višini 3 % v obliki nepovratnih sredstev iz državnega proračuna, 3 % pa v obliki povratnih sredstev kot dodatno zadolževanja občin v proračunu države.
Občina Štore lahko na podlagi zgoraj navedenega za izvrševanje proračuna Občine Štore za leto 2018 najeme brezobrestni kredit iz državnega proračuna v višini 62.481 EUR za investicije, predvidene v proračunu. Na podlagi četrtega odstavka 10. člena ZFO-1C se ta zadolžitev ne šteje v največji možni obseg zadolževanja občine iz drugega odstavka 10.b člena zakona.
11. člen 
(obseg zadolževanja in izdanih poroštev posrednih uporabnikov občinskega proračuna in javnih podjetij, katerih ustanoviteljica je občina ter pravnih oseb, v katerih ima občina neposredno ali posredno prevladujoč vpliv na upravljanje) 
Pravne osebe javnega sektorja na ravni občine (javni zavodi in javna podjetja, katerih ustanoviteljica je občine) se lahko v letu 2018 zadolžijo do skupne višine 0 EUR.
Pravne osebe, v katerih ima občina odločujoč vpliv na upravljanje, se lahko v letu 2018 zadolžijo do skupne višine 0 EUR in izdajo poroštva do skupne višine 0 EUR.
Izdana poroštva se štejejo v obseg možnega zadolževanja.
6. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE 
12. člen 
(uveljavitev odloka) 
Ta odlok začne veljati z dnem sprejetja na seji občinskega sveta.
Št. 410-0036/2018-1
Štore, dne 16. oktobra 2018
Župan 
Občine Štore 
Miran Jurkošek l.r.