Uradni list

Številka 49
Uradni list RS, št. 49/2018 z dne 18. 7. 2018
Uradni list

Uradni list RS, št. 49/2018 z dne 18. 7. 2018

Kazalo

2532. Pravilnik o usposabljanju strokovnih delavcev v športu, stran 8228.

  
Na podlagi petega odstavka 50. člena, tretjega odstavka 53. člena, šestega odstavka 54. člena in drugega odstavka 55. člena Zakona o športu (Uradni list RS, št. 29/17 in 21/18 – ZNOrg) izdaja ministrica za izobraževanje, znanost in šport
P R A V I L N I K 
o usposabljanju strokovnih delavcev v športu 
I. SPLOŠNE DOLOČBE 
1. člen 
(vsebina pravilnika) 
Ta pravilnik podrobneje določa obvezne vsebine programov usposabljanj za opravljanje strokovnega dela v športu, trajanje posameznih stopenj usposabljanja, postopek sprejemanja programov usposabljanj, nosilce usposabljanj, pogoje za vodjo programa usposabljanja, zahtevane reference za predavatelje obveznih vsebin usposabljanj, najvišjo ceno usposabljanja, podrobnejše pogoje za vključitev v program usposabljanj, oblike in način obveznega preverjanja znanja, vsebino in obliko diplome, način vrednotenja kompetenc, pridobljenih v formalnem in neformalnem izobraževanju ter merila za prehode med programi usposabljanj, način spremljanja in evalvacije programov usposabljanj, letno poročanje o izvajanju programov usposabljanj in nadzor nad izvajanjem usposabljanj.
2. člen 
(pomen izrazov) 
V tem pravilniku uporabljeni izrazi imajo naslednji pomen:
1. diploma o usposobljenosti (v nadaljnjem besedilu: diploma) je javna listina, ki izkazuje naziv in stopnjo strokovne usposobljenosti;
2. formalno izobraževanje oziroma usposabljanje je izobraževanje oziroma usposabljanje, ki posamezniku omogoča pridobitev javnoveljavne izobrazbe, poklicne kvalifikacije ali javnoveljavne listine;
3. kandidat je fizična oseba, ki se prijavi na tečaj;
4. neformalno izobraževanje oziroma usposabljanje je izobraževanje oziroma usposabljanje, ki posamezniku omogoča pridobivanje, razširjanje, obnavljanje, posodabljanje in poglabljanje znanja, ki se ne dokazuje z javnoveljavno listino;
5. razvid javnoveljavnih programov usposabljanj je zbirka podatkov, ki jo upravlja ministrstvo, pristojno za šport, v skladu s petim odstavkom 51. člena in s prvim odstavkom 76. člena Zakona o športu (Uradni list RS, št. 29/17 in 21/18 – ZNOrg; v nadaljnjem besedilu: ZŠpo-1);
6. spletna aplikacija je programsko orodje, ki je namenjeno podpori priprave, sprejemanja oziroma potrjevanja, izvajanja in evalvacije programov usposabljanj;
7. stopnja strokovne usposobljenosti je s številko izražena vrsta strokovne usposobljenosti;
8. tečaj je zaokrožena skupino predmetov v okviru sprejetega programa usposabljanja, ki se lahko izvaja večkrat letno v enem ali več delih;
9. udeleženec je posameznik, ki se udeleži tečaja;
10. usposabljanje je sodelovanje na tečaju.
II. VRSTE, VSEBINA IN TRAJANJE PROGRAMOV USPOSABLJANJ 
3. člen 
(vrste programov usposabljanj) 
(1) Program usposabljanja se izvaja za športne programe športno treniranje, v športnih panogah, ki imajo evidentiran uradni tekmovalni sistem v skladu s 16. točko 2. člena ZŠpo-1, športno rekreacijo, šport starejših in šport invalidov.
(2) Program usposabljanja, po katerem udeleženec pridobi strokovno usposobljenost prve stopnje, je program usposabljanja prve stopnje.
(3) Program usposabljanja, po katerem udeleženec pridobi strokovno usposobljenost druge stopnje, je program usposabljanja druge stopnje.
4. člen 
(kompetence in nazivi strokovno usposobljenih delavcev) 
(1) Zaključen javnoveljavni program usposabljanja prve stopnje strokovno usposobljenemu delavcu v skladu s kompetencami, ki jih daje program, omogoča, da izvaja in spremlja proces športne vadbe. Z zaključenim programom usposabljanja na prvi stopnji posameznik pridobi naziv strokovni delavec 1.
(2) Zaključen javno veljavni program usposabljanja druge stopnje strokovno usposobljenemu delavcu v skladu s kompetencami, ki jih daje program, omogoča, da načrtuje, organizira, izvaja in spremlja proces športne vadbe. Z zaključenim programom usposabljanja na drugi stopnji posameznik pridobi naziv strokovni delavec 2.
(3) Proces načrtovanja športne vadbe vsebuje vsa dela, povezana z načrtovanjem športne vadbe in ravnanjem z vadečimi v športni vadbi ter obsega tudi načrtovanje učinkov športne vadbe na posameznega udeleženca športne vadbe in na širše družbeno okolje.
(4) Proces organiziranja športne vadbe v širšem smislu pomeni načrtovanje in uveljavljanje primerne organizacijske strukture za izvedbo športne vadbe, tako z vidika potreb delovnega procesa kakor tudi z vidika kadrovanja interdisciplinarne skupine strokovnjakov, potrebnih za izvajanje načrtovanega procesa športne vadbe. V ožjem smislu pomeni proces organiziranja športne vadbe zagotavljanje vseh potrebnih virov za varno izvedbo načrtovanega vadbenega procesa.
(5) Proces izvajanja športne vadbe predstavlja vodenje in izvedbo načrtovanega procesa športne vadbe, kjer gre za neposredno izvajanje posameznih delovnih nalog, potrebnih za učinkovito športno vadbo in varnost udeležencev v procesu športne vadbe.
(6) Proces spremljanja športne vadbe predstavlja proces, povezan z dokumentiranim sledenjem izvajanja načrtovanega procesa športne vadbe in primerjave med načrtovanim in dejansko izvedenim procesom.
5. člen 
(vsebine programa usposabljanja) 
(1) Posamezni program usposabljanja je enovit in obsega obvezne ter posebne vsebine.
(2) Obvezne vsebine po posameznih stopnjah usposabljanja so določene v 6. oziroma 7. členu tega pravilnika.
(3) Posebne vsebine programa usposabljanja določi nosilec programa usposabljanja, pri čemer upošteva določbe 8. oziroma 9. člena tega pravilnika.
6. člen 
(obvezne vsebine programa usposabljanja prve stopnje) 
(1) Program usposabljanja prve stopnje mora vključevati naslednje obvezne vsebine:
– osnove gibanja človeka v obsegu 5 ur,
– osnove športne vadbe v obsegu 5 ur,
– osnove medicine športa v obsegu 5 ur,
– psihosocialne osnove športa v obsegu 5 ur,
– odgovornost in zakonodaja v športu v obsegu 2 uri.
(2) Standardi znanj iz obveznih vsebin prve stopnje so navedeni v Prilogi 1, ki je sestavni del tega pravilnika (v nadaljnjem besedilu: Priloga 1).
7. člen 
(obvezne vsebine programa usposabljanja druge stopnje) 
(1) Program usposabljanja druge stopnje mora vključevati naslednje obvezne vsebine:
– osnove športnega treniranja v obsegu 12 ur,
– preventiva športnih poškodb v obsegu 5 ur,
– organizacija in upravljanje v obsegu 3 ure.
(2) Standardi znanj iz obveznih vsebin druge stopnje so navedeni v Prilogi 1.
8. člen 
(posebne vsebine programa usposabljanja prve stopnje) 
(1) Program usposabljanja prve stopnje za športno treniranje v izbrani športni panogi mora vključevati tiste posebne vsebine, ki posamezniku z uspešno zaključenim usposabljanjem omogočajo pridobitev kompetenc oziroma znanj, spretnosti in odgovornosti za izvajanje in spremljanje procesa športne vadbe v vseh pojavnih oblikah izbrane športne panoge s ciljem tekmovalnega dosežka, ohranjanja zdravja, dobrega počutja in vitalnosti, druženja oziroma zabave.
(2) Program usposabljanja prve stopnje za športno rekreacijo mora vključevati tiste posebne vsebine, ki posamezniku z uspešno zaključenim usposabljanjem omogočajo pridobitev kompetenc oziroma znanj, spretnosti in odgovornosti za izvajanje in spremljanje procesa športne vadbe na področju različnih pojavnih oblik športne oziroma gibalne dejavnosti, ki se ne uvrščajo med pojavne oblike posameznih športnih panog, s ciljem ohranjanja zdravja, dobrega počutja in vitalnosti, druženja, tekmovanja oziroma zabave.
(3) Program usposabljanja prve stopnje za šport starejših mora vključevati tiste posebne vsebine, ki posamezniku z uspešno zaključenim usposabljanjem omogočajo pridobitev kompetenc oziroma znanj, spretnosti in odgovornosti za izvajanje in spremljanje procesa športne vadbe na področju športne oziroma gibalne dejavnosti, starejših od 65 let, ki se ne uvrščajo med pojavne oblike posameznih športnih panog, s ciljem ohranjanja zdravja, dobrega počutja in vitalnosti, druženja, tekmovanja oziroma zabave.
(4) Program usposabljanja prve stopnje za šport invalidov mora vključevati tiste posebne vsebine, ki posamezniku z uspešno zaključenim usposabljanjem omogočajo pridobitev kompetenc oziroma znanj, spretnosti in odgovornosti za izvajanje in spremljanje procesa športne vadbe na področju vseh pojavnih oblik športa, s katerim se ukvarjajo invalidi, s ciljem ohranjanja zdravja, dobrega počutja in vitalnosti, druženja, tekmovanja oziroma zabave, razen tistih, ki se uvrščajo med pojavne oblike posameznih športnih panog.
9. člen 
(posebne vsebine programa usposabljanja druge stopnje) 
(1) Program usposabljanja druge stopnje za športno treniranje v izbrani športni panogi mora vključevati tiste posebne vsebine, ki posamezniku z uspešno zaključenim usposabljanjem omogočajo pridobitev kompetenc oziroma znanj, spretnosti in odgovornosti za načrtovanje, organiziranje, izvajanje in spremljanje procesa športne vadbe v vseh pojavnih oblikah izbrane športne panoge s ciljem tekmovalnega dosežka, ohranjanja zdravja, dobrega počutja in vitalnosti, druženja oziroma zabave.
(2) Program usposabljanja druge stopnje za športno rekreacijo mora vključevati tiste posebne vsebine, ki posamezniku z uspešno zaključenim usposabljanjem omogočajo pridobitev kompetenc oziroma znanj, spretnosti in odgovornosti za načrtovanje, organiziranje, izvajanje in spremljanje procesa športne vadbe na področju različnih pojavnih oblik športne/gibalne dejavnosti, ki se ne uvrščajo med pojavne oblike posameznih športnih panog, s ciljem ohranjanja zdravja, dobrega počutja in vitalnosti, druženja, tekmovanja oziroma zabave.
(3) Program usposabljanja druge stopnje za šport starejših mora vključevati tiste posebne vsebine, ki posamezniku z uspešno zaključenim usposabljanjem omogočajo pridobitev kompetenc oziroma znanj, spretnosti in odgovornosti za načrtovanje, organiziranje, izvajanje in spremljanje procesa športne vadbe na področju športno-rekreativne gibalne dejavnosti, starejših od 65 let, ki se ne uvrščajo med pojavne oblike posameznih športnih panog, s ciljem ohranjanja zdravja, dobrega počutja in vitalnosti, druženja, tekmovanja oziroma zabave.
(4) Program usposabljanja druge stopnje za šport invalidov mora vključevati tiste posebne vsebine, ki posamezniku z uspešno zaključenim usposabljanjem omogočajo pridobitev kompetenc oziroma znanj, spretnosti in odgovornosti za načrtovanje, organiziranje, izvajanje in spremljanje procesa športne vadbe na področju vseh pojavnih oblik športa, s katerim se ukvarjajo invalidi izven šolskega sistema, s ciljem ohranjanja zdravja, dobrega počutja in vitalnosti, druženja, tekmovanja oziroma zabave, razen tistih, ki se uvrščajo med pojavne oblike posameznih športnih panog.
10. člen 
(trajanje programa usposabljanja) 
(1) Program usposabljanja prve stopnje obsega najmanj 80 in največ 160 ur.
(2) Program usposabljanja druge stopnje obsega najmanj 100 in največ 650 ur.
(3) Trajanje programa usposabljanja predstavlja vsota ur obveznih in posebnih vsebin.
(4) Obvezne vsebine se izvajajo najmanj v obsegu ur, določenem v 6. oziroma 7. členu tega pravilnika.
(5) Posebne vsebine se izvajajo v obsegu ur, ki jih določi nosilec programa usposabljanja, pri čemer upošteva obseg ur obveznih vsebin in skupen obseg programa usposabljanja iz prvega oziroma drugega odstavka tega člena.
III. SPREJEMANJE PROGRAMA USPOSABLJANJA 
11. člen 
(predlagatelj programa usposabljanja) 
Program usposabljanja za posamezni športni program lahko predlaga, kdor izpolnjuje pogoje za nosilca tega programa v skladu z 22., 23. oziroma 24. členom tega pravilnika.
12. člen 
(vsebina predloga programa usposabljanja) 
(1) Predlog programa usposabljanja mora vsebovati najmanj naslednje podatke:
1. ime programa usposabljanja;
2. naziv, ki ga posameznik pridobi z usposabljanjem;
3. cilje programa usposabljanja;
4. kompetence, ki jih pridobi posameznik z uspešno zaključenim usposabljanjem;
5. trajanje programa usposabljanja;
6. predmetnik, v katerem so navedene obvezne in posebne vsebine in obseg predmetov;
7. obvezni načini preverjanja in ocenjevanja znanja;
8. reference, ki jih mora imeti predavatelj posameznih vsebin usposabljanja.
(2) V nazivu iz 2. točke prejšnjega odstavka mora biti določeno tudi, na katero športno panogo oziroma športni program (športna rekreacija, šport starejših, šport invalidov) se nanašajo kompetence, ki jih pridobi posameznik z uspešno zaključenim usposabljanjem (na primer strokovni delavec 1 – alpsko smučanje, strokovni delavec 2 – šport invalidov).
(3) Če je predlagatelj programa usposabljanja za športno treniranje z zakonom pooblaščen za pripravo, spremljanje in izvajanje programov usposabljanj v več športnih panogah, lahko predlaga en program usposabljanja za več športnih panog, pri čemer mora pri opisu kompetenc, ki jih pridobi posameznik z uspešno zaključenim usposabljanjem določiti, za katere športne panoge se navedene kompetence nanašajo. Temu mora slediti tudi naziv iz 2. točke prvega odstavka tega člena.
13. člen 
(pogoj za predložitev programa usposabljanja v sprejem) 
(1) Za vložitev predloga programa usposabljanja druge stopnje za opravljanje strokovnega dela na področju športnega treniranja v posamezni športni panogi oziroma na področju športne rekreacije, športa starejših ali športa invalidov, mora imeti predlagatelj predhodno potrjen program usposabljanja prve stopnje za opravljanje strokovnega dela na področju športnega treniranja v isti športni panogi oziroma na področju športne rekreacije, športa starejših ali športa invalidov.
(2) Določba prejšnjega odstavka se ne uporablja, če predlagatelj programa usposabljanja obeh stopenj za opravljanje strokovnega dela na področju športnega treniranja v isti športni panogi oziroma na področju športne rekreacije, športa starejših ali športa invalidov predloži istočasno.
14. člen 
(oblika in postopek predložitve programa usposabljanja v sprejem) 
(1) Predlagatelj predlaga program usposabljanja na obrazcu iz Priloge 2, ki je sestavni del tega pravilnika.
(2) Obrazec iz prejšnjega odstavka predlagatelj izpolni v spletni aplikaciji, ki jo določi ministrstvo, pristojno za šport (v nadaljnjem besedilu: ministrstvo).
(3) Ko predlagatelj v spletni aplikaciji programu usposabljanja izbere status »oddan«, spreminjanje njegove vsebine ni več dopustno.
(4) Predlagatelj izpolnjen obrazec natisne. Natisnjen izvod programa usposabljanja iz spletne aplikacije mora biti opremljen z žigom predlagatelja ter podpisom odgovorne osebe predlagatelja.
(5) Predlagatelj programa usposabljanja za športno rekreacijo, šport starejših in šport invalidov mora predlogu priložiti izjavo izvajalca programov iz drugega odstavka 48. člena ZŠpo-1 oziroma Univerzitetnega rehabilitacijskega inštituta Republike Slovenije – Soča o sodelovanju pri pripravi predlaganega programa usposabljanja, kot to določata tretji oziroma četrti odstavek 51. člena ZŠpo-1.
(6) Predlagatelj predlog in prilogo iz prejšnjega odstavka pošlje ministrstvu.
15. člen 
(uporaba pravil postopka) 
Ministrstvo vodi celotni postopek v zvezi s sprejemom programa usposabljanja v skladu s predpisi, ki urejajo splošni upravni postopek.
16. člen 
(dvom v pristojnost predlagatelja) 
V primeru dvoma v pristojnost predlagatelja za pripravo programa ministrstvo zaprosi Strokovni svet Republike Slovenije za šport (v nadaljnjem besedilu: strokovni svet), da določi, katera nacionalna panožna športna zveza (v nadaljnjem besedilu: NPŠZ) ima za posamezno športno panogo pooblastilo za pripravo, spremljanje in izvajanje programa.
17. člen 
(dopolnitev nepopolnega predloga programa usposabljanja) 
V kolikor predlagani program usposabljanja ne vsebuje vseh podatkov iz 12. člena tega pravilnika ali če vsebina programa usposabljanja ni v skladu s 5., 6., 7., 8. in 9. členom tega pravilnika ali če trajanje programa usposabljanja ni v skladu z določbami 10. člena tega pravilnika, ministrstvo predlagatelja pozove, da predlog v petnajstih dneh od prejema poziva dopolni.
18. člen 
(mnenje Komisije za akreditacijo programov usposabljanj na področju športa) 
(1) Popoln, in s strani upravičenega predlagatelja posredovan predlog, posreduje ministrstvo v mnenje Komisiji za akreditacijo programov usposabljanj na področju športa (v nadaljnjem besedilu: akreditacijska komisija).
(2) Akreditacijska komisija izda mnenje, ali predlagani program usposabljanja posamezniku omogoča pridobitev kompetenc oziroma znanja in veščin glede na 8. in 9. člen tega pravilnika.
(3) Akreditacijska komisija je dolžna mnenje o predlaganem programu usposabljanja posredovati ministrstvu v tridesetih dneh od prejema zaprosila.
(4) V primeru negativnega mnenja je akreditacijska komisija dolžna obrazložiti svoje mnenje.
19. člen 
(sprejem predloga programa usposabljanja) 
(1) Po pridobljenem mnenju akreditacijske komisije minister odloči o sprejemu programa usposabljanja.
(2) Sprejeti program usposabljanja ministrstvo vpiše v razvid javnoveljavnih programov usposabljanj.
(3) Z vpisom v razvid predlagani program usposabljanja pridobi javno veljavnost, predlagatelj pa postane nosilec usposabljanja.
20. člen 
(zavrnitev predloga programa usposabljanja) 
(1) Če akreditacijska komisija poda negativno mnenje, ministrstvo predlagatelja pozove, da predlog uskladi z mnenjem akreditacijske komisije v tridesetih dneh od prejema obvestila ministrstva, s katerim je bil seznanjen z negativnim mnenjem.
(2) V kolikor ministrstvo ugotovi, da predlog ustrezno upošteva mnenje akreditacijske komisije, ga minister sprejme.
(3) V kolikor predlagatelj v predpisanem roku ne posreduje ministrstvu novega predloga ali ministrstvo ugotovi, da predlagatelj predloga ni ustrezno uskladil glede na mnenje akreditacijske komisije, predlog zavrne.
21. člen 
(veljavnost programa usposabljanja) 
Programu usposabljanja preneha veljavnost s sprejetjem novega programa.
IV. NOSILCI USPOSABLJANJ 
22. člen 
(nosilec usposabljanj za opravljanje strokovnega dela na področju športnega treniranja) 
(1) Nosilec usposabljanj za opravljanje strokovnega dela na področju športnega treniranja v posamezni športni panogi je NPŠZ, kot jo določa 40. člen ZŠpo-1.
(2) Nosilec usposabljanj iz prejšnjega odstavka je lahko samo ena NPŠZ.
(3) Če je za eno športno panogo ustanovljenih več NPŠZ, strokovni svet v skladu z drugo točko 37. člena ZŠpo-1 določi, katera NPŠZ ima za posamezno športno panogo pooblastilo za pripravo, spremljanje in izvajanje programa usposabljanja.
(4) NPŠZ je lahko nosilec enega programa usposabljanja prve stopnje in enega programa usposabljanja druge stopnje za opravljanje strokovnega dela na področju športnega treniranja v športni panogi, za katero ima evidentiran uradni tekmovalni sistem v skladu s šestnajsto točko 2. člena ZŠpo-1.
23. člen 
(nosilci usposabljanj za opravljanje strokovnega dela v športnih programih na področju športne rekreacije in športa starejših) 
(1) Nosilec usposabljanj za opravljanje strokovnega dela v športnih programih na področju športne rekreacije in športa starejših je Olimpijski komite Slovenije – Združenje športnih zvez (v nadaljnjem besedilu: OKS-ZŠZ).
(2) OKS-ZŠZ lahko, v sodelovanju z visokošolskimi zavodi, ki izvajajo javnoveljavne programe iz drugega odstavka 48. člena ZŠpo-1, za opravljanje strokovnega dela v športnih programih na področju športne rekreacije in športa starejših, predloži en program usposabljanja prve stopnje in en program usposabljanja druge stopnje.
24. člen 
(nosilci programov usposabljanj za opravljanje strokovnega dela v športnih programih na področju športa invalidov) 
(1) Nosilec usposabljanj za opravljanje strokovnega dela na področju športa invalidov je Zveza za šport invalidov Slovenije – Paraolimpijski komite (v nadaljnjem besedilu: ZŠIS-POK).
(2) ZŠIS-POK lahko, v sodelovanju z Univerzitetnim rehabilitacijskim inštitutom Republike Slovenije – Soča, za opravljanje strokovnega dela v športnih programih na področju športa invalidov v sprejem predloži en program usposabljanja prve stopnje in en program usposabljanja druge stopnje.
V. VODJA PROGRAMA USPOSABLJANJA IN PREDAVATELJI 
25. člen 
(vodja programa usposabljanja) 
(1) Vodja programa usposabljanja mora imeti strokovno izobrazbo v skladu s prvim odstavkom 48. člena ZŠpo-1.
(2) Vodja programa usposabljanja skrbi, da se program usposabljanja izvaja v skladu z javnoveljavnim programom usposabljanja.
26. člen 
(predavatelj obveznih vsebin) 
Predavatelj obveznih vsebin programa usposabljanja mora izpolnjevati naslednja pogoja:
– izobrazba, pridobljena po javnoveljavnem študijskem programu najmanj druge stopnje oziroma izobrazba, katere raven v skladu z zakonom ustreza izobrazbi, pridobljeni po javnoveljavnem študijskem programu druge stopnje,
– formalne oziroma neformalne reference s področja posamezne obvezne vsebine.
27. člen 
(predavatelj posebnih vsebin) 
(1) Predavatelj posebnih vsebin, ki je nosilec posameznega predmeta, mora imeti izobrazbo, pridobljeno po javnoveljavnem višješolskem študijskem programu ali javnoveljavnem študijskem programu prve ali druge stopnje oziroma izobrazbo, katere raven v skladu z zakonom ustreza izobrazbi, pridobljeni po javnoveljavnem študijskem programu prve ali druge stopnje oziroma ima pridobljeno strokovno usposobljenost druge stopnje v skladu s četrtim odstavkom 49. člena ZŠpo-1 ter izpolnjevati pogoje, ki jih v programu usposabljanja določi nosilec usposabljanja.
(2) Ne glede na prejšnji odstavek je predavatelj posebnih vsebin, ki ni nosilec posameznega predmeta, lahko tudi, kdor izpolnjuje pogoje, ki jih v programu usposabljanja določi nosilec programa usposabljanja.
VI. POGOJI ZA VKLJUČITEV V PROGRAM USPOSABLJANJA 
28. člen 
(pogoji za vključitev v program usposabljanja prve stopnje) 
(1) Pogoji za vključitev v program usposabljanja prve stopnje so:
– starost najmanj 18 let,
– najmanj srednja poklicna izobrazba.
(2) Nosilec programa usposabljanja prve stopnje lahko za vključitev v program usposabljanja prve stopnje določi dodatne pogoje, ki jih določi v programu usposabljanja.
29. člen 
(pogoji za vključitev v program usposabljanja druge stopnje) 
Pogoji za vključitev v program usposabljanja druge stopnje so najmanj:
– strokovna usposobljenost prve stopnje, pridobljena po programu usposabljanja za isto športno panogo oziroma isti športni program (športna rekreacija, šport starejših, šport invalidov),
– eno leto športno pedagoških izkušenj.
VII. IZVAJANJE PROGRAMA USPOSABLJANJA 
30. člen 
(izvajalec programa usposabljanja) 
(1) Izvajalec programa usposabljanja je nosilec programa usposabljanja ali druga pooblaščena organizacija v skladu z drugim in tretjim odstavkom 54. člena ZŠpo-1.
(2) Nosilec usposabljanja s pooblaščenim izvajalcem programa usposabljanja sklene pogodbo, s katero se uredijo medsebojna razmerja.
31. člen 
(dolžnosti izvajalca programa usposabljanja) 
Izvajalec programa usposabljanja je dolžan:
1. izvajati javnoveljavni program usposabljanja v skladu z ZŠpo-1;
2. pri izvajanju programa usposabljanja uporabljati spletno aplikacijo iz drugega odstavka 14. člena tega pravilnika;
3. razpisati tečaj najmanj enkrat letno;
4. razpisati izpit najmanj dvakrat letno;
5. v mesecu septembru objaviti predviden datum izvedbe tečajev in izpitov, ki bodo izvedeni v naslednjem koledarskem letu;
6. zagotoviti ustrezne predavatelje;
7. zagotoviti tehnične in učne pripomočke ter gradivo s predavanj;
8. zagotoviti prostore in opremo za teoretično in praktično izvedbo programa usposabljanja;
9. zagotoviti seznam izpitnih vprašanj za preverjanje znanja glede na strokovne vsebine;
10. ustrezno hraniti dokumentacijo o izvedbi tečaja;
11. spremljati in evalvirati izvajanje programa usposabljanja.
32. člen 
(razpis tečaja) 
(1) Izvajanje programa usposabljanja se začne z razpisom tečaja, ki ga nosilec in izvajalec programa objavita na svoji spletni strani.
(2) Izvajalec lahko tečaj izvede v več delih.
(3) Razpis posameznega tečaja mora vsebovati naslednje obvezne podatke:
1. ime tečaja;
2. ime in priimek vodje programa usposabljanja;
3. stopnjo usposabljanja;
4. datum pričetka in zaključka tečaja;
5. kraj izvedbe tečaja;
6. pogoje za udeležbo na tečaju in navedba dokazil, s katerimi kandidat dokazuje izpolnjevanje predhodno navedenih pogojev;
7. predmetnik in predavatelje;
8. ceno tečaja;
9. rok plačila;
10. opis tečaja (obsega namen in cilj programa usposabljanja, pridobljene kompetence).
33. člen 
(prijava na tečaj) 
Na tečaj se lahko prijavi kandidat, ki izpolnjuje pogoje iz 28. oziroma 29. člena tega pravilnika. Obrazec prijave je kot Priloga 3 sestavni del tega pravilnika.
34. člen 
(cena tečaja) 
(1) Ceno tečaja določi nosilec usposabljanja in na prvi stopnji usposabljanja ne sme presegati neto zneska povprečnega mesečnega osebnega dohodka v Sloveniji, na drugi stopnji usposabljanja pa ne sme presegati trikratnika neto zneska povprečnega mesečnega osebnega dohodka v Sloveniji.
(2) V ceno je všteta udeležba na tečaju, gradivo s predavanj in trikratno opravljanje izpita.
(3) Tečaji, ki so v celoti financirani iz javnih sredstev, so za udeležence brezplačni.
(4) V primeru delnega sofinanciranja tečajev iz javnih sredstev, mora nosilec usposabljanja stroške, ki jih krijejo udeleženci, sorazmerno zmanjšati.
(5) Če zaradi stroškov objekta ali površine, na kateri se izvaja tečaj oziroma opreme, prevoza opreme oziroma tečajnikov, prevodov ali literature, potrebne za izvedbo tečaja, cena tečaja presega ceno določeno v prvem odstavku tega člena, mora izvajalec tečaja za določitev višje cene pridobiti soglasje ministrstva.
35. člen 
(dokumentacija o izvedbi tečaja) 
(1) Izvajalec programa usposabljanja mora voditi dnevnik tečaja, ki obsega splošne podatke o tečaju, udeležencih, opravljanju izpitov in osebne liste predavateljev. Obrazec dnevnika tečaja je kot Priloga 4 sestavni del tega pravilnika.
(2) Če se posamezni tečaj sofinancira z evropskimi sredstvi, se obrazec dnevnika tečaja iz Priloge 4 dopolni s podatki, ki jih zahteva sofinancer.
(3) Za vsakega udeleženca tečaja izvajalec programa usposabljanja izpolni osebni list, ki obsega splošne podatke o tečaju, zapisnik o opravljanju izpita in zapisnik o pridobljeni usposobljenosti. Obrazec osebnega lista udeleženca je kot Priloga 5 sestavni del tega pravilnika.
VIII. NAČIN PREVERJANJA IN IZKAZOVANJE USPOSOBLJENOSTI 
36. člen 
(izpit) 
(1) Udeleženec lahko opravlja izpit, če:
– se je udeležil najmanj 80 % obveznih vsebin in najmanj 80 % posebnih vsebin;
– je izpolnil vse pogoje, ki so za pristop k izpitu določeni v programu usposabljanja.
(2) Ne glede na prejšnji odstavek, mora izvajalec programa usposabljanja opravljanje izpita (delno ali v celoti) omogočiti tudi posamezniku, ki so mu bile v skladu z 39. členom tega pravilnika upoštevane predhodno pridobljene kompetence.
(3) Izpit obsega teoretični preizkus znanja obveznih vsebin ter teoretični in praktični preizkus znanja posebnih vsebin.
(4) Izvajalec za posamezni tečaj razpiše najmanj tri izpitne roke.
(5) Izpit lahko izvaja posamezni predavatelj ali izpitna komisija, ki ju imenuje izvajalec programa usposabljanja za vsak rok posebej. Predavatelj, ki izvaja izpit oziroma je član izpitne komisije, mora izpolnjevati pogoje za predavatelja obveznih vsebin oziroma za nosilca posebnih vsebin, določene s tem pravilnikom. Pri tretjem opravljanju izpita se imenuje izpitna komisija, ki ima predsednika in najmanj dva člana.
(6) Izpit se vrednosti z »je opravil« ali »ni opravil«. Kandidat mora usposabljanje zaključiti najkasneje v roku treh let od zaključka tečaja, posamezen izpit pa lahko opravlja največ trikrat. Če kandidat v roku ne zaključi zahtevane obveznosti, se mora tečaja ponovno udeležiti.
(7) Ne glede na prejšnji odstavek se lahko v upravičenih primerih (dolgotrajna bolezen ali poškodba, materinski dopust, očetovski dopust, starševski dopust) kandidatu rok za zaključek usposabljanja na njegovo prošnjo podaljša, vendar ne več kot za eno leto. O tem, na podlagi vloge kandidata, odloča izvajalec usposabljanja.
(8) Pri opravljanju izpita se vodi zapisnik. Zapisnik mora vsebovati zaporedno številko, ime in priimek kandidata, datum in kraj rojstva, naslov stalnega oziroma začasnega prebivališča, stopnjo izobrazbe, vrsto usposabljanja (ime in stopnja programa usposabljanja), datum opravljanja izpita in oceno.
37. člen 
(diploma) 
(1) Za uspešno zaključen program usposabljanja udeleženec prejme diplomo, ki jo izda nosilec programa usposabljanja s pomočjo spletne aplikacije.
(2) Diploma se izda na enotnem obrazcu, ki je kot Priloga 6 sestavni del tega pravilnika.
(3) V primeru, da spletna aplikacija iz prvega odstavka tega člena ne deluje, je nosilec oziroma izvajalec dolžan kandidatu, ki je pridobil naziv določene stopnje strokovne usposobljenosti, izdati potrdilo. Potrdilo mora vsebovati naslednje podatke: ime in priimek udeleženca usposabljanja, datum in kraj rojstva, naziv usposobljenosti, stopnjo usposobljenosti, kraj in datum pridobitve usposobljenost ter podpis odgovorne osebe in žig nosilca programa usposabljanja.
IX. UPOŠTEVANJE PREDHODNO PRIDOBLJENIH KOMPETENC 
38. člen 
(upoštevanje predhodno pridobljenih kompetenc) 
(1) Izvajalec programa usposabljanja je dolžan osebi, ki uveljavlja predhodno pridobljene kompetence, priznati kompetence, ki po vsebini ustrezajo učnim vsebinam predmetov v programu usposabljanja, katerih izvajalec je, in so bile pridobljene v drugih programih usposabljanj ustrezne stopnje oziroma v drugih oblikah formalnega ali neformalnega izobraževanja oziroma usposabljanja.
(2) Del tečaja z obveznimi vsebinami, ki ga je kandidat uspešno opravil na prvi oziroma drugi stopnji programa usposabljanja, se opravlja samo enkrat in ga kandidatu pri prehodu med različnimi programi usposabljanj iste stopnje ni potrebno ponovno opravljati.
39. člen 
(vložitev predloga za upoštevanje predhodno pridobljenih kompetenc) 
(1) Kandidat posreduje pisno vlogo za upoštevanje predhodno pridobljenih kompetenc izvajalcu usposabljanja.
(2) Vlogi priloži listine, ki dokazujejo uspešno pridobljeno znanje, in ki omogočajo primerjavo s kompetencami, pridobljenimi s programom usposabljanja (predmetnik in obseg vsebin, dokazila o usvojenih znanjih in veščinah, in podobno).
40. člen 
(postopek s predlogom za upoštevanje že pridobljenih kompetenc) 
(1) Pri presoji predhodno pridobljenih kompetenc mora izvajalec programa usposabljanja upoštevati naslednja merila:
– ustreznost izpolnjevanja pogojev za pristop v različne oblike formalnega in neformalnega izobraževanja oziroma usposabljanja (zahtevana predhodna starost in izobrazba za vključitev v izobraževanje oziroma usposabljanje),
– ustreznost trajanja izobraževanja oziroma usposabljanja (število ur predhodnega izobraževanja oziroma usposabljanja glede na obseg predmeta), pri katerem se obveznost priznava,
– ustreznost vsebine izobraževanja oziroma usposabljanja, glede na vsebino predmeta, pri katerem se vsebina priznava.
(2) Izvajalec programa usposabljanja odloči, katera vsebina in obseg obveznosti oziroma znanj se kandidatu priznajo, ter katero vsebino in obseg obveznosti oziroma znanj mora kandidat še izkazati, da se mu prizna usposobljenost glede na program usposabljanja.
(3) Predhodno pridobljene kompetence se lahko priznajo kot opravljena obveznost po programu usposabljanja v celoti, če je:
– bil pogoj za vključitev v izobraževanje oziroma usposabljanje skladen s pogoji za vključitev v program usposabljanja,
– predhodno izobraževanje oziroma usposabljanje obsegalo ali presegalo trajanje predmeta oziroma programa usposabljanja in vsebine ustrezajo vsebinam predmeta oziroma programa usposabljanja, pri katerem se obveznost priznava.
(4) Nosilec programa usposabljanja osebi, ki ima priznane kompetence po programu usposabljanja v celoti, izda diplomo.
(5) Kandidatu, za katerega izvajalec programa usposabljanja ugotovi, da so predhodno pridobljene kompetence le delno skladne s kompetencami, ki jih pridobi udeleženec programa usposabljanja pri posameznem predmetu znotraj programa usposabljanja, se omogoči udeležba na tečaju samo pri tistih vsebinah, ki jih mora še dodatno opraviti, da pridobi strokovno usposobljenost v skladu s programom usposabljanja. Temu mora biti prilagojena tudi cena tečaja za posameznika.
(6) Izvajalec programa usposabljanja lahko za posameznike, ki jim prizna določene kompetence, pridobljene v formalnem in neformalnem izobraževanju, izpelje poseben tečaj (dousposabljanje), ki je po vsebini in obsegu manjši od javnoveljavnega programa usposabljanja. Temu mora biti prilagojena tudi cena tečaja za posameznika.
41. člen 
(neupoštevanje predhodno pridobljenih kompetenc) 
(1) Če se kandidat ne strinja z odločitvijo izvajalca programa usposabljanja glede upoštevanja predhodno pridobljenih kompetenc, lahko zoper odločitev izvajalca programa usposabljanja vloži pritožbo, o kateri odloča ministrstvo.
(2) Ministrstvo pri odločanju upošteva mnenje akreditacijske komisije.
X. SPREMLJANJE, EVALVACIJA IN SPREMEMBE PROGRAMA USPOSABLJANJA 
42. člen 
(spremljanje in evalvacija programa usposabljanja) 
(1) Spremljanje in evalvacijo programa usposabljanja izvaja nosilec programa usposabljanja.
(2) Nosilec programa usposabljanja mora najmanj enkrat v obdobju štirih let od pričetka veljavnosti programa usposabljanja pripraviti evalvacijo programa usposabljanja na obrazcih, ki so objavljeni na spletni strani ministrstva, in jo posredovati ministrstvu.
43. člen 
(sprememba programa usposabljanja) 
(1) Na podlagi evalvacije programa usposabljanja lahko nosilec programa usposabljanja predlaga spremembo programa usposabljanja, katerega nosilec je.
(2) Predlog za spremembo programa usposabljanja se vloži kot nov program usposabljanja v skladu s postopkom za sprejem programa usposabljanja, določen v III. poglavju tega pravilnika.
(3) Predlagatelj mora v predlaganem programu usposabljanja, s katerim želi spremeniti predhodni program usposabljanja, ohraniti ime programa usposabljanja in naziv, ki ga posameznik pridobi z usposabljanjem.
(4) O predlogu spremembe programa usposabljanja odloči minister po pridobljenem mnenju akreditacijske komisije, ob smiselni uporabi določb tega pravilnika o sprejemanju programa usposabljanja.
(5) Po pravnomočnosti odločitve o sprejemu predlaganega programa ministrstvo spremembo vpiše v razvid javnoveljavnih programov usposabljanj.
XI. LETNO POROČANJE O IZVAJANJU PROGRAMOV USPOSABLJANJA 
44. člen 
(letno poročilo) 
Ministrstvo vsako leto pripravi letno poročilo, ki mora vsebovati najmanj podatke o številu izvedenih tečajev po posameznih športnih panogah in športnih programih (športna rekreacija, šport starejših, šport invalidov) in posameznih stopnjah, o številu udeležencev ter o številu usposobljenih.
XII. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE 
45. člen 
(spletna aplikacija) 
(1) Ministrstvo spletno aplikacijo iz drugega odstavka 14. člena tega pravilnika vzpostavi v šestih mesecih od uveljavitve tega pravilnika.
(2) Do začetka delovanja spletne aplikacije iz prvega odstavka tega člena se ne glede na določbe 14. člena in druge točke 31. člena tega pravilnika v postopku predlaganja programov usposabljanj in izvajanja javno veljavnih programov usposabljanj uporabljajo obrazci, ki so priloga tega pravilnika.
46. člen 
(prenehanje veljavnosti in uporaba) 
(1) Z dnem uveljavitve tega pravilnika prenehajo veljati Pravila o usposabljanju strokovnih delavcev v športu, ki jih je sprejel strokovni svet na 12. redni seji dne 19. novembra 2013.
(2) Ne glede na prejšnji odstavek, se za izvajanje programov usposabljanj, ki se na podlagi 91. člena ZŠpo-1 lahko izvajajo še največ dve leti po uveljavitvi ZŠpo-1, uporabljajo določbe pravil iz prejšnjega odstavka.
(3) Ministrstvo lahko po predhodnem mnenju akreditacijske komisije potrdi spremembo odgovorne osebe in predavateljev v programih usposabljanj, ki se na podlagi 91. člena ZŠpo-1 lahko izvajajo še največ dve leti po uveljavitvi ZŠpo-1.
47. člen 
(začetek veljavnosti) 
Ta pravilnik začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 0070-25/2018
Ljubljana, dne 13. julija 2018
EVA 2018-3330-0025
dr. Maja Makovec Brenčič l.r.
Ministrica 
za izobraževanje, znanost in šport 

AAA Zlata odličnost