Uradni list

Številka 46
Uradni list RS, št. 46/2018 z dne 6. 7. 2018
Uradni list

Uradni list RS, št. 46/2018 z dne 6. 7. 2018

Kazalo

2329. Pravilnik o tehničnih zahtevah za obratovanje vročevodnih in parnih kotlov, stran 7501.

  
Na podlagi tretjega odstavka 32. člena Energetskega zakona (Uradni list RS, št. 17/14 in 81/15) izdaja minister za infrastrukturo
P R A V I L N I K 
o tehničnih zahtevah za obratovanje vročevodnih in parnih kotlov 
I. SPLOŠNE DOLOČBE 
1. člen 
(vsebina) 
Ta pravilnik določa tehnične zahteve za varno in zanesljivo obratovanje vročevodnih in parnih kotlov (v nadaljnjem besedilu: kotli) ter pripadajočih naprav, opreme in napeljav, ki so potrebne za obratovanje kotlov.
2. člen 
(uporabljeni izrazi) 
V tem pravilniku uporabljeni izrazi pomenijo:
– »daljinski nadzor« je način nadzora nad delovanjem in upravljanjem kotla, pri katerem je upravljavec kotla stalno prisoten v prostoru, iz katerega je tehnično ves čas zagotovljen nadzor nad delovanjem in upravljanjem kotla, ki je ločen od mesta namestitve parnega kotla;
– »dodajna voda« je voda iz naprave za pripravo vode, s katero se dopolnjuje voda v sistemu kotla zaradi porabe v procesu ali zaradi izgub v omrežju;
– »kotel« je s plamenom ali drugače ogrevana naprava, namenjena za pridobivanje pare ali vroče vode pri temperaturah, višjih od 110 °C, in s prostornino, večjo od 2 l;
– »kotelna voda« je voda v kotlu;
– »nadzor brez stalne prisotnosti upravljavca« je nadzor nad obratovanjem kotla, pri katerem je upravljavec le občasno prisoten v prostoru, v katerem je kotel postavljen, ali v prostoru, iz katerega je tehnično zagotovljen daljinski nadzor nad delovanjem in upravljanjem kotla;
– »nadzor s stalno prisotnostjo upravljavca« je nadzor nad obratovanjem kotla, pri katerem je upravljavec stalno prisoten v prostoru, v katerem je kotel postavljen, ali v prostoru, iz katerega je tehnično zagotovljen daljinski nadzor nad delovanjem in upravljanjem kotla;
– »napajalna voda« je voda, s katero se oskrbuje kotel. Je mešanica povratne vode ali kondenzata in dodajne vode;
– »organizacijski predpis« je dokument, ki ga sprejme uporabnik in v katerem so opredeljena dela in naloge upravljavca kotla za redni nadzor in upravljanje ter druga dela in naloge, ki jih opravlja, način obveščanja upravljavca o rednih in izrednih dogodkih ter odzivni čas v primeru izrednih dogodkov na kotlu;
– »uporabnik« je fizična ali pravna oseba, ki je lastnik kotla;
– »upravljavec« je usposobljeni delavec, ki upravlja kotel in pripadajoče naprave, opremo in napeljave, ki so potrebne za obratovanje kotla, in opravlja nadzor nad njihovim obratovanjem;
– »varnostna oprema« je oprema, vgrajena na kotlih, ki preprečuje, da bi tlak, temperatura ali nivo vode v kotlu presegli vrednosti, ki jih predpiše proizvajalec za zagotovitev tehnično pravilnega in varnega obratovanja kotla.
II. OBRATOVANJE KOTLA 
3. člen 
(postavitev kotla) 
Postavitev kotla in pripadajočih naprav, opreme in napeljav mora biti načrtovana in izvedena v skladu z navodili proizvajalca ter v skladu s predpisi in smernicami s področja gradnje, varstva okolja, varnosti in zdravja pri delu, tlačne opreme ter eksplozijske in požarne varnosti.
4. člen 
(odgovornost za delovanje kotla) 
Uporabnik je odgovoren za varno in zanesljivo delovanje kotla.
5. člen 
(usposobljenost osebja) 
(1) Kotel in pripadajoče naprave, opremo in napeljave sme upravljati in jih vzdrževati samo osebje, ki je za to strokovno usposobljeno.
(2) Upravljavec mora biti usposobljen v skladu s predpisi o strokovnem usposabljanju upravljavcev energetskih naprav.
6. člen 
(obratovanje kotla in tehnična navodila) 
(1) Obratovanje kotla mora upravljavec izvajati v skladu s tehničnimi in varnostnimi predpisi, standardi in tehničnimi navodili za obratovanje kotla, pripadajočih naprav, opreme in napeljav ter v skladu z organizacijskim predpisom uporabnika.
(2) Tehnična navodila za obratovanje celotnega postroja kotla s pripadajočimi napravami, opremo in napeljavami mora zagotoviti uporabnik in morajo biti vedno dostopna upravljavcu.
(3) Tehnična navodila za obratovanje morajo vsebovati tudi opis vzdrževanja, testiranja in upravljanja kotla, pripadajoče opreme, naprav za regulacijo in naprav za nadzor varnostne opreme. V tehničnih navodilih za obratovanje mora biti opredeljena tudi zahtevna kakovost vode za kotel in njeno spremljanje.
7. člen 
(dnevnik obratovanja) 
O obratovanju kotla, karakterističnih obratovalnih parametrih in posegih na kotlu mora upravljavec voditi dnevnik obratovanja.
III. NADZOR NAD OBRATOVANJEM KOTLA 
8. člen 
(nadzor obratovanja) 
Uporabnik mora glede na navodila proizvajalca ter vgrajeno varnostno in regulacijsko opremo zagotoviti nadzor nad obratovanjem kotla na način:
– s stalno prisotnostjo upravljavca ali
– brez stalne prisotnosti upravljavca.
9. člen 
(nadzor obratovanja s stalno prisotnostjo) 
(1) V primeru nadzora nad obratovanjem kotla s stalno prisotnostjo upravljavca mora uporabnik zagotoviti stalno prisotnost upravljavca v prostoru, kjer je kotel postavljen, ali v prostoru, iz katerega je tehnično zagotovljen daljinski nadzor nad delovanjem in upravljanjem kotla.
(2) Upravljavec med obratovanjem kotla opravlja tudi druga dela in naloge. Delo, ki ga opravlja upravljavec, je organizirano tako, da ga lahko vedno prekine za potrebe rednega nadzora ali v primeru izrednih dogodkov.
10. člen 
(nadzor obratovanja brez stalne prisotnosti) 
(1) V primeru nadzora nad obratovanjem kotla brez stalne prisotnosti upravljavca mora uporabnik zagotoviti opremljenost ter delovanje regulacijskih in varnostnih sistemov v skladu s standardoma SIST EN 12953-6 in SIST EN 12952-7.
(2) Če so izpolnjeni pogoji iz standardov iz prejšnjega odstavka ter vgrajen sistem za stalno spremljanje kakovosti vode in sistem za varnostni izklop in alarmiranje v primeru odstopanja parametrov vode od dovoljenih vrednosti, se lahko nadzor nad obratovanjem kotla brez stalne prisotnosti upravljavca izvaja s 24- ali 72-urnim nadzorom.
11. člen 
(daljinski nadzor) 
V primeru izvajanja daljinskega nadzora obratovanja nad kotlom mora biti zagotovljeno, da:
– upravljanje delovanja kotlov in nadzor nad njim z daljinskim nadzorom izvaja upravljavec s specifičnimi znanji o posebnih pogojih obratovanja z daljinskim vodenjem,
– je v primeru obratovalnih pogojev, pri katerih ni zagotovljeno pravilno delovanje daljinskega nadzora, upravljavec stalno prisoten v prostoru, v katerem je kotel postavljen,
– med zagonom kotla in po varnostnem izklopu kotla upravljavec nadzoruje delovanje kotla s stalno prisotnostjo in ga po potrebi upravlja v skladu z navodili za obratovanje,
– med delovanjem kotla upravljavec najmanj vsakih 12 ur izvede kontrolni obhod kotla. Pri tem mora pregledati kotel, gorilni sistem in vso opremo kotla ter biti pozoren na sumljive zaznave vseh vrst, kot so hrup, vonjave itd. Izvajanje kontrolnega obhoda mora biti dokumentirano v dnevniku obratovanja,
– so navodila za obratovanje kotla, pripadajočih naprav in opreme na razpolago upravljavcu kotla.
IV. KAKOVOST VODE 
12. člen 
(kakovost vode) 
Kotli lahko obratujejo samo s primerno pripravljeno dodajno vodo, napajalno vodo in ustrezno kotlovsko vodo. Za zagotovitev varnega in zanesljivega obratovanja kotla je treba temeljne parametre vode preverjati.
13. člen 
(parametri kakovosti vode) 
Parametri, ki določajo kakovost dodajne, napajalne in kotelne vode, morajo biti v mejah, kot jih določi proizvajalec kotla. Če proizvajalec ne določi mejnih vrednosti, morajo biti parametri v skladu s standardom EN12953-10 za mnogovodne kotle in s standardom EN12952-12 za vodocevne kotle.
14. člen 
(spremljanje kakovosti vode) 
(1) Uporabnik je v času obratovanja kotla dolžan izvajati analizo vode v skladu z navodili proizvajalca kotla in o rezultatih analize voditi evidenco. Če proizvajalec ne poda teh navodil, je treba vodo analizirati vsak dan, ko kotel obratuje.
(2) Šteje se, da je zahteva iz prejšnjega odstavka izpolnjena tudi v primeru, če je vgrajen sistem za stalno spremljanje kakovosti vode.
V. PREGLEDI 
15. člen 
(periodični pregledi) 
Uporabnik mora zagotoviti pravočasno in strokovno izvajanje periodičnih in izrednih pregledov kotla, pripadajočih naprav in opreme v skladu z navodili proizvajalcev, tehničnimi navodili in predpisi, ki urejajo pregledovanje in preizkušanje opreme pod tlakom.
16. člen 
(preizkus varnostne opreme) 
Uporabnik mora najmanj enkrat letno zagotoviti preizkus delovanja varnostne in regulacijske opreme ter celotnega sistema daljinskega nadzora v skladu s standardi za varnostno in regulacijsko opremo, navodili proizvajalca, navodili za obratovanje in vzdrževanje.
17. člen 
(dokumentiranje pregledov in testiranj) 
Rezultati pregledov in testiranj kotla, pripadajočih naprav, opreme in napeljav morajo biti dokumentirani, dokumentacija pa mora biti shranjena v tehnični mapi kotla pri uporabniku.
VI. TEHNIČNA MAPA 
18. člen 
(tehnična mapa kotla) 
Uporabnik vodi tehnično mapo kotla, v kateri se hrani tehnična dokumentacija kotla, pripadajoče opreme in napeljav, dokumentacija o vzdrževalnih delih, ugotovljenih pomanjkljivostih ali motnjah, izrednih dogodkih, poškodbah, popravilih, rekonstrukcijah, zamenjavah varnostne, regulacijske in druge opreme kotla, zapisniki periodičnih in izrednih pregledov ter zapisniki inšpekcijskih pregledov. Uporabnik je odgovoren za celovitost, aktualnost in popolnost tehnične mape.
19. člen 
(hramba tehnične mape) 
Uporabnik je dolžan hraniti tehnično mapo ves čas do trajnega prenehanja obratovanja kotla.
VII. OBVEŠČANJE 
20. člen 
(obveščanje inšpektorata) 
(1) Uporabnik mora v osmih dneh obvestiti inšpektorat, pristojen za energijo, o:
– postavitvi novega kotla,
– premestitvi starega kotla,
– prvem zagonu kotla,
– ponovnem zagonu kotla po več kot enoletni prekinitvi,
– stalni prekinitvi obratovanja kotla,
– začasni prekinitvi obratovanja kotla za več kot eno leto.
(2) Obvestilo iz prejšnjega odstavka mora za posamezen kotel vsebovati:
– ime in naslov uporabnika,
– namen uporabe kotla,
– kraj postavitve,
– ime proizvajalca,
– tovarniško številko,
– leto izdelave,
– nazivno toplotno moč,
– najvišji dovoljeni obratovalni tlak,
– najvišja delovna temperatura,
– prostornina posode.
21. člen 
(izredno obveščanje) 
Uporabnik mora nemudoma obvestiti inšpektorat, pristojen za energijo:
– o vsakem izrednem dogodku pri obratovanju kotla ali povezanih sistemov, ki lahko vpliva na varnost in zanesljivost obratovanja,
– o popravilu ali rekonstrukciji kotla, ki ima za posledico spremenjene obratovalne parametre kotla ali spremenjen način nadzora nad obratovanjem in upravljanjem kotla.
VIII. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE 
22. člen 
(prilagoditev opreme in obratovanja kotlov) 
Uporabnik mora prilagoditi opremo, nadzor nad obratovanjem in upravljanje kotla zahtevam tega pravilnika najpozneje v šestih mesecih od dneva uveljavitve tega pravilnika.
23. člen 
(postopki izdaje kotelne knjižice) 
Postopki izdaje kotelne knjižice, ki so se začeli v skladu s Pravilnikom o tehničnih normativih za postavitev, nadzor in obratovanje parnih kotlov in naprav (Uradni list RS, št. 114/03 in 17/14 EZ-1), se ustavijo.
24. člen 
(postopki nadzora in odobritve kotlov) 
(1) Postopki nadzora nad kotli, ki so se začeli v skladu s Pravilnikom o tehničnih normativih za postavitev, nadzor in obratovanje parnih kotlov in naprav (Uradni list RS, št. 114/03 in 17/14 – EZ-1), se nadaljujejo v skladu s tem pravilnikom.
(2) Postopki odobritve postavitve kotlov, ki so se začeli v skladu s Pravilnikom o tehničnih normativih za postavitev, nadzor in obratovanje parnih kotlov in naprav (Uradni list RS, št. 114/03 in 17/14 – EZ-1), se ustavijo.
25. člen 
(navodila za obratovanje in vzdrževanje) 
Uporabnik mora v šestih mesecih od uveljavitve tega pravilnika uskladiti navodila za obratovanje kotlov ter organizacijski predpis z določbami 6. člena tega pravilnika.
26. člen 
(kotelne knjižice) 
Kotelne knjižice, ki so bile izdane na podlagi Pravilnika o tehničnih normativih za postavitev, nadzor in obratovanje parnih kotlov in naprav (Uradni list RS, št. 114/03 in 17/14 – EZ-1), se hranijo pri uporabnikih v tehnični mapi kotla.
27. člen 
(prenehanje uporabe) 
Z dnem uveljavitve tega pravilnika se preneha uporabljati Pravilnik o tehničnih normativih za postavitev, nadzor in obratovanje parnih kotlov in naprav (Uradni list RS, št. 114/03 in 17/14 – EZ-1).
28. člen 
(uveljavitev pravilnika) 
Ta pravilnik začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 007-170/2018/15
Ljubljana, dne 4. julija 2018
EVA 2018-2430-0035
dr. Peter Gašperšič l.r.
Minister 
za infrastrukturo 

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti